14-17.04.2020

Kwiecie?, tydzie? 3 Wiosenne powroty.

Witamy ptaki.

1 „O czym mówi? ptaki?” – s?uchanie opowiadania Barbary Szel?gowskiej „Ptasia narada”.

. W dalekiej Afryce spotka?a si? na naradzie trójka przyjació?. Pierwszy odezwa? si? skowronek. – Kochani! Pewnie ju? nied?ugo zacznie si? w Polsce wiosna. A kto ma j? wita? swoim ?piewem, je?li nie ja? Mówi? wam, czas wraca?. Nie ma na co czeka?. Szkoda ka?dego dnia! – A ty jak zwykle – odezwa? si? bocian. – Tylko praca ci w g?owie… Mo?e masz racj?, przyjacielu, ale gdy sobie pomy?l?, ile tam b?d? mia? roboty… Najpierw gniazdo musz? wyremontowa?, potem wysiadywa? jajka, a jeszcze pó?niej wykarmi? piskl?ta, nauczy? je lata?… Poczekajmy par? dni. Odpocznijmy. Nabierzmy si?… Rozejrzyj si? i zobacz, jak tu przyjemnie. Co prawda troch? gor?co, ale po?piech naprawd? nie jest wskazany. – Masz racj?, bocianie! – przytakn??a jaskó?ka. – Ci??ka praca nas czeka. Nie jest ?atwo wychowa? dzieci. Co innego taka kuku?ka – podrzuca innym jajka. Po prostu wstyd, jak mo?na tak post?powa?… Le? z niej, tyle powiem! Ja na przyk?ad zamierzam wychowa? swoje dzieci najlepiej jak potrafi?, ?eby stanowi?y wzór do na?ladowania! Nagle przyfrun??a pani czajka, nios?c co? w dziobie. – Witajcie, przyjaciele. Ale si? zm?czy?am. Zobaczcie, co znalaz?am w swoim ogródku! List od wróbelka z Polski! Bocianie, mo?e ty przeczytaj go na g?os, bo ja ju? nie mam si?y. Tak si? ?pieszy?am do was! Bocian wyprostowa? si? na swoich d?ugich czerwonych nogach i z wielk? uwag? przeczyta? list od pocz?tku do ko?ca. – Ojej! – zawo?a? zdenerwowany. – Czekaj? na nas! Nie ma czasu do stracenia! Musimy lecie?! Natychmiast! Gdzie moje walizki? – Co tam walizki! Trzeba czym pr?dzej wita? wiosn?! – zawo?a? skowronek. – Co to b?dzie? Co to b?dzie? – Wiosna tu?-tu?, a my jeszcze w Afryce! – lamentowa?a przera?ona jaskó?ka. Ptaki bez zastanowienia spakowa?y ca?y dobytek i wyruszy?y w dalek? drog? do Polski. Nawet nie mia?y czasu si? zastanowi?, co je tam czeka.

 • Rozmowa kierowana na podstawie opowiadania i ilustracji w ksi??ce.

 • zapoznawanie z pierwszymi ptakami przylatuj?cymi na wiosn? do Polski,

 • wzbogacanie wiadomo?ci na temat wybranych ptaków, ich budowy i upierzenia.

• Wzbogacenie k?cika ksi??ki o nowe pozycje ksi??kowe. Ksi??ki i albumy przyrodnicze. Dzieci wraz z rodzicami przegl?daj? albumy przyrodnicze. Wskazuj? na zdj?ciach ptaki. Z pomoc? doros?ych nazywaj? znane im gatunki ptaków, dziel? si? posiadanymi na ich temat wiadomo?ciami. Zwracanie uwagi dzieci na zdj?cia przedstawiaj?ce ptaki powracaj?ce wiosn? do Polski. Wyja?nianie, dlaczego niektóre ptaki lec? sznurem, w kluczu lub gromad?. (Dzi?ki lataniu w kluczu ptaki zyskuj? dodatkowy ci?g powietrza, na którym si? unosz?, co jest znacz?c? ulg? dla ich skrzyde? podczas d?ugiego lotu).

 2 Zabawy na ?wie?ym powietrzu. Obserwowanie ptaków.

 3  ?wiczenia grafomotoryczne. Przygotowanie konturów ptaków. Szablony: bociana, skowronka, jaskó?ki, czarny mazak, dla ka?dego dziecka sztywny karton A4 , o?ówek i klej.  Pokazujemy dzieciom szablony przedstawiaj?ce: bociana, skowronka, jaskó?k? . Zwracamy uwag? na charakterystyczne cechy budowy tych ptaków (nogi, dziób, skrzyd?a). Nast?pnie dzieci wybieraj? szablon i na sztywnych kartonach odrysowuj? go o?ówkiem. Pogrubiaj? kontur ptaka czarnym mazakiem. Na koniec przyklejaj? na kolorowej kartce.(zielonej, niebieskiej)

4  Zabawa bie?na „Ptaki i piskl?ta.” B?benek. Dzieci s? ptakami, biegaj? w rytm uderze? w b?benek. Podczas pauzy w grze, uderzamy powoli w instrument. Dzieci licz? uderzenia i tworz?  – gniazda – z okre?lon? liczb? piskl?t. Zabawa si? powtarza. Mo?na wykorzysta? do zabawy wst??k?, sznurek sylwety ptaków, wielkanocne kurcz?tka itp. Za ka?dym razem  uderzamy w b?benek ró?n? liczb? razy.

 5 Zabawa ruchowa z elementem równowagi – Przenie? jajko. Do zabawy potrzebny jest plastikowy pacho?ek,  ?y?ka, pi?eczka pingpongowa lub jajko. Wyznaczamy  lini? startu. Dziecko ustawia si? przy linii startu.  Dziecko  otrzymuje ?y?k?. Na ?y?ce uk?adamy pi?eczk? pingpongow?  lub kolorowe jajko- pisank?. Dziecko idzie z jajkiem na ?y?ce do pacho?ka, po czym wraca. Stara si?, aby jajko nie spad?o z ?y?ki. Je?li jajko spadnie, podnosi, k?adzie na ?y?ce i kontynuuj? zabaw?. Po dotarciu do mety (pacho?ka) przekazuj? ?y?k? z jajkiem kolejnemu uczestnikowi(mo?e to by? mama lub tata siostra lub brat) i zabawa trwa dalej.

6 Bociek- praca plastyczna wydzieranka z papieru kolorowego.

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-aplus-kp-2/mobile/index.html#p=28

karty pracy str. 25-28

karty pracy dla 5 latków str. 61-70

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/npoia-bbplus-kp-3.pdf

p. Beatka i p. Gra?ynka