30.03-03.04. 2020

Temat „Wiosenne przebudzenia”-  wzbogacanie wiadomo?ci przyrodniczych, obserwowanie zmian zachodz?cych w przyrodzie w zwi?zku z nadej?ciem wiosny.

1. Powtarzanie rymowanki, wypowiadanie jej w ró?nych pozycjach stoj?c, le??c, kucaj?c, skacz?c- „ Ju? sko?czy?a nam si? zima, teraz wiosna si? zaczyna”.

2.  Zaj?cie przyrodnicze inspirowane opowiadaniem  Barbary Szel?gowskiej ” Leniwa cebulka”:

Powoli zbli?a?a si? wiosna. Tak naprawd? chyba wcale jej si? nie ?pieszy?o. Za oknem raz

prószy? ?nieg, a raz kropi? deszcz. Nic nie zapowiada?o zmiany pogody, mimo ?e marzec powoli dobiega? ko?ca. Pani poprosi?a dzieci o przyniesienie do przedszkola plastikowych doniczek.  Zaraz po ?niadaniu grupa Olka wyruszy?a do sklepu ogrodniczego i zakupi?a cebulki.

– Prosz? pani, co b?dziemy robi? z tymi cebulkami? – zapyta?a zaciekawiona Kasia po powrocie ze sklepu.

– Kasiu, to w?a?nie na wiosn? co roku przyroda budzi si? do ?ycia. Je?eli swoj? cebulk? wsadzisz do doniczki z ziemi?, po kilku dniach wykie?kuje z niej szczypiorek.

– Ale chyba trzeba b?dzie j? podlewa? – doda? Olek.

– Zgadza si?, Olku. Musimy tak?e postawi? nasze doniczki z cebulkami na parapecie najbardziej nas?onecznionego okna. Wszystkie ro?liny potrzebuj? ?wiat?a, inaczej nie urosn?.

Czyli ro?linom potrzebne s? ziemia, woda i ?wiat?o. Kto ju? posadzi? swoj? cebulk? – tak jak

pokazywa?am – mo?e j? podla? i postawi? na parapecie. My?l?, ?e gdy wiosna zobaczy nasze

ro?linki, od razu zago?ci u nas na dobre.

– Moja na pewno wyro?nie pierwsza – przechwala? si? Bartek.

– Nie. Ja swoj? lepiej podla?em – zawo?a? Maciek.

– Ale moja by?a najwi?ksza – doda? Olek.

Min??o kilka dni. Wszystkie dzieci sumiennie podlewa?y kie?kuj?ce ro?linki i je porównywa?y.  Olek bardzo si? martwi?, bo tylko jemu nie chcia?o nic wyrosn??.

– Jaka? leniwa ta twoja cebulka – ?artowa? z Olka Bartek. – Spójrz, jaka moja jest du?a.

Olkowi zrobi?o si? bardzo przykro. Wszystkie doniczki zazieleni?y si? – z wyj?tkiem jego.

Ch?opiec patrzy? z zazdro?ci? na rosn?ce ro?linki. Zasmucony, poszed? bawi? si? samochodami.

– Olek, chod? tu szybko – zawo?a?a Kasia tu? przed obiadem. – Co? si? zazieleni?o w twojej

doniczce. To na pewno szczypiorek!

Wszystkie dzieci zacz??y z uwag? ogl?da? doniczk? ch?opca.

– To naprawd? szczypiorek. Hura! Nareszcie! – zawo?a? uszcz??liwiony. – A ju? my?la?em, ?e tylko ja nie b?d? mia? czym przywita? wiosny.

– Widzicie, dzieci, warto by?o czeka? – powiedzia?a pani. – W ko?cu nikt si? tak nie cieszy jak Olek.

Rozmowa kierowana na podstawie opowiadania i ilustracji w ksi??ce.

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-aplus-ks/mobile/index.html#p=59

− Co robi?y dzieci z grupy Olka?

− Powiedzcie, co jest potrzebne do wzrostu ro?lin.

Tworzymy zielony ogródek w domu. Sadzenie cebulki i fasoli na gaz? do s?oika lub do ziemi w doniczki - podlewanie, codzienna obserwacja wzrostu.

3. W poszukiwaniu oznak wiosny –obserwacje na spacerze lub w swoim ogródku.

4. Wykonanie rysunku o tematyce wiosennej – Co ciekawego widzia?e? na ogródku w przyrodzie.

5. Przygotowanie gazetki tematycznej – Wiosna.

( Obrazki i fotografie z kalendarzy, gazet przedstawiaj?ce wczesnowiosenny krajobraz.)

6. Oznaki zimy, oznaki wiosny – zabawa inspirowana wierszem Iwony Ró?y Salach „Znak wiosny”.

Wielkie zmiany dzi? w ogrodzie, nie zobaczysz ich na co dzie?.

Czy s?yszycie, dzieci? Woda z dachu ciurkiem leci: kapu, kap, chlapu, chlap,

to na pewno wiosny znak! M?oda trawa ju? uros?a i w ogrodzie si? zieleni,

taka tylko ro?nie wiosn?, odcieniami a? si? mieni. Tam pod p?otem jeszcze ?nieg,

a w nim co to? Kwiatek? To przebi?nieg, a wi?c wiosna. Wiosna rz?dzi ?wiatem.

Na stodole w wielkim kole stoi bia?y bociek, a skowronek tu? nad bo?kiem

?piewa s?odko w locie. A wi?c, skoro takie zmiany zachodz? na ?wiecie,

to na pewno przysz?a wiosna, wiosna przysz?a przecie?!

• Rozmowa na temat wiersza.

- Jakie znaki wiosny by?y wymienione w wierszu?

7. Wiosenny masa?yk – ?wiczenie o charakterze relaksacyjnym.

Za?wieci?o s?oneczko, - rodzic wykonuje posuwiste okr??ne ruchy na ?rodku

pleców dziecka przed sob?,

ziemi? powietrze ogrzewa,-  rozwartymi d?o?mi wykonuje faliste ruchy od lewej

strony do prawej,

budz? si? kwiaty, inne ro?liny, - opuszkami palców rysuj? kontury kwiatów,

pi?knie kwitn? drzewa. - ca?? powierzchni? lewej d?oni i prawej d?oni w?druj?

z góry do do?u pleców, rysuj?c pie? drzewa,

Ciesz? si? zwierz?ta:-   delikatnie uderzaj? pi??ciami,

nied?wiadki, lisy, zaj?ce,-  naciskaj? ca?ymi d?o?mi, na?laduj?c kroki

nied?wiedzia, delikatnie uderzaj? opuszkami palców

wskazuj?cych, na?laduj?c bieg lisa,

delikatnie uderzaj? opuszkami wszystkich palców,

na?laduj?c skoki zaj?ca,

wszystko si? zieleni-  delikatnie, ruchem pulsacyjnym, uciskaj? ramiona,

w lesie i na ??ce,-  wykonuj? ruchy okr??ne ca?? powierzchni? d?oni,

a my idziemy na spacer,-  palcami wskazuj?cymi obu r?k rysuj? ?cie?k?,

weso?o biegamy, skaczemy,-  klepi? d?o?mi ramiona,

a kiedy wrócimy do domu,-  stukaj? opuszkami palców wskazuj?cych

na przemian: lew? r?k? i praw? r?k?,

malowa? wiosn? b?dziemy. - przesuwaj? rozwarte d?onie w ró?nych kierunkach.

8. Wiosn? w parku – rozmowa na podstawie obrazka, po??czona z ?wiczeniem matematycznym   (Karta pracy, cz. 2, nr 22 i 23.)

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-aplus-kp-2/mobile/index.html#p=24

Dzieci :

− ogl?daj? obrazek,

− mówi?, po czym poznajemy, ?e nadchodzi wiosna.

9. ?wiczenie techniczne –„  Krzaczki forsycji” (plastelina, nakr?tki na butelki, ma?a ga??zka,  paski ?ó?tej krepiny,, rozcie?czony klej, )

Dzieci najpierw ugniataj? plastelin? i wciskaj? j? do plastikowych nakr?tek, umieszczaj? w plastelinie ga??zk?  maluj? ga??zk? klejem, przyklejaj? paski ?ó?tej krepiny)

10. . ??czka krokusów- Karta pracy, cz. 2, nr 24.

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-aplus-kp-2/mobile/index.html#p=26

 Dzieci ogl?daj? obrazki przedstawiaj?ce, jak ro?nie krokus.

- rysuj? po ?ladach rysunku krokusów,

− koloruj? rysunek wed?ug wzoru,

− numeruj? odpowiednio obrazki za pomoc? kropek.

 

11. Cz??? plastyczna – G?sienica w wiosennych kolorach.

( klej, no?yczki, papier kolorowy) Dzieci sklejaj? wyci?te kolorowe paski z papieru kolorowego w ko?a, naklejaj? ko?a na zielony wyci?ty z papieru listek. Naklejaj? pionowo wyci?t? okr?g?? g?ow? g?sienicy . rysuj? oczy.

 

Praca dla 5-latków 

ZADANIA 

- u?ó? zdania do obrazków, - rysuj drog? po ?ladzie, - rysuj szlaczki po ?ladzie, a potem samodzielnie, - rysuj tulipany po ?ladzie, / przejd? dalej strza?k?/ - posegreguj ?mieci, - rysuj butelki po ?ladzie, - opowiedz Co robi Ada i Olek, - doko?cz rysowa? kwiaty, pokoloruj obrazki