08-12.06.2020

Witamy Kochane Zaj?czki!

Ju? nied?ugo wakacje. Szkoda, ?e korona wirus uniemo?liwi? nam wspólne zabawy w przedszkolu i  naszym ogrodzie przedszkolnym.  Miesi?ce maj i czerwiec to najweselszy czas w przedszkolu. Nie mogli?my razem uczestniczy? i cieszy? si? wspóln? zabaw?. Teraz ju? czas na przygotowanie do wakacyjnych podró?y. Oto propozycje. Zapraszamy do dalszej wspólnej zabawy i pracy. Czekamy na wasze zdj?cia. Pozdrawiamy-Wasze panie:

Gra?ynka i Beatka.

S?uchanie opowiadania Barbary Szel?gowskiej Wakacyjne podró?e.

Na wakacje czas!

Powoli zbli?a?y si? wakacje. Ka?dy dzie? by? odrobin? d?u?szy od poprzedniego. Robi?o si?

coraz cieplej. Ada od dawna marzy?a o locie samolotem.

Lubi?a bawi? si? starym globusem swojej mamy. Plastikowym samolocikiem l?dowa?a na

maciupe?kich, ledwie widocznych wysepkach.

Którego? dnia tata z tajemnicz? min? podszed? do dziewczynki.

– Córeczko, czy ja mog? wyl?dowa? na twoim globusie?

– Oczywi?cie, ?e mo?esz. A gdzie chcesz wyl?dowa?, tatusiu?

– Widzisz, tutaj jest taki but na obcasie. To s? W?ochy i tu chcia?bym wyl?dowa? razem z tob?,

Olkiem, babci?, dziadkiem i mam?.

– To wspaniale, ale nie wiem, czy si? zmie?cimy w takim ma?ym samolociku – za?mia?a si?

dziewczynka.

– W takim razie mo?e polecimy du?ym samolotem? Takim prawdziwym! Co ty na to?

– Bardzo, bardzo bym chcia?a, tatusiu! – krzykn??a uradowana Ada.

– To powiem ci w tajemnicy, ?e ju? kupi?em bilety.

– Naprawd??! – zapyta?a z niedowierzaniem dziewczynka. – Olek, s?ysza?e?, b?dziemy

l?dowa? na bucie! Naprawd?!

Olek, podobnie jak jego siostra, nie móg? doczeka? si? wyjazdu. Kilka dni pó?niej ca?? rodzin?

przyjechali na lotnisko.

– Kochani – powiedzia? tata - lotnisko jest bardzo du?e i ?atwo si? zgubi?. Musimy si? wzajemnie

pilnowa? – doda? i popatrzy? na dzieci.

Rodze?stwo z zaciekawieniem rozgl?da?o si? po ogromnej, pe?nej ludzi hali wylotów.

– A kim s? ci ludzie w mundurach? – zapyta?a Ada, ?ciskaj?c Dinusia.

– To kapitan i stewardesy – odpowiedzia?a mama. – Mo?e b?d? z nami lecie? do W?och.

Zobaczymy.

Dwie godziny pó?niej ca?a rodzina usadowi?a si? wygodnie w samolocie. Pocz?tkowo dziewczynka

odrobin? ba?a si? ha?asuj?cych silników.

– Startujemy! Nareszcie! – ucieszy? si? Olek i patrzy? przez okno, jak z ka?d? chwil? wszystko

robi?o si? coraz mniejsze i mniejsze. W ko?cu wlecieli w chmury i tylko od czasu do czasu wida?

by?o l?d, a potem morze. Wreszcie samolot wyl?dowa? i zacz??y si? prawdziwe wakacje.

Upalne dni dzieci sp?dza?y w krystalicznie prze?roczystej i ciep?ej wodzie. Wieczorami za?

zwiedza?y pi?kne miasta, miasteczka i wsie pe?ne gajów oliwnych i winoro?li. Ada uwielbia?a

pozowa? do zdj?? – zw?aszcza w towarzystwie Dinusia. Najbardziej spodoba?a si? jej Fontanna

Pszczó?.

– Mamo, czy mog? posadzi? tutaj Dinusia? – zapyta?a dziewczynka i w tym momencie Dinu?

wpad? prosto do wody. Na szcz??cie tata szybko wy?owi? niesfornego pluszaka.

– Musisz go bardziej pilnowa?, córeczko – za?mia? si? tata. – Nie wiem, czy jest zadowolony

z k?pieli.

– Chyba nie. Co? smutno wygl?da. I co teraz zrobimy? Jeszcze si? na mnie pogniewa – zasmuci?a

si? Ada.

– Nie martw si?. My?l?, ?e poprawi mu si? humor, gdy tylko spróbuje prawdziwej w?oskiej

pizzy! –powiedzia? dziadek. – Zrobi?em si? naprawd? g?odny. A wy? – I wskaza? budynek, z którego

unosi? si? ?wie?y zapach zió? i ciasta.

– W ko?cu jak W?ochy, to i pizza! – zawo?a? Olek i ca?a rodzina wesz?a do pobliskiej pizzerii.

Dinusiowi te? poprawi? si? humor. Tak naprawd? nawet nie zd??y? si? mocno zmoczy?.

Rozmowa kierowana na podstawie opowiadania i ilustracji w ksi??ce.

− Gdzie wybrali si? Olek i Ada z rodzicami i dziadkami na wakacje?

− Co sta?o si? z Dinusiem tu? przed tym, jak tata zrobi? jemu i Adzie zdj?cie?

− Jakie miejsce odwiedzi?a ca?a rodzina Olka i Ady?

− Co jeszcze robili na wakacjach Olek, Ada i ich rodzina?

− W jaki sposób rodzina Olka i Ady dotar?a do W?och?

Wykonanie pracy plastycznej na temat Moje wymarzone wakacje.

Zapoznaje dzieci z now? technik? – malowania na gazie. Prosimy, aby dzieci namalowa?y

miejsce, do którego najch?tniej pojecha?yby podczas wakacji.

•• Samodzielne wykonanie prac przez dzieci.

Dla ka?dego dziecka kartka z bloku technicznego, klej, farby plakatowe, p?dzel, gaza opatrunkowa.

Kartk? z bloku technicznego dzieci pokrywaj? klejem. Na ca?ej powierzchni kartki przyklejaj?

gaz?. Na tak przygotowanym pod?o?u maluj? farbami plakatowymi na temat Moje

wymarzone wakacje.

Zabawy na ?wie?ym powietrzu

Zabawa ruchowa z elementem rzutu Podniebne zawody.

Dwa samoloty wykonane z papieru technik? origami.

Proponujemy dzieciom udzia? w wy?cigu samolotów. Wyznacza lini? startu i mety.

Zabawy konstrukcyjne Na lotnisku.

Klocki.

Zach?camy dzieci do zabawy tematycznej Na lotnisku. Dzieci buduj? z ró?nego rodzaju

klocków samoloty. Nadaj? im nazwy i uzasadniaj?, dlaczego w?a?nie tak chc? je nazwa?.

Nast?pnie buduj? z klocków hangary (gara?e) dla samolotów. Dalsz? cz??? zabawy wymy?laj?

samodzielnie.

Obrysowywanie, wycinanie i kolorowanie sylwet ryb.

Szablon przedstawiaj?cy sylwety ryby, dla ka?dego dziecka bia?a kartka z bloku technicznego,

no?yczki, kredki. Mówimy dzieciom zagadk?: W wodzie p?ywaj?, g?osu nie maj?. (ryby)

Uk?adamy na stole szablon przedstawiaj?cy ryb?. Dzieci obrysowuj? sylwet? ryby na bia?ej

kartce, wycinaj? i koloruj? wed?ug w?asnego pomys?u. Nast?pnie odk?adaj? sylwety ryb we

wskazane miejsce.

Sylwety ryb b?d? wykorzystywane w trakcie ró?nego typu aktywno?ci.

 Zabawa Ryby w rzece.

Rozwijanie sprawno?ci manualnej.

Dla ka?dego dziecka rolka po r?czniku papierowym, kawa?ki w?óczki, wykonane wcze?niej

przez dzieci sylwety ryb, dziurkacz, kawa?ek niebieskiej krepiny.

Proponujemy dzieciom zabaw? z rybkami. Ka?demu dziecku wr?czamy rolk? po r?czniku papierowym.

Przywi?zuje do niej koniec w?óczki. Pozosta?? cz??? w?óczki dzieci nawijaj? na

rolk?. W wykonanej wcze?niej sylwecie ryby robi? dziurkaczem otwór. Samodzielnie lub

z pomoc? przywi?zuj? sylwet? rybki do ko?ca w?óczki. Rozk?adamy na pod?odze niebiesk?

krepin? – to rzeka. Proponujemy dzieciom, aby wszystkie rybki wypu?ci? do rzeki. Trzymaj? za ko?ce w obu d?oniach rolk? po r?cznikach. Powoli

obracaj? rolk?, odwijaj?c z niej w?óczk?. Sylweta rybki znajduje si? coraz ni?ej. Zadanie jest

wykonane, gdy sylweta rybki dotknie niebieskiej krepiny, czyli rybka zanurzy si? w wodzie.

Co p?ywa, co tonie? – zaj?cia badawcze

Zabawa Szum morskich fal.

Folia malarska.

Dzieci stoj? w kole. Chwytaj? za ko?ce foli? malarsk?. Maszeruj?c powoli w kole w jedn?

i w drug? stron? (naprzemiennie), wywo?uj? d?wi?k przypominaj?cy szum morskich fal.

Nas?uchuj? dobiegaj?cych d?wi?ków. Zastanawiaj? si?, dlaczego nie zawsze s? takie same

?wiczenia artykulacyjne i ruchowe na podstawie rymowanki Iwony Fabiszewskiej Wakacyjne

plany.

Mówimy rymowank?. Za pierwszym razem wspólnie z dzie?mi wykonujemy okre?lone ruchy

i wypowiadamy sylaby. Podczas kolejnego powtórzenia zach?camy dzieci do samodzielno?ci.

Dzieci:

S?onko mocno ?wieci, podnosz? r?ce i na?laduj? wkr?canie ?arówek,

ciesz? si? wi?c dziecipodskakuj? obunó?,

Chi, chi, cha, chi, chi, cha, powtarzaj? sylaby i klaszcz? a d?onie,

moc promyków s?onko dapodnosz? r?ce i na?laduj? wkr?canie ?arówek,

Chod?my wi?c nad wod?maszeruj? w miejscu,

po letni? przygod?kontynuuj? marsz,

Plum, plum, plum, plum, plum, plum, powtarzaj? sylaby i pokazuj? d?oni? kszta?t fali,

to strumyka s?ycha? szumwypowiadaj? d?ugo g?osk? sz.

Wejd?my te? na gór?na?laduj? wchodzenie na gór?,

podziwia? natur?. przyk?adaj? d?o? do czo?a, tworz?c nad oczami

daszek i rozgl?daj? si? w obie strony,

Och, och, och, puch, puch, puchpowtarzaj? sylaby i klaszcz? w d?onie,

to przedszkolak dzielny zuch. wskazuj? r?k? siebie.

Zabawa Prawda czy fa?sz– rozwijanie zdolno?ci koncentracji podczas dzia?ania przy muzyce.

.Dzieci maszeruj? po okr?gu w rytmie muzyki. Na przerw? w muzyce prezentujemy dzieciom

zdania prawdziwe lub fa?szywe. Je?eli zdanie jest prawdziwe, dzieci unosz? r?ce, je?eli jest

fa?szywe, przechodz? do przysiadu.

− Rower musi mie? sprawne hamulce.

− Na rowerze je?dzimy w wyznaczonych miejscach.

− Rower to rodzaj samochodu.

− Rowerem mo?emy zje?d?a? z góry bez hamulców.

− Na rowerze je?d?? tylko dziewczynki

Zabawa sensoryczna Rysujemy morskie fale.

Plastikowe tace (1 na 3–4 dzieci), piasek, myjka do okien.

Ustawiamy na stole tace, której dno pokryte jest piaskiem. Pokazujemy dzieciom, jak mo?na

przedstawi? graficznie morskie fale – rysujemy palcem na piasku. Nast?pnie wyrównuje powierzchni?. Dzieci próbuj? samodzielnie narysowa? fale. Po zako?czeniu rysowania

ka?de dziecko wyrównuje powierzchni? piasku.

S?uchanie wiersza Laury ??cz Letnie wakacje.

Kiedy s? wakacje

I nie pada deszcz,

Mo?esz gdzie? wyjecha?,

Je?li tylko chcesz.

Kiedy s? wakacje –

Morze, góry, las,

Gdzie tylko si? znajdziesz,

Mi?o sp?dzisz czas.

Latem

Z?ociste promienie

S?o?ca

Padaj? na ziemi?,

Popatrz –

Rozwia?y si? chmury,

Baw si?

I nie b?d? ponury!

Morze –

Muszelki i piasek,

Góry

Lub ??ka za lasem,

Warmia –

Czekaj? jeziora,

Lato –

Ju? wyjecha? pora.

Karty pracy 4 -latki str 58-61

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-aplus-kp-2/mobile/index.html#p=60

Karty pracy 5-latki str54-65

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/npoia-bbplus-kp-4.pdf