22-30.06.2020

NADCHODZ? WAKACJE

Cel ogólny:

      rozwijanie mowy.

      rozwijanie umiej?tno?ci liczenia.

      umuzykalnienie dzieci.

      uwra?liwianie na zachowanie bezpiecze?stwa

      rozwijanie sprawno?ci manualnej.     

Cel operacyjny:

Dziecko:

      mówi wyra?nie.

      liczy w zakresie czterech.

      ?piewa piosenk?.

      wie jak bezpiecznie si? zachowa?

      rysuje po ?ladzie, koloruje rysunek.

„ NADCHODZI LATO ”za?. nr 1

"Zabawy z porami roku" – rozwi?zywanie zagadek Iwony Fabiszewskiej

Rodzic mówi dzieciom zagadki o porach roku. Dzieci podaj? rozwi?zanie

Na drzewach li?cie kolorowe.

W sadzie owoce zdrowe.

W spi?arni ró?ne zapasy,

na trudne zimowe czasy (jesie?)

?niegiem pola zasypa?o,

gdzie nie spojrzysz, wsz?dzie bia?o.

Bia?y puszek z nieba leci,

ju? ba?wanka lepi? dzieci (zima)

Bociany z podró?y wracaj?,

wokó? kwiaty rozkwitaj?

Motyle pojawi?y si? na ??ce,

ale dni nie s? jeszcze gor?ce (wiosna)

Jest gor?co, s?o?ce ?wieci.

Na wakacje jad? dzieci.

W wodzie b?d? si? pluska?y

i na pla?y w pi?k? gra?y (lato)

 "Pory roku - po??cz w pary" - gra on-line.

https://wordwall.net/pl/resource/2940426/polski/pory-roku

Rodzice odczytuj? napisy a zadaniem dzieci jest umie?ci? odpowiedni obrazek przy napisie

"Zabawy z porami roku" - rozwi?zywanie zagadek muzycznych.

Rodzic w??cza kolejno fragmenty utworów. Dzieci po wys?uchaniu ka?dego fragmentu staraj? si? odgadn??, z jak? por? roku jest on zwi?zany i wykonuj? krótkie improwizacje taneczne np. z chusteczkami.

Jesie? -   https://www.youtube.com/watch?v=MR9XZQG7F-4

Zima -     https://www.youtube.com/watch?v=u3ATvVg_2Rs

Wiosna - https://www.youtube.com/watch?v=jdLlJHuQeNI

Lato -     https://www.youtube.com/watch?v=jdLlJHuQeNI

,,Po czym poznajemy, ?e nadchodzi lato?” - ?wiczenie twórcze.

Dziecko próbuje powiedzie?, po czym poznajemy, ?e nadchodzi lato.

„Tato, czy ju? lato?” - Wys?uchanie wiersza B. Szel?gowskiej

Tato, czy ju? lato?

Powiedz, prosz?! Powiedz, tato,

po czym mo?na pozna? lato?

Sk?d na przyk?ad wiadomo, ?e ju? si? zaczyna?

Po prostu:

po s?odkich malinach,

po bitej ?mietanie z truskawkami,

po kompocie z wi?niami,

po ?ycie, które na polach dojrzewa,

po s?owiku, co wieczorami ?piewa,

po bo?kach ucz?cych si? lata?,

po ogrodach ton?cych w kwiatach,

po ?wierszczach koncertuj?cych na ??ce,

po wygrzewaj?cej si? na mleczu biedronce,

po zapachu skoszonej trawy i ró?,

I... ju?!

Rozmowa nt. wiersza:

- Jakie owoce kojarz? si? z latem?

- Co robi? latem zwierz?ta wymienione w wierszu: bociany, ?wierszcze, biedronki?

- Jaki zapach kojarzony jest z latem?

"Tato, ju? lato!" - os?uchanie z piosenk?

https://www.youtube.com/watch?v=6fh_Ioz9Gn8

taniec do piosenki wg w?asnego pomys?u dziecka.

Uk?adanie puzzli on-line "Lato”

https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/dla-dzieci/250643-dzieci-bawi%C4%85ce-   si%C4%99-latem

S?ONECZNA I DESZCZOWA POGODA

S?onko i deszczyk – s?uchanie wiersza U. Piotrowskiej

Pada deszczyk, ?wieci s?onko,

B?dzie t?cza ponad ??k?.

Bia?e chmurki tany, tany

Ta?cz? skocznie z promykami.

Sugerowane pytania: Co robi? deszczyk?, Co robi?o s?onko? Z kim ta?czy?y chmurki?, Co pojawi si? nad ??k?, kiedy po deszczu za?wieci s?onko? (Za?. nr. 2 t?cza)

Czym pojedziemy na wakacje?

Zabawa z wykorzystaniem rymowanki.

Lato, lato na nas czeka,

razem z latem – las i rzeka.

Dzieci mówi? rymowank? – szeptem, z naturalnym nat??eniem g?osu, krzycz?c.

Zabawa dydaktyczna: „Czym pojedziemy na wakacje?”

Nazywanie pojazdów i na?ladowanie ich odg?osów.

?wiczenie w ksi??ce, s. 45

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/kolorowy_start_3latek_ksiazka/mobile/index.html#    p=48

Ogl?danie obrazka. Nazywanie ubra? i zabawek, które Lena przygotowa?a na wakacyjny wyjazd. Okre?lanie, gdzie Lena z rodzicami wybiera si? na wakacje.

Dowolny taniec przy piosence Wakacyjna wyliczanka (s?. B. Szel?gowska,

https://www.youtube.com/watch?v=hXIjlNor91o

I. Konduktorze, konduktorze, czy zabierzesz nas nad morze?

Ref.: Bardzo ch?tnie, raz i dwa, ale zróbcie to co ja.

II. Konduktorze, konduktorze, ka?dy z tob? jecha? mo?e?

Ref.: Poka? bilet, raz, dwa, trzy. Na wakacje jedziesz ty!

Rozmowa o wyjazdach wakacyjnych i na temat piosenki.

Czym jecha?y na wakacje dzieci z piosenki?

Co musia?y mie?, ?eby jecha? poci?giem?

Czym jeszcze mo?emy pojecha? (polecie?) na wakacje?

Wymieniamy ?rodki lokomocji np. samolot, poci?g, samochód osobowy, rower, autobus. Na?ladowanie  przez dzieci odg?osów wydawanych przez ró?ne ?rodki lokomocji:

Samolot – sssyyyyyyyy…

Samochód – brum, brum, brum…

Rower (dzwonek) – dzy?, dzy?, dzy?…

Autobus – ter, ter, ter…

Kto to jest konduktor?

O co dzieci pyta?y konduktora?

Zabawa dydaktyczna. Rodzic na?laduje odg?os pojazdu - dziecko odgaduje jaki to pojazd.

Karta pracy, cz. 2, nr 22

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/kolorowy_start_3latek_karty_pracy_cz2/mobile/index.html#p=46

Rozwiazywanie zagadek o ?rodkach lokomocji. Odszukiwanie w?ród naklejek zdj?? przedsta­wiaj?cych rozwi?zania zagadek i naklejanie ich   w odpowiednich miejscach.

POJAZDY Z FIGUR

Ksi??ka, s. 46.

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/kolorowy_start_3latek_ksiazka/mobile/index.html#p=48

Liczenie obrazków samochodów: du?ych, a potem ma?ych. Porównywanie ich liczby.

Pojazdy z figur – ?wiczenia w liczeniu. (Za?. nr 3)

Mo?emy przygotowa? dziecku figury geometryczne. Dzieci uk?adaj? z wybranych figur sylwet? pojazdu. Nazywaj? swój pojazd. Potem licz? kolejne figury, których u?y?y do u?o?enia pojazdu. Rodzic pokazuje np. kwadrat, a dzieci szukaj? w swoim poje?dzie kwadratów – figur o takim kszta?cie jak pokazywana figura, i je licz?. Tak samo post?puj? z pozosta?ymi figurami.

?wiczenie w ksi??ce, s. 47.

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/kolorowy_start_3latek_ksiazka/mobile/index.html#p=48

Okre?lanie, po czym porusza si? samochód, po czym statek, a gdzie – samolot. Okre?lanie, co robi samochód, co statek, a co samolot.

Zabawy konstrukcyjne – budowanie z klocków gara?y dla samochodów.

Wakacyjny obrazek  - ?wiczenie pami?ci wzrokowej. Pokazujemy przez chwil? obrazek przedstawiaj?cy morze z ?aglówk?, rybami, s?o?cem i chmurami.

Potem zakrywamy go, a dzieci wymieniaj? to, co zobaczy?y na obrazku. (Za?. nr.4)

Ksi??ka str.48 - Okre?lanie co robi Lalu?. Wskazywanie jego cienia.

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/kolorowy_start_3latek_ksiazka/mobile/index.html#p=48

BEZPIECZNIE NA WAKACJACH  Za?. nr 5

„Bezpieczne wakacje” A. Bober

Gdy na wakacjach

z rodzicami wypoczywasz,

Du?o niezwyk?ych

przygód prze?ywasz.

Nie zapomnij jednak

o rzeczy wa?nej,

By bezpiecze?stwo

zachowa? w sytuacji ka?dej.

Na Przez ulic? przechod?

tylko na pasach zebry,

zielonym ?wietle

i rozgl?daj?c si? bez przerwy.

Wychodz?c na s?o?ce,

nakrycie g?owy zak?adaj,

A na ca?e cia?o krem

przeciws?oneczny nak?adaj.

Podczas k?pieli, b?d?

zawsze pod okiem doros?ego,

By ?aden wypadek

nie zdarzy? Ci si? kolego.

Podczas burzy,

nie wybieraj si? w góry,

A tak?e gdy za oknem,

krajobraz jest szaro- bury.

W pobli?u ulicy

si? nie baw nigdy,

By samochód, autobus czy

tramwaj nie zrobi?y Ci krzywdy.

B?d?c w lesie,

?mieci nie wyrzucaj,

Nie rozpalaj ogniska

i ciszy nie zak?ócaj.

Nie przyjmuj te?

nic od nieznajomego,

Bo przydarzy? mo?e Ci si?

co? bardzo niedobrego.

O numerach alarmowych

nie zapominaj,

Niech je wraz z Tob?

powtórzy ca?a rodzina.

997- to telefon na policje,

tam niepokoj?ce sytuacje

mo?esz zg?osi? wszystkie.

998- wykr?casz,

gdy po?ar zauwa?ysz,

bo wtedy dodzwonisz

si? do po?arnej stra?y.

999- to numer

na pogotowie,

dzwoni?c tam mo?esz innym

i sobie uratowa? zdrowie.

Gdyby? jednak, tych wszystkich

numerów nie umia? zapami?ta?,

Wystarczy o jednym

ogólnym numerze pami?ta?.

112- tam mo?esz wszystko zg?osi?

i o ka?dy rodzaj pomocy poprosi?.

PRACE PLASTYCZNE

 • S?oneczna i deszczowa pogoda – rysowanie s?oneczka z promykami do wierszyka:

To ko?o to s?o?ce. Jasne i gor?ce.

Dooko?a kreski d?ugie, to promyki,

które lubi? i chmurki,

z której spadaj? krople deszczu.

 • Rysowanie poci?gu z czterema wagonami.
 • Wycinanie prostych wzorów narysowanych przez rodzica
 • ?wiczenia ruchowo-graficzne. - Dzieci kre?l? w powietrzu za rodzicem obiema r?kami kszta?t morskich fal, a potem kszta?t ryby.
 • Wykonanie Wakacyjnego obrazka. – Mo?na wykorzysta? wyci?te z ró?nych czasopism letnie obrazki, wyci?? i przyklei? Kolorowanie dowolnych rysunków zwi?zanych z wakacjami.
 • Kolorowanie rysunku Lenki i Lalusia nad morzem(Wyprawka plastyczna nr 17).

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/ks-3l-wyp/mobile/index.html#p=51

 • ??czenie kropek.
 • Kolorowanie rysunku.

ZABAWY RUCHOWE I ?WICZENIA GIMNASTYCZNE

 • Zabawa ruchowo-na?ladowcza Na pla?y. Pytamy, co mo?na robi? na pla?y a dzieci na?laduj? wymienione czynno?ci.
 • Ba?ki mydlane zabawa na?ladowcza, ?wiczenia oddechowe- dmuchanie na ba?ki, na?ladowanie ruchu baniek
 • Zrywamy kwiaty – zabawa na?ladowcza- na?ladowanie zrywania kwiatów
 • Id? kraby – zabawa z elementem czworakowania
 • ?wiczenia logopedyczne:
 • Szum morza. Dzieci na?laduj? szum morskich fal: mówi?: szszszuuu, szszszuuu, szszszuuu… i poruszaj? odpowiednio r?kami.
 • Rybki. - Dzieci na?laduj? ruchy pyszczka rybek – otwieraj? i zamykaj? ?ci?ni?te usta.
 • Górskie echo. - Dzieci na jednym wydechu mówi?: Halo, halo, halooooo…
 • Owieczki na hali. - Dzieci chodz? na czworakach, na?laduj? pas?ce si? owieczki i baranki, co jaki? czas mówi?: bee, bee, bee…

TOLERANCJA: INNY NIE ZNACZY GORSZY

Podczas wakacji (i nie tylko) mo?emy spotka? dzieci, innych ludzi z ró?nymi problemami zdrowotnymi i powinni?my by? wobec nich tolerancyjni. Co to znaczy? Warto porozmawia? z dzie?mi na ten temat.

Wiersz M. Wi?niewska-Koszela

Nie wiem, co to tolerancja,

Zawsze tylko moja racja,

A ten, kto ma inne zdanie,

Zaraz za swoje dostanie.

 "Czy chudzi, czy grubi" - zabawa muzyczno-ruchowa

Przedszkolaku, przypomnij sobie piosenk?. Zata?cz do niej z mama lub tat? (naucz rodzica odpowiednich ruchów)

https://chomikuj.pl/kamiluss16/PIOSENKI+DLA+DZIECI+PRZEDSZKOLE+I+SZKO*c5*81A/Zbi*c3*b3r+zabaw+muzyczno+-+ruchowych/Czy+gruby*2c+czy+chudy,2509941127.mp3(audio)

 "Brzydkie kacz?tko" - bajka w oparciu o ba?? J. Ch. Andersena

Obejrzyjcie bajk?:

https://www.youtube.com/watch?v=FtQI_zYlLPY&feature=emb_err_woyt

Przedszkolaku, opowiedz bajk? swoimi s?owami.

Zastanów si?, jak czu?o si? kacz?tko, gdy zobaczy?o siebie po raz pierwszy w odbiciu tafli wody, i wtedy, gdy zobaczy?o swoje odbicie w wodzie, gdy by?o ju? doros?e.

 "Lustro" - ?wiczenia wzmacniaj?ce poczucie w?asnej warto?ci.

Rodzic stawia przed dzieckiem du?e lustro, takie, aby by?a widoczna ca?a sylwetka dziecka. Prosi, aby dziecko przyjrza?o si? sobie i powiedzia?o, co u siebie lubi, np. swoje w?osy, oczy, r?ce, to, ?e szybko biega, pi?knie rysuje, pomaga innym, dzieli si? zabawkami itd. Rodzic uzupe?nia wypowied? dziecka, wskazuj?c tylko pozytywne cechy. Na koniec wypowiedzi rodzic mówi:  Jeste? wspania?yi dziecko powtarza samodzielnie:  Jestem wspania?y!

"Nieidealna" - piosenka Arki Noego

https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=C5yKQ5Hji3s&feature=emb_logo

Przedszkolaku, wciel si? w rol? gitarzysty.

Je?li macie zabawkowy instrument, mo?ecie go wykorzysta?.

Je?li nie, gitar? mo?e by? patelnia lub paletka.

Zagrajcie na "gitarze" do piosenki. Spróbujcie wspólnie za?piewa? refren.

"Akcja - tolerancja" - rozmowa na temat tolerancji.

Rodzic pyta dziecko, czy wie, co oznacza s?owo tolerancja. Wyja?nia jego znaczenie, t?umacz?c, ?e tolerancja polega na akceptowaniu inno?ci jakiej? osoby. Tolerancja to poszanowanie odmienno?ci innych, ich wygl?du, sposobu komunikowania si?, wiary, kultury itd. Rodzic prosi, aby dziecko kilkakrotnie powtórzy?o s?owo tolerancja – dziel?c je rytmicznie (na sylaby)

https://www.youtube.com/watch?v=3i5VwheHszY

WARTE OBEJRZENIA:

 • Jeste?my ró?ni - jeste?my równi 

https://www.youtube.com/watch?v=3i5VwheHszY

 • Wszyscy jeste?my z tej samej bajki - filmik promuj?cy kampani? przeciw wykluczeniu spo?ecznemu osób niepe?nosprawnych

https://www.youtube.com/watch?v=XAINfR3l16I

 • Co to jest tolerancja? - w opinii dzieci

https://www.youtube.com/watch?v=I8E8ZhB8eVA

 • Tolerancja - piosenka Sokrates TV

https://www.youtube.com/watch?v=k5U_GPocnts

 • Ka?dy jest inny - Piosenka ZoZi

https://www.youtube.com/watch?v=UrBmQBMnayE

 • Piosenka o szacunku dla innych - Ma?a Orkiestra Dni Naszych

https://www.youtube.com/watch?v=DL5CDJSRs0k