04 - 08.05.2020

Witamy wszystkie Zaj?czki. Otrzymali?cie zadania na nowy tydzie?. Propozycje dodatkowych aktywno?ci dla  dzieci, równie? b?d? si? pojawia? na naszej grupie Zaj?czków . Pozdrawiamy Pani Gra?ynka i Pani Beatka.        

 Temat” Moja Ojczyzna”- kszta?towanie poczucia przynale?no?ci narodowej, poznawanie tradycji zwi?zanych z obchodzeniem ?wi?t pa?stwowych.

1.  Film Polskie Symbole Narodowe - Polak Ma?y

https://www.youtube.com/watch?v=xQk8p7XY23A

2. Kto ty jeste?? - Film edukacyjny dla dzieci - Lulek.tv

https://www.youtube.com/watch?v=58IaxG-4S3M

3. S?uchanie opowiadania Barbary Szel?gowskiej „Majowe ?wi?ta”.

Ksi??ka (s. 68–69)

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-aplus-ks/mobile/index.html#p=71

Sko?czy?a si? majówka. Ada i Olek po kilkudniowym pobycie u dziadków wrócili do przedszkola. Dziewczynka od razu pochwali?a si? dzieciom, ?e razem z Olkiem pomagali dziadkowi powiesi? flag?. Do ostatniego dnia pobytu bia?o-czerwona flaga wisia?a dumnie nad wej?ciem do domu.

– Ja te? widzia?em wisz?ce flagi – zawo?a? Kamil.

– I ja te? – powiedzia? Daniel.

– A tak naprawd? to po co si? je wiesza? – dopytywa? Maciek. – I co to by?y za jakie? dziwne

?wi?ta? Nie by?o choinki ani jajek wielkanocnych…

Inne dzieci te? by?y bardzo ciekawe i dlatego pani postanowi?a przypomnie?, co si? dzia?o

przez ostatnie dni. Ca?a grupa usiad?a na dywanie.

– To by?y ?wi?ta pa?stwowe. Obchodzone s? co roku. Pierwszego maja zawsze przypada

?wi?to Pracy – zacz??a mówi? pani. – Tyle ?e ?wi?to Pracy obchodzone jest równie? w innych krajach. Zosta?o ustanowione wiele lat temu i w tym dniu czcimy trud wszystkich pracuj?cych ludzi – waszych rodziców, dziadków, s?siadów… Drugiego maja mieli?my ?wi?to Flagi. Jeste?my Polakami, mieszkamy w Polsce i dlatego powinni?my szanowa? nasz? flag?. Za? trzeci maja to rocznica uchwalenia konstytucji. Konstytucja to taka umowa podpisana przez króla i szlacht? po to, ?eby wszystkim lepiej si? ?y?o.

– A jak ten król wygl?da?? – dopytywa? Antek. – Czy mo?na go gdzie? spotka??

– Nie, Antku, to wszystko by?o wiele lat temu. Ale je?eli chcecie zobaczy? króla, mo?emy pój?? do muzeum. To co, idziemy? – zapyta?a pani.

– Tak! – odpowiedzia?y dzieci chórem i ju? po chwili ca?a grupa posz?a do pobliskiego muzeum zobaczy? wystaw? upami?tniaj?c? nie tylko podpisanie konstytucji, lecz tak?e pozosta?e majowe ?wi?ta.

Na ?cianie wisia?a wielka flaga Polski.

– O, a to god?o! – powiedzia? Antek. – Orze? w koronie. A co jest napisane tu obok, na tym

plakacie?

– To hymn Polski – odpowiedzia?a pani. – A na tych zdj?ciach mo?ecie zobaczy?, jak kiedy?

obchodzono ?wi?to Pracy.

– A co to za dziwnie ubrani ludzie na tym obrazku?

– To jest kopia obrazu naszego najs?ynniejszego polskiego malarza Jana Matejki pt. „Konstytucja 3 maja 1791 roku”. I w?a?nie na nim mo?ecie zobaczy?, jak wygl?dali król, dostojnicy

królewscy, szlachta i zwykli ludzie. Kiedy? tak w?a?nie wszyscy si? ubierali.

Dzieci jeszcze przez d?ugi czas wpatrywa?y si? z zaciekawieniem w dzie?o Matejki.

– Ciesz? si?, ?e jestem Polakiem – szepn?? Micha? do ucha Ady.

– Ja te? – powiedzia?a dziewczynka i z dum? spojrza?a na polsk? flag?.

Rozmowa kierowana na podstawie opowiadania i ilustracji w ksi??ce.

Ksi??ka (s. 68–69)

− Jakie barwy ma flaga Polski?

− Dlaczego na pocz?tku maja wywiesza si? polskie flagi?

− Jakie miejsce odwiedzi?a grupa Ady?

− Co ciekawego zobaczy?y dzieci w muzeum?

4. Zabawa ruchowa „Flaga na wietrze”- dzieci podskakuj? z nogi na nog? biegaj?c,  na kla?ni?cie  podnosz? do góry r?k? i na?laduj? ruch machania flag?. Przy ka?dym powtórzeniu zabawy dzieci u?ywaj? zamiennie lewej r?ki i prawej r?ki. Proponuje równie? dzieciom machanie flag? obur?cz.

Karta pracy, cz. 2, nr 44 i 45

Dzieci:

− rysuj? flag? Polski po ?ladzie, koloruj? j? wed?ug wzoru,

− przygl?daj? si? rysunkom flag, otaczaj? p?tl? flag? Polski.

− odszukuj? w?ród naklejek brakuj?ce elementy obrazka, naklejaj? je w odpowiednich miejscach, podaj? nazw? przedstawionego symbolu Polski,

− koloruj? pierwsz?, trzeci? i pi?t? koron? na ?ó?to, a drug? i czwart? – na pomara?czowo,

− licz?, ile jest ?ó?tych koron, a ile pomara?czowych koron.

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-aplus-kp-2/mobile/index.html#p=46

5.Ogl?danie reprodukcji obrazu Jana Matejki Konstytucja 3 maja 1791 roku

https://dpt.ppstatic.pl/kadry/k/r/1/5b/f8/5afabf529df69_o,size,1088x550,opt,w,q,71,h,88630e.jpg

Obraz Jana Matejki Konstytucja 3 maja 1791 roku powsta? dawno temu. Obecnie mo?emy

go podziwia? w Zamku Królewskim w Warszawie. Na obrazie przedstawieni s? wa?ni ludzie,

którzy uczestniczyli w niezwykle istotnym wydarzeniu, jakim by?o uchwalenie Konstytucji

3 maja. Zapisano w niej najwa?niejsze zasady dotycz?ce ?ycia w naszym kraju.

Ludzie ubrani s? w stroje charakterystyczne dla tamtych czasów. Z lewej strony obrazu mo?na zauwa?y? ówczesnego króla Polski, Stanis?awa Augusta Poniatowskiego.

6. S?uchanie piosenki w wykonaniu dzieci -Moja ojczyzna'

https://www.youtube.com/watch?v=KH_djnvNC1o

7. Jestem dobrym Polakiem – nauka na pami?? wiersza Iwony Fabiszewskiej

„Moja Ojczyzna.”

Kocham moj? ojczyzn?,

bo jestem Polakiem.

Kocham Or?a Bia?ego,

bo jest Polski znakiem.

Kocham barwy ojczyste:

te bia?o-czerwone.

Kocham góry i niziny,

ka?d? Polski stron?.

Rozmowa na temat wiersza.

− Jak nazywa si? nasza ojczyzna?

− Co to znaczy by? Polakiem?

− Dlaczego kochamy or?a bia?ego?

− Jak wygl?da nasze god?o?

8.Zabawa ruchowa Wysoko – nisko (maskotka dla ka?dego dziecka, nagranie weso?ej melodii).

Dzieci bior? do r?ki pluszow? maskotk?. Wykonuj? w?asne improwizacje taneczne z zabawk? w roli partnera. Na przerw? w muzyce, pokazuj? swojemu partnerowi, co znajduje si? wysoko (wspinaj? si? na palce, wyci?gaj?c r?k? z maskotk? w gór?) lub nisko (wykonuj? przysiad i pokazuj? np. wzory na dywanie).

9.  Zabawa Mój kraj – rozwijaj?ca zdolno?? logicznego my?lenia.

Dzieci maszeruj? w rytmie piosenki, w okre?lonym kierunku. Na przerw? w muzyce rodzic mówi wypowiedzenia, a dziecko okre?la, które z nich jest prawdziwe, podnosz?c r?ce w gór?.

Przyk?adowe wypowiedzenia:

Stolic? Polski jest Warszawa.

Polska flaga ma barwy bia?o-czerwone.

Polskie morze to Ba?tyk.

Najwy?sze góry w Polsce to Tatry.

Najwi?ksze miasto w Polsce to Londyn.

W Polsce j?zykiem ojczystym jest j?zyk angielski.

W naszym kraju rosn? palmy.

10.  Odnajdywanie w ogrodzie przedszkolnym przedmiotów lub zabawek w kszta?cie ko?a. ( kartonik w kszta?cie ko?a.)

Rodzic  pokazuje kartonik w kszta?cie ko?a. Dziecko odnajduje na terenie ogrodu przedszkolnego przedmioty lub zabawki w takim samym kszta?cie (mog? to by? tak?e elementy zabawek, np. kierownica w samochodzie).

11. Zabawy konstrukcyjne – Budujemy mosty. Samodzielne rozwi?zywanie sytuacji problemowej.

Klocki, ma?e samochody, niebieska kartka, pude?ko.

Rodzic uk?ada na dywanie kawa?ek niebieskiej kartki lub materia?u – rzek?. Obok ustawia pude?ko z klockami oraz inne pude?ko lub pojemnik. Z jednej i z drugiej strony rzeki umieszcza ma?e samochody. Proponuje dziecku budow? mostu. Dziecko wykonuje zadanie wed?ug w?asnego pomys?u.

12. Zwiedzamy Warszaw? z Syrenk? – zabawa dydaktyczna.        

( cztery zdj?cia przedstawiaj?ce charakterystyczne dla

Warszawy obiekty: pomnik Syrenki, Stadion Narodowy, Stare Miasto, ?azienki)

Zdj?cie warszawskiej Syrenki.- https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/92/Pomnik_Syreny_w_Warszawie_na_Powi%C5%9Blu_2019.jpg/800px-Pomnik_Syreny_w_Warszawie_na_Powi%C5%9Blu_2019.jpg

Dziecko i rodzic ustawiaj? si?, tworz?c poci?g. Jad? w podró? do stolicy Polski, Warszawy, ?piewaj?c znan? piosenk? o poci?gu. Zatrzymuj? si?  witaj? syrenk?  wypowiadaj?c nast?puj?ce s?owa: W stolicy witamy, na wycieczk? zapraszamy.

• Wyja?nienie poj?cia stolica. Zapoznanie z herbem Warszawy. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b5/POL_Warszawa_COA.svg/800px-POL_Warszawa_COA.svg.png

Rodzic wyja?nia dzieciom znaczenie s?ów: stolica, herb. Pokazuje Warszaw? na mapie Polski. https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/krajobrazy/226459-mapa-polski

Zapoznaje z herbem Warszawy.  Herb Warszawy to umieszczona na czerwonym polu posta? kobiety z d?ugim, rybim ogonem – Syrena. W lewej r?ce trzyma tarcz?, a w prawej r?ce wzniesiony do góry miecz. Nad postaci? Syreny znajduje si? z?ota korona, która symbolizuje zwyci?stwo. Syrena pilnuje bezpiecze?stwa mieszka?ców stolicy. Tarcza i miecz jej w tym pomagaj?..

Kolorowanka -Syrenka Warszawska

https://i.pinimg.com/originals/86/c0/b2/86c0b27e462787f3f163428d73cd46b3.jpg

Kolorowanka Mapa Polski

file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/kolorowanka-1030mapa-Polski-kolorowanka.pdf

13. S?uchanie legendy o Syrence warszawskiej (opracowanie redakcyjne legendy Artura Oppmana Syrenka).

Rozmawiali z sob? dwaj rybacy znad Wis?y w owych zamierzch?ych czasach, gdy na miejscu

dzisiejszej Warszawy le?a?a niewielka rybacka osada, otoczona g?stymi lasami.

– A widzieli?cie j?, t? Syren?, Szymonie?

– Widzie? nie widzia?em, Mateuszu, ale s?ysza?em, jak ?piewa.

– Jak tylko s?oneczko ma si? ku zachodowi i czerwieni? pomaluje Wise?k?, zaraz jej piosenka

si? rozlega.

– Warto by j? wypatrze?, zobaczy?.

– Je?li nas ujrzy – umknie i skryje si? w wodzie.

– Najlepiej zapyta? o to ojca Barnab?, pustelnika. To cz?owiek m?dry i pobo?ny; on powie

i nauczy, co czyni? nam nale?y.

Udali si? do pustelnika Barnaby i opowiedzieli mu o Syrenich ?piewach, które s?ysz? wieczorami.

Ojciec Barnaba zaduma? si? na d?ug? chwil?, a obaj rybacy czekali w skupieniu, a? namy?li

si?, co poradzi?. – Wi?c trzeba tak zrobi?: w pe?ni? miesi?ca wybierzemy si? we trzech do ?róde?ka; na ubrania przyczepimy ga??zi ?wie?o zerwanych, ?eby Syrena cz?owieka nie poczu?a, bo si? nie poka?e; zaczaimy si? przy samym ?ródle, a gdy wyjdzie i ?piewa? zacznie, wtedy zarzucimy na ni? sznur, zwi??emy i mi?o?ciwemu ksi?ciu na Czersku zawieziemy w darze. Niech j? na zamku trzyma i niech mu wy?piewuje.

By?a pi?kna, pogodna noc. Ale w lesie nie wszyscy spali. Zza brzóz i wierzb stoj?cych nad

potokiem wida? by?o trzy skulone postacie. Przycupn??y one w?ród krzaków g?stych i patrzy?y w wod? potoku, mieni?c? si? srebrzy?cie od blasków ksi??yca. Byli to dwaj rybacy, Szymon i Mateusz, i pustelnik, ojciec Barnaba.

Nagle z wody wynurzy?a si? przecudna posta?. Mia?a d?ugie kruczoczarne w?osy, szafirowe

oczy. Przygl?daj?cym si? jej rybakom a? serca zamar?y ze wzruszenia.

Syrena chwil? trwa?a w milczeniu, zapatrzona w niebo i w gwiazdy – i oto w ciszy tej czarownej nocy zad?wi?cza? pi?kny ?piew. Wtem z krzaków, cicho, bez szelestu, wyskoczy?y owe trzy postacie i rzuci?y si? na Syren?. Rybacy z ojcem Barnab? skr?powali i wyci?gn?li Syren? z wody. Szamota?a si? nieszcz?sna, ludzkim g?osem ich prosi?a o uwolnienie. G?os ten wzruszy? ich nie móg?, gdy?, wedle rady ojca Barnaby, uszy mieli woskiem szczelnie zatkane.

– Zamkniemy Syren? w oborze, a pilnowa? jej b?dzie pastuszek Staszek. Skoro ?wit zawieziemy j? do ksi?cia.

Staszek zosta? sam na sam z Syren?, siad? naprzeciwko i tak, jak mu rozkazali, patrzy? w ni?

bacznie i oczu z niej nie spuszcza?. Nagle Syrena spojrza?a na Staszka swymi czarodziejskimi

oczami i za?piewa?a. Staszek by? na wpó? przytomny. Jak ?yje, nie s?ysza? nic podobnego. ?piew syreny gra? na jego sercu tak, jak gra wiosna na sercu ka?dego cz?owieka.

A Syrena nagle spojrza?a wprost w oczy Staszka i rzek?a:

– Rozwi?? mnie!

Nie zawaha? si? ani na chwil?.

– Otwórz wrota i chod? za mn?.

Us?ucha?. Otworzy? wrota i czeka?, co si? stanie.

Nie czeka? d?ugo. Syrena unios?a si? ze s?omy, na której le?a?a, i skacz?c na swoim rybim ogonie, przesz?a przez wrota i skierowa?a si? w stron? Wis?y. Sz?a i ?piewa?a. A Staszek, jak urzeczony, szed? za ni?, szed? za ni?, bez woli, bez my?li.

A gdy ju? by?a tu?-tu? nad brzegiem Wis?y, odwróci?a si?, spojrza?a ku wiosce i zawo?a?a na

g?os ca?y:

– ?piewa?am wam, ludzie pro?ci, ludzie serca cichego i dobrego, ale na rozkaz ?piewa? nie

chc? i nie b?d?. Wol? skry? si? na wieki w falach wi?lanych, wol? znikn?? sprzed waszych oczu i tylko szumem rzeki do was przemawia?. A gdy przyjd? czasy ci??kie i twarde, czasy, o których nie ?ni si? ani wam, ani dzieciom i wnukom dzieci waszych ?ni? si? jeszcze nie b?dzie, wtedy, w lata krzywdy i kl?ski, szum fal wi?lanych ?piewa? b?dzie potomkom waszym o nadziei, o sile, o zwyci?stwie.

Tymczasem p?dem od wioski lec? ku brzegowi obaj rybacy i pustelnik stary i krzycz?:

– Nie puszczaj!

A Syrena, chlup, do wody, a za ni? w te p?dy Staszek. I znikn??.

Min??y lata i wieki. Na miejscu wioski powsta?o bogate i warowne miasto. A miasto to, pó?niej stolica, na pami?tk? dziwnej przygody z Syren?, wzi??o j? za god?o swoje, i god?o to po dzie? dzisiejszy widnieje na ratuszu Warszawy.

Rozmowa kierowana na podstawie us?yszanej legendy.

− Jak wygl?da?a Syrenka?

− Dlaczego rybacy chcieli j? schwyta??

− Kto uwolni? Syrenk??

− Co obieca?a Syrenka warszawiakom?

• Karta pracy, cz. 2, nr 46 i 47

Dzieci:

− ??cz? ze sob? po?ówki pocztówek przedstawiaj?cych ciekawe miejsca w stolicy Polski,

nazywaj? je z pomoc? osoby doros?ej,

− rysuj? po ?ladach rysunków fal na rzece Wi?le.

− odszukuj? na du?ym zdj?ciu przedstawiaj?cym Wawel umieszczone pod nim fragmenty

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-aplus-kp-2/mobile/index.html#p=49

• Praca plastyczna Moja ojczyzna.

Wyprawka, karta nr 12, bia?a bibu?a, flamastry, no?yczki. https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-aplus-wyp/mobile/index.html#p=40

Dzieci:

− przygotowuj? kart? nr 12 oraz flamastry i no?yczki,

− wypychaj? z karty pracy kszta?t god?a,

− wyrywaj? ma?e kawa?ki bia?ej bibu?y i wyklejaj? nimi skrzyd?a or?a,

− koron?, dziób i pazury or?a koloruj? ?ó?tym flamastrem.

ZADANIA DLA 5-LATKÓW

Ksi??ka (s. 72–73)

Czytanie tekstu przez rodzica

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-ks/mobile/index.html#p=73

 Karta pracy, cz. 4, s. 28 i 29.

Czytanie ca?o?ciowe zdania To mapa Polski. Czytanie samodzielne (6-latki) lub z N. (5-latki) napisów odszukanych w naklejkach: Wis?a, stolica, Ba?tyk, Tatry. Naklejanie ich w odpowiednich miejscach na mapie.

Rysowanie po ?ladach rysunku Syreny i fal.

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-kp-4/mobile/index.html#p=30

 Karta pracy, cz. 4, s. 30−31.

Okre?lanie, co zwiedzali w Warszawie Olek, Ada, mama i tata z rodzicami mamy. Ogl?danie

zdj?? warszawskich syrenek. Rysowanie po ?ladach rysunków bez odrywania kredki od kartki.

 https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-kp-4/mobile/index.html#p=32

Karta pracy, cz. 4, s. 32–33.

Ogl?danie zdj?cia, zwracanie uwagi na poziom soku w szklankach. Wskazywanie butelki, w której zmie?ci si? najwi?cej p?ynu i tej, w której zmie?ci si? go najmniej.

•Dzieci rysuj? szlaczki po ?ladzie, a potem samodzielnie. Nast?pnie koloruj? butelki, rysuj?

je po ?ladzie a potem samodzielnie wed?ug wzoru.

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-kp-4/mobile/index.html#p=35

Karta pracy, cz. 4, s. 34–35.

Ogl?danie mapy Europy. S?uchanie nazw pa?stw europejskich – s?siadów Polski. (Szarym

kolorem zaznaczone zosta?y kontynenty Azji i Afryki) Kolorowanie flagi Polski. Okre?lanie,

w któr? stron? s? zwrócone. Ogl?danie obrazków flag. Nazywanie samodzielnie lub z pomoc? N. pa?stw UE, do których one nale??. Kolorowanie rysunków flag wed?ug wzoru.