25-29.05.2020

?WI?TO RODZICÓW

Cel ogólny:

            rozwijanie mowy

            rozwijanie umiej?tno?ci liczenia

         rozwijanie umiej?tno?ci wokalnych.

            rozwijanie sprawno?ci manualnej.

Cel operacyjny:

Dziecko:

            odpowiada na pytania dotycz?ce wiersza.

            liczy w zakresie czterech.

            ?piewa piosenk?.

            ko?czy kolorowa? rysunek.

         Laurka dla mamusi

  1. Podawanie imion swoich mam i tatusiów.
  2. Ogl?danie zdj?? rodziców, swobodne wypowiedzi na temat ulubionych wspólnych zaj?? z rodzicami.
  3. Dowolny taniec przy piosence Tulipany (s?. i muz. B. Forma).

https://www.mac.pl/piosenki/piosenki-kolorowystart#ks3

Uros?y w ogrodzie

pi?kne tulipany.

Bukiet z nich zrobimy

specjalnie dla mamy.

Raz, dwa, trzy,

raz, dwa, trzy.

?ó?te i czerwone,

ka?dy z nich ciekawie

zerka w mamy stron?.

S?uchanie wiersza.

Wymaluj? na laurce

 czerwone serduszko,

ptaka, co ma z?ote piórka,

i kwiaty w dzbanuszku

                                                      ?yj mamusiu moja mi?a

                                                       sto lat albo d?u?ej!

                                                       B?d? szcz??liwa i weso?a,

                                                        Zdrowie niech Ci s?u?y.

Rozmowa na temat wiersza:

Co dziecko wymaluje na laurce?

Czego ?yczy mamusi?

Rytmizowanie tekstu:  Ma-mo, ta-to, ko-cham was!

Dla ch?tnych dzieci nauka wiersza fragmentami, metod? ze s?uchu.

Rodzinna wycieczka - s?uchanie opowiadania Urszuli Piotrowskiej

Zosta?em zaproszony przez Piotrusia na rodzinn? wycieczk?. Jechali?my ?cie?k? rowerow?, która zaprowadzi?a nas za miasto. Siedzia?em wygodnie w koszyku na rowerze mamy Piotrusia i ?piewa?em piosenk?:

Majowe s?onko wo?a,?e

wyprawy wielkiej przyszed? dzie?!

mamusia, tatu?, Piotru?, ja- weso?o b?dzie razem nam.

Ojej, naprawd? by?o weso?o! Znale?li?my pi?kn? ??czk? pod lasem. Roz?o?yli?my kocyk i mama wyj??a z koszyka smako?yki. Zajada?em, a? mi si? uszy trz?s?y. Na ??czk? przyjecha?a jeszcze jedna rodzina z córeczk? i synkiem. Mieli ze sob? kolorow? pi?k?. - Mo?e zagramy mecz? - zapyta? Piotru?. i zagrali?my. Tatusiowie byli bramkarzami, a my zawodnikami. Mamusie nam kibicowa?y i bi?y brawo. Mecz sko?czy? si? remisem. Potem po?egnali?my si? i pojechali?my na poszukiwanie tajemniczych miejsc. Och, jak wsz?dzie by?o cicho i spokojnie. Tylko drzewa szumia?y i szele?ci?y listeczkami. A? tu nagle us?ysza?em dziwne odg?osy: ku-ku, ku-ku!

Kto to, kto to?- pyta? Piotru?. - Kuku?ka - odpowiedzia?a mama. a tatu? mrugn?? do nas i zawo?a?: - Kuku?eczko, kuku?eczko, ile drzew jest w lesie? I ona zaraz zacz??a kuka?, a mu liczyli?my i liczyli?my. Ojej, mnóstwo by?o tych drzew. Tatu? nie liczy?, bo zaj?ty by? robieniem kuku?ce zdj??: pstry, pstryk. po powrocie do domu zrobili?my pi?kny album ze zdj?ciami z naszej wycieczki. Wieczorem w przedszkolu opowiedzia?em, jak mi?o Piotru? sp?dza czas z mamusi? i tatusiem. I pokaza?em album. Zdj?cia bardzo podoba?y si? zabawkom. A pajacyk Hopsalek zrobi? nawet trzy fiko?ki - kozio?ki.  - Niech ?yje rodzinka, hopsa-lala! - Zawo?a?.

Rozmowa na temat opowiadania. Propozycje pyta?:

    Gdzie wybra?a si? rodzina Piotrusia?, Kto jecha? na wycieczk??, Ktyo jeszcze przyjecha? na ??k??, Co robi?y dzieci z tatusiami?, Kto im kibicowa??, Czyj g?os us?ysza? Piotru? po meczu?, Co zrobi?a rodzina, kiedy us?ysza?a kuku?k??

Dla mamusi i tatusia -  piosenka

Dowolny taniec przy piosence Dla mamusi i tatusia (s?. i muz. B. Forma).

https://www.mac.pl/piosenki/piosenki-kolorowystart#ks3

Sto lat, mamusiu,

sto lat, tatusiu,

?yczenia dzisiaj

wszystkim sk?adamy.

Tak dzi? rado?nie

klaszczemy w d?onie,

razem z ptakami

g?o?no ?piewamy.

Zabawa przy piosence Dla mamusi i tatusia.

            Czego dzieci ?ycz? mamusi i tatusiowi?

            Co robi? dzi? dzieci?

https://www.youtube.com/watch?v=CIeB-vSy2jU  -

improwizacja ruchowa do utworu Camille'a Saint-Saensa "Kuku?ka w g??bi lasu" z cyklu "Karnawa? zwierz?t". Reagowanie ruchem na zmiany tempa, nat??enia d?wi?ku.

Kwiaty dla mamy

  1.  Dostrzeganie rytmu w ci?gu serduszek i serc; kontynuowanie go.

    Wycinamy sylwety serc (ma?e serduszko, du?e serce): serduszko, serce, serduszko, serce, serduszko, serce. Potem dzieci, po dostrze?eniu rytmu, kontynuuj? go. za?. nr 1

2. Przeliczanie kwiatów w wazonach. Cztery wazony z kwiatami (mówimy, ?e dzieci przygotowa?y kwiaty na Dzie? Matk)i. Dzieci licz? wazony i umieszczaj? przy nich kartoniki z kr??kami – od jednego do czterech. Potem dzieci licz? kwiaty w pierwszym, drugim… czwartym wazonie. Porównywanie liczebno?ci kwiatów. Dzieci okre?laj?, w którym wazonie jest najwi?cej kwiatów, a w którym najmniej kwiatów, o ile wi?cej (o ile mniej).  za?. nr 6

" Kuku?ki" - zabawa w oparciu o wiersz Tadeusza Kubiaka

Gdy kuku?ki w maju

na drzewach kukaj?.

to licz?: raz, dwa, trzy.....

a do ilu liczysz Ty?

Dzieci g?o?no licz? do trzech i wykonuj? np. przysiady, sk?ony, podskoki, obroty wokó? w?asnej osi itp.

2. ?wiczenia w ksi??ce, s. 40.

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/kolorowy_start_3latek_ksiazka/mobile/index.html#p=42

Okre?lanie, jakie zawody wykonuj? mama i tata Lenki.

Próby okre?lania zawodów swoich rodziców.

Dla mamusi i tatusia

1. ?wiczenia w ksi??ce, s. 41.

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/kolorowy_start_3latek_ksiazka/mobile/index.html#p=42

Ogl?danie par obrazków. Okre?lanie, co by?o wcze?niej, a co pó?niej.

2. Rozmowa na temat sp?dzania wspólnego czasu z rodzicami.

            Co lubicie robi? z rodzicami w wolnym czasie?

3.Karta pracy, cz. 2, nr 17.

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/kolorowy_start_3latek_karty_pracy_cz2/mobile/index.html#p=38

Opowiadanie o tym, jak Lenka sp?dza wolny czas z rodzin?.

4. Karta pracy, cz. 2, nr 18.

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/ks-3l-wyp/mobile/index.html#p=33

Rysowanie po szarych liniach od kredek do rysunków kwiatów. Kolorowanie ich na kolory kredek.

Z moim tat? - s?uchanie wiersza PatrycjiSiewiery - Koz?owskiej

Z moim tat? wszystko zrobi?:

Z tat? jad? samochodem,

i do parku, i na lody,

z tat? zrobi? dzi? zawody:

Kto z nas pierwszy przy fontannie?

kto fiko?ka zrobi w wannie?

kto przeskoczy przez ka?u???

kto ma stopy bardzo du?e?

w dniu Twojego ?wi?ta Tato,

podzi?kuj? Tobie za to,

za wy?cigi, za zawody,

za spacery w parku, lody...

Jeste? ze mn?, kiedy p?acz?,

Gdy si? ?miej? i gdy skacz?,

wi?c dzi? mówi? - dzieki Tato!

chod? na spacer, o ty na to?

Rozmowa na temat wiersza. Propozycje pyta?:

Co dziecko robi?o ze swoim tat??, Jakie zawody urz?dza?o z tat??, Za co mu dzi?kowa?o?, Co lubisz robi? ze swoim tat??

PROPOZYCJE  PRAC PLASTYCZNYCH

1. Kolorowanie papierowych serduszek –dla mam i tatusiów

2. Rysowanie mamy.

3. Rysowanie tatusia.  Mo?emy do portretu wykona? ramki

4. Rysowanie, jak dzieci sp?dzaj? z rodzicami wolny dzie?.

5. Bukiet dla mamy – wykonanie pracy plastycznej - wyprawka plastyczna

 Zapoznanie ze sposobem wykonania prac (Wyprawka plastyczna nr 16).

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/ks-3l-wyp/mobile/index.html#p=33

Dzieci dostaj? cz??ciowo pokolorowany bukiet kwiatów. Ko?cz? go kolorowa?. 

6. Kolorowanie wybranych kolorowanek

PROPPZYCJE ZABAW RUCHOWYCH I ?WICZE? GIMNASTYCZNYCH

1. Zabawa ruchowo-na?ladowcza

- Pomagamy mamie (porz?dkujemy zabawki- na?ladujemy sprz?tanie zabawek i uk?adanie na pó?kach wysoko, nisko,

- wyrabiamy ciasto- ?wiczenia tu?owia, gotujemy zupk?

- ?wiczenia oddechowe - mieszay zup?, co jaki? czas nabieramy zup? na ?y?k? i dmuchamy

2. "Gotowa?am z mam? obiad" - zabawa na?ladowcza

Dzisiaj razem z mam? obiad gotowa?am.

- ziemniaki obiera?am,            Dzieci na?laduja obieranie.

- warzywa oskroba?am,          na?laduj? skrobanie.

- wod? nalewa?am,                 na?laduj? odkr?canie kranu,

- dobrze op?uka?am,               na?laduj? ruchy p?ukania i mycia warzyw.

Po obiedzie z mam? naczynia zmywa?am.

-  ?cierk? wyciera?am,    na?laduj? wycieranie.

- w szafeczce schowa?am,  wspinaj? si? na palce i na?laduj? ruchysi?gania wysoko i nisko w przysiadzie.

 3. ?wiczenia pantomimiczne. Dzieci pokazuj?, jak b?d? si? cieszy?, gdy wróc? do przedszkola

4. ?wiczenia warg – posy?anie ca?usków.

Spacer – obserwowanie przyrody.

 

 

Pliki do pobrania: