01-05.06.2020

Witamy wszystkie Zaj?czki. Otrzymali?cie zadania na nowy tydzie?. Propozycje dodatkowych aktywno?ci dla  dzieci, równie? b?d? si? pojawia? na naszej grupie Zaj?czków . Pozdrawiamy Pani Gra?ynka i Pani Beatka.

Temat „Niby tacy sami, a jednak inni”-  dostrzeganie i szanowanie odmienno?ci innych dzieci.

1. Film edukacyjny „My Dzieci ?wiata”. Jeste?my Dzie?mi | Dzie? Dziecka 2020 | Wierszyk | Bajki po Polsku.

https://www.youtube.com/watch?v=zl_dYe03Yx0

2. Piosenka dla dzieci Majka Je?owska - Wszystkie dzieci nasze s?.

https://www.youtube.com/watch?v=gCoFVxMit4o

3. ?piewaj?ce Brzd?ce - Jeste?my dzie?mi - Piosenki dla dzieci

https://www.youtube.com/watch?v=7K3_mSb1zRQ

4. S?uchanie opowiadania Agaty Widzowskiej J?zyk migowy.

Ksi??ka (s. 74–75) dla ka?dego dziecka.

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-aplus-ks/mobile/index.html#p=77

Od samego rana Ada przygotowywa?a si? na spotkanie z now? kole?ank?, Kasi?. Okaza?o si?,

?e tata Kasi jest bardzo zdolnym architektem i b?dzie pracowa? w tym samym biurze co tata Ady i Olka. Obie rodziny umówi?y si? w ma?ej kawiarence w galerii, tu? obok bawialni dla dzieci. Ada bardzo lubi?a poznawa? nowe osoby i rozmawia? z nimi o tym, w co lubi? si? bawi?. Tym razem Ada by?a szczególnie przej?ta spotkaniem, bo dowiedzia?a si? od rodziców, ?e Kasia nie s?yszy.

– Na ?adne ucho? – dopytywa?a si? Ada. – Ani troszeczk?? – Ani troszeczk?.

– To jak my si? b?dziemy bawi??

– Jestem pewna, ?e znajdziecie na to sposób – u?miechn??a si? mama.

Ada próbowa?a zatyka? sobie uszy i prosi?a Olka, ?eby co? do niej mówi?.

– Mam fajn? siostr? – powiedzia? Olek.

– Co mówisz? – spyta?a Ada.

– Moja siostra jest najlepsz? siostr? na ?wiecie!

– Ecie-pecie? Nic nie rozumiem… Tej Kasi musi by? bardzo trudno – stwierdzi?a Ada.

W galerii panowa? gwar. Z g?o?ników p?yn??a muzyka, w bawialni s?ycha? by?o piski i ?miech

rozbawionych dzieci. Obie rodziny przywita?y si? s?owami „dzie? dobry” i poda?y sobie r?ce. Ada stan??a naprzeciwko Kasi i nie wiedzia?a, czy ma co? powiedzie?, czy nie. Przecie? Kasia i tak nie us?yszy. Jednak dziewczynka u?miechn??a si? i r?kami zrobi?a przyjazny gest. Ada zrozumia?a, ?e to jest powitanie, i odpowiedzia?a takim samym gestem. Potem Kasia wskaza?a bawialni? i dziewczynki pobieg?y razem na zje?d?alni?. Po chwili rado?nie nurkowa?y w basenie z kolorowymi pi?eczkami. Kasia uk?ada?a z r?k ró?ne znaki, a Ada próbowa?a odgadn?? ich znaczenie. Gdy chcia?a zaj?? si? rysowaniem i kolorowaniem, Ada od razu zrozumia?a, o co chodzi. Wspólnie narysowa?y s?onia z wielkimi uszami, a na tych uszach namalowa?y wszystko, co symbolizuje d?wi?ki: ptaki, tr?bk?, gitar?, ?piewaj?c? pani?, a nawet samolot odrzutowy. Potem bawi?y si? w teatrzyk d?oni i okaza?o si?, ?e palcami mo?na pokaza? wiele rzeczy. Czasami Ada si? myli?a i nie potrafi?a czego? zrozumie?, ale to by?o bardzo zabawne. Jak wiele mo?na powiedzie?, nie u?ywaj?c s?ów!

 Wieczorem Ada wci?? rozmy?la?a o Kasi i o tym, jak wspaniale si? z ni? bawi?a. Tata powiedzia? córeczce, ?e osoby nies?ysz?ce porozumiewaj? si? j?zykiem migowym.

– Czy ja te? mog? si? nauczy? tego j?zyka? – zapyta?a Ada.

– Oczywi?cie. A teraz zgadnij, co chc? ci przekaza? – tata przytuli? Ad? i poca?owa? j? w czo?o. – Dobranoc i kocham ci?! – zawo?a?a Ada i odpowiedzia?a tym samym gestem. – Zrozumia?e?, tatusiu? Tata u?miechn?? si? i pokiwa? g?ow?. Mi?o?? nie potrzebuje s?ów

? Rozmowa kierowana na podstawie opowiadania i ilustracji w ksi??ce.

Ksi??ka (s. 74–75)

− Jak nazywa si? j?zyk, którym porozumiewa si? Kasia?

− Jakby?cie si? czuli, gdyby?cie nie s?yszeli tego, co kto? mówi?

− Spróbujcie, jak Ada, zatka? uszy i sprawdzi?, czy rozumiecie, co mówi kolega/kole?anka.

5. Zabawa ruchowo-pantomimiczna „Wiem, co chcesz pokaza?”.

Dziecko  pokazuje czynno??, rodzic je na?laduje i odwrotnie, pokazuj?

sobie nawzajem – ruchem cia?a, gestem i mimik? – ró?ne czynno?ci, np.

powitanie si?, czesanie, bieganie, mycie si?, pomaganie, pocieszanie, niezgodzenie si? na

co?, zastanawianie si?, okazanie zdziwienia itp. Dziecko- rodzic odgaduj?, co  chcia?o przekaza?  (o czym poinformowa?).

6.  Zabawa „Wodny masa?”. Odtwarzacz CD, nagranie melodii o zró?nicowanym tempie.

 Dzieci, w rytm muzyki, rysuj? palcem na plecach rodzica, np. kropki, kreski pionowe, poziome, linie faliste, stukaj? opuszkami palców itp. Na koniec masa?u potrz?saj? d?o?mi, tak jakby strzepywa?y wod? z r?k.

7. Prawdziwy przyjaciel – rozmowa inspirowana wierszem Jadwigi Koczanowskiej „Przyjaciel”.

Nie musisz mie? przyjació? stu,

nie musisz mie? dziesi?ciu,

wystarczy, by? jednego mia?,

a to ju? wielkie szcz??cie.

Przyjaciel to jest taki kto?,

kto zawsze ci? zrozumie,

gdy dobrze jest – to cieszy si?,

gdy ?le – pocieszy? umie.

Przyjaciel to jest taki kto?,

kto nigdy nie zawiedzie,

a poznasz go, bo z tob? jest,

gdy co? si? nie powiedzie.

• Rozmowa kierowana na podstawie wiersza.

− Ilu przyjació? wystarczy mie??

− Kogo mo?emy nazwa? przyjacielem?

− Po czym mo?na pozna? przyjaciela?

Wypowiadanie si? na temat: Co to znaczy by? dobrym koleg? i przyjacielem?

8.  Karta pracy, cz. 2, nr 56

Dzieci:

− ogl?daj? obrazki i mówi? o tym, co na nich widz?,

− mówi?, w co ubrane s? dzieci z ró?nych krajów,

− licz? palce, które pokazuj? dzieci,

− mówi?, ile lat maj?: Ada, Paloma, Diego i Kazuo,

− Jakie s? dzieci na ca?ym ?wiecie?

− Co to znaczy, ?e dzieci na ca?ym ?wiecie s? takie same?

− Co najbardziej dzieci lubi? robi??

 Karta pracy, cz. 2, nr 57

Dzieci:

− s?uchaj? rymowanki i imion dzieci.

− ??cz? obrazki dzieci z obrazkami sprz?tów, z których korzysta?y podczas pobytu na placu

zabaw,

− rysuj? po ?ladach rysunków i mówi?, co one przedstawiaj?,

− mówi?, z czego lubi? korzysta? podczas pobytu na placu zabaw.

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-aplus-kp-2/mobile/index.html#p=59

9.Zabawy ruchowe przy wierszu Bo?eny Formy.

Tekst wiersza:                                                           Dzieci:

Ta?czy? wszyscy lubimy,                                 - poruszaj? biodrami, na?laduj?c taniec,

du?e ko?o robimy.                                           

Teraz g?o?no tupiemy                                                        -tupi?,

klaska? dobrze umiemy.                                                 - klaszcz?,

Wiemy, co to jest ko?o,                                                  -rozpoczynaj? marsz po okr?gu ko?a,

w nim idziemy weso?o.                                                  -w dalszym ci?gu maszeruj?, klaszcz?c,

Na b?benku gra mama,                                                -. uderza jak w b?benek,

zata?czymy dzi? dla niej.                                             -   wykonuj? obrót

 10.  S?uchanie wiersza Agaty Widzowskiej „Dzieci na Ziemi”.

Na kuli ziemskiej bawi? si? dzieci,  cieplutkie s?onko dla nich wci?? ?wieci,                    

a ksi??yc mruga oczkiem na niebie do wszystkich ludzi, równie? do ciebie.

Zulu z Afryki chodzi po drzewach, a Chinka Inka jak ptaszek ?piewa.

Eskimos Bubu gra w pi?k? z fok?,  na s?oniu je?dzi Hindus Namoko.

Dzieci si? ró?ni? kolorem skóry, jednak s? dumne ze swej kultury

I cho? w dziwacznych mówi? j?zykach, pragn? si? bawi?, ta?czy? i bryka?!

Inka i Zulu, Bubu, Namoko – chc? by? kochane, ?mia? si? szeroko,

je?? smako?yki, dba? o zwierz?ta, a zamiast wojen mie? tylko ?wi?ta!

Niech wam si? spe?ni? wszystkie marzenia- tak robi?c obrót, powiada Ziemia.

• Rozmowa kierowana na podstawie wiersza.

− O jakim ?wi?cie by?a mowa?

− Jakie s? dzieci na ca?ym ?wiecie?

− Co to znaczy, ?e dzieci na ca?ym ?wiecie s? takie same?

− Co najbardziej lubi? robi? dzieci?

− Jakie imiona mia?y dzieci z wiersza?

Ch?tne dzieci wypowiadaj? imiona dzieci, dziel?c je rytmicznie (na sylaby).

11. Kolorowanki do druku:

-Eskimos

https://dzidziusiowo.pl/file/dzidziusiowo-kolorowanki-do-wydruku-dzieci-swiata-Eskimos.pdf

- Chi?czyk:

https://dzidziusiowo.pl/file/dzidziusiowo-kolorowanki-do-wydruku-dzieci-swiata-Chinczyk.pdf

- Indianin:

https://dzidziusiowo.pl/file/dzidziusiowo-kolorowanki-do-wydruku-dzieci-swiata-Indianin.pdf

- Murzynek:

https://dzidziusiowo.pl/file/dzidziusiowo-kolorowanki-do-wydruku-dzieci-swiata-Murzynek.pdf

- Meksykanin:

https://dzidziusiowo.pl/file/dzidziusiowo-kolorowanki-do-wydruku-dzieci-swiata-Meksykanin.pdf

12. ?wiczenia ruchowe – na?ladowanie chodzenia po ró?nym pod?o?u i w ró?nych warunkach.

Dzieci  na?laduj? chodzenie, Np.

− po piasku,

− po kamieniach,

− gdy wieje mocny wiatr,

− przez rw?cy strumyk,

− po g??bokim ?niegu…

ZADANIA DLA 5-LATKÓW

1. Dzieci s?uchaj? tekstu czytanego przez rodzica.  Ksi??ka (s. 82–83)

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-ks/mobile/index.html#p=84

• Wyja?nienie poj?cia tolerancja.

Tolerancja oznacza cierpliwo?? i wyrozumia?o?? dla odmienno?ci. Jest poszanowaniem

cudzych uczu?, pogl?dów, upodoba?, wierze?, obyczajów i post?powania, cho?by by?y

ca?kowicie odmienne od w?asnych albo zupe?nie z nimi sprzeczne. Wspó?cze?nie rozumiana tolerancja to szacunek dla wolno?ci innych ludzi, ich my?li i opinii oraz sposobu ?ycia.

− Czy ch?opcy byli tolerancyjni?

− Czy znacie inne przypadki braku tolerancji? (Wy?miewanie si? z ludzi o innym kolorze skóry, innego wyznania…).

− Czy nale?y wy?miewa? si? z kogo?, dlatego ?e jest gruby, je?dzi na wózku…?

2. Karta pracy, cz. 4, s. 54 i 55

Rysowanie siebie w swoim ulubionym ubraniu, ze swoj? ulubion? zabawk?. Kolorowanie

ramki swoim ulubionym kolorem. Samodzielne pisanie swojego imienia i nazwiska przy pomocy rodzica.

Kolorowanie w ka?dej parze ci??szego przedmiotu. Ko?czenie rysowania wag wed?ug wzoru.

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-kp-4/mobile/index.html#p=57

3.  ?wiczenia: oddechowe, artykulacyjne i s?uchowe, na podstawie wiersza Ewy Ma?gorzaty Skorek „ Dni tygodnia”.

Jakie nazwy dni tygodnia znamy?

Czy wszystkie nazwy dni pami?tamy?

Je?li kto? lubi takie zadania,

niech si? zabiera do wyliczania.

Powietrza du?o buzi? nabiera

i na wydechu niech dni wymienia:

− poniedzia?ek, wtorek, ?roda, czwartek, pi?tek, sobota, niedziela.*

Je?li za trudne by?o zadanie,

?wicz dalej z nami to wyliczanie.

− Poniedzia?ek, wtorek, ?roda, czwartek, pi?tek, sobota, niedziela.*

W miejscach oznaczonych * dzieci  – na jednym wydechu – nazwy dni tygodnia.

4.  S?uchanie wiersza Ewy Ma?gorzaty Skorek „ Nazwy miesi?cy” – utrwalanie nazw miesi?cy.

W miejscach oznaczonych * dzieci powtarzaj? – na jednym wydechu – nazwy miesi?cy.

Jakie miesi?ce w roku mamy?

Czy wszystkie nazwy miesi?cy znamy?

Komu nie sprawi trudu zadanie,

niech rozpoczyna ich wyliczanie.

Powietrza du?o buzia nabiera

i na wydechu nazwy wymienia:

stycze?, luty, marzec, kwiecie?, maj, czerwiec, lipiec, sierpie?, wrzesie?, pa?dziernik, listopad, grudzie?. *

Je?li za trudne by?o zadanie, ?wicz dalej z nami to wyliczanie:

− stycze?, luty, marzec, kwiecie?, maj, czerwiec, lipiec, sierpie?, wrzesie?, pa?dziernik*, listopad, grudzie?.

5. Karty pracy, cz. 4, s. 56–57.

Patrzenie na obrazek. Opowiadanie, co si? na nim dzieje. Odszukiwanie na du?ym obrazku

przedmiotów, ro?lin umieszczonych na dole kart.

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-kp-4/mobile/index.html#p=58

6.  Karta pracy, cz. 4, s. 58 i 59

Opowiadanie o tym, jak Olek i Ada obchodzili Dzie? Dziecka. Uk?adanie zda? o ka?dym

obrazku. Pisanie samodzielnie  imienia dziecka. Ozdabianie pola z imieniem.

Rysowanie szlaczków po ?ladach, a potem – samodzielnie. Rysowanie rybek i fal po ?ladach. Ko?czenie rysowania rybek wed?ug wzoru. Kolorowanie ich.

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-kp-4/mobile/index.html#p=61

7.  S?uchanie tekstu Jolanty Kucharczyk Moje uczucia.

?al mi minionych wakacji, urodzin, które ju? by?y,

i tego, ?e odwiedziny babci ju? si? sko?czy?y.

Smutno, ?e tata wyjecha?, mama tak ma?o ma czasu,

i z?o?? mnie bierze, ?e brat mój robi tak du?o ha?asu.

Tu, w moim sercu, mieszkaj? uczucia: mi?o??, rado?? i smutek.

Czasem jestem tak bardzo szcz??liwy, lecz czasem tak?e si? smuc?.

W kieszonce kasztan na szcz??cie o tym wci?? przypomina,

?e wszystko, co jest tak smutne, kiedy? z czasem przemija.

Zobacz, ju? si? u?miechasz, bo znowu b?d? wakacje,

tata nied?ugo ju? wróci, z mam? pójdziesz na spacer.

Po burzy zawsze jest t?cza, po deszczu s?o?ce znów ?wieci,

po chwilach trudnych i smutnych znowu szcz??liwe s? dzieci.

• Rozmowa na temat tekstu.

− Co mieszka w sercu?

− Czy zawsze jest nam weso?o?

− Czy zdarza si?, ?e co? was smuci?

− Czy zdarza si?, ?e co? was z?o?ci?

• Rysowanie na kartkach tego, co cieszy dzieci, i tego, co je smuci.

Dla ka?dego dziecka: kartka podzielona na pó? – w lewym górnym rogu rysunek chmurki,

a w prawym górnym rogu – s?oneczka, kredki. Po lewej stronie kartki (chmurka) rysuj? to, co je smuci, a po prawej stronie (s?onko) – co je cieszy.