18-22.05.2020

Muzyka jest wsz?dzie

Cel ogólny:

          - rozwijanie mowy.

          - porównywanie liczebno?ci zbiorów.

          - umuzykalnienie dzieci.

          - rozwijanie wyobra?ni.

          - rozwijanie mowy.

          Cel operacyjny:

Dziecko:

          - pos?uguje si? s?owami: tyle samo, o jeden wi?cej.

          - odpowiada na pytania dotycz?ce wiersza.

          - porusza si? rytmicznie przy muzyce

          - wyra?a nastrój s?uchanej muzyki za pomoc? barw

          - odpowiada na pytania dotycz?ce opowiadania.

          Muzyka czajnika

?wiczenia d?wi?kona?ladowcze.

Dzieci na?laduj? d?wi?ki wydawane przez przedmioty i zwierz?ta:

          dzwoneczek – dzy?, dzy?, dzy?…

          biegn?ce konie – klap, klap, klap…

          odbijanie pi?ki – pac, pac, pac…

"Deszczowa muzyka."S?uchanie wiersza J. Kulmowej

Co to za dzwony?

A to w tej rynnie

a to deszczowa muzyka p?ynie.

A to na d?bach,

jakby na b?bnach,

dudni i dudni ulewa wiosenna.

T?ucze o szyby weso?ym deszczem,

b?bni kroplami jeszcze i jeszcze,

i na listeczkach gra z ca?ej duszy

a? rozkrzyczane s?owiki g?uszy,

a? s?owik szepcze do s?owika:

– To ci muzyka!

Ta- ka mu- zy- ka

to jest muzyka!

Co?

Proponowane pytania dotycz?ce wiersza.

          Czy odg?os padaj?cego deszczu to muzyka?

          Gdzie jeszcze mo?emy us?ysze? muzyk??

Mo?emy wykorzysta? gwizdek od czajnika, (je?eli mamy)

Demonstrujemy d?wi?ki, jakie wydaje gwizdek z czajnika.

Zabawa z wykorzystaniem gwizdka od czajnika. Dzieci gwi?d?? przez gwizdek.

Kolorowe nutki

ksi??ka, s. 37.

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/kolorowy_start_3latek_ksiazka/mobile/index.html#p=39

Powtarzanie rymowanki „Ram-tam-tam

Ram-tam-tam na (b?benku, ko?atce, grzechotkach) gram

 Mówienie nazwy instrumentu, który pokazujemy.

?wiczenia matematyczne.

Szukanie nutek (za??cznik nr 1)

Liczymy i porównujemy ilo?? takich samych nutek. Których jest tyle samo, mniej, wi?cej (za??cznik)

Porównywanie liczby nutek. Mo?emy spyta? O ile wi?cej?

Muzyka jest wsz?dzie

Cwa?ujemy - cwa? boczny przy d?wi?kach Krakowiaka https://youtu.be/HKiHrGivkqY

Dosuwanie nogi do nogi w bardzo wolnym tempie. Na pocz?tku nie odrywaj? nóg od pod?ogi. Podczas nauki cwa?u nale?y zmienia? kierunki poruszania, aby dzieci umia?y porusza? si? zarówno w lew?, jak i w praw? stron?. ?wiczenia nie powinny trwa? d?ugo.

Zabawy d?wi?kona?ladowcze

Bim-bam, bij? dzwony,

tik-tak, zegar tyka,

stuk-puk, dzi?cio? stuka.

Taka to muzyka.Kap, kap, spada rosa,

plum, plum, deszczyk ?piewa,

fiu, fiu, gwi?d?e wietrzyk,

skrzypi? stare drzewa.

Klap, klap, klaszcz? d?onie,

hop, hop, ta?cz? buty,

          Zabawa Znam te piosenki.

Dzieci ?piewaj? znane piosenki rodzicom

https://www.mac.pl/piosenki/piosenki-kolorowystart#ks3

Barwy muzyki

1. Zabawa Usypianie maskotek.

Dzieci bior? swoje ulubione maskotki, siadaj? z nimi wygodnie. S?uchaj? ko?ysanki ?piewanej przezrodzica, b?d? nagrania i ko?ysz? swoje maskotki. Potem nuc? ko?ysank? te? z pomoc? rodzica na samog?osce a.

https://youtu.be/jjJe4nHzsEI

Pokazywanie ró?nych sposobów wykorzystania w?asnego cia?a, jako instru­mentu. Np. kl?skanie j?zykiem, tupanie, klaskanie, gwizdanie, uderzanie r?kami o uda, stukanie palcami o pod?og?. Na?ladowanie ich przez dzieci.

Piosenka weso?ych bocianów

"Piosenka weso?ych bocianów".

 S?uchanie opowiadania.

Lec? bociany po niebie, pytaj? siwej chmury:

Kle, kle, kle! Gdzie mieszka Marysia, co ma zadarty nosek?

Chmura odpowiedzia?a:

Nie wiem.

Lec? bociany po niebie, pytaj? zielonego lasu:

Kle, kle, kle! Gdzie mieszka Marysia, co ma zadarty nosek?

Las odpowiedzia?:

Nie wiem.

Lec? bociany po niebie, pytaj? weso?ej rzeczki:

Kle, kle, kle! Gdzie mieszka Marysia, co ma zadarty nosek?

Rzeczka zaszumia?a, za?wieci?a, za?mia?a si?:

Znam Marysi?. Co dzie? przychodzi z pi?k? k?pa? si? w mojej wodzie. Mieszka w tym domu na górce.

Wygl?da Marysia oknem.

– Kto o mnie pyta?

To my, bia?e bociany z czerwonymi nogami. Przylecia?y?my, ?eby ci podzi?kowa?.

A za co podzi?kowa??

Za to, ?e? w zesz?ym roku wyleczy?a naszego brata bociana, kiedy z?ama? jedn? ze swoich czerwonych nóg i by? bardzo chory.

No i wszystkie bociany stan??y wko?o i za?piewa?y pi?kn? piosenk?, jakiej ludzkie ucho jeszcze nie s?ysza?o.

By?a to piosenka weso?ych bocianów.

Chcecie j? pozna?? Zapytajcie Marysi z zadartym noskiem.

Rozmowa na temat opowiadania.

          Kogo szuka?y bociany?

          Kogo pyta?y o Marysi? z zadartym noskiem?

          Za co chcia?y podzi?kowa? Marysi?

          W jaki sposób podzi?kowa?y Marysi?

?wiczenia d?wi?kona?ladowcze: na?ladowanie  g?osu bociana, ?aby

Próba ?piewania g?osem bociana, wybranej piosenki.

Zabawa z wykorzystaniem tekstu.

Wymawianie tekstu: Muzyka, muzyka to nie tylko ?piew s?owika – ze z?o?ci?, ze strachem, ze smutkiem, z rado?ci?.

PROPONOWANE PRACE PLASTYCZNE

1.       Kolorowanie rysunku wybranego instrumentu perkusyjnego.

2.       Malowanie nastroju s?uchanego fragmentu muzyki powa?nej.

3.       Wyra?anie muzyki poprzez barwy – ciemne i jasne

4.       Dzieci maj? do dyspozycji rozrobione w miseczkach dwie farby: czerwon? i ?ó?t?. S?uchaj?c muzyki (np. utworu F. Chopina), maluj? palcami nastrój utworu. https://youtu.be/wEjx78UPEpQ

ZABAWY RUCHOWE I ?WICZENIA GIMNASTYCZNE

Zabawa Cicho – g?o?no. https://www.mac.pl/piosenki/piosenki-kolorowystart#ks3

Przy nagraniu g?o?nej melodii dzieci biegaj? a przy cichej – zwijaj? si? w k??bek na pod?odze.

Zabawa

Bim-bam, bij? dzwony, pochylaj? si?, poruszaj? r?kami

w praw? i w lew? stron?,

tik-tak, zegar tyka, pochylaj? g?owy w bok –

w praw? i w lew? stron?,

stuk-puk, dzi?cio? stuka. stukaj? palcem w pod?og?,

Zabawa muzyczno-ruchowa Muzyczne figurki.

Przy nagraniu muzyki dzieci spaceruj?, biegaj? lub maszeruj? Podczas przerwy w muzyce przybieraj? ciekaw? poz?, nie ruszaj?c si? przez chwil?.