25-29.05.2020

Witamy Kochane Zaj?czki. Przesy?amy Wam nowe zadania na ten tydzie?. Mamy nadziej?, ?e b?d? Wam si? podoba?y i jak poprzednio z pomoc? Waszych Rodziców pochwalicie si? prac? na grupie Zaj?czki. Czekamy na Wasze prace. Panie: Gra?ynka i Beatka. Pozdrawiamy.

?WI?TO RODZICÓW

S?uchanie opowiadania Ewy Stadtmüller Rodzicielska niespodzianka

– Ju? nied?ugo Dzie? Matki i Dzie? Ojca – przypomnia?a pani. – Z tej okazji przygotujemy

przedstawienie, wymalujemy laurki i zorganizujemy wspania?y festyn rodzinny. A to wcale nie

koniec atrakcji. Rodzice tak?e maj? co? dla was – otó? niektórzy z nich odwiedz? nasze przedszkole i opowiedz? o swojej pracy.

– Mo?e tata Bartka przyjedzie wozem stra?ackim... – rozmarzyli si? ch?opcy – albo tata Wojtka opowie, jak si? walczy z przest?pcami…

?aden z nich nie zgad?, poniewa? pierwszym go?ciem by? tata Ali – zawodowy treser psów.

Przyszed? z labradorem o imieniu Bosman i zaraz zaprosi? wszystkich na podwórko.

– Bosman ju? nied?ugo przyst?pi do bardzo trudnego egzaminu na przewodnika osób niewidomych – opowiada? – czeka go naprawd? odpowiedzialna praca.

Bosman chyba to rozumia?, bo bezb??dnie wykonywa? wszystkie polecenia swego pana.

Dziewczynki mia?y nadziej?, ?e do przedszkola przyjdzie mama Emilki, która jest aktork?, i…

nie zawiod?y si?. Nie tylko przysz?a, ale jeszcze przynios?a ze sob? ca?? walizk? lalek teatralnych.

Pokazywa?a, jak wk?ada? na r?k? pacynk?, jak porusza? kukie?k?, a jak – marionetk?. Ka?dy, kto chcia?, móg? sam spróbowa?.

Nast?pnego dnia go?ciem Biedronek by?a pani dietetyczka, czyli mama Zuzi. Opowiada?a,

co trzeba je??, ?eby by? silnym i zdrowym. Pochwali?a si?, ?e zamieszcza w internecie przepisy na pyszne i kolorowe dania, od których wcale si? nie tyje. Na koniec pocz?stowa?a wszystkich znakomitymi chipsami z suszonych jab?ek i owsianymi ciasteczkami.

– Ciekawe, kto nas odwiedzi dzisiaj? – zastanawia?a si? Ada, maszeruj?c do przedszkola

w kolejny poranek.

– A mo?e to wy kogo? odwiedzicie? – powiedzia?a mama i u?miechn??a si? tajemniczo.

– Dzisiaj b?dzie troch? inaczej ni? zwykle – o?wiadczy?a pani, gdy wszyscy sko?czyli ju?

je?? ?niadanie. – Kolejny rodzic zaprosi? nas do miejsca, w którym pracuje. Powiem tylko, ?e to ca?kiem niedaleko st?d. Zaciekawione Biedronki ubra?y si? b?yskawicznie.

– Mo?e to piekarnia? – próbowa?a zgadn?? Oliwka.

– A mo?e warsztat samochodowy? – zastanawia? si? Wojtek.

Gdy skr?cili w nast?pn? przecznic?, Ada a? klasn??a w r?ce.

– O?rodek zdrowia! – wykrzykn??a. – Tutaj pracuje moja mama!

– I zagadka rozwi?zana! – u?miechn??a si? pani.

Mama Ady, w bia?ym lekarskim fartuchu, przywita?a go?ci w holu i zaprosi?a na ma?? wycieczk? po przychodni. Wszyscy mogli zobaczy?, gdzie si? trzeba zarejestrowa? do specjalisty, w którym gabinecie odbywaj? si? szczepienia ochronne, a w którym pobierana jest krew do badania. Kto chcia?, móg? pos?ucha? bicia swego serca, zak?adaj?c lekarskie s?uchawki zwane stetoskopem. I nie by? to wcale koniec niespodzianek, bo oto w drzwiach gabinetu stomatologicznego stan??a… mama Zosi.

– Zapraszam do mnie – u?miechn??a si? serdecznie – postaram si? przekona? was, ?e wizyta

u dentysty to nic strasznego. Kto codziennie szczotkuje z?bki? Oczywi?cie zg?osili si? wszyscy.

– A poka?ecie mi, jak to robicie? – spyta?a mama Zosi, wyjmuj?c z szuflady plastikow? szcz?k? i szczoteczk?. Konrad wzi?? szczoteczk? i raz-dwa przejecha? po z?bach, w prawo i w lewo.

– ?eby wygarn?? wszystkie resztki jedzenia, trzeba szorowa? tak?e z góry na dó?, o tak – wyja?ni?a pani doktor i zaprezentowa?a prawid?owy sposób czyszczenia z?bów. Na koniec zaproponowa?a wszystkim ma?y przegl?d. Ada troch? si? ba?a dziwnego fotela dentystycznego, ale okaza?o si?, ?e siedzi si? na nim ca?kiem wygodnie. Mama Zosi zajrza?a jej do buzi i o?wiadczy?a, ?e tak zdrowych z?bków ?yczy?aby wszystkim swoim pacjentom.

„A mo?e ja zostan? dentystk?? – pomy?la?a Ada. – Tyle si? dzi? nauczy?am…

Rozmowa kierowana na podstawie opowiadania i ilustracji w ksi??ce.

Ksi??ka (s. 72–73

− Kto odwiedzi? dzieci w grupie Ady?

− Czym zajmuj? si? wasi rodzice?

− Czy byli?cie kiedy? w gabinecie dentystycznym?

− Na czym polega praca dentysty?

Wprawki dramowe – Czym zajmuj? si? rodzice?

Obrazki przedstawiaj?ce kobiet? i m??czyzn? wykonuj?cych wybrane czynno?ci, np. czytanie

ksi??ki, akcesoria z k?cika kuchennego, k?cika lalek.

Dziecko losuje obrazki. Przygl?daja si?

sytuacji przedstawionej na obrazku i odgrywa scenk? przed rodzicami. Mog? wykorzysta?

akcesoria np. z k?cika kuchennego czy k?cika lalek.

Odgaduje, co robi tata lub mama, np.: Mama czyta ksi??k?,

a nast?pnie na?laduj? t? czynno??.

Zabawa ruchowa Z mam? i tat? na fotografii.

Odtwarzacz CD, nagranie spokojnej melodii.

Rodzice w??czaj? nagranie spokojnej melodii. Dziecko wykonuje w?asne improwizacje taneczne. Na

przerw? w muzyce tworzyi pozuj? do fotografii.

Mo?na pochwali? si? wykonanymi zdj?ciami na naszej grupie Zaj?czki.

Zaj?cia 2. Portrety naszych rodziców – zaj?cia plastyczne.

•• Wprowadzenie. Ogl?danie reprodukcji dzie? malarskich.

Wybrane reprodukcje malarskie dzie? dowolnych artystów, przedstawiaj?ce portrety matki

i ojca, np. Stanis?awa Wyspia?skiego Macierzy?stwo i Portret Ojca, szary karton.

Informujemy dzieci, ?e porozmawiaj? za chwil? na temat dwóch osób bardzo wa?nych

w ?yciu dzieci. Pytamy dzieci, czy domy?laj? si?, o kogo chodzi.

Wykonanie przez dzieci portretów rodziców. Technika pracy dowolna.

Zabawy na ?wie?ym powietrzu

•• Spacer w okolice domu. Obserwowanie zachowania rodziców z dzie?mi.

. Zwraca ich uwag? na wygl?d i zachowanie

doros?ych i dzieci. Dzieci dziel? si? spostrze?eniami. Wspólnie z rodzicami zastanawiaj? si?, jakimi

cz?onkami rodziny mog? by? mijane osoby, np. pani z ch?opcem to mama z synkiem.

Zabawa s?uchowa O kim mówi??

Obrazki przedstawiaj?ce kobiety i m??czyzn.

Rozk?adamy obrazki przedstawiaj?ce kobiety i m??czyzn. Dziecko opisuje wygl?d wybranej osoby

na obrazku i podaje jej wymy?lone imi?, dziel?c s?owo na sylaby, np. Mo-ni-ka, Tata, Mama.

Zabawa rozwijaj?ca zmys? dotyku – Co to jest?

Nieprzezroczysty worek, ró?ne przedmioty wykorzystywane przez kobiet? i m??czyzn?,

np.: apaszka, pomadka, torebka, pasek m?ski, krawat, portfel, pianka do golenia itp.

Rozk?adamy na dywanie przygotowane przedmioty u?ywane przez kobiet? i m??czyzn?. Nazywamy je i przekazujemy dziecku, aby mog?y si? z nimi zapozna? za pomoc? dotyku. Nast?pnie chowamy je do worka, a dziecko wk?ada r?k? do ?rodka i próbuje nazwa? trzymany

przedmiot.

Zabawa s?ownikowa Dzwoni? do mamy.

Sylweta telefonu komórkowego wyci?ta ze sztywnego kartonu, dyktafon.

Rodzic bierze do r?ki wyci?ty z kartonu telefon, na?laduje wybieranie numeru i mówi: Mamo,

kocham ci? za… Nast?pnie zach?ca dziecko, aby zadzwoni?o do swojej mamy lub do swojego

taty i powiedzia?y, za co kochaj? swoich rodziców.

?wiczenie oddechowe – Pachn?ce kwiaty.

Nagranie piosenki Dla ciebie, mamo, odtwarzacz CD.

Dziecko swobodnie maszeruje w okre?lonym kierunku, w rytmie piosenki. Na przerw? w muzyce zatrzymuj? si? i na?laduj? w?chanie kwiatów, wci?gaj?c powietrze nosem i wypuszczaj?c ustami.

Zabawa rozwijaj?ca uwag? i koncentracj? – Ciep?o – zimno.

Pude?ko, ?opatki i foremki.

Rodzic chowa pude?ko zawieraj?ce ulubione zabawki dziecka. Dziecko szuka pude?ka,

a rodzic pomaga mu, mówi?c zimno, gdy jest daleko, lub ciep?o, gdy

jest blisko pude?ka. Potem zamiana ról, dziecko chowa- rodzic szuka.

Wykonanie plakatu Najlepsza mama i najlepszy tata na ?wiecie.

Karton, czerwony mazak i czarny mazak, czerwone kredki.

Rodzic rysuje na kartonie jedno du?e serce, a w nim jedno nieco mniejsze serce. Prosi kolejno

dziecko o doko?czenie zdania: Moja mama i mój tata s? najlepsi na ?wiecie bo... Zapisuje propozycje dzieci mazakiem na ?rodku narysowanego serca. Nad sercem zapisuje tytu?. Na

koniec dziecko koloruj? ramk? serca czerwon? kredk?.

Zabawy konstrukcyjne. Budowanie domu dla rodziców z ró?nego rodzaju klocków.

Ró?nego rodzaju klocki.

Dziecko buduje dom dla rodziców. Wykorzystuje ró?ne rodzaje klocków

Zabawa z pi?k?  – Co robi mama? Co robi tata?

Pi?ka.

Rodzic turla pi?k? kolejno do dziecka. Dziecko odpowiada na wybrane pytanie:

− Kim z zawodu jest twoja mama?

− Co robi twoja mama?

− Kim z zawodu jest twój tata?

− Co robi twój tata?

Dziecko odpowiada i turla pi?k? z powrotem do rodzica.

Wys?uchanie wiersza Ireny Ró?y Salach Tata jest

Tata Olka jest kucharzem,

tata Ani – marynarzem,

tata Krysi dobrze piecze,

tata Tomka ludzi leczy,

tata Zosi trudy znosi,

tata Werki topi serki,

tata Kuby szelki gubi,

tata Iwony sprzedaje balony,

tata Marty lubi ?arty.

A mój kochany tatulek,

tatulek kochany,

wcale nie mo?e ?y?

bez mojej mi?ej mamy.

•• Rozmowa na temat wys?uchanego wiersza.

Rodzic pyta dziecko:

− Jakie zawody wykonywali ojcowie Olka, Ani i Iwony w wierszu?

− Jaki zawód wykonuje tata Tomka, je?li wiemy, ?e leczy ludzi?

− Czy gubienie szelek to zawód?

− Skoro tata Marty lubi ?arty, to jaki zawód móg?by wykonywa??

Rozpoznawanie zawodu po przedmiotach – Do kogo to nale?y?

Atrybuty ró?nych zawodów, np.: bia?y fartuch, drewniana ?y?ka, grzebie?, zmiotka i szufelka

itp.

Rodzic pokazuje dziecku zgromadzone przedmioty. Pyta dziecka, z jakimi zawodami kojarz? mu si? te przedmioty. Dziecko wypowiadaj? si?. Przyk?ady:

grzebie? – fryzjerka, drewniana ?y?ka – kucharz itp

Zabawa podsumowuj?ca – Prawda czy fa?sz?

Dla dziecka minki: smutna i weso?a.

Rodzic rozdaje dziecku minki (smutne i weso?e) i mówi zdania dotycz?ce

ró?nych zawodów. Dziecko podnosi do góry mink? weso??, je?li zdanie jest prawdziwe,

lub mink? smutn?, je?li zdanie jest fa?szywe.

 Przyk?ady zda?:

Stra?ak gasi po?ary.

Fryzjer sprzedaje w sklepie.

Karty pracy 4-latki str53-55

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-aplus-kp-2/mobile/index.html#p=54

karty pracy 5-latki str44-53

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-kp-4/mobile/index.html#p=55