Organizacja PPP w roku szk. 2010/11

 

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

W dn. 17 listopada 2010 r. ukaza?o si? Rozporz?dzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szko?ach i placówkach.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczn? organizuje dyrektor placówki, do której ucz?szcza dziecko. Powo?uje zespo?y, których zadaniem jest ustalenie zakresu, w którym dziecko wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz mo?liwo?ci psychofizyczne, w tym szczególne uzdolnienia. Wp?yw na skierowanie odpowiedniej pomocy dzieciom maj?: rodzice, nauczyciele, wychowawcy, specjali?ci prowadz?cy zaj?cia z dzie?mi, poradnia psychologiczno-pedagogiczna, w tym poradnia specjalistyczna.

Pomoc? obj?te powinny by? wszystkie dzieci i m?odzie? potrzebuj?ce wsparcia, pomocy z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne. Pomoc ta obejmuje równie? rodziców i nauczycieli prowadz?cych zaj?cia w przedszkolu, szkole i placówce. Indywidualne mo?liwo?ci i potrzeby mog? by? wynikiem wyj?tkowych uzdolnie?, niepe?nosprawno?ci, nieprzystosowania spo?ecznego, z zagro?enia niedostosowaniem spo?ecznym, ze specyficznych trudno?ci w uczeniu si?, z zaburze? komunikacji j?zykowej, z choroby przewlek?ej, z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych, z niepowodze? edukacyjnych, z zaniedba? ?rodowiskowych zwi?zanych z sytuacj? bytow? ucznia i jego rodziny, sposobem sp?dzania czasu wolnego; kontaktami ?rodowiskowymi; z trudno?ci adaptacyjnych zwi?zanych z ró?nicami kulturowymi lub ze zmian? ?rodowiska edukacyjnego, w tym zwi?zanych z wcze?niejszym kszta?ceniem za granic?.

Po rozpoznaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz mo?liwo?ci psychofizycznych dzieci, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych planowane s? sposoby ich zaspokojenia, czyli okre?lane s? formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. W przedszkolu i placówce pomoc jest udzielana w formie: zaj?? specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zaj?? o charakterze terapeutycznym; zaj?? rozwijaj?cych uzdolnienia, indywidualnych zaj?? dydaktyczno-wyrównawczych, porad i konsultacji.

Wszystkie informacje na temat dokonanej przez zespó? analizy znajduj? si? w Indywidualnej Karcie Ucznia. Po zako?czeniu udzielania dziecku/uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej zespó? dokonuje oceny efektywno?ci udzielonej pomocy.

Warto zaznaczy?, i? korzystanie z pomocy obj?tej reform? w przedszkolu, szkole i placówce jest ka?dorazowo dobrowolne i nieodp?atne.

Pomocy psychologiczno-pedagogicznej mog? udziela? nauczyciele-wychowawcy, pedagodzy, specjali?ci, logopedzi we wspó?pracy z rodzicami, poradniami pedagogiczno-psychologicznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, innymi placówkami, organizacjami pozarz?dowymi. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi potrzebuj?: wysoko wykwalifikowanych nauczycieli, zindywidualizowanego programu nauczania, wsparcia nauczycieli, pedagogów, specjalistów i rodziców, odpowiednich warunków pomocy edukacyjnej, a tak?e dodatkowych zaj?? specjalistycznych.

Reformie tej przewodz? dwa has?a: pierwsze to: „Jak najbli?ej ucznia”, co oznacza proponowanie pomocy w publicznych przedszkolach, szko?ach i placówkach oraz drugie „Zindywidualizowana pomoc psychologiczno-pedagogiczna”, co wskazuje na prób? jak najpe?niejszego dotarcia do uczniów potrzebuj?cych i dostosowanie oferowanej pomocy do konkretnych potrzeb dzieci przez okre?lenie potrzeb rozwojowych, edukacyjnych oraz mo?liwo?ci psychofizycznych dziecka.

Koordynator zespo?u Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej

Maria Jolanta Bizub