PPP - rok szk. 2012/13

 

PODSUMOWANIE  PRACY ZESPO?U

 POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

w  P.PRZEDSZKOLU Nr 1 w Z?BKACH

W ROKU SZK. 2012/13

 

  1. W roku szkolnym 2012/13 na indywidualne zaj?cia logopedyczne ucz?szcza?o 46 dzieci:

3l – Misie – badanie przesiewowym zosta?o obj?tych 25 przedszkolaków, ze wzgl?du na ma?? ilo?? miejsc w indywidualnych zaj?ciach z logoped? uczestniczy (w drugim pó?roczu) 2 dzieci;

4l – Motylki – w dalszym ci?gu na zaj?cia, b?dzie ucz?szcza?o17 dzieci;

5l – Biedronki – jedno dziecko zako?czy?o a dwoje nowych rozpocz??o terapi?  logopedyczn?;

5l – Pszczó?ki – dwoje dzieci terapi? zako?czy?o.

 

  1. W indywidualnych zaj?ciach wyrównawczych z pedagogiem-terapeut? bra?o udzia? 29 dzieci:

3l – Misie – jeden ch?opiec – kontynuacja zaj??;

4l – Motylki – kontynuacja zaj?? przez 8 dzieci;

5l – Biedronki – jedna dziewczynka zako?czy?a zaj?cia;

5l – Pszczó?ki –w dalszym ci?gu 10 dzieci ucz?szcza na zaj?cia.

 

  1. Zaj?cia indywidualne z terapeut? SI:

5l – Biedronki – na zaj?cia ucz?szcza?o 2 dzieci, jedna dziewczynka zako?czy?a terapi? a na jej miejsce zosta?o wytypowanych dwóch ch?opców z gr. 4l – Motylki;

5l – Pszczó?ki – w dalszym ci?gu ucz?szcza na zaj?cia 4 dzieci.

 

  1. Zaj?cia grupowe dla dzieci zdolnych:

4l – Motylki – ucz?szcza?o 3 dzieci, ilo?? pozostaje bez zmian,

5l – Biedronki – bez zmian;

5l – Pszczó?ki – bez zmian.

Ogó?em: 19 dzieci

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Dane na dzie? 07.03.2013r.

 

Maria Jolanta Bizub