06 - 10.04.2020

Witamy Was serdecznie. Przedstawiamy kolejne zadania na bie??cy tydzie?. Ka?dy wykona tyle, ile b?dzie móg?. Przesy?ajcie  zdj?cia  na Grup? Zaj?czków. Pozdrawiamy. Pani Gra?ynka i Pani Beatka.

Tydzie? 06.04 – 10.04. „Wielkanoc”

1. Potrawy wielkanocne – s?uchanie opowiadania Barbary Szel?gowskiej  „Wielkanocne pyszno?ci.”

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-aplus-ks/mobile/index.html#p=63

W przedszkolu na ka?dym kroku wida? by?o zbli?aj?c? si? Wielkanoc. W wazonach sta?y

bazie, a obok – koszyczki z jajkami. Wszystkie zawieszone dekoracje te? przypomina?y o ?wi?tach. S?o?ce ka?dego kolejnego dnia coraz mocniej ?wieci?o. Ada, podobnie jak inne dzieci z jej grupy, nie mog?a doczeka? si? ?wi?t. Pani opowiada?a o tradycjach wielkanocnych.

– A mo?e zrobimy sobie mazurka? I jeszcze babk? i szynk?. Nie mo?e te? zabrakn?? chleba

i jajek!

– Ale jak my to wszystko sami zrobimy? – dopytywa? Kamil. – To naprawd? du?o pracy. Widzia?em, jak babcia piek?a ciasto.

Pani tajemniczo u?miechn??a si? do dzieci.

– Tak naprawd? zrobimy dzi? te wszystkie smako?yki, ale one nie b?d? nadawa?y si? do jedzenia. Wykonamy je z masy solnej, potem wypieczemy i pomalujemy. A na koniec urz?dzimy

k?cik wielkanocny.

– Ale fajny pomys? – zawo?a? Kamil.

Ada zrobi?a wielk? bab? wielkanocn?, a Kamil – szyneczk?. Inne dzieci te? stara?y si? jak

mog?y. Po pomalowaniu i u?o?eniu na stoliczku wszystkie „smako?yki” wygl?da?y jak prawdziwe, zw?aszcza baba z lukrem. Po podwieczorku do sali ?redniaków przysz?y w odwiedziny starszaki.

– Ale macie tu pyszniutkie pyszno?ci! – oblizuj?c si?, zawo?a? Maciek i wyci?gn?? r?k? po

bab?. W ostatniej chwili przed zjedzeniem powstrzyma? go Olek.

– Dlaczego nie mog? si? pocz?stowa?? Trzeba je?? szybko, póki ?wie?e. Potem ju? nie b?d?

takie dobre.

– Maciek, przyjrzyj si? uwa?niej tym smako?ykom. Przecie? one s? z masy solnej. Jeszcze

móg?by? sobie przez nie po?ama? z?by. Najlepiej poczekaj na prawdziwy wielkanocny stó?

i prawdziwe pyszno?ci. Maciek przytakn?? g?ow?, ale i tak ukradkiem – kiedy nikt nie patrzy? – pow?cha? babk?. Skrzywi? si?, zawiedziony, i rad nierad postanowi? jednak poczeka? na ?wi?ta.

• Rozmowa kierowana na podstawie opowiadania i ilustracji w ksi??ce:

− Z czego dzieci wykona?y pyszno?ci do koszyka wielkanocnego?

− Dlaczego Olek powstrzyma? Ma?ka przed skosztowaniem babki z k?cika wielkanocnego?

− O jakich tradycjach wielkanocnych by?a mowa w opowiadaniu?

− Jakie smako?yki z wielkanocnego sto?u lubicie najbardziej

Karta pracy, cz. 2, nr 29.

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-aplus-kp-2/mobile/index.html#p=30

Dzieci:

− ogl?daj? obrazek,

− wymieniaj? nazwy smako?yków, które znajduj? si? na stole,

− dziel? ich nazwy rytmicznie (na sylaby),

                                                                                                                                                                              

2. Tradycyjny koszyk wielkanocny- film edukacyjny.

https://www.youtube.com/watch?v=-vS8QYsdefQ

3. Lepienie z masy solnej smako?yków wielkanocnych.

 Przepis na mas? soln?-  https://www.youtube.com/watch?v=ljIP06Xfbpg

Dzieci lepi? samodzielnie z masy solnej wielkanocne przysmaki. Po wyschni?ciu pomaluj?

je na odpowiednie kolory.

 

4. Odrysowywanie sylwet jajek i ich wycinanie z kolorowego papieru. Dowolne ozdabianie. Uk?adanie du?ej pisanki z mniejszych przeci?tych elementów.

 

5. Jak Narysowa? Koszyk Wielkanocny | Kolorowanie:

https://www.youtube.com/watch?v=fRscsggKFu4

https://www.youtube.com/watch?v=gat2576oVJU

 

6. Barwienie jajek – samodzielna dzia?alno?? badawcza dzieci.

Dla ka?dego dziecka jajko ugotowane na twardo,(mog? by? ?upiny z cebuli, buraki, barwniki do jajek,)

 

 Karta pracy, cz. 2, nr 30 i 31.

Dzieci ogl?daj? obrazki, na?laduj? miny przedstawione na pisankach, nazywaj? emocje, wskazuj? pisank?: weso??, wystraszon?, smutn?, z??, w ka?dej rance wskazuj? zdj?cie, które nie pasuje do pozosta?ych, nazywa to co widzi na zdj?ciach.

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-aplus-kp-2/mobile/index.html#p=32

 

7. ?niadanie wielkanocne – ?wiczenie narz?dów artykulacyjnych.

 Dzieci:  Najpierw ?urek z kie?bas? - mówi?: mniam, mniam, mniam, i g?aszcz? si? po brzuchach,   

 i ziemniaki z okras?   - dmuchaj? na gor?ce ziemniaki,                                                                                         

potem pyszne jajeczka - wypowiadaj? g?osk? mmmmm na zmian?: cicho i g?o?no,                                                    

a na ko?cu  babeczka.  - nabieraj? du?o powietrza, zamykaj? usta  i wypychaj? policzki.

8.Obrusy wielkanocne – malowanie watk? wzorów na kartce.

(bia?a kartka i spinacz do bielizny , farby, wata.)

Dzieci bior? do r?ki spinacz do bielizny, chwytaj? nim kawa?ek watki kosmetycznej, maczaj? delikatnie watk? w farbie i za jej pomoc? robi? na obrusie kolorowe wzory. Przestrzegaj? zasady, ?e do farby w jednym kolorze wykorzystuj? jeden kawa?ek watki.

9. Wykonanie zaj?czka wielkanocnego. ( skarpetka dzieci?ca, ry?, piasek lub kasza, sznurek, wst??eczka,  no?yczki, rolka z szerok? ta?m? klej?c?, ?y?ka lub ?opatka, pojemnik.)

Dziecko przeci?ga skarpetk? przez otwór w rolce i nak?ada na ni? skarpetk?. Nape?nia skarpetk? mniej wi?cej do po?owy (np. do zaznaczonej na materiale pi?ty) piaskiem, ry?em lub kasz? (mo?e wsypywa? piasek równie? ?y?k? bezpo?rednio do skarpetki, nie nak?adaj?c jej na rolk?). Nast?pnie formuje zaj?czka – ?ciska r?k? skarpetk? mniej wi?cej w po?owie tak, aby piasek przesun?? si? do zaznaczonej na materiale pi?ty (to b?dzie g?owa), i zawi?zuje sznurkiem w dwóch miejscach – nad g?ow? i w miejscu, gdzie znajduje si? ?lad po naci?ni?ciu. Gór? skarpetki przecina no?yczkami na ?rodku – tak powstan? uszy. Wokó? szyi zawi?zuje, kolorow? wst??eczk? i maluje flamastrami oczy i pyszczek. Nadaje swojemu zaj?czkowi imi?.                       Mo?na te? zawi?za? sznurek w dolnej cz??ci skarpetki, z obu stron – zrobi? w ten sposób ?apki, i z ty?u skarpetki – zrobi? ogonek.

10. Jajo wielkanocne – zaj?cia plastyczne.

• S?uchanie rymowanki Iwony Fabiszewskiej „Wielkanocne jajka”. Wyci?te z papieru sylwety jajek (pomalowane w ciapki, paski, kropki, kwiatki).  Rodzic mówi dzieciom rymowank?, pokazuj?c jednocze?nie sylwety jajek pomalowane: w paski, w ciapki, w kropki, w kwiatki.

Pisanki to jajka malowane.

Ró?nymi wzorami s? ozdabiane.

Mog? by? w paski, mog? by? w ciapki,

mog? by? w kropki, mog? by? w kwiatki.

Wi?c dzi? pisank? pomalujemy,

potem do domu j? zaniesiemy.

• Rozmowa na temat rymowanki:

− O czym by?a ta rymowanka?

− Jak by?y pomalowane jajka?

− Jak jeszcze inaczej mo?na ozdobi? jajka?

11. Wielkanocne kolorowanki do wydruku

 http://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/pisanka

ZADANIA DLA 5-LATKÓW:

ksi??ka str. 58-61: (  opowiadanie na temat obrazków)

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-ks/mobile/index.html#p=61

karty pracy od str. 72-80

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-kp-3/mobile/index.html#p=74

 

?WICZENIA DLA MA?YCH STÓPEK:

https://akademia.pwn.pl/view/00304d2e-16ef-3ada-b5b8-d732e0f12e4d/37010/Zdrowy%20przedszkolak_ulotka_Cwiczenia%20dla%20malych%20stopek.pdf