15-19.06.2020

Bezpiecznie Czekamy na wakacje

Cel ogólny:

Rozwijanie mowy

Rozwijanie umiej?tno?ci liczenia

Rozwijanie sprawno?ci manualnej

Rozwijanie poczucia bezpiecze?stwa

Cel operacyjny:

Dziecko:

Mówi wyra?nie

Liczy w zakresie pi?ciu

Rysuje po ?ladzie

Koloruje rysunki

Wie jak bezpiecznie nale?y porusza? si? po ulicy

BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK

NA ULICY – s?uchanie bajki U. Piotrowskiej

S?o? Izydor prowadzi? nas do nowego sklepu z zabawkami. Maszerowali?my po chodniku, a lala Amelka liczy?a samochody, które jecha?y i jecha?y, brum, brum. – Ojej jak du?o tych samochodów, a? trudno zliczy? – dziwi?a si? Amelka. Zaraz przejdziemy na drug? stron? ulicy- powiedzia? s?onik. To biegnijmy hopsa lala- krzykn?? pajacyk Hopsalek. –Mog? przeskoczy? te samochody. Nie wolno oburzy?a si? Amelka. – Musimy doj?? do przej?cia dla pieszych. – A gdzie jest to przej?cie misiu Anatolu? – Zapyta? mnie Hopsalek cichutko.

 – Jak zobaczysz na jezdni du?o bia?ych szerokich pasów, od razu b?dziesz wiedzia?, ?e w tym miejscu mo?na przechodzi? – odpowiedzia?em. Doszli?my do przej?cia dla pieszych. A tam sta? s?upek, na którym ?wieci?y na zmian? dwa ?wiate?ka: raz czerwone, raz zielone. S?onik wyt?umaczy? nam, ?e to nie jest ?aden s?upek, tylko sygnalizator ?wietlny, który pokazuj?, kiedy wolno przechodzi? przez jezdnie. – Dzie? dobry panie sygnalizatorze! – Zawo?a?em. Dzie? dobry – odpowiedzia?. – ?wiat?o czerwone,prosz? czeka?.

Przyjacielu ma?y mój,

Gdy czerwone ?wiat?o- stój

Gdy zielone b?y?nie- id?,

By bezpiecznie mog?o by?.

Nauka rymowanki.

Czekali?my, a? poka?e si? zielone ?wiat?o. A z nami czekali inni przechodnie. A kto jeszcze przyszed?? Piotru?z grupy naszych maluchów! Sta? spokojnie i trzyma? mam? za r?k?. By?em z niego bardzo dumny. – Popatrz Hopsalku, tak nale?y si? zachowywa?-powiedzia?a Amelka.

Rozmawia na temat opowiadania:

Gdzie wybra?y si? zabawki?  Po czym sz?y do sklepu z zabawkami? Co liczy?a lalka Amelka? W jakim miejscu zabawki przechodzi?y na drug? stron? ulicy?Jakiego koloru ?wiat?a ?wieci?y si? na sygnalizatorze?Co oznacza ?wiat?o czerwone / zielone?Kto jeszcze czeka? na zielone ?wiat?o na przej?ciu dla pieszych? Jak si? zachowywa??

 

Ulica – zabawy konstrukcyjne z wykorzystaniem klocków –rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej

  1. Obrazek ulicy za?. nr.1  rozpoznawanie i nazywanie pojazdów na ulicy
  2. Na ulicy – wiersz P. Siewiery – Koz?owskiej

?wiczenia ortofoniczne w oparciu o wiersz:

Brum, brum, brum, szur, szur, szur,

Samochodów p?dzi sznur.

Jad? prosto lub skr?caj?.

Pip, pip[,pip- klaksony maj?!

Tur,tur,tur-kr?c? si? ko?a,

Dzy?, dzy?, dzy? – tak rower wo?a,

Wrr, wrr, wrr – wywrotka p?dzi.

Oj niebezpiecznie jest na jezdni!

Lecz nagle- stop!- ?wiat?o czerwone!

Samochód staje, cichnie dzwonek:

Zielone ?wiat?o jest dla pieszych,

Szybko wi?c przechod?cie dzieci!

Jakie d?wi?ki wydawa?y samochody na ulicy?, Jak odzywa?y si? klaksony?, Jak kr?ci?y si? ko?a?, Jak wo?a? rower?, Jak p?dzi?a wywrotka?, Co si? sta?o, kiedy dla samochodów za?wieci?o si? czerwone ?wiat?o? Co zrobi?y dzieci, gdy za?wieci?o si? zielone ?wiat?o dla pieszych?

Poznanie zasad bezpiecznego zachowania na ulicy. Rozumienie okre?le?: przej?cie dla pieszych , pasy, sygnalizator ?wietlny. Rozwijanie pami?ci.

  1.  Ilustrowanie ruchem tre?ci wiersza M. Bara?skiej. Wskazywanie i liczenie palców najpierw jednej, potem drugiej r?ki oraz okre?lanie jej liczby.

Mam pi?? paluszków

Mam pi?? paluszków

Mam pi?? paluszków u r?ki lewej

I pi?? paluszków u r?ki prawej.

Pi?? to niedu?o ale wystarczy

Do ka?dej pracy i do zabawy.

Kciuk, wskazuj?cy potem ?rodkowy,

Po nim serdeczny, na ko?cu ma?y.

Pierwszy i drugi, trzeci i czwarty,

Na ko?cu pi?ty- troch? nie?mia?y.

Mój rower – wiersz D. Gellner

Mój rower jak prawdziwy konik,

Lubi z wiatrem po ?cie?kach goni?.

Lubi p?dzi? przed siebie

Przez park i przez pole,

Wci?? dalej i dalej.

Ko?o za ko?em.

Rozmowa na temat bezpiecznej jazdy rowerem.

?cie?ka rowerowa za?. nr. 2 zwrócenie uwagi, na kolor jej i wyja?nienie,dlaczego nie powinno si? na ni? wchodzi?- jest przeznaczonadla rowerzystów.   Dlaczego na rowerze trzeba je?dzi? w kasku?

Rowery i rowerki za?. nr 3 – zabawa dydaktyczna

Ogl?danie obrazków przedstawiaj?cych ró?ne rodzaje rowerów. Wybieranie rowerów przedstawiaj?cych rowery dla dzieci i dla doros?ych. Przelicznie, których jest wi?cej. O ile wi?cej. O ile mniej.

PRACE PLASTYCZNE

Kolorowanie obrazka na ulicy

Sygnalizator ?wietlny- wykonanie sygnalizatora z papieru kolorowego

Kolorowanie samochodów

Wykonanie samochodu z dost?pnych w domu przedmiotów ( pude?ka, rolki po papierze, papier kolorowy, karton itp.)

ZABAWY RUCHOWE I ?WICZENIA GIMNASTYCZNE

  1. Jedziemy samochodem- dziecko biegnie swobodnie, zatrzymuje si?, tr?bi jedzie dalej- wzmacnianie si?y mi??ni r?k i nóg.
  2. Jedziemy ma?ym samochodem- ?wiczenie nóg. Siad skulny, d?onie oparte na pod?odze. Przesuwanie si? w siadzie, poprzez odpychanie si? od pod?ogi r?kami i nogami.
  3. Naprawiamy samochód- ?wiczenia tu?owia. Le?enie na plecach, nogi ugi?te w kolanach, r?ce uniesione do góry. Na?ladowanie przykr?cania ?rubek.
  4. Na?ladowanie jazdy na rowerach

ZABAWY DODATKOWE

1. LUSTRO

Uczestnicy dobieraj? si? w pary, jedna osoba jest lustrem, druga przegl?daj?cym si? w lustrze. ?wiczenie polega na tym, ?e osoba, która gra rol? lustra, musi na?ladowa? swojego partnera staraj?c si? wykonywa? takie same gesty.

2. CHARAKTERNE KALAMBURY  -  Znana gra rozwijaj?ca inteligencj?

Zadaniem wykonawcy, który prezentuje has?o jest wybór jednej osoby z grupy, przypomnienie sobie jej cechy charakteru i zaprezentowanie jej. Zadaniem widzów jest odgadni?cie, jak? cech? zaprezentowa? aktor i któr? osob? mia? na my?li.

  1. POS?UCHAJ, KTO STUKA! - Od?wie?ony pomys? na zabaw? w chowanego.

Dzieci wyszukuj? najpierw na podwórku czy w lesie materia?ów, dzi?ki którym b?d? mog?y wytwarza? d?wi?ki. Mog? nimi by? np. kamienie, patyczki, którymi b?d? uderza? jeden o drugi czy trawa, na której mog? wydmuchiwa? piszcz?ce d?wi?ki. Wszystkie dzieci chowaj? si? wraz ze swoimi instrumentami. „Szukaj?cy" odlicza, po czym wyrusza na poszukiwanie.
Schowanie dzieci wystukuj? np. patyczkami d?wi?ki naprowadzaj?ce „szukaj?cego” na swoj? kryjówk?. W dobrze znanej nam grze chodzi o to, aby nie zosta? znalezionym. W naszej grze chodzi o to by dzieci nauczy?y si? wykorzystywa? zmys? s?ychu i umiej?tno?? lokalizacji d?wi?ków, a przy tym ?wietnie si? bawi?y.