27-30.04.2020

Witamy!

Przesy?amy Wam kochane Zaj?czki propozycje zabawy i pracy na nowy tydzie?

 27 04 – 01 05 2020 r. Mamy nadziej?, ?e podobaj? Wam si? zadania i z rado?ci? tak? jak pokaza?y?cie w poprzednim tygodniu, podzielicie si? z nami ich wykonaniem.

Dbamy o przyrod?

 1. Jak dba? o przyrod?? – s?uchanie opowiadania Barbary Szel?gowskiej Oszcz?dzajmy wod?, dbajmy o przyrod?! Cele: rozwijanie umiej?tno?ci uwa?nego s?uchania,

kszta?towanie postawy proekologicznej.

„Oszcz?dzajmy wod?, dbajmy o przyrod?!” Ksi??ka (s. 64–65)

Ada, podobnie jak pozosta?e dzieci, codziennie po ?niadaniu my?a z?by. Stara?a si? robi? to bardzo dok?adnie. Tego dnia jak zwykle wyj??a z kubeczka past? i szczoteczk?, odkr?ci?a kran i zacz??a szorowa? z?bki. Ciep?a woda p?yn??a wartkim strumieniem do odp?ywu, a kubeczek z dinozaurem sta? bezczynnie obok. – Ado, prosi?am ci? ju? kilka razy, ?eby? nalewa?a wody do kubeczka, a kran zakr?ca?a podczas mycia z?bów – powiedzia?a pani. – Ka?dy z nas powinien oszcz?dza? wod?. Po to w?a?nie mamy kubeczki. – Znowu zapomnia?am – westchn??a dziewczynka. – Ale ja przecie? nie lej? du?o wody. Tylko troszeczk?. Naprawd?. – Tak tylko ci si? wydaje. Najlepiej b?dzie, je?li zrobimy pewien eksperyment. Mo?e to ci? przekona do oszcz?dzania wody. Maciusiu, nalej wody do kubeczka i zacznij my? z?by. W tym czasie pani wstawi?a misk? do s?siedniej umywalki. – A teraz twoja kolej, Ado. Zacznij my? z?by – powiedzia?a pani i w tym samym momencie odkr?ci?a kran. – Sko?czy?am! – zawo?a?a po pewnym czasie Ada. Pani natychmiast zakr?ci?a kran i zanios?a misk? z wod? do sali. Wszystkim dzieciom rozda?a jednorazowe kubeczki. – A teraz kolejno nabierajcie wod? z miski do swoich kubeczków. – Jeden kubeczek, drugi, trzeci… Ada patrzy?a z niedowierzaniem. – Jak to mo?liwe? To ja zu?ywam a? tyle wody? – zastanawia?a si? dziewczynka. – Niestety tak. Codziennie myjesz z?bki i codziennie marnujesz tyle wody, ile zu?ywa ca?a nasza grupa. – To ja ju? na pewno si? poprawi?. Obiecuj?. – Bardzo si? ciesz?, ?e tak mówisz. Musicie wiedzie?, ?e na ?wiecie s? kraje, w których brakuje wody. S? takie miejsca, gdzie trzeba kopa? specjalne bardzo g??bokie studnie, ?eby si? do niej dosta?. Woda, któr? pijemy, to woda s?odka. Wcale nie jest jej tak du?o. – Prosz? pani, ale przecie? w morzu jest mnóstwo wody – zawo?a?a Kasia. – Owszem, Kasiu, ale ta woda nie nadaje si? do picia, bo jest s?ona. Zarówno ludzie, zwierz?ta, jak i ro?liny potrzebuj? s?odkiej wody do ?ycia. Dlatego jest taka cenna. Nie powinni?my marnowa? jej bez potrzeby. – W takim razie w domu te? zaczn? oszcz?dza? wod?, i to nie tylko podczas mycia z?bów – obieca?a Ada, a inne dzieci przytakn??y. – W takim razie – powiedzia?a pani – proponuj?, ?eby?my nauczyli si? na pami?? krótkiej rymowanki. Pos?uchajcie: Oszcz?dzajmy wod?, dbajmy o przyrod?! Wszystkie dzieci ju? po chwili zapami?ta?y s?owa rymowanki. Obieca?y równie?, ?e nie b?d? marnowa? wody Wszystkie dzieci ju? po chwili zapami?ta?y s?owa rymowanki. Obieca?y równie?, ?e nie b?d? marnowa? wody.

 Rozmowa: − W jaki sposób Ada my?a z?by? − Dlaczego nale?y oszcz?dza? wod?.

Rozmowa na temat sposobów oszcz?dzania wody ,dzieci, podaj? sposoby oszcz?dzania wody. Przyk?ady: − branie prysznica zamiast k?pieli w wannie, − dok?adne zakr?canie kranu przed wyj?ciem z ?azienki, − gromadzenie wody deszczowej i podlewanie ni? ro?lin w ogrodzie. ?wiatowy Dzie? Wody (22 marca) to ?wi?to propaguj?ce oszcz?dzanie wody. Obchody koncentruj? si? na poszukiwaniu naturalnych rozwi?za? zwi?zanych z niedoborem wody na ?wiecie.

 1.  Jaka jest przyroda? – spacer. Rozwijanie umiej?tno?ci samodzielnego wypowiadania si?, zach?canie do obserwowania przyrody. Zabawy na ?wie?ym powietrzu: zabawy swobodne z zastosowaniem urz?dze? ogrodowych, z zachowaniem zasad bezpiecze?stwa. Poznawanie sposobów dbania o ro?liny.
 2. Co zagra?a przyrodzie? – swobodne wypowiedzi dzieci. Zdj?cia przedstawiaj?ce ró?ne ?rodowiska przyrodnicze: las, jezioro, park, ogród. Dzieci ogl?daj? zdj?cia przedstawiaj?ce ró?ne ?rodowiska przyrodnicze: las, jezioro, park, ogród. Dzieci swobodnie wypowiadaj? si? na temat zwierz?t i ro?lin ?yj?cych w tych ?rodowiskach. Wspólnie zastanawiaj? si?, co mo?e zagra?a? przyrodzie.
 3.  Zabawa z wykorzystaniem obrazków – Co s?u?y przyrodzie? Ró?ne obrazki, w tym przedstawiaj?ce np. papierek po cukierku i kosz na ?mieci. Dzieci nazywaj? obrazki. Uk?adamy zdanie z nazwami tych obrazków, np.: Papierek wrzucamy do kosza na ?mieci. Dzieci powtarzaj? zdanie.
 4.  Zabawa ruchowa Przeprawa przez wod?. Woreczki rozk?adamy na dywanie (wodzie)  w odleg?o?ci jednego kroku od dziecka. Umawiamy si? z dzieckiem, ?e s? to kamienie. Dziecko  przechodzi po kamieniach tak, aby nie wpa?? do wody – nie stan?? na dywanie.
 5. Zabawa ruchowa Dbamy o przyrod?. Odtwarzacz CD, nagranie skocznej melodii w ?ywym tempie. Dziecko biega swobodnie w rytm muzyki, w jednym kierunku. Na przerw? w muzyce zatrzymuje si? i wykonuje czynno?? podan? przez prowadz?cego, zwi?zan? z dbaniem o przyrod?, np.: kopanie grz?dek, podlewanie ro?lin.
 6.  Zabawa ruchowa Omi? ?limaka. Dziecko maszeruje. Na sygna? (kla?ni?cie) wykonuje przeskok obunó? w przód.
 7.  Rozwi?zywanie zagadek s?uchowych. Odtwarzacz CD, nagrania odg?osów nalewania wody, odg?osy deszczu. Dziecko ws?uchuje si? w odg?osy,próbuje je rozpozna? i nazwa?.

9 Jaka jest przyroda? – spacer. Przed wyj?ciem przypominamy zasady bezpiecznego

 zachowania obowi?zuj?ce podczas spaceru. Ogl?damy znajduj?ce si? przy drodze pojemniki na odpady i ich kolory, – czyste miejsca i zanieczyszczone miejsca, – miejsca dobre do zabaw i odpoczynku.

10  Karta pracy, cz. 2, nr 37. Dzieci: − ogl?daj? obrazki, − opowiadaj?, co robi Ada z mam?, − mówi?, jak nale?y dba? o ro?liny, − w ka?dej doniczce rysuj? jeden kwiatek, − licz?, ile w sumie jest kwiatków we wszystkich doniczkach. •

11  S?uchanie piosenki Ekologiczne reggae (s?. Rados?aw Rogan, muz. Magdalena Zió?kowska. Nagranie piosenki Ekologiczne  (dost?pne na stronie: www.mac.pl/edukacja-przedszkolna/piosenki-olekiada#npa). I. Czy - sta zie-mia, zdro - wa wo-da, b?? - kit nie-ba i przy - ro - da to pra-wdzi-we skar - by na - sze, gdy jest ja - sno, ?wia-t?o ga - sz?. Ref.: Lu - bisz przy-ro - d? – sza -nuj j?. Zie-mia to jest nasz wspól-ny dom.

 1. Czysta ziemia, zdrowa woda, b??kit nieba i przyroda to prawdziwe skarby nasze, gdy jest jasno, ?wiat?o gasz?. Ref.: Lubisz przyrod? – szanuj j?. Ziemia to jest nasz wspólny dom.
 2.  Sarna biegnie skrajem ??ki, leci motyl do biedronki, pi?kny zapach lasu czuje… ?mieci w domu posortuje! Ref.: Lubisz przyrod?… (bis)
 3.  Jed?my razem nad jeziora, lato to najlepsza pora! Czy wyra?asz na to zgod?? Ale najpierw – zakr?? wod?! Ref.: Lubisz przyrod?… (bis)

12  Wys?uchanie wiersza Iwony Ró?y Salach„Ogrodnicy

 Id?, id? ogrodnicy. Tup!

 Nios? grabki i ?opatki. Hej!

 B?d? spulchnia? ziemi?, aby lekko by?o jej.

 Puk, puk, puk ?opatk?. Szu, szu, szu grabkami.

 Try?nie woda z koneweczki na nasze grz?deczki.

 • Rozmowa na temat wys?uchanego wiersza. − Dok?d id? dzieci? − Co dzieci nios? ze sob? do ogrodu? − Co dzieci b?d? robi?y w ogrodzie?

13  Karta pracy, cz. 2, nr 38. Dzieci: − mówi?, do czego s?u?y konewka, − nazywaj?, z pomoc? osoby doros?ej, przedmioty, które s? na zdj?ciach, − mówi?, do czego one s?u??, − rysuj? po ?ladzie rysunku konewki: zaczynaj? od czerwonej strza?ki, potem od niebieskiej, a na ko?cu – od zielonej, − ozdabiaj? konewk? wed?ug w?asnego pomys?u

14  Za?o?enie hodowli cebulek kwiatów na rabatce. Szpadelki, grabki, patyki, cebulki kwiatów, konewka.

15  Zabawa paluszkowa wed?ug Krzysztofa S?siadka – „Biedronka.”

Biedronka ma?a robaczki spotka?a:

 z tym si? przywita?a,

 tego pog?aska?a,

 temu pomacha?a,

 tego zabra? chcia?a,

 z tym si? po?egna?a… i do nieba polecia?a.

 Podczas kolejnych wersów,  palcami jednej r?ki dotykamy palców drugiej r?ki, zaczynaj?c od najmniejszego. Na koniec wykonujemy d?oni? zygzaki i unosi j? ku górze. Biedronka ma?a robaczki spotka?a: z tym si? przywita?a, tego pog?aska?a, temu pomacha?a, tego zabra? chcia?a, z tym si? po?egna?a… i do nieba polecia?a.

Biedronka to po?yteczny chrz?szcz. Zjada mszyce, które ?ywi? si? sokami ro?lin uprawianych w ogrodzie.

16  Stemplowanie palcem(farby plakatowe) na temat: „Kwitn?cy ogród.”

17 . Na rabatce – zaj?cia matematyczne. • Karta pracy, cz. 2, nr 39. Dzieci: − odpowiadaj? na pytanie, czy znaj? kwiaty przedstawione na rysunku, − nazywaj? kwiaty z pomoc? osoby doros?ej.

18  Karta pracy, cz. 2, nr 41. Dzieci: − ogl?daj? obrazki, − nazywaj? kolory koszy, które s?u?? do segregowania ?mieci, − mówi?, jakie ?mieci do nich wrzucamy, − ??cz? liniami obrazki z odpowiednimi koszami, − koloruj? odpowiednio kosze: pierwszy – na zielono, drugi – na ?ó?to, trzeci – na niebiesko. 

19 Zabawa ruchowa z elementem sk?onu – Podnosimy odpady. Dzieci wolno, spokojnie maszeruj? w ró?nych kierunkach, wykonuj?c sk?on. (Mo?na podczas zabawy zrobi? porz?dek w swoim pokoiku).

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-aplus-kp-2/mobile/index.html#p=43

str 39-41

5-latki

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-kp-4/mobile/index.html#p=16

str14-21

?YCZYMY WSPANIA?EJ ZABAWY. P Gra?ynka i p Beatka