20-24.04.2020

OCHRONA PRZYRODY - ?MIECIU, PRECZ

1. Je?eli mamy mo?liwo?? - ogl?danie zdj?? przedstawiaj?cych pi?kno przyrody (z czasopism, kalendarzy itp.) i zdj?? przedstawiaj?cych przyrod? zniszczon? przez cz?owieka.

 1. miejsca na zdj?ciach bardziej si? wam podobaj?? Dlaczego?

Porozmawiajmy z dzie?mi na temat dbania o przyrod? wokó? nas.

 

 1. wiersza S. Karaszewskiego „?mieciu, precz”.
 2. rano s?o?ce ?wieci,
 3. na dwór dzieci.
 4. szczotki w r?kach maj?,
 1. podwórko zamiataj?!
 2. papierek od cukierka,
 3. po soku jest butelka,
 1. puszka po napoju

I pude?ko. Mo?e twoje?

 1. nie mo?na w ba?aganie,

Wi?c si? bierzmy za sprz?tanie.

Zmykaj, ?mieciu, do ?mietnika.

Ba?aganie, brudzie, znikaj.

Rozmowa na temat wiersza.

 1. robi? rano dzieci?
 2. trzeba robi?, ?eby nie by?o tak za?mieconych miejsc?

Czego jeszcze nie powinni?cie robi? na placu przedszkolnym, w parku i na podwórku?  Naprowadzamy dzieci, podaj?c konkretne sytuacje. Np. ?amanie ga??zek drzew, dep­tanie trawników, zrywanie kwiatów…

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/ks-3l-kp-cz2.pdf str. 11

3. Karta pracy, cz. 2, nr 11.

Kolorowanie boków tych obrazków, na których Lena post?puje w?a?ciwie.

Rysowanie prostych kszta?tów na tackach z piaskiem.

 1. proste rymowanki np.: Kó?eczko, kó­?eczko, b?dzie z ciebie s?oneczko,
 1. ?uk, drugi ?uk – aby listek powsta? móg?.
 1. rysuj? ko?o (kilka razy po ?ladzie), a potem kreski – promyki, mówi?c:

LICZYMY MOTYLE

Kolorowe motyle – ?wiczenia matematyczne.

1. Utrwalenie nazewnictwa kolorów.

Opowiadanie o motylach, które pojawi?y si? nad ??k?

Na ??ce budzi?o si? ?ycie. Zakwita?o coraz wi?cej kwiatów, zwierz?ta opuszcza?y zimowe kry­jówki i cieszy?y si? promieniami s?o?ca. Powróci?y ptaki. Nad kwiatami fruwa?y ma?e zwierz?ta – owady. Stokrotk?, która wyci?gn??a kwiat do s?o?ca, najpierw odwiedzi? ?ó?ty motyl zwany cytrynkiem.Potem – pi?kny niebieski motyl z rodziny modraszków. Usiad? na stokrotce, skosztowa? nektaru i odfrun??.

Kolejnym go?ciem by? bia?y motyl z ciemnymi plamkami – bielinek kapustnik, zwany tak z powo­du jego cz?stego odwiedzania zagonów kapusty, na której ch?tnie sk?ada jajeczka.Gdy dzie? si? powoli ko?czy?, pojawi? si? jeszcze jeden motyl pomara?czowy o dziwnej nazwie czerwo?czyk dukacik

?wiczenia w liczeniu.

 1. motyli.
 2. w jakim kolorze jest pierwszy, drugi… czwarty motyl.

Zabawa sylwetami motyli.

 1. sylwet? papierowego motyla je?eli jest z kolorowego papieru)
 •  dzieci okre?laj? jego kolor, a potem ustawiaj? go wzgl?dem siebie wed?ug
 1.   np. nad sob?, przed sob?, z boku, za sob?, nisko, wysoko.

SEGREGOWANIE ?MIECI

Krótka rozmowa na temat segregowania ?mieci.

 1. dzieciom, ?e z odzyskanego ze ?mieci papieru mo?na otrzyma? papier, np. na pude?ka na buty, papier toaletowy, a z butelek – tworzywo na pojemniki.

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/ks-3l-wyp.pdf str. 13

Nauka wyliczanki.

?limak, ?limak, poka? rogi,

dam ci sera na pierogi.

Jak nie sera, to kapusty,

od kapusty b?dziesz t?usty.

 1. jak porusza si? ?limak.

NIE NISZCZYMY RO?LIN

Teatrzyk sylwet na podstawie wiersza M. Kownackiej „Czy Agata kocha si? w kwiatach?”

 Rozmowa na temat ochrony kwiatów.

 1. mo?emy zrywa? wszystkie kwiaty?
 2. powinni?my zrobi? z zerwanymi kwiatami?
 3. powinni?my zrywa? kwiaty, których jest bardzo ma?o i mog?yby wygin???

Wyja?niamy dzieciom, ?e s? kwiaty (zwierz?ta), których jest bardzo ma?o, i grozi im wygini?cie (kwiaty chronione).S? one pod ochron?, to znaczy, ?e ich zrywanie grozi kar?.

– Dlatego gdy widzicie poza ogrodem kwiaty, których nie znacie, to nie zrywajcie ich. Ogl?dajcie je i w?chajcie.

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/kolorowy_start_3latek_ksiazka/mobile/index.html#p=35

str.33

Zabawa w teatrzyk

Agata:

Jestem sobie Agata – strasznie kocham si? w kwiatach.

Gdy tylko zakwita kwiatuszek, zaraz go zerwa? musz?.

Zerw?, co tylko spotkam: o, tu dzwonek, tu stokrotka,

tulipanek…

Uwij? z nich sobie wianek.

Jaka pi?kna okolica. Ja kwiatami si? zachwycam. (Kuka kuku?ka).

Kuku?eczko, czego szukasz? Co dobrego mi wykukasz?

(Kuku?ka kuka pi?? razy).

O, ?adnie mi wykuka?a?, w szkole pi?tki b?d? mia?a.

Wiewiórki:

Wiewióreczki hopsasa! Po ga??ziach wci?? hasamy!

Pi?knie i g?adko – poskacz z nami, Agatko!

Agatka:

Hopsasa dooko?a – przeszkadzaj? mi te zio?a. (Wyrzuca kwiatki).

Buch! Ten bukiet na traw?. Z wiewiórkami si? zabawi?.

Wiewiórki i Agata:

Hop, wiewiórki, hyc z Agat?.

O, my na to jak na lato.

Hopsasa, z prawa, z lewa,

s?o?ce ?wieci, szumi? drzewa. (Wybiegaj?).

Wró?ki:

W?drujemy po le?nych dró?kach. To my, le?ne wró?ki.

Ja mam z li?ci kapturek.

Ja p?aszczyk z ptasich piórek.

Mam w?osy z mchów i porostów.

A las kochamy po prostu.

Hej, hej! A któ? to zerwa? i rzuci? na ziemi? kwiaty?

Wi?dn?!

Nie wiecie, czyja to sprawka?

Dzieci:

Agaty!

Wró?ki:

A to si? popisa?a, ani s?owa.

Przysz?a do lasu kwiaty rabowa?.

Poniszczy?a, po?ama?a wszystkie kwiaty!

My nie chcemy tej Agaty!

Kto powie, czy Agata naprawd? si? kocha w kwiatach?

Dzieci:

Nie…

Wró?ka:

Bo ja my?l?, ?e to wielka ro?lin niszczycielka!

Mo?e kto? w?o?y te kwiaty do wody?

Dzieci:

My je we?miemy do k?cika przyrody!

 Rozmowa na temat teatrzyku.

 1. Agata naprawd? kocha si? w kwiatach?
 2. nazwaliby?cie Agat??
 3. z kwiatami i innymi ro?linami post?puje si? tak, jak to robi?a Agata?

III

1. S?uchanie rysowanego wierszyka.

Najpierw rodzic mówi wierszyk i rysuje kwiatek. Potem samodzielnie próbuj? to zrobi? dzieci.

Najpierw ko?o, na nim p?atek,

drugi p?atek, trzeci p?atek, czwarty p?atek,

jeszcze kreska ?odyga – i jest kwiatek.

PRACE PLASTYCZNE

 1. Kolorowanie rysunku wybranego ptaka
 2. Wykonanie pracy plastycznej Pojemniki na ?mieci. (dowolna technika)

ZABAWY RUCHOWE I ?WICZENIA

Zabawa ruchowa z elementem dramy – Smutne drzewko i weso?e drzewko.

Dzieci poruszaj?  przy d?wi?kach muzyki. Podczas przerwy w grze wcielaj? si? w rol? drzewka, któremu kto? po?ama? ga??zki, ponacina? kor? – pokazuj? min?, postaw? cia?a, jak czuje si? to drzewko. Potem znowu poruszaj? si? przy d?wi?kach muzyki. Podczas przerwy w grze pokazuj?, jak si? czuje drzewko, o które dba ogrodnik, które ma ca?? kor? i ga??zie, rado?nie sobie ro?nie.

Zabawa orientacyjno-porz?dkowa Fruwaj?ce motyle

Zabawa muzyczno-ruchowa Taniec kwiatów.

Pliki do pobrania: