15-19.06.2020

Witajcie Zaj?czki! Powoli zbli?amy si? do ko?ca roku szkolnego. Nied?ugo zaczn? si? wakacje. Powspominajcie mi?o pobyt w przedszkolu, a na wakacjach nie zapominajcie o zasadach bezpiecze?stwa. Mamy nadziej?, ?e we wrze?niu spotkamy si? razem w dobrych humorach, rado?ni i wypocz?ci. Bawcie si? dobrze. Wasze Panie.

Temat „Po?egnania nadszed? czas”-  zach?canie do wspominania pobytu w przedszkolu, bezpieczne  wakacje.

 1. O czym rozmawiaj? zabawki? – s?uchanie opowiadania Barbary Szel?gowskiej „Zabawkowe smutki.”-  Ksi??ka (s. 78–79)  https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-aplus-ks/mobile/index.html#p=80

Zabawki, podobnie jak dzieci, wiedzia?y, ?e zbli?aj? si? wakacje.

– Znowu lato – westchn??a lalka Emilka – i, jak co roku, za kilka dni zrobi si? w przedszkolu

tak cicho. B?d? t?skni? za dzie?mi.

– ?atwo ci mówi? – powiedzia?a lalka Rozalka. – Masz wszystkie r?ce i nogi. A ja? Popatrz na mnie. Jaki? rozrabiaka wyrwa? mi r?k?.

– Nie jaki?, tylko Krzy? – zawo?a? pajacyk i fikn?? kozio?ka.

– A ja tam lubi? wakacje. W ci?gu dnia przez okno zagl?da s?oneczko, a wieczorem ksi??yc.

Cisza, spokój… – powiedzia? mi? ?atek i pog?aska? si? po naderwanym uchu. – Mo?e kto? mi je w ko?cu przyszyje.

– Tak, tak, nareszcie b?dzie mo?na odsapn??. Do tej pory nie mog? odnale?? mojego kó?ka

– zawo?a?a wy?cigówka. – Jak mam je?dzi?? Na trzech ko?ach? Nie da rady.

– Co? nas uwiera – westchn??y chórem klocki, ledwie wystaj?c z wielkiego pud?a. – Mo?e to

w?a?nie twoje kó?ko? Móg?by? je w ko?cu zabra?, a nie tylko narzekasz!

– Lubi? dzieci. Lubi?, jak mnie bior? do swoich r?czek i patrz? na mnie z zachwytem – doda?

zaj?czek K?apek. – Maj? taki mi?y dotyk. Pami?tam, jak pierwszy raz trafi?em do przedszkola.

Okropnie si? ba?em. My?la?em, ?e mo?e dzieci mnie nie polubi?. Ala tylko raz na mnie spojrza?a i ju? wiedzia?em, ?e wszystko b?dzie dobrze.

– A mnie Ania wozi?a w wózeczku – Rozmarzy?a si? Rozalka. – Zaraz po tym, gdy Krzy? wyrwa? mi r?k?. A pó?niej Zosia próbowa?a j? wsadzi? z powrotem, ale jej si? nie uda?o.

– A z tym kó?kiem to te? troszk? by?a moja wina. Niepotrzebnie najecha?em na klocek. Kiedy

dzieci mn? si? bawi?, to wiem, ?e jestem potrzebny. A na dodatek, gdy Pawe?ek p?aka?, to Maciek da? mu mnie do zabawy. I od razu Pawe?ek si? uspokoi?. Fajnie jest, gdy wywo?ujemy u dzieci u?miech na twarzach.

– I jak si? nami dziel? – odezwa? si? z rogu sali tygrysek.

– Ja te? wol? je?dzi? po torach, gdy s?ysz? dzieci?ce g?osy – wyszepta?a kolejka, zagwizda?a

przeci?gle i pojecha?a dalej.

– Mam nadziej?, ?e te wakacje szybko min? i znów b?dziemy weso?o bawi? si? z dzie?mi –

odezwa? si? po chwili zastanowienia misio. – A mo?e dostan? ca?kiem nowe ucho i b?dzie ?adniejsze od tego? – powiedzia? i znowu pog?aska? si? po g?owie. – Chcia?bym, ?eby by?o w kratk?!

– Na pewno dostaniesz nowe ucho. Pani Ewa potrafi tak pi?knie szy?. Spójrz na mnie – powiedzia?a lalka Emilka i zerkn??a na swoj? now?, koronkow? sukieneczk?.

– B?dzie dobrze – zawo?a? pajacyk. – Musimy tylko uzbroi? si? w cierpliwo?? i zebra? si?y

oraz energi? na ca?y przysz?y rok. Zobaczycie, na pewno nie b?dziemy si? nudzi? od wrze?nia.

– Na pewno – odpowiedzia?y chórem lalki i uszcz??liwione zasn??y. Misio i inne zabawki te? poszli spa?, ?ni?c o nadchodz?cych zabawach. Pajacyk po raz ostatni

fikn?? kozio?ka i usn?? przytulony do zaj?czka.                                                                                     ? Rozmowa kierowana na podstawie opowiadania i ilustracji w ksi??ce.

− Co przytrafi?o si? lalce Rozalce, misiowi ?atkowi i wy?cigówce podczas zabaw z dzie?mi?

− Za jakimi przedszkolnymi zabawami i zabawkami b?dziecie t?skni? w czasie wakacyjnej

przerwy?

2. Moja ulubiona zabawka z przedszkola – rysowanie kredkami.

3.” Ju? wkrótce wakacje „ – piosenka  (s?. i muz. Danuta i Karol Jagie??o)

https://www.youtube.com/watch?v=By6dA9peBi4

I. Ju? wkrótce wakacje

 i pi?kna przygoda,

 wyjed?my wi?c czym pr?dzej,

 bo ka?dej chwili szkoda.

Ref.: Gdzie grzywy morskich fal,

gdzie s?o?ca z?oty blask,

gdzie ptaków le?ny chór

swym ?piewem wita nas.

II. ?egnamy si? z pani?,

 z Maciusiem i z Ani?,

 gotowi, spakowani,

 dzi? w drog? wyruszamy.

                                                      Ref.: Gdzie grzywy morskich fal…

III. Lecimy, jedziemy,

 idziemy, p?yniemy,

 powietrzem, l?dem, wod?,

 by spotka? si? z przyrod?.

                                                      Ref.: Gdzie grzywy morskich fal...

Rozmowa na temat tekstu piosenki:

− O czym opowiada piosenka?

− Gdzie mo?emy sp?dzi? czas wakacji?

− Jakimi ?rodkami transportu mo?emy dotrze? w nowe ciekawe miejsca?

4. Wakacyjne rady – rozmowa inspirowana wierszem Barbary Kosmowskiej

„Podjudzajka.”

Zawsze jad? na wakacje w towarzystwie podjudzajki.

To istotka bardzo sprytna, pewnie rodem z jakiej? bajki.

I ma ulubione zdanie, gdy na pomys? wpadam z?y,

Mówi: – Zrób to, zrób kochanie. I nie s?uchaj swojej mamy!

Podjudzajka mnie podjudza, zak?ócaj?c letnie sny.

Wyk?p si? na dzikiej pla?y, mo?e si? nieszcz??cie zdarzy?

B?dzie potem p?acz i ?zy! Rozpal dzi? ognisko w lesie,

To si? szybko wie?? rozniesie, kto z ostrze?e? wa?nych kpi!

Schowaj si? przed mam? w sklepie, niech ci? szuka i oblepi plakatami wszystkie drzwi!

Wymknij si? po cichu z domu, Nie mów o tym nic nikomu.

Zgub si? w tym okropnym mie?cie, b?dzie dzia?o si? nareszcie, b?dzie ?wietnie, mówi? ci!

A ja ?ni?, ?e tak si? dzieje, ?e dr?? ca?a i truchlej?,

I gdy budz? si? nad ranem, pytam moj? biedn? mam?,

Czy niegrzeczna by?am znów? Czy uciek?am, zagin??am, gdzie? przepad?am i znikn??am w g?szczu moich strasznych snów?

Nic z tych rzeczy! – mówi mama. – To nie wakacyjny Dramat, tylko podjudzajki gra.

Kto rodziców zawsze s?ucha, nie chochlika i k?amczucha, ten wakacje pi?kne ma!

• Rozmowa na temat wiersza.

− Kim by?a podjudzajka?

− Do czego podjudzajka namawia?a dzieci?

− Dlaczego nie warto s?ucha? podjudzajki?

5. Film edukacyjny „Bezpiecze?stwo dzieci nad wod? | Bezpieczne wakacje”

https://www.youtube.com/watch?v=Ui-ndYWcThA

6. Film edukacyjny „Bezpiecze?stwo w górach | Bezpieczne wakacje”

https://www.youtube.com/watch?v=wS4SRvkvLio

7.S?uchanie wiersza Iwony Fabiszewskiej „Uprzejmo??”.

Na piaszczystej pla?y

Zuzia zamek buduje.

Nagle Krzy? pi?k? rzuca

i ca?y zamek psuje.

Potem szybko podbiega,

pi?k? z piachu wyjmuje,

a tym, ?e zamek zniszczy?

wcale si? nie przejmuje.

Jednak mama to widzi,

wo?a Krzysia do siebie.

– Czemu nie przeprosi?e??

Wstyd mi Krzysiu za ciebie.

• Rozmowa na temat wiersza.

− Co robi?a Zuzia na pla?y?

− Co zrobi? Krzy??

− Jak zachowa? si? Krzy? po zniszczeniu zamku?

− Dlaczego mamie by?o wstyd za Krzysia?

8.Klasyfikacja zachowa? na rzeczy dobre i z?e - Bajka dla dzieci

https://www.youtube.com/watch?v=ZRqT7OFEM-Q

9.  Wakacje w górach – zaj?cie plastyczne. Wyprawka, karta 28 ,( klej, kredki, wata.)

− przygotowuj? kredki i klej.

− koloruj? niebo i ??k? przedstawione na karcie,

− wykonuj? niewielkie kulki z waty,

− wyklejaj? kulkami kszta?ty owiec i baranków pas?cych si? na górskiej ??ce.

  https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-aplus-wyp/mobile/index.html#p=73

10. Opowie?? ruchowa: Wakacje.

Zamykamy na chwil? oczy. S? wakacje.      dzieci :  (na?laduj? g?os fal wypowiadaj? zg?oski: szuuuuuu,)

Jeste?my nad morzem. Szumi? morskie fale. (równocze?nie rysuj? w powietrzu fale,)

Ma?e fale – szumi? cicho. (na?laduj? szum fal cichym g?osem,)

Du?e fale – szumi? g?o?no. (na?laduj? szum fal dono?nym g?osem,)

Teraz wchodzimy do morza. (wykonuj? ruchy zgodnie z opowie?ci? )

Skaczemy przez fale. (wykonuj? ma?y wyskok w gór?,)

Uwaga! Ma?a fala.

Teraz zbli?a si? du?a fala. (wykonuj? wysoki wyskok w gór?),

P?ywamy w morzu. (k?ad? si? na brzuchach, na?laduj? p?ywanie,)

Troch? jeste?my zm?czeni. (k?ad? si? na plecach i zamykaj? oczy,)

Wychodzimy na brzeg

i przez chwil? odpoczywamy.

Le?ymy na ciep?ym piasku

i s?uchamy g?osów mew.

Czas wyruszy? w góry. (wstaj?, miarowo oddychaj?, wykonuj?)

Zdobywamy wysokie szczyty. (ci??kie kroki,)

W górach mo?na spotka? echo, echo, echo… (powtarzaj? s?owo: echo,)

Na zako?czenie dzieci le?? na dywanie i s?uchaj? muzyki relaksacyjnej.

• Rozwi?zywanie zagadek Iwony Fabiszewskiej.

Przyk?ady zagadek:

Na drzewach li?cie kolorowe. W sadzie owoce zdrowe.

W spi?arni ró?ne zapasy, na trudne zimowe czasy (jesie?)

                          ?niegiem pola zasypa?o, gdzie nie spojrzysz, wsz?dzie bia?o.

                          Bia?y puszek z nieba leci,  ju? ba?wanka lepi? dzieci (zima)

Bociany z podró?y wracaj?, wokó? kwiaty rozkwitaj?

Motyle pojawi?y si? na ??ce, ale dni nie s? jeszcze gor?ce (wiosna)

                                            Jest gor?co, s?o?ce ?wieci. Na wakacje jad? dzieci.

                                           W wodzie b?d? si? pluska?y i na pla?y w pi?k? gra?y (lato)

• Powitanie lata. Wypowiadanie rymowanki  Iwony Fabiszewskiej.

Kolorowe lato! Z rado?ci? ci? witamy

i do wspólnych zabaw gor?co zapraszamy.

Bardzo si? cieszymy, ?e jeste? ju? nami.

Ogrzewaj nas codziennie ciep?ymi promykami.

Karty pracy , cz. 2,  nr 60 i 61

Dzieci:

− nazywaj? miejsca przedstawione na zdj?ciach i to, co znajduje si? pod nimi,

− ??cz? zdj?cia z odpowiednim krajobrazem,

− koloruj? muszelki, licz? je i pokazuj? ich liczb? na palcach.

− ogl?daj? obrazek, mówi? co przedstawia, koloruj? go,

− odszukuj? w naklejkach obrazki ryb, naklejaj? je w akwariach tak, aby w ka?dym akwarium

by?y takie same rybki

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-aplus-kp-2/mobile/index.html#p=62

Karta pracy, cz. 2, nr 62.

Dzieci:

− czytaj? tekst z osob? doros??, osoba czyta tekst, a dzieci mówi? nazwy obrazków,

− rysuj? po szarych liniach wokó? przedmiotów, mówi?, do czego s?u?? te przedmioty.

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-aplus-kp-2/mobile/index.html#p=64

ZADANIA DLA 5-LATKÓW

Ksi??ka (s. 86–89)

S?uchanie  tekstu znajduj?cego si? pod ilustracjami.

• Rozmowa na temat opowiadania.

− Co przygotowa?a grupa Ady na po?egnanie przedszkola?

− Co robi?y Ada i Kasia?

− Kogo po?egna?a Ada?

− Gdzie Ada zostawi?a kolorowanki i po co zostawi?a?

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-ks/mobile/index.html#p=89

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-ks/mobile/index.html#p=90

• Nauka wierszyka

Nie p?aczcie, kochani, gdy nas tu nie b?dzie,

nasz weso?y u?miech zostawimy wsz?dzie,

a gdy po wakacjach znajdziemy si? w szkole,

b?dziemy wspomina? kochane przedszkole!

• Karta pracy, cz. 4, s. 72 i 73.

Odszukiwanie na obrazku pi?ek. Okre?lanie ich po?o?enia. Rysowanie po ?ladzie drogi pi?ki

do bramki. Ko?czenie rysowania szlaczków. Dzielenie nazw obrazków na sylaby (lub na g?oski).

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-kp-4/mobile/index.html#p=74

• Karta pracy, cz. 4, s. 74 i 75

Ogl?danie obrazków. Opowiadanie, co si? na nich dzieje. Zastanawianie si? i mówienie, co

Ada robi?a kiedy?, co robi teraz, a co b?dzie robi? w przysz?o?ci. Wymienianie kolorów kredek. Czytanie tekstu wyrazowo-obrazkowego o wakacjach. Ko?czenie kolorowania kredek wed?ug wzoru (rytmu) z poprzedniej karty.

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-kp-4/mobile/index.html#p=76

• Utrwalanie nazw miesi?cy na podstawie fragmentu wiersza Krystyny Datkun-Czerniak „Rok”

W styczniu Nowy Rok przychodzi, cz?sto mrozem grozi.

W lutym czyni tak samo.

W marcu bywa jak w garncu (…).

Kwiecie? z majem w zieleni sk?pane (…).

Czerwiec obiecuje rado?ci wiele, bo – moi przyjaciele –

lipiec i sierpie? to wakacji czas (…).

Wrzesie? i pa?dziernik zmieniaj? kolory ziemi (…).

W listopadzie smutek na drzewach si? k?adzie.

A w grudniu zm?czony prac? Stary Rok ?egna si? i… zaprasza Nowy Rok. (…)

Karta pracy, cz. 4, s. 76 i 77

Rysowanie tego, co podoba?o si? w przedszkolu. Wskazywanie obrazków zgodnie z kolejno?ci? pór roku. Rozmowa na temat tego, co dzieci pozna?y w przedszkolu. Rysowanie s?oneczek po ?ladach. Kolorowanie rysunków.

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-kp-4/mobile/index.html#p=78

 • Karta pracy Nowe przygody Olka i Ady. Przygotowanie do czytania, pisania, liczenia, s. 80.

Rysowanie po ?ladach.

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/przygotowanie-czytania-pisania/mobile/index.html#p=82

• Karta pracy, cz. 4, s. 78.

Granie w gr? z rodzicem.

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-kp-4/mobile/index.html#p=80

? S?uchanie czytanego tekstu przez rodzica .(Ksi??ka str. 90-91) Od buraka cukrowego do cukierka.

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-ks/mobile/index.html#p=93

• ?wiczenia w ksi??ce, s. 94−95.

S?uchanie czytanego tekstu

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-ks/mobile/index.html#p=97