27-30.04.2020

W ?WIECIE TEATRU

TYDZIE? 27.04- 30.04

Cele ogólne:

 -  rozwijanie mowy.

 -  rozwijanie umiej?tno?ci ustalania równoliczno?ci zbiorów.

 -   rozwijanie sprawno?ci manualnej.

Cele operacyjne:

Dziecko:

- wypowiada si? na temat teatrzyku.

- ustala równoliczno?? zbiorów metod? ??czenia elementów w pary.

- przykleja elementy z kolorowego papieru na rysunki stroju króla lub królowej.

Teatrzyk na podstawie wiersza A. ?wirszczy?skiej Zabawa w ?aby i bociany.

Je?eli mamy mo?liwo?? przygotujmy sylwety ?ab i bociana. Poruszaj?c sylwetami, inscenizujemy utwór.

 

Ogl?danie teatrzyku w wykonaniu rodzica – dla ch?tnych

?aba I: Idzie ?abka na spacerek, gdzie s?oneczko i wiaterek.

?aba II: Skacze ?abka – skik, skik, skik! Nie dorówna ?abce nikt.

Bocian: Idzie bocian na spacerek, gdzie s?oneczko i wiaterek.

?aby: Mówi bocian: kle, kle, kle!

Bocian: Wszystkie ?abki z?apa? chc?!

?aba I: Siostro ?abko, kto to chodzi?

?aba II: To pan bocian w trawie brodzi.

?aby: Uciekajmy, hyc, hyc, hyc! Nie zobaczy bocian nic!

?aba: Pró?no bocian ?abek szuka, pró?no d?ugim dziobem stuka.

?aby: Cho? tu ?abek ca?y t?um, nic nie znajdziesz – kum, kum, kum.

Bocian: Tu s?ysza?em gdzie? kumkanie, tutaj bocian was dostanie.

?aby: Cho? tu ?abek ca?y t?um, nic nie znajdziesz – kum, kum, kum!

Bocian: Nic nie znajd?. To ci los! Ze zmartwienia zwieszam nos. Kle, kle, kle!

 Rozmowa na temat teatrzyku.

Kto wyst?powa? w teatrzyku?

Co robi? bocian? Co robi?y ?abki?

 Inscenizowanie utworu przez dziecko

Rodzic mówi tekst, a dzieci poruszaj? sylwetami bociana i ?ab.

?wiczenia w ksi??ce, s. 36.Ogl?danie kukie?ek i obrazków znajduj?cych si? na dole karty. Okre?lanie, jakiej ba?ni dotycz?.

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/kolorowy_start_3latek_ksiazka/mobile/index.html#p=39

Podwieczorek u lalek – ?wiczenia matematyczne.

 Dzieci sadzaj? przy stoliku cztery lalki, ch?opcy np. misie Licz? je. Potem rodzic podaje ich imiona, opisuje wygl?d, a dzieci wskazuj? odpowiednie lalki, misie. Np. rodzic mówi, ?e (lalka o ?ó?tych w?osach i niebieskiej sukience to Lena, a lalka w sukience w czerwone kropki i w kapeluszu to Amelka itp.).

Dzieci k?ad? przed ka?d? lalk?, misiem talerzyk i sprawdzaj?, czy wystarczy talerzyków dla ka?dej lalki, misia.

Rodzic pyta:

Czy lalek i talerzyków jest tyle samo?

Dzieci stawiaj? przed ka?d? lalk? kubeczek. Sprawdzaj?, czy wystarczy kubeczków dla ka?dej lalki, misia.

Rodzic pyta:

Czy lalek, misiów i kubeczków jest tyle samo?

Tak samo post?puj? z ?y?eczkami, babeczkami…

Rozmowa na temat królów i królowych ze znanych ba?ni.

Jak by? ubrany król, którego znacie z ba?ni?

Co mia? na g?owie?

Jak wygl?da?a królowa?

Kto zawsze otacza? króla i królow??

Gdzie mieszkali?

S?uchanie opowiadania A. Fr?czek pt. „Jaskiniowiec”

 1. mamo, dzisiaj w przedszkolu by? jaskiniowiec! Calusie?ki zielony! Macha? skrzyd?ami, rycza? i rozdawa? cukierki! – Szymek wyrecytowa? jednym tchem.

Jaskiniowiec…? – nie mog?a uwierzy? mama. – Zielony!?

Tak! Najprawdziwszy zielony jaskiniowiec! Grzecznie si? nam przedstawi?: na nazwisko ma Wawelski, a na imi? nie uwierzysz, mamo! Na imi? ma Smok! Strasznie dziwne to imi?, prawda? I wiesz co? On mieszka w jaskini! Fajnie, prawda? Ciekawe, czy ma tam telewizor. I traktorek? I klocki? I…

A sk?d ten jaskiniowiec wzi?? si? w waszym przedszkolu? – chcia?a wiedzie? mama.

Jak to sk?d? Pani dyrektor go zaprosi?a! – Szymek mia? na wszystko gotow? odpowied?. – Najpierw, biedak, troch? chyba si? nas ba?, ukry? si? w sali do rytmiki za tak? wielk? zas?on? i nie chcia? wyj??. Dopiero kiedy wszyscy usiedli?my na materacach z nogami splecionymi na kokardk?, a buziami zamkni?tymi na kluczyki, i gdy na sali zrobi?o si? ca?kiem cicho, jaskinio­wiec wysun?? zza zas?ony swój zielony nochal. Obejrza? nas sobie dok?adnie i stwierdzi? chyba, ?e nie wygl?damy gro?nie, bo przesta? si? ba? i wyszed? zza zas?onki. Mamusiu, mówi? ci, jaki on by? olbrzymi! Taki olbrzymi, ?e gdyby zechcia?, to nawet barana móg?by po?kn?? jednym k?apni?ciem. Ale nie zechcia?, na szcz??cie! A wiesz, co ten jaskiniowiec jada najch?tniej? Krówki! Nie, no przecie? nie te ?aciate! Jaskiniowiec po?era mleczne krówki, takie w kolorowych papierkach. I papierki te? po?era. Mamusiu, mówi? ci, jak on g?o?no rycza?! A jak ju? sko?czy? rycze?, to wszyscy bili mu brawo. Jaskiniowiec chyba bardzo lubi oklaski, bo nisko si? nam k?ania? i rozdawa? cukierki. Krówki, oczywi?cie. Troch? si? ba?em tych jaskiniowych cukierków, ale Jacek migiem zjad? swoj? porcj? i nic mu si? nie sta?o, wi?c ja te? si? odwa?y?em. Mniam, cukierki by?y pycha!!! Jak my?lisz, mamo, to chyba wielka frajda by? takim jaskiniowcem?

A pani dyrektor obieca?a, ?e nied?ugo znów przyjedzie do nas teatrzyk!

 Rozmowa na temat opowiadania.

Kim by? jaskiniowiec?

Co robi??

Jak si? nazywa??

Rodzic wyja?nia, ?e ten jaskiniowiec to aktor przebrany za smoka wawelskiego. Mo?na te? opowiedzie? dzieciom o smoku.

 1. PLASTYCZNE

Ogl?danie rysunków masek. Okre?lanie, jakie zwierz?ta przedstawiaj?.

Karta pracy, cz. 2, nr 12.Kolorowanie wybranej maski.

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/ks-3l-kp-cz2.pdf

Kolorowanie rysunku korony. (za??cznik)

Król i królowa – ozdabianie strojów na rysunkach postaci. . (za??cznik)

 Zapoznanie ze sposobem wykonania prac.

Dzieci dostaj?, do wyboru, rysunek króla lub królowej oraz elementy wyci?te z kolorowego papieru. Zadaniem dzieci jest przyklejenie tych elementów na rysunkach stroju króla lub kró­lowej – w celu ich ozdobienia. Nadanie im imion.

ZABAWY RUCHOWE I ?WICZENIA GIMNASTYCZNE

Zabawa kszta?tuj?ca poj?cia zwi?zane z odleg?o?ci?.

 1. klocki w równych, dosy? krótkich, odst?pach wzd?u? wyznaczonej trasy. Dziecko idzie wzd?u? linii, stawiaj?c stopy obok kolejnych klocków.
 1. ?wiczenie, jednak tym razem klocki s? najpierw rozmieszczone w nierównych, przypadkowych odst?pach, za? pó?niej odst?py, krótkie i d?ugie, przeplataj? si? regularnie.

Zabawa ruchowo-na?ladowcza Jestem postaci?…

Dzieci na?laduj?, samodzielnie lub po pokazie rodzica, ruchy wymienionych postaci, np.: ?o?nierza, staruszka, baletnicy, raczkuj?cego maluszka.

Powitanie r?k.

 1. si? palce jednej r?ki z palcami drugiej r?ki.
 2. si? palce obu r?k z palcami r?k mamy, taty, brata, siostry.

?wiczenia mimiczne.

Dzieci wraz z rodzicem pokazuj?:

 • jak wystraszy?yby si?, gdyby zab??dzi?y w lesie,
 • jak smuci?yby si?, gdyby zgubi?y ulubion? zabawk?,
 • jak cieszy?yby si?, ?e id? do teatru lalek.

Zabawa ruchowa z elementem czworakowania – Przejd? przez tunel.

?wiczenia dykcyjne.

Rodzic mówi zdania, a dziecko próbuje je dok?adnie powtórzy?.

 1. Karolina ma korale.
 1. szafie jest du?o sukni królowej.
 1. siedzi na tronie w z?otej koronie.
 1. zamku odbywa si? bal.

Zabawa z elementem pantomimy – Tak chodz? król i królowa.

Dzieci  chodz? po – komnacie – dostojnie, z lekko uniesionymi g?owami, tak jak robi? to król i królowa.

Zabawa ruchowa Jestem smokiem. Dzieci chodz?st?paj?c ci??ko i rycz?c.

 

ZABAWY ROZWIJAJ?CE SPRAWNO?? FIZYZN? DZIECKA, RÓWNOWAG?, KOORDYNACJ? RUCHOW?, KREATYWNO??.

„Wy?cigi ?ab” ? na pod?odze w jednej cz??ci pokoju u?ó? lini? startu, a po przeciwnej stronie – lini? mety (mo?esz do tego wykorzysta? np. skakank?). Popro?, aby dziecko stan??o na linii startu i na has?o „start!” przemie?ci?o si? do linii mety w ustalony sposób, np. skacz?c obunó?, na jednej nodze, uk?adaj?c stop? za stop?. Mo?esz mierzy? czas, proponowa? inny sposób przemieszczania si?, a tak?e wzi?? udzia? w rywalizacji! Zabawa rozwija sprawno?? fizyczn? dziecka, równowag? i koordynacj? ruchow?. Element rywalizacji wp?ywa na rozwój w obszarze emocjonalnym, a udzia? w zabawie rodze?stwa i rodziców przyczynia si? do kszta?towania poczucia przynale?no?ci do rodziny.

„Korale z makaronu” ? przygotuj makaron, który ma otwór w ?rodku, np. rurki (penne), sznurek oraz farby plakatowe, p?dzelek i kubeczek z wod?. Popro?, aby dziecko pomalowa?o farbami makaron. Po wyschni?ciu zach?? do nawleczenia makaronu na sznurek. Zabawa rozwija kreatywno?? dziecka oraz sprawno?? r?k.

„Co znikn??o” ? Popro?, aby dziecko przyjrza?o si? wybranemu miejscu w domu, np. przedmiotom ustawionym na pó?ce, i zapami?ta?o je. Popro?, aby si? odwróci?o, a w tym czasie zmie? u?o?enie elementów, dodaj lub schowaj wybrany przedmiot. Zach?? dziecko do odgadni?cia, co si? zmieni?o. Zabawa rozwija spostrzegawczo?? i pami??, dzi?ki czemu przygotowuje dziecko do nauki rozpoznawania liter i cyfr. Stosowanie okre?le? nad, pod, obok, za, przed, z lewej strony, z prawej strony (w wypadku starszych dzieci) rozwija orientacj? w przestrzeni i kszta?tuje umiej?tno?ci matematyczne.

„Na budowie” ? przygotuj ulubione klocki dziecka. Po?ó? je na pod?odze w jednej cz??ci pokoju. Popro? dziecko, aby zbudowa?o z nich budowl? w drugiej cz??ci pokoju. Zadaniem dziecka jest przeniesienie klocków w z jednego miejsca na drugie, ale bez wykorzystania d?oni – mo?e je przesuwa? nog?, ?okciem, przenosi? palcami stóp itp. Gdy wszystkie klocki b?d? przeniesione, popro? o stworzenie z nich budowli. Pierwsza cz??? zabawy rozwija kreatywno?? dziecka oraz jego koordynacj? ruchow?, druga (uk?adanie klocków) ? kszta?tuje sprawno?? manualn?.

„Zgadnij, co mam na my?li” ? wybierz jeden przedmiot z otoczenia, nast?pnie  opisz jego wygl?d i funkcje tak, ?eby dziecko mog?o odgadn??, o co chodzi, np. „Jest niewielki, zielony, stoi na pó?ce, mo?na do niego nala? wod?” (wazonik). Stopie? trudno?ci (wybór przedmiotu i jego opis) mo?esz zmienia? w zale?no?ci od mo?liwo?ci dziecka. Zabawa rozwija dzieci?c? wyobra?ni? i umiej?tno?? logicznego my?lenia.

„Tajemnicze stwory” ? przygotuj niepotrzebne opakowania po dowolnych produktach, np. pude?ka, kubeczki, tacki. Zach?? dziecko do zbudowania z nich stworków – ??czenia, oklejania papierem kolorowym, paskami poci?tych gazet. Mo?na wykorzysta? samodzielnie przygotowany klej z m?ki (przepis poni?ej). Po wyschni?ciu pracy popro? dziecko o jej pomalowanie farbami. Zabawa rozwija kreatywno??, wyobra?ni?, a tak?e sprawno?? d?oni.

Przepis na klej z m?ki: Do garnka wlewamy pó? szklanki zimnej wody, dodajemy jedn? czubat? ?y?k? m?ki ziemniaczanej, jedn? czubat? ?y?k? m?ki pszennej i ?y?eczk? soli. Ca?o?? mieszamy, aby nie by?o grudek, a nast?pnie  dolewamy szklank? wrz?tku, ca?y czas mieszaj?c. Po ostudzeniu klej jest gotowy.