11-15.05.2020

Witamy! Kochane Zaj?czki. Przedstawiamy zadania i propozycje zabaw na nast?pny tydzie?. Mamy nadziej?, ?e b?d? Wam si? podoba?y i z rado?ci? przyst?picie do nowych wyzwa?. ?yczymy wile rado?ci podczas realizacji zada?. Pozdrawiamy Was i Waszych Rodziców.

Panie: Gra?ynka i Beatka.

 

Moja miejscowo??, mój region

Poznajemy nasz? miejscowo??.

•• Zorganizowanie k?cika miejscowo?ci.

Albumy i przewodniki turystyczne przedstawiaj?ce miejscowo?? (region) zamieszkania dzieci.

Dzieci ogl?daj?  albumy ze zdj?ciami i przewodniki turystyczne przedstawiaj?ce

miejscowo?? (region) swojego zamieszkania. Odnajduj? zdj?cia i z pomoc? rodziców poznaj?

ciekawe i charakterystyczne miejsca w ich miejscowo?ci. Prowadz? swobodne rozmowy i

 organizuje k?cik miejscowo?ci.

•• Zabawa ruchowa Wycieczka.

Zdj?cie miejscowo?ci, w której mieszkaj? dziecko, b?benek.

Rodzice umieszczaj? w wybranym miejscu zdj?cie miejscowo?ci, w której mieszkaj? dzieci. Na

polecenie rodziców, dziecko  wybiera si? na wycieczk? – spaceruje

w ró?nych kierunkach. Mocne uderzenie w b?benek jest sygna?em do powrotu

do swojej miejscowo?ci, do swojego domu.

•• Zabawa ruchowa Samochody – do gara?y.

Chor?giewka, kr??ek dla  dziecka.

Dziecko wybiera miejsce na swój gara?. Nast?pnie otrzymuje jeden kr??ek. Na

znak – podniesion? chor?giewk? – dziecko biega swobodnie, na?laduje kr?cenie

kierownic? i wydaj? odg?osy pracuj?cego silnika, np. brym, brym. Na znak – opuszczenie

chor?giewki – wraca do swojego gara?u.

Poznajemy nasz? miejscowo?? – wycieczka.

•• Wprowadzenie. Zapoznanie z celem wycieczki.

Dla  dziecka element odblaskowy, np. kamizelka.

Zapoznajemy dziecko z celem wycieczki. Nast?pnie prosimy je o za?o?enie elementów odblaskowych

(kamizelek, bransoletek).

•• Przypomnienie zasad bezpiecznego poruszania si? po drodze.

Przypominamy zasady bezpiecznego poruszania si? po chodniku i podczas przechodzenia

przez ulic? oraz zasady kulturalnego zachowania si? w miejscach publicznych. Podczas

wycieczki:

−− przechodz? chodnikiem wzd?u? ulicy, zwracaj? uwag? na domy stoj?ce po jednej i po

drugiej stronie ulicy,

−− obserwuj? prac? osób wykonuj?cych ró?ne zawody (np.: kierowcy, policjanta),

−− obserwuj? ruch uliczny,

−− poznaj? wybrane oznaczenia i symbole umieszczone na budynkach i ulicach,

−− poznaj? pomniki i miejsca pami?ci narodowej,

−− przygl?daj? si? zabytkowym obiektom i okazom przyrody.

Podczas powrotu do domu dziecko zwraca uwag? na pi?kno krajobrazu, a tak?e na

cechy majowej pogody.

•• Zabawa Prawda – nieprawda. Porz?dkowanie informacji na temat swojej miejscowo?ci.

Dla dziecka dwa kartoniki z minami – weso?? i smutn? (tablica Emocje).

Dzieckopo us?yszeniu prawdziwej informacji podnosi obrazek przedstawiaj?cy

weso?? min?, przy nieprawdziwej – smutn?. Przyk?ady:

− Moja miejscowo?? to du?e miasto.

− W mojej miejscowo?ci je?d?? autobusy.

•• Przedstawienie legendy zwi?zanej z miejscowo?ci? lub regionem zamieszkania dzieci.

 w dowolnej formie, przedstawia dzieciom krótk? wersj? legendy zwi?zanej z powstaniem

(histori?) miejscowo?ci/regionu ich zamieszkania lub powstaniem herbu miejscowo?ci,

np. w regionie Mazowsza, w Warszawie „ legend? o Warsie i Sawie.”

 Poznajemy góry

•• ?wiczenie analizy i syntezy wzrokowej – Widok na góry.

Zdj?cia/pocztówki przedstawiaj?ce górskie krajobrazy.

Dzieci ogl?daj? zdj?cia przedstawiaj?ce górskie krajobrazy. Wypowiadaj? si? na ich temat

i wymieniaj? charakterystyczne elementy krajobrazu górskiego.

Nast?pnie rozk?adamy przed dzie?mi widokówki przedstawiaj?ce krajobraz górski (poci?te na

2 lub 4 cz??ci). Dzieci sk?adaj? je w ca?o??.

Wycieczka w góry – s?uchanie opowiadania Ewy Stadtmüller

Jak dobrze namzdobywa? góry.

Rodzice uwielbiali górskie wyprawy. Kilka razy w roku pakowali plecaki i wyruszali na szlak.

– Jeszcze troch? podro?niecie i wybierzemy si? w góry wszyscy razem – obiecywa? dzieciom

tata.

– Ale kiedy to b?dzie? – niecierpliwi? si? Olek.

– Mo?e ju? nied?ugo… – u?miechn??a si? mama. – Maj jest w tym roku taki pi?kny…

To chyba tat? przekona?o, bo ju? nast?pnego dnia zacz?? planowa? pierwszy rodzinny rajd.

– Chcecie zobaczy?, dok?d pójdziemy? – zapyta?, rozk?adaj?c map?. – Najpierw szlak poprowadzi

nas w?wozem, potem kawa?ek przez las i wyjdziemy na gra?.

– Na co? – nie zrozumia?a Ada.

– Gra? to inaczej grzbiet górski – wyja?ni?a mama. – Zobaczycie, jak pi?knie wygl?daj?

wiosn? górskie ??ki zwane przez górali halami.

– Tylko pami?taj: ?adnego marudzenia – upomina? siostr? Olek.

Trzeba przyzna?, ?e Ada bardzo si? stara?a. Sz?a dzielnie i nie narzeka?a, chocia? po dwóch

godzinach marszu poczu?a si? troch? zm?czona.

– A daleko jeszcze do tych halek? – zapyta?a.

– Do hal? – roze?mia?a si? mama. – Bli?ej ni? my?lisz.

Rzeczywi?cie, gdy tylko wyszli z lasu, Ada a? krzykn??a z zachwytu.

– S?!!! S? hale!! S? baranki i pan barankarz w kapeluszu!!!

– Pan barankarz nazywa si? baca – u?miechn?? si? tato – a pomaga mu dwóch m?odych

juhasów. Zobacz, s? jeszcze tacy pasterze, co biegaj? na czterech ?apach i szczekaniem zaganiaj?

owieczki do stada. Ten wi?kszy ma na imi? Bacu?, a ten mniejszy – Gronik. By?a jeszcze Dolina…

– Dolina ma szczeniaki i musi si? nimi zajmowa? – u?miechn?? si? baca i zaprosi? ca?e towarzystwo

do bacówki, czyli drewnianej, okopconej ja?owcowym dymem, chatki, gdzie nad

paleniskiem w?dzi?y si? ?ó?te góralskie serki zrobione z owczego mleka.

– We?miemy sobie takiego ?wie?utkiego oscypka na kolacj? – obieca? tata. Baca zapakowa?

serek, po czym postawi? na stole cztery drewniane kubki, do których nala? czego?, co wygl?da?o

jak kefir.

– To ??tyca. Zostaje po zrobieniu oscypków – wyja?ni?a mama. – Jest bardzo zdrowa. W smaku

troch? przypomina ma?lank?.

– ??tyca… – powtórzy? Olek, ?eby lepiej zapami?ta?.

– A wiecie, jak si? nazywa to, czym si? podpieram? – zapyta? baca, mru??c jedno oko.

– Laska? – próbowa?a zgadn?? Ada.

– Raczej… siekierka – poprawi? j? Olek.

– Nie jest to siekiera i nie jest to laga. To, czym si? podpieram, to moja ciupaga – zrymowa?o

si? bacy, który, bardzo z siebie zadowolony, podkr?ci? w?sa i po chwili zastanowienia doko?czy?.

– To, co góral ma na nogach, kierpcami si? zowie. Nie ma spodni ino portki, kapelusz na g?owie.

Cuch? si? owinie, kiedy wiatr na hali, a gdy s?onko zajdzie, to watr? rozpali.

To dopiero by?a ?amig?ówka. Na szcz??cie mama z tat? znali si? na góralskiej mowie i wyja?nili,

?e kierpce to skórzane góralskie buty, cucha to we?niane góralskie okrycie, co? w rodzaju

krótkiej peleryny, a watra – ognisko.

– Mamu?, a dlaczego górale mówi?… inaczej ni? my? – zapyta? Olek pó?nym popo?udniem,

gdy dotarli ju? do schroniska.

– Mówi? po swojemu, czyli gwar? – wyja?ni?a mama. – Ludzie mieszkaj?cy w ró?nych regionach

Polski ró?ni? si? od siebie: j?zykiem, strojem, zwyczajami…

– Sami si? o tym przekonacie, kiedy odwiedzimy ?l?sk albo Kaszuby – w??czy? si? do rozmowytato.

– A kiedy odwiedzimy? – zapyta? Olek, który zd??y? ju? nabra? ochoty na kolejn? rodzinn?wypraw?.

Rozmowa kierowana na podstawie opowiadania i ilustracji w ksi??ce.

Mapa Polski, widokówki lub zdj?cia przedstawiaj?ce widok na pasma górskie.

− Co ciekawego zobaczyli Olek i Ada podczas pobytu w górach?

− Dlaczego baca mówi? j?zykiem niezrozumia?ym dla Olka i Ady?

 Wskazujemy na mapie Polski g?ówne pasma górskie

• Ta?cz?ca woda – ?wiczenie oddechowe.

Dla ka?dego dziecka: kubek z wod? i s?omka.

Dzieci zajmuj? miejsca przy stolikach. Ka?de z nich otrzymuje kubek z wod? i s?omk?. Dzieci

nabieraj? powietrze nosem i powoli dmuchaj? w s?omk?. Obserwuj?, w jaki sposób powietrze

wydostaje si? z wody. Zabaw? powtarzamy, zmieniaj?c sposób dmuchania na krótki,

przerywany.

•• Zabawy konstrukcyjne – Wysokie góry.

Budynki w mojej miejscowo?ci

Uzupe?nianie k?cika ksi??ki o nowe publikacje. Swobodne rozmowy na

temat ró?norodno?ci domów.

Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej. Wycinanie figur geometrycznych.

Budujemy domy– zaj?cia matematyczne: zwracanie uwagi na architektur?

miejscowo?ci zamieszkania, rozwijanie umiej?tno?ci matematycznych

wypowiada si? na temat budynków znajduj?cych si? w miejscowo?ci jego zamieszkania,

 uk?ada i nazywa wybrane figury (ko?o, trójk?t

Zabawy na ?wie?ym powietrzu: zabawa ruchowaTury?ci,zabawa ruchowa

z elementem równowagi – Chodniki w mie?cie.

Wykonanie pracy Album mojej miejscowo?ci.

 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/npoia-aplus-kp-cz2.pdf

4-latki str42-43

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/npoia-bbplus-kp-4.pdf

5-latki str20-23