22-30.06.2020

 Witamy kochane zaj?czki. Ca?y rok przedszkolny niemal?e za nami. By? on troch? inny, mo?e trudniejszy dla nas wszystkich. No ale có?, wielkimi krokami zbli?aj? si? wakacje. Czas wypoczynku, nowych przygód, podró?y ma?ych i du?ych. Nadchodzi nowa pora roku. Przedstawiamy jeszcze kilka wakacyjnych propozycji zabawy i pracy. ?yczymy udanych wakacji, wielu radosnych chwil i pi?knej pogody.

 Lato, lato co ty na to?

Zabawa Z czym kojarzy si? przedszkole. Karton z obrazkiem przedszkola, mazak. Dzieci podaj? skojarzenia z przedszkolem, a rodzic zapisuje je wokó? obrazka przedszkola. Np. u?miech, sympatia, dobre obiadki, ró?ne zabawki, troskliwo??, zrozumienie…

• Wspominanie przez dzieci tego, co zapami?ta?y z pobytu w przedszkolu.

Zabawa ruchowa – Po muszli ?limaka. Kreda. Dzieci siadaj? na pod?odze z wyprostowanymi nogami; przesuwaj? si? do przodu, nie uginaj?c nóg i nie pomagaj?c sobie r?kami. Id? kolejno, tip-topkami – po linii przypominaj?cej kszta?t muszli ?limaka, narysowanej kred? na pod?odze.

Obrazek o lecie – wykonanie prezentu dla kolegi/kole?anki na po?egnanie przedszkola.  Ozdabianie powsta?ych ramek kulkami z kolorowej bibu?y lub kawa?kami kolorowego papieru. Podpisanie si?, samodzielnie lub z pomoc? rodzica z ty?u obrazka.

Zabawa Wakacje. Dla ka?dego dziecka: kartka, kredki.

 Rysowanie w prawym górnym rogu kartki s?oneczka, z jednoczesnym wypowiadaniem zdania: Wakacje musz? by? s?oneczne. Rysowanie w lewym dolnym rogu kartki kwiatka i wypowiadanie zdania: Wakacje musz? by? pachn?ce. Rysowanie w lewym górnym rogu kartki lodów i wypowiadanie zdania: Wakacje musz? by? s?odkie. Rysowanie w ostatnim, pustym rogu kartki skrzyni i wypowiadanie zdania: Wakacje musz? by? tajemnicze. Okre?lanie, który to róg

Zabawa Doko?cz zdania. Rozpoczynamy zdania, a dzieci siedz?ce kolejno je ko?cz?. Np.: W przedszkolu lubi?em/ lubi?am… W przedszkolu nie lubi?em/nie lubi?am… W przedszkolu czu?em si?/czu?am si?… • Wypowiadanie si? dzieci na temat: Co najbardziej podoba?o mi si? (w?ród zdarze? w ci?gu roku) w przedszkolu. Zdj?cia, rodzic pokazuje zdj?cia zrobione podczas uroczysto?ci, wycieczek, ciekawych zaj?? w przedszkolu. Dzieci ogl?daj? je, wspominaj?.

?wiczenie logorytmiczne Ekologiczne rytmy. Strona z gazety (x5), plastikowy korek (x5), szklana butelka (x5). uk?adamy przed sob? po jednym przedmiocie i zadajemy dzieciom pytanie o to, co si? przed nimi znajduje. Nast?pnie uk?adamy przed sob? przedmioty w ustalonej kolejno?ci (np.: gazeta – korek – butelka – gazeta – korek – butelka – gazeta – korek – butelka). Do ka?dego przedmiotu zosta? wcze?niej przyporz?dkowany d?wi?k, jaki wydaj? dzieci widz?c przedmiot np.: gazeta – szszsz, korek – kl?skanie, butelka – dzyn dzyn. Nast?pnie wskazujemy kolejne przedmioty, a zadaniem dzieci jest na?ladowa? ustalony wcze?niej d?wi?k. Aby ustali? d?wi?k, jaki wydaj? przedmioty, mo?na: zgnie?? jedn? gazet?, stukn?? korkami o siebie, postuka? palcem o szklan? butelk?.

Misiowa Mama- propozycje pracy dla Was

Wakacje! Ju? nied?ugo wakacje! Ma?y Mi? nie mo?e si? doczeka?, a Wy?
1. Na wakacje mo?emy si? wybra? ro?nymi ?rodkami transportu. Obejrzyj krótk? bajeczk? na ten temat. https://www.youtube.com/watch?v=Mss394U8tJg
2. Spróbuj samodzielnie lub przy pomocy mamusi/tatusia wykona? samolot z papieru 

Eksperymenty z wod?https://www.youtube.com/watch?v=2UPT75dIYts

 Eksperymenty ró?ne: https://www.youtube.com/watch?v=x7knRHgHt-s

 Eksperyment rodzinny: Sprawd? ile buziaków wywo?a u?miech mamy/taty.

S?uchanie wiersza Laury ??cz Dobre rady

S?ucha? mamy to zaleta, któr? ka?dy ceni, ale nadmiar zale?no?ci chyba pora zmieni?.

 Sama umiesz zapi?? guzik – nie musi ju? mama, pewnie znowu ci pomo?e, ale mo?esz sama!

 Ch?tnie ci uczesze w?osy, buty zasznuruje, jak my? z?by prawid?owo zawsze pokazuje.

 A ty naucz si? dok?adnie to wszystko powtórzy?, a przy stole grzecznie spytaj, jak widelca u?y?.

Zapami?taj dobre rady, wa?ne, m?dre s?owa, lecz na wi?ksz? samodzielno?? musisz by? gotowa!

• S?uchanie wiersza Barbary Kosmowskiej Dzie? taty

 Dzi? Dzie? Taty – mówi mama. – Czy pomys?y jakie? macie?

 Nie wypada, abym sama wyprawia?a ?wi?to tacie…

Krzy? u?miecha si? do mamy. – Mamy z Ani? ?wietne plany!

 Po ?niadaniu, na trzepaku, b?dzie popis akrobatów.

 Potem – wy?cig rowerami! My, niestety, go przegramy, dla zwyci?zcy s? nagrody, – cho?by Ani pokaz mody.

 No, i zanim tata za?nie, poczytamy tacie ba?nie… Krzy? i Ania s? szcz??liwi

– To si? dzisiaj tatu? zdziwi! Tylko mama zamy?lona, troch? smutna, jak nie ona…

 Wreszcie wzdycha g?o?no na to: – Te? bym chcia?a dzi? by?… tat?.

Mi?ej zabawy Zaj?czki -Wasze panie: Gra?ynka i Beatka