18-22.05.2020

Witamy Was serdecznie. Przedstawiamy kolejne zadania na bie??cy tydzie?. Ka?dy wykona tyle, ile b?dzie móg?. Przesy?ajcie  zdj?cia  na Grup? Zaj?czków. Pozdrawiamy. Pani Gra?ynka i Pani Beatka.

 Temat- „??ka w maju”- rozwijanie wra?liwo?ci zmys?ów w bezpo?rednim kontakcie z przyrod?,  poznawanie nazw kwiatów i zwierz?t – mieszka?ców ??ki.

1. Zagadka

Wiosn? kolorowa, pe?no kwiatów wko?o.

Wiele tu owadów, wszystkim jest weso?o.

Trawa si? zieleni, pszczo?a nektar spija.

Dzieci graj? w pi?k?, czas tu szybko mija. (??ka)                                                                                                                                                               

2. Film edukacyjny dla dzieci- W?drówki Skrzata Borówki - odc. 3 – ??ka

https://www.youtube.com/watch?v=LKLf5EN1Ff4                                                                                    

• Rozpoznawanie i nazywanie ro?lin i zwierz?t – mieszka?ców ??ki.                                               

 (ksi??ki o tematyce przyrodniczej, przedstawiaj?ce ro?liny i zwierz?ta – mieszka?ców ??ki)

3. ??ka w maju – malowanie farbami

4. B?ki z ??ki  - piosenka dla dzieci

https://www.youtube.com/watch?v=eOOfjYBIyak

5. S?uchanie opowiadania Ewy Stadmüller „Smok ??kowy wielog?owy”

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-aplus-ks/mobile/index.html#p=72

– O czym wam poczyta?? – zapyta?a mama, rozsiadaj?c si? wygodnie w fotelu ustawionym

mi?dzy ?ó?kami dzieci.

– O Kubusiu Puchatku – zdecydowa?a natychmiast Ada. – Jak zaprosi? Prosiaczka na piknik…

– Piknik! – wykrzykn?? Olek. – Zupe?nie zapomnia?em! Jutro jedziemy na piknik i pani prosi?a, ?eby ka?dy mia? w plecaku co? dobrego, czym móg?by pocz?stowa? innych.

– Masz szcz??cie, ?e wczoraj upiek?am ciasteczka – uspokoi?a go mama – zapakujemy je do

plastikowego pude?ka, dorzucimy torebk? suszonych owoców i b?dziesz mia? si? czym dzieli?. A dok?d si? wybieracie?

– Na ??k?. Pani powiedzia?a, ?e pojedziemy autobusem do ostatniego przystanku i kawa?ek

przejdziemy piechot?.

– I bardzo dobrze – ucieszy?a si? mama. – Troch? ruchu wam si? przyda.

Jazd? autobusem najbardziej zachwycony by? Oskar, którego rodzice codziennie przywozili

do przedszkola samochodem. Przez ca?? drog? gada?, ?piewa?, wyg?upia? si? z kolegami i podjada? smako?yki, które mama spakowa?a mu do plecaczka.

– Dalej pójdziemy na piechot? – o?wiadczy?a pani, gdy wysiedli na ostatnim przystanku.

– Aby?my si? nie nudzili, proponuj? marsz w rytmie naszych przedszkolnych przebojów. Trzy, cztery – zaczynamy: Gdzie strumyk p?ynie z wolna, rozsiewa zio?a maj...

Olek nawet nie przypuszcza?, jak bardzo takie wspólne ?piewanie pomaga w?drowa?. Nawet

si? nie obejrzeli, a ju? byli na miejscu.

– Jak tu ?licznie… – westchn??a Zuzia.

Faktycznie, rozgrzana s?o?cem ??ka pachnia?a cudnie, s?oneczko przy?wieca?o, pszczo?y

bzycza?y… Pani roz?o?y?a na trawie wielki koc, a na nim obrus w kratk? i papierowe talerze.

– Proponuj?, aby?my wyj?li z plecaczków wszystkie smako?yki, a potem cz?stowali si? tym,

na co kto ma ochot?.

Z pocz?tku niektórzy oci?gali si? troch?, ale kiedy Zosia pouk?ada?a na talerzach dro?d?ówki

z makiem, Bartek orzechowe chrupki, a Zuzia pachn?ce jab?uszka, wszyscy po kolei opró?nili

plecaczki.

– Ciekawe, ?e na ?wie?ym powietrzu wszystko smakuje lepiej – pomy?la? Olek, pa?aszuj?c

z apetytem zwyk?e s?one paluszki przyniesione przez Madzi?.

– A teraz mo?ecie si? pobawi? – oznajmi?a pani, gdy na trawie nie pozosta? ju? ?aden ?lad

po tygryskowej uczcie. Kasia z Oliwk? natychmiast pobieg?y zbiera? kwiatki, z których postanowi?y uple?? sobie wianki. Ania, Malwina i Dominika bawi?y si? w zgadywanki. Konrad z Bartkiem napompowali pi?k? pla?ow? i zacz?li gra?, a Olek, Ada? i Kuba po?o?yli si? na kocu i obserwowali w?druj?ce po niebie ob?oki.

– Patrzcie, ten du?y wygl?da jak motyl – skojarzy?o si? Adasiowi.

– A ten mniejszy jak zaj?c – zauwa?y? Kuba. – O, jak mu si? wyd?u?y?y uszy… Trzeci ob?oczek nie przypomina? kszta?tem ?adnego zwierzaka.

– Ani to ?aba, ani ?limak – mrucza? pod nosem Olek. – Ju? wiem! – wykrzykn?? nagle. – To

jest SMOK, KTÓREGO NIE WIDA?, bardzo gro?ny i podst?pny. Skrada si? po cichutku, a jego obecno?? zdradzaj? lekko poruszaj?ce si? trawy.

Ledwo wypowiedzia? te s?owa, ??ka zafalowa?a gwa?townie.

– Ratunku! – wrzasn?? Ada?, zrywaj?c si? na równe nogi, a Kuba, na wszelki wypadek,

schowa? si? za Olka.

– Spokojnie, to tylko wiatr… – próbowa?a uspokoi? ch?opców pani.

– Na… na pewno? – wyj?ka? ci??ko przestraszony Ada?.

– Oczywi?cie! – us?ysza?.

– A ja wcale nie by?bym tego taki pewny – szepn?? do Kuby Olek, nie spuszczaj?c oczu z rozko?ysanych traw.

Rozmowa kierowana na podstawie opowiadania i ilustracji

- Co mo?na robi? podczas pobytu na ??ce?

− Jakie zwierz?ta mo?na spotka? na ??ce?

Karty pracy, cz. 2, nr 48–49.

Dzieci:

− ogl?daj? obrazek; mówi?, co dzieje si? na ??ce w maju,

− ??cz? fragmenty obrazka znajduj?ce si? na dole karty z ich miejscami na obrazku,

− nazywaj? zwierz?ta na obrazkach i dziel? ich nazwy rytmicznie (na sylaby).

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-aplus-kp-2/mobile/index.html#p=50

Karta pracy, cz. 2, nr 50 i 51.

Dzieci:

− rysuj? po ?ladzie rysunku ?limaka, koloruj? rysunek,  nazywaj? zwierz?ta przedstawione na zdj?ciach, na?laduj? ich ruchy.

- ??cz? w pary owady z kwiatami; mówi?, czego jest wi?cej: owadów czy kwiatów,

− na?laduj? sposób poruszania si? pszczo?y, mrówki, konika polnego, d?d?ownicy.

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-aplus-kp-2/mobile/index.html#p=53                                                                                                                                                            

6. Biedroneczka - RYSOWANE WIERSZYKI       https://www.youtube.com/watch?v=bTypDkh-nEc

7. Kwiatek - RYSOWANE WIERSZYKI https://www.youtube.com/watch?v=q1DFZOEADA4

8. S?uchanie- Odg?osów ??ki                                        https://www.youtube.com/watch?v=IoC7WCfx6Z0

9. Film edukacyjny-Ro?liny ??kowe                      https://www.youtube.com/watch?v=bgYeAZm8mqk

10. Jak zrobi? Biedronk? - praca plastyczna https://www.youtube.com/watch?v=r0mUU1IM9mM

11. S?uchanie wiersza Gra?yny Lech Kwiaty na ??ce.

Dywan z kwiatów, zió? i traw.

S? w nim jaskry, maki, szczaw.

Brz?cz? trzmiele, skrzeczy sroka.

Kreta tak?e tutaj spotkasz.

Mo?esz s?ucha?, patrze?, w?cha?!

Pi?kna, kolorowa ??ka.

• Rozmowa na temat wiersza.                                                                                                               

− O jakim miejscu jest ten wiersz?                                                                                                          

  − Jakie ro?liny ros?y na ??ce?                                                                                                                           

− Jakie zwierz?ta tam przebywa?y?                                                                                                                 

− Jak wygl?da?a ??ka?

• Karta pracy, cz. 2, nr 52.

Dzieci:                                                                                                                                                               

− nazywaj? (z pomoc? osoby doros?ej) kwiaty na obrazkach i je licz?,                                                 

− pod ka?dym obrazkiem rysuj? tyle kresek, ile kwiatów jest w bukiecie,                                                             

− rysuj? kwiaty po ?ladach  https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-aplus-kp-2/mobile/index.html#p=54

12. Obrazek- Jak wygl?daj? rumianki ? https://organis.pl/kwiat-rumianku-pospolite-ziolo-o-cudownych-wlasciwosciach/

13. Rumianki – zaj?cia plastyczne.                                                                                             

Wyprawka, karta nr 25, klej, bia?a i ?ó?ta bibu?a.

Dzieci: − przygotowuj? kart? pracy, klej, bia?? i ?ó?t? bibu??,                                                                          

− odrywaj? lub wycinaj? kawa?ki bibu?y i ugniataj? z nich kulki podobnej wielko?ci,                           

− doklejaj? do ka?dej ?ody?ki na ??ce kwiat rumianku – ?ó?ty ?rodek i bia?e p?atki. https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-aplus-wyp/mobile/index.html#p=66

14. Opowie?? ruchowa – Na ??ce (wed?ug Bo?eny Formy).

Rodzic czyta:                                                 Dziecko wykonuje:

Jest pi?kna pogoda. ?wieci s?o?ce.        -     dziecko maszeruje w ró?nych kierunkach,

Wszyscy mieszka?cy ??ki ju? dawno        -    unosi ugi?te r?ce na boki i szybko macha

wstali i wykonuj? swoj? prac?.                   d?o?mi, biega na palcach,

Mrówki buduj? swoje mrowisko.              -  dziecko maszeruje w miejscu,

Pszczo?y zbieraj? nektar,

frun?c z kwiatka na kwiatek.

Powia? wiatr. Kwiaty i trawa     -wyci?ga proste r?ce do boku i porusza nimi,

ko?ysz? si? w ró?ne strony.   na?laduj?c lot motyla.

Nagle pojawiaj? si? pi?kne motyle.

15. Zabawa ortofoniczna – ?aby na ??ce.

Na ??ce kumkaj?,   

zielone sukienki maj?. (?aby)                                                                                        

 Dziecko:

Na ??ce ?aby kumka?y:      -  skacze na?laduj?c ?ab?,

re, re, kum, kum, re, re, kum, kum.      zatrzymuje si? i na?laduje wypowiadane d?wi?ki

                                                                                       

Koncert pi?kny wszystkim da?y,     - skacze, zatrzymuje si? i na?laduje wypowiadane d?wi?ki

re, re, kum, kum, rech. -  skacze, na?laduj?c ?ab?,

Zielone suknie w?o?y?y,                   

zatrzymuje si? i na?laduje d?wi?ki

re, re, kum, kum, re, re, kum, kum

re, re, kum, kum, rech.                           

ZADANIA DLA 5-LATKÓW:

 Ksi??ka (s. 74–77) s?uchanie tekstu czytanego przez rodzica https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-ks/mobile/index.html#p=78

Karta pracy, cz. 4, s. 36−37.

Ogl?danie obrazka. Okre?lanie, co dzieje si? na ??ce w maju. Ogl?danie zdj?? zwierz?t, nazywanie ich.                                                                                         https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-kp-4/mobile/index.html#p=38

• Karta pracy, cz. 4, s. 38 i 39.

S?uchanie o cyklu rozwojowym motyla. Numerowanie kolejnych obrazków za pomoc? kropek (lub liczb). Ogl?danie zdj?? motyli. S?uchanie ich nazw. Opowiadanie o najciekawszym motylu. Nazywanie zwierz?t przedstawionych na zdj?ciach. Otaczanie p?tl? owadów. Doka?czanie rysunku motyla wed?ug wzoru https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-kp-4/mobile/index.html#p=40

• Karta pracy, cz. 4, s. 40 i 41.

Ogl?danie sze?cianów. Okre?lanie ró?nic i podobie?stw mi?dzy nimi.

Ogl?danie roz?o?onego sze?cianu – jego siatki. Liczenie kwadratów. Rysowanie na ka?dej

?cianie innego owada. Ogl?danie obrazków sze?cianu w ró?nym po?o?eniu.

Rysowanie szlaczków po ?ladach, a potem – samodzielnie. Rysowanie motyla po ?ladach.

Kolorowanie rysunku. Rysowanie po ?ladzie drogi motyla do stokrotki.

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-kp-4/mobile/index.html#p=42

Karta pracy, cz. 4, s. 42 i 43.

Liczenie pszczó?. ??czenie pszczó? z obrazkiem plastrów, do których lec?. Ko?czenie kolorowania plastrów miodu.

Ogl?danie zdj??. S?uchanie nazw produktów, które otrzymujemy dzi?ki pszczo?om.

Odszukanie na obrazku ukrytych zwierz?t. Nazywanie ich. Okre?lanie, dlaczego trudno

by?o je odszuka?. Ogl?danie zdj??. S?uchanie nazw produktów z ro?lin zielnych.

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-kp-4/mobile/index.html#p=45

Majowa ??ka- prac plastyczna  -wyprawka, karta 23, no?yczki, klej.

• Wycinanie z karty pasa w kolorze zielonym. Sk?adanie pasa wed?ug instrukcji.

• Przyklejanie wiosennych kwiatów-naklejek wed?ug instrukcji (od najwi?kszych do najmniejszych).

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-bbplus-wyp/mobile/index.html#p=123

• Karty pracy Nowe przygody Olka i Ady. Przygotowanie do czytania, pisania, liczenia, s. 73.

Czytanie  nazw zwierz?t i ro?lin, odszukiwanie ich na rysunku. Kolorowanie rysunku. https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/przygotowanie-czytania-pisania/mobile/index.html#p=75

?wiczenia logorytmiczne Rób to, o czym mówi wiersz.

Zrób do przodu cztery kroki,

i rozejrzyj si? na boki.

Tupnij nog? raz i dwa,

ta zabawa nadal trwa.

 

Teraz w lewo jeden krok,

przysiad, i do góry skok.

Zrób do ty?u kroków trzy,

by koledze otrze? ?zy.

 

Kla?nij w r?ce razy pi??,

na klaskanie te? masz ch??!

Wokó? obró? si?, raz dwa,

pi?ka skacze hop-sa-sa.

 

R?ce w gór? i na boki,

zrób zaj?cze cztery skoki.

Gdy si? zm?czysz, pole? sobie,

i wyci?gnij w gór? nog?.