23-27 marzec 2020

ZADANIA DLA GRUPY ?ABEK

TYDZ.23.03-27.03 2020r.

POZNAJEMY PRZYROD?

1. Obserwujemy zmiany w przyrodzie w swoim ogrodzie lub najbli?szym otoczeniu:

- pojawiaj?ce si? p?czki na drzewach

- bazie

- kwiaty wiosenne

- powracaj?ce ptaki

2. ?wiczenia mowy i pami?ci wiersz do nauki dla ch?tnych.

B. Szel?gowska

„ Wiosna ogrodniczka”

                      Przysz?a do nas wiosna

                      Nasionka posia?a

                      Ogrza?a je s?oneczkiem

                      Deszczykiem podla?a.

                      Na ??kach i  w ogrodach

                      Zakwit?y ?liczne kwiatki.

                      Krokusy, przebi?niegi

                      ?onkile i bratki.

3. Praca plastyczna: Krokus lub inny wiosenny kwiatek wykonany dowoln? technik? (malowanie farbami, wyklejanie, wydzieranka, wylepianie plastelin?).

4. ?wiczenia ruchowe: mo?emy pobawi? si? w bociany i skacz?ce ?abki lub z wierszem

„ Gimnastyka”

1,2,3,4 sk?on i przysiad, skok i siad.

Dzisiaj tak maszerujemy

Aby dudni? ca?y ?wiat.

5,6,7,8 podskakuje ka?dy rad.

9,10,11 jaki pi?kny jest ten ?wiat.

5. Je?eli mamy mo?liwo?? ponawlekajmy korale albo guziczki na sznurek

6. Zadania wykonujemy wed?ug ch?ci i mo?liwo?ci dzieci.

7. Najwa?niejsze to „uczymy si? poprzez zabaw?”.

 

Pozdrawiam cieplutko wszystkie ?abki- p. Basia