20-24.04.2020

Witamy Was serdecznie. Przedstawiamy kolejne zadania na bie??cy tydzie?. Ka?dy wykona tyle, ile b?dzie móg?. Przesy?ajcie  zdj?cia  na Grup? Zaj?czków. Pozdrawiamy. Pani Gra?ynka i Pani Beatka.

Temat” Wiosna na wsi.”

1. Film edukacyjny” Co s?ycha? na wsi.”

https://vod.tvp.pl/video/domowe-przedszkole,co-slychac-na-wsi,45831

Rozwi?zywanie zagadki. Kolorowanka.

W oborze spokojnie stoi,

kiedy gospodyni j? doi.

Mo?e by? czarna, bia?a, bordowa.

Ka?dy ju? wie, ?e to jest... (krowa)

https://www.e-kolorowanki.eu/zwierzeta/mala-i-duza-krowa-kolorowanka/

2. S?uchanie opowiadania Ewy Stadtmüller Wiejskie ustronie.

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-aplus-ks/mobile/index.html#p=65

 

– Nie uwierzycie, co si? nam przytrafi?o! – opowiada? przy kolacji dziadzio. – Postanowili?my z babci? zabra? was na par? dni na wie?, wi?c zacz??em szuka? gospodarstwa agroturystycznego po?o?onego w jakiej? ?adnej i spokojnej okolicy. Znalaz?em. Miejsce dobrze mi znane. Patrz? na nazwisko gospodarza – co? takiego! Mój kolega z dzieci?stwa te? nazywa? si? Maciszek, ale na imi? mia? Sta?, a nie Janusz. Dzwoni?. I có? si? okazuje…? – ten Janusz to rodzony syn Stasia.

Ale by?o rado?ci! Sta? zaprosi? nas do siebie razem z wnukami.

– Pojedziemy na wie?? – ucieszy?a si? Ada.

– Oczywi?cie – je?li rodzice si? zgodz? – zaznaczy?a babcia.

Na szcz??cie mama z tat? nie mieli nic przeciwko temu. Olkowi zdawa?o si? nawet, ?e tata

pu?ci? oko do mamy, zupe?nie jakby chcia? powiedzie?: „Nareszcie b?dziemy mieli troch? czasu tylko dla siebie”.

Gospodarstwo agroturystyczne, pod wdzi?czn? nazw? „Ustronie”, okaza?o si? miejscem

wymarzonym na odpoczynek. Pan Sta? nie ukrywa? wzruszenia.

– Wasz dziadek przyje?d?a? tu z rodzicami na wakacje – opowiada? Olkowi i Adzie. – Chodzili?my razem na grzyby i jagody, pa?li?my krowy…

– Ma pan krowy? – zainteresowa? si? natychmiast Olek.

– A mam – u?miechn?? si? kolega dziadka. – Ta starsza to Jagoda, a ta m?odsza – Malina.

– A kaczuszki? – chcia?a wiedzie? Ada.

– Kaczuszki te? s?.

Ca?e popo?udnie dzieci sp?dzi?y na zwiedzaniu stajni, obory i kurnika. Adzie najbardziej

podoba?o si? karmienie kur i kaczek, a Olkowi – królików. Oboje z zachwytem przygl?dali si?, jak pan Sta? czy?ci konia.

– Co prawda do pracy w polu u?ywam traktora – opowiada? pan Sta? – ale kiedy do Janusza

przyjad? go?cie, to ka?dy dzieciak marzy, ?eby wsi??? na prawdziwego rumaka.

Olkowi natychmiast za?wieci?y si? oczy.

– A czy ja… te? móg?bym si? przejecha?? – zapyta? z nadziej? w g?osie.

– Na koniu czy na traktorze? – chcia? wiedzie? pan Sta?.

– Jak znam mego wnuka, to na jednym i drugim – za?mia? si? dziadzio.

Trzy dni przelecia?y jak z bicza strzeli?. W tym czasie dzieci zd??y?y zaprzyja?ni? si? z Burym, który okaza? si? nadzwyczaj spokojnym koniem. Z Olkiem i Ad? na grzbiecie spacerowa? po ca?ym gospodarstwie, a w tym czasie prowadz?cy go za uzd? pan Stanis?aw opowiada?, jak mu si? gospodarzy. Okaza?o si?, ?e ma du?e pole, na którym uprawia rzepak.

– Musicie przyjecha? w maju – zaprasza?. – Zobaczycie, jak pi?knie kwitnie.

– Jak ty sobie, Stasiu, z tym wszystkim radzisz? – nie kry? uznania dziadzio.

– Wstaj? o pi?tej, oporz?dzam zwierz?ta, a potem po kolei robi si?, co trzeba – odpar? zadowolony gospodarz.

– Wiesz, dziadziu, chyba b?d? rolnikiem – zwierzy? si? Olek, gdy trzeba by?o po?egna? wiejskie „Ustronie” i rusza? do miasta.

– By?by? gotów na tak ci??k? prac?? – zdziwi? si? dziadzio.

– Jasne – kiwn?? g?ow? Olek.

– A na wstawanie o pi?tej rano?

– Nad tym musia?bym jeszcze popracowa?… – przyzna? si? najwi?kszy ?pioch w rodzinie.

Rozmowa kierowana na podstawie opowiadania i ilustracji.

- Co zobaczy?y dzieci w gospodarstwie syna pana Stasia?

− Co robili Olek i Ada podczas wizyty w gospodarstwie?

− Jakie obowi?zki ma do wykonania rolnik?

• Karta pracy, cz. 2, nr 33.

Dzieci:

− nazywaj? zwierz?ta i dziel? ich nazwy rytmicznie (na sylaby),

− koloruj? rysunki dwóch wybranych zwierz?t,

− rysuj? po ?ladzie drog? konia do stajni.

 https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-aplus-kp-2/mobile/index.html#p=34

3. Kolorowanki „ Zwierz?ta na wsi”:

- konik:

file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/kolorowanka-m%C5%82ody%20konik%20malowanka%20online%20do%20druku.pdf

- prosiaczek:

file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/kolorowanka-Ma%C5%82y%20prosiaczek%20-%20kolorowanka%20do%20druku%20online.pdf

- kogut:

file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/kolorowanka-Kogut%20kolorowanka%20dla%20dzieci%20darmowa.pdf

- owieczki:

file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/kolorowanka-Kolorowanka%20-%20Owce.pdf

4. S?uchanie odg?osów zwierz?t na wiejskim podwórku

Zwierz?ta dla dzieci na wsi – odg?osy zwierz?t- bajki dla dzieci.

 https://www.youtube.com/watch?v=efqoaJvBjWU

5. DZIADEK FAJN? FARM? MIA? – ?piewanki.tv - piosenki dla dzieci

https://www.youtube.com/watch?v=30nw6AtuGiQ

• Zabawy konstrukcyjne – budowanie domu dla ulubionego wiejskiego zwierz?cia.

 

? Rozwi?zywanie zagadek:                                                                                                       Na ?niadanie owies je,

czasem r?eniem wita ci?. (ko?)

                                                                             Ma ryjek i ma?e kopytka.

                                                                              Wszystko ?adnie zjada

                                                                              ze swego korytka. (?winia)                              Ptak domowy, jajka znosi

i o ziarnka, gdacz?c, prosi. (kura)

                                                                              Je traw? na ??ce, czasem ?aty ma.

                                                                                A gdy rolnik j? wydoi,

                                                                                to mu mleko da. (krowa)

Kiedy idzie poln? ?cie?k?,

kwacze g?o?no: kwa, kwa, kwa. (kaczka)

• Karty pracy, cz. 2, nr 34–35.

Dzieci:

− na?laduj? odg?osy zwierz?t – m?odych i doros?ych,

− nazywaj? zwierz?ta, które s? na zdj?ciach; otaczaj? p?tlami zwierz?ta, które s? zwrócone

w t? sam? stron?.

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-aplus-kp-2/mobile/index.html#p=37

• Rytmiczne dzielenie nazw zwierz?t (na sylaby). Rozpoznawanie nazw zwierz?t wypowiadanych sylabami. (Obrazki lub zdj?cia przedstawiaj?ce zwierz?ta wiejskie).

• Ma?a poduszka – ?wiczenie wyrabiaj?ce prawid?ow? postaw?.

Dzieci k?ad? poduszeczk?( lub co? innego, mi?kkiego) na g?owach i, wyprostowane, unosz?c kolana, maszeruj? . Na klaskanie wykonuj? zadania.

                                         Dzieci:

Jedno kla?ni?cie,              wykonuj? obrót wokó? siebie, przechodz? powoli do przysiadu,

trzy kla?ni?cia ,                przechodz? do pozycji stoj?cej, wykonuj? podskoki w wolny tempie.

• Karta pracy str. 36.

Dzieci:

− ??cz? obrazki zwierz?t z ich cieniami,

− rysuj? w ogonie ka?dego koguta tyle piór, ile wskazuje liczba kropek na karteczce.

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-aplus-kp-2/mobile/index.html#p=38

? S?uchanie wiersza Iwony Fabiszewskiej „Domy zwierz?t”.

W chlewiku mieszka ?winka, korytko stoi tam,

a w budzie siedzi piesek; nie lubi, gdy jest sam.

W kurniku kury gdacz?, noc? na grz?dach ?pi?,

a konie stoj? w stajniach i g?o?no czasem r??.

A krowy? Pewnie wiecie, obora to ich dom.

Gdy wróc? ju? z pastwiska, tu mucz? piosnk? sw?.

? Rozmowa na temat wiersza.

-  O jakich zwierz?tach by?a mowa w wierszu?

- Jak nazywa si? dom ?winki (psa, konia, kury, krowy)?   

 -Jakie jeszcze inne zwierz?ta oprócz kury mog? mieszka? w kurniku?

 Zabawy na ?wie?ym powietrzu. Wykorzystanie talerzy  papierowych.

• Zabawa ruchowa z elementem rzutu – Lataj?ce talerze. Rzucamy talerzem w gór?.

? Zabawa z odciskaniem talerza. Dzieci odciskaj? w piasku ?lad talerza, tworz? np. kwiatek, s?o?ce, itp.

? Wiersz Iwony Ró?y Salach „Bajka”.

Zapraszam dzieci na bajk?, w której kot pali fajk? –

pyku, pyku, pyk.

Ja sama jej nie pami?tam, wi?c bajk? powiedz? zwierz?ta.

– Ko, ko – kokoszka zacz??a i szybko odfrun??a.

– Kukuryku! – zapia? kogutek i jeszcze szybciej uciek?.

– Gul, gul – indyki pisn??y.

– Mee – potem kozy zacz??y.

G?, g? – g?ski zag?ga?y, lecz bajki mówi? nie chcia?y.

– Kwa, kwa – kaczki krzykn??y.

– Kwi, kwi – ?winki kwikn??y.

– Muuu – g?o?no rykn??a krowa.

– Beee – baran jej zawtórowa?.

– Miau, miau – kotki zapiszcza?y.

– Ihaha – koniki g?os da?y.

– Hau, hau, hau – krzykn??y szczeniaczki.

G?osów by? wybór taki!

Zwierz?ta rycza?y, becza?y, kwaka?y, gdaka?y i pia?y,

szczeka?y, g?ga?y, miaucza?y, lecz bajki nie powiedzia?y.

Rozmowa na temat wiersza:

− Jakie zwierz?ta wyst?pi?y w wierszu?

− Jakimi g?osami odzywa?y si? zwierz?ta?

− Dlaczego zwierz?ta nie opowiedzia?y bajki?

? Lepienie z plasteliny” Moje ulubione zwierz?tko z wiejskiego podwórka”, lub „ W wiejskiej zagrodzie”.

 

ZADANIA DLA 5-LATKÓW:

• Karta pracy, cz. 4, s. 3.

Rysowanie szlaczków po ?ladach, a potem – samodzielnie. Rysowanie po ?ladzie drogi kury

do kurnika.

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-kp-4/mobile/index.html#p=5

• ?wiczenia z tekstem. Dzieci s?uchaj? tekstu czytanego przez rodzica.

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-ks/mobile/index.html#p=65

• Karty pracy, cz. 4, s. 4–5.

Nazywanie zwierz?t, które grupa Ady zobaczy?a na wsi w gospodarstwie agroturystycznym. Odszukiwanie zwierz?t znajduj?cych si? w p?tlach na du?ym obrazku.

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-kp-4/mobile/index.html#p=6

• Karta pracy Nowe przygody Olka i Ady. Przygotowanie do czytania, pisania, liczenia, s. 68- 71

• Okre?lanie, co przedstawia obrazek. Podawanie pierwszej g?oski z jego nazwy.

• Rysowanie po ?ladach rysunków. • Podawanie g?osek, jakimi rozpoczynaj? si?

s?owo ?ubr i nazwy rysunków. • Zaznaczanie liter ?, ? w wyrazach.

Rysowanie drogi kury do kurnika. Rysowanie po ?ladach.

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/przygotowanie-czytania-pisania/mobile/index.html#p=71

• Karta pracy, cz. 4, s. 6 i 7

Na?ladowanie g?osów zwierz?t przedstawionych na zdj?ciach. Otaczanie zielon? p?tl?

zwierz?t, które maj? dwie nogi, a czerwon? p?tl? tych, które maj? cztery nogi. Nazywanie

zwierz?t, które s? w jednej p?tli, i tych, które s? w drugiej p?tli.

Rysowanie kotków wed?ug wzoru. Kolorowanie drugiego kotka, licz?c od lewej strony.

• Podzia? na sylaby nazw zwierz?t z wiejskiego podwórka.

? Olek i Ada zastanawiaj? si?, która tasiemka jest d?u?sza. Zastanówcie si?, jak to sprawdzi?.

Kolorowanie tasiemek. Ko?czenie rysowania kurcz?t wed?ug wzoru. Kolorowanie trzeciego kurcz?cia, licz?c od prawej strony.

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-kp-4/mobile/index.html#p=9

• Karta pracy, cz. 4, s. 8 i 9.

Kolorowanie tak samo puzzli ze zdj?ciami doros?ych zwierz?t i ich dzieci. Nazywanie mam

i ich dzieci. Czytanie ca?o?ciowe nazw zwierz?t przedstawionych na zdj?ciach.

Ogl?danie obrazka, odszukiwanie na nim ?ladów zwierz?t. ??czenie obrazków zwierz?t z ich

?ladami. Czytanie z nauczycielem (lub samodzielnie) nazw zwierz?t. Naklejanie zdj?? zwierz?t w odpowiednich miejscach.

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-kp-4/mobile/index.html#p=11