23-27 marzec 2020

Witamy Was Drogie Dzieci i Rodzice. Przedstawiamy  propozycje ró?nych aktywno?ci na bie??cy tydzie?. Zach?camy równie? do codziennego ogl?dania na stronie naszego przedszkolnego facebooku Poranków freblowskich nadawanych o 10.00.                                   

?yczymy zdrówka wasze panie Beatka i Gra?ynka.

Temat ” W marcu jak w garncu” - zapoznanie dzieci ze znaczeniem wiosennego przys?owia, zach?canie do obserwacji zmian zachodz?cych w przyrodzie i pogodzie.

1. Zagadki:                                                                                                                                       

Widzisz je we dnie, nie widzisz w nocy.

Zim? grzeje s?abo, latem z ca?ej mocy. / S?O?CE//

Jaka to pierzynka bia?a, nie z pierza, ale z wody powsta?a?

P?ynie po niebie, znasz j? i wiesz, ?e gdy jest ciemna,

B?dzie z niej pada? deszcz.

/CHMURA/

Nie deszcz i nie grad, pada z nieba, bieli ?wiat.

Bia?y jest jak m?ka, albo drobna kasza

Gdy za?ciele ziemi? na sanki zaprasza.

/?NIEG/

Co to jest odgadnij!

Pada z chmury na dó?.

Jest tylko na dworze. Suchy by? nie mo?e!

/DESZCZ/

Jasny zygzak na ciemnym niebie,

Mo?e podczas burzy przestraszy? i ciebie!

/PIORUN, B?YSKAWICA/

Szumi, gwi?d?e, czasem gna. Sk?d i dok?d? Kto go zna?

Dmucha, szarpie, czasem rwie. Po co? Za co? Kto go wie?

/WIATR/

Z czym kojarz? wam si? te odgadni?te has?a?

Jak? pogod? najbardziej lubicie i dlaczego?

 

2.  S?uchanie wiersza „Marzec”.

MARZEC

Marzec ma ogromny garniec.

Mieszka w nim przez ca?e noce,

Wieje w garncu nieustannie

Syczy cos i bulgocze                                 

 - Powied?, Marcu,

Co masz w garncu?

- Mam sk?adniki ró?norodne:

Wiatry ciep?e, wiatry ch?odne,

Chmury, s?o?ce, ?nieg i wod?- z nich przyrz?dzam Wam pogod?.

Rozmowa na temat wiersza:

- Do kogo porównany by? marzec w wierszu?

- Jakie sk?adniki zawiera?a potrawa w garncu, któr? gotowa? marzec?

- Jak? potraw? ugotowa??

- Jakie zmiany zachodz? w pogodzie wczesn? wiosn??

 

3. Masa? relaksacyjny na plecach.

Jaka dzi? pogoda?

Mo?e s?o?ce ?wieci?- okr??ne ruchy d?o?mi

Albo deszczyk kropi?- uderzenia opuszkami palców

Nie to deszczyk buty topi- szybkie i mocne ruchy palców

Mo?e ulewa nas zalewa?- oklepywanie d?o?mi

Lub piorun trzaska w drzewa?- lekkie kla?ni?cie w d?onie

Potem w ziemie szybko leci- opadni?cie d?oni na plecy

Jak si? czuj? wszystkie dzieci?- masowanie po szyi.

POGODA MARCOWA JEST ZMIENNA I KAPRY?NA

 

4. S?uchanie  opowiadania L. Krzemienieckiej „O pannie Juliannie, marcu i o ptaszku”.

Odpowiedzi na pytania, dotycz?ce tre?ci:

"Zbudzi? raz marzec pann? Juliann?.

- Spójrz, jak s?oneczko b?yszczy poranne! Id??e czym pr?dzej na spacer mi?y, ju? wszystkie panny to uczyni?y. Pyta Julianna tu? przed okienkiem.

- A jak? marcu, wzi?? mam sukienk??

- We? t? leciutk?, t? w kwiatki zwiewn?, pogoda ?adna b?dzie na pewno. I kapelusik ten z ró?yczkami. I pantofelki – te z dziureczkami.

Biegnie Julisia weso?a taka, zdejmuje lekk? sukni? z wieszaka. Bierze kapelusz pe?en ró?yczek. Frr... ju? wybieg?a. Mknie przez uliczk? i my?li sobie: „Pójd? w aleje, ju? si? tam wiosna na drzewach ?mieje”. Lecz psotnik marzec pann? dogania, chmurami szybko niebo zas?ania, zerwa? si? wiatr i deszcz chlusn?? z cebra. Panna Julianna narobi krzyku:

- Ej psotny marcu, psotny deszczyku! – Mój kapelusik, on nie na deszcze!

I frr... pobieg?a przebra? si? jeszcze. Wzi??a parasol, czapk? na s?oty. - Na nic mi teraz marcowe psoty!

Lecz marzec psotnik pann? dogania. Szepn?? co? s?onku, bo si? wy?ania i tak przygrzewa, i tak przypieka. Z panny pot sp?ywa, panna narzeka:

- Ej, nie na s?o?ce grube ubiory. Ale? ten marzec do psoty skory!

Miesza jak w garncu s?o?ce i deszcze. Pójd? si? chyba przebra? raz jeszcze.

Znów si? przebra?a, biegnie z podwórka. Ujrza? j? ptaszek, ten w szarych piórkach, i ?wierkn?? g?o?no:

- Dziwi? si? pannie, ?e piórka zmienia tak nieustannie. Ja, kiedy deszczyk mam na ogonku, wysycham sobie w marcowym s?onku."

Rozmowa nt. opowiadania.

"- Kto wyst?pi? w opowiadaniu?

- Jak? przygod? mia?a panna Julianna?

- Dlaczego marzec zosta? nazwany psotnikiem?

- Jaka pogoda by?a tego dnia, gdy panna Julianna wybra?a si? na spacer?

- Które z prezentowanych symboli pogody wyst?pi?y w opowiadaniu? (Dzieci podchodz? i wskazuj? s?onko, wiatr, chmurk? i deszcz).

- Jak panna Julianna radzi?a sobie ze zmienn? pogod??

- Jak nale?y ubiera? si? gdy mamy do czynienia z tak? w?a?nie pogod??"

5. Przedstawienie za pomoc? rysunku” Moja ulubiona pogoda”

6. Kolorowanka „ Pani Wiosna”

 

materia?y pomocnicze

 

Zabawy z rolkami po r?cznikach papierowych

PRZEBIEG

DOTKNIJ ROLK? POD?OGI – Dzieci staj? w lekkim rozkroku. Chwytaj? rolk? za jej ko?ce i wykonuj? sk?on w przód, próbuj?c dotkn?? rolk? do pod?ogi (?wiczenie powtarzaj? 4 razy).

KO?A M?Y?SKIE – Dzieci stoj?, trzymaj?c rolk? za ko?ce. Wyprostowane r?ce wyci?gaj? przed siebie. Zataczaj? ko?a, przyci?gaj?c i odsuwaj?c r?ce od tu?owia (?wiczenie powtarzaj? 10 razy).

UTRZYMAJ ROLK? – Dzieci siedz? w siadzie prostym, umieszczaj? rolk? mi?dzy stopami, r?ce opieraj? za plecami na pod?odze. Na sygna? unosz? proste nogi do góry. Staraj? si?, ?eby rolka nie wypad?a spomi?dzy stóp (?wiczenie powtarzaj? 4 razy).

PRZEK?ADANIEC – Dzieci siedz? w siadzie prostym, trzymaj? rolk? w prawej d?oni. Unosz? wyprostowan? praw? nog? i przek?adaj? rolk? pod kolanem do lewej r?ki. Nast?pnie unosz? wyprostowan? lew? nog? i przek?adaj? rolk? pod kolanem do prawej r?ki (?wiczenie powtarzaj? 4 razy).

TOCZYMY ROLK? – Dzieci siedz? na pi?tach. D?onie opieraj? przed sob? na rolce. Na sygna? turlaj? rolk? przed sob? i rozci?gaj? si?, pilnuj?c, aby po?ladki nie odrywa?y si? od pi?t (czynno?? powtarzaj? 4 razy).

PATRZYMY PRZEZ LUNET? – Dzieci k?ad? si? na brzuchu. W r?kach trzymaj? rolk?. Na sygna? odrywaj? r?ce od pod?ogi i lekko unosz?c tu?ów, patrz? przez rolk? jak przez lunet? (?wiczenie powtarzaj? 4 razy).

TURLANIE ROLKI STOP? – Dzieci stoj? prosto. K?ad? praw? stop? na rolce i próbuj? przesuwa? j? w przód i w ty? po pod?odze. To samo ?wiczenie wykonuj? po zmianie nogi (?wiczenie powtarzaj? 5 razy ka?d? stop?).

ZATOCZ KO?O – Dzieci maszeruj? w kole. Przek?adaj? rolk? z prawej r?ki do lewej, zataczaj?c dooko?a siebie ko?a.

PRZESKOKI PRZEZ ROLKI – Dzieci stoj? w kole jedno za drugim. K?ad? rolk? na pod?odze przed sob?. Na sygna? przeskakuj? nad rolkami z nogi na nog?. Przesuwaj? si?

TURLANIE ROLKI D?O?MI – Dzieci siedz? na pod?odze w siadzie prostym (rolka le?y na nogach), k?ad? r?ce na rolk? i turlaj? j? od ud do palców stóp – wykonuj? przy tym sk?on w przód. Z powrotem turlaj? rolk? od stóp do ud (?wiczenie powtarzaj? 4 razy).

PRZEKA? ROLK? – Dzieci stoj? jedno za drugim w szerokim rozkroku. Pierwsze dziecko z rz?du przekazuje rolk? nad g?ow? nast?pnej osobie z rz?du. Gdy rolka dotrze do ostatniej osoby, ta przechodzi mi?dzy nogami dzieci na pocz?tek rz?du i znowu przekazuje rolk? nad g?ow?. Zabawa trwa do momentu, a? osoba, która j? rozpoczyna?a, wróci na swoje miejsce.