PPP - rok szk. 2011/12

 

Pomoc Psychologiczno Pedagogiczna

udzielana  Publicznym  Przedszkolu nr 1 w Z?bkach

w roku szkolnym 2011/12 

 W P. Przedszkolu nr 1 w Z?bkach w sk?ad zespo?u do PPP, powo?anego przez Dyrektora placówki wchodz?: logopeda, psycholog, terapeuta SI oraz nauczyciele pedagodzy.

W minionym roku szkolnym odby?y si? cztery spotkania wszystkich specjalistów, którzy organizuj? i udzielaj? pomocy pedagogiczno psychologicznej dzieciom. Dyrektor placówki ustali?a formy i sposoby pomocy oraz okre?li?a liczb? godzin. Wp?yw na skierowanie odpowiedniej pomocy dzieciom mieli: rodzice, nauczyciele, specjali?ci prowadz?cy zaj?cia z dzie?mi, poradnia psychologiczno-pedagogiczna.

W roku szkolnym 2011/12 w naszym przedszkolu pomoc? obj?tych zosta?o 61 przedszkolaków. Dzieci z wadami wymowy ucz?szcza?y na indywidualne zaj?cia logopedyczne. Zaj?cia rozpoczyna?y si? zwykle od zestawu ?wicze? aparatu artykulacyjnego oraz oddechowego. Nast?pnie ?wiczone by?y poszczególne g?oski lub inne obszary, w których dziecko potrzebowa?o pomocy logopedycznej. Pani logopeda uczula?a równie? dzieci na samokontrol? i dba?o?? wymowy. Zaj?cia utrzymywane by?y w konwencji zabawy, aby by?y atrakcyjne dla dzieci i by ch?tnie uczestniczy?y w terapii. Ka?de dziecko prowadzi?o zeszyt logopedyczny, w którym p. logopeda wkleja?a i zapisywa?a ?wiczenia do wykonywania w domu z rodzicami lub opiekunami. Prowadz?ca skierowa?a pro?b? do rodziców, o systematyczne zabieranie zeszytów do domu i ?wiczenia z dzieckiem, poniewa? jest to niezb?dnym warunkiem terapii.

W pierwszym semestrze roku szkolnego 2011/12 ?cis?? wspó?prac? z nauczycielami nawi?za?a p. psycholog. Reagowa?a na sygnalizowane problemy i wspiera?a pedagogów w ich dzia?aniach wychowawczo-edukacyjnych. W pierwszym semestrze zdiagnozowa?a wszystkie dzieci z grupy pi?ciolatków, pod k?tem gotowo?ci szkolnej oraz skonsultowa?a wszystkich rodziców z tej grupy, przekazuj?c im informacje z bada? oraz zalecenia do pracy z dzieckiem. Z pozosta?ych grup wiekowych p. psycholog zdiagnozowa?a wszystkie zg?oszone dzieci tj. ??cznie 29 dzieci, 18 rodzicom przekaza?a zalecenia. Z powodu zwolnienia lekarskiego specjalisty w regularnych zaj?ciach terapeutycznych uczestniczy?o w pierwszym semestrze niespe?na 10 dzieci. Ponadto, p. psycholog prowadzi?a zaj?cia ogólnorozwojowe dla dzieci zdolnych 4 i 5-letnich,ogó?em dla 10 dzieci.

W zaj?ciach Terapii Integracji Sensorycznej, odbywaj?cych si? w P. Przedszkolu nr 3 w Z?bkach, systematycznie raz w tygodniu po 45 minut uczestniczy?o pi?cioro dzieci, którym to w oparciu o diagnoz? SI p. terapeuta dostosowa?a indywidualny program terapeutyczny. Dzieci bardzo ch?tnie ucz?szcza?y na zaj?cia Terapii SI, a ich rodzice ?wiadomie podejmowali dzia?ania na rzecz poprawy w?a?ciwego funkcjonowania procesów SI ich dziecka.

Nauczyciele – pedagodzy w swej codziennej pracy dostrzegaj? indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci, w tym szczególne uzdolnienia. K?ad? nacisk na szanowanie odr?bno?ci innych, wspomagaj? przedszkolaki w nabywaniu umiej?tno?ci radzenia sobie w sytuacjach trudnych, pomagaj? roz?adowa? napi?cie, wzmacniaj? pozytywne bod?ce, uwra?liwiaj? na dostrzeganie ró?nic mi?dzy dobrem a z?em. Zach?caj? do wi?kszej samodzielno?ci, wiary we w?asne si?y, otwieraniu si? na potrzeby innych i nabywaniu umiej?tno?ci okre?lania swoich my?li i potrzeb. Czasie zaj?? wspieraj? dzieci, które potrzebuj? pomocy b?d? podnosz? poziom dostrzegaj?c szczególne uzdolnienia. W swej pracy indywidualnej z dzieckiem pomagaj? pokona? l?k, staraj? si? nawi?za? serdeczny kontakt by w ciep?ej atmosferze wzajemnego zaufania powtórzy? lub utrwali? wybrane tre?ci nauczania.

Dokumentacja ka?dego dziecka, obj?tego pomoc? psychologiczno pedagogiczn? (KIPU, PWD oraz inne), znajduje si? w indywidualnych teczkach, pod opiek? nauczycieli.

 

  Maria Jolanta Bizub