PPP - rok szk. 2013/14

 Od 8 maja 2013 roku obowi?zuje nowe Rozporz?dzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szko?ach i placówkach, podpisane 30 kwietnia 2013 roku, a og?oszone w Dzienniku Ustaw nr 532 w dniu 7 maja 2013 roku.

W skrócie

 1. Z czego zrezygnowano
 • Zrezygnowano z tworzenia zespo?u do spraw udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla ka?dego dziecka.
 • Zniesiono obowi?zek opracowywania kart indywidualnych potrzeb dziecka (KIPU) i wynikaj?cych z nich planów dzia?a? wspieraj?cych (PDW).
  1.  Co nowego wprowadzono
 • Rozszerzono katalog osób lub instytucji, które mog? zg?osi? konieczno?? udzielania konkretnemu dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 • Rozporz?dzenie bardzo wyra?nie wskazuje, ?e pomoc powinna by? udzielana w trakcie pracy bie??cej z dzieckiem.
 • Dawne KIPU i PDW zast?piono indywidualnymi lub grupowymi programami pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 • Rozszerzono katalog form pomocy udzielanej przez przedszkole, tj. mo?liwo?? organizowania zaj?? rozwijaj?cych uzdolnienia.
 • Doprecyzowano przepis okre?laj?cy czas zaj?? specjalistycznych, które mog? trwa? krócej ni? 60 min.
 • W rozporz?dzeniu zaznaczono równie?, ?e wsparcie merytoryczne dla nauczycieli i specjalistów udzielaj?cych pomocy psychologiczno-pedagogicznej zapewniaj? poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne oraz placówki doskonalenia nauczycieli.
  1. Co pozostawiono bez zmian
 • Poza wszystkimi formalnymi zapisami, katalogiem osób uprawnionych do otrzymywania pomocy oraz osób udzielaj?cych pomocy, bez zmian pozostawiono wymóg sporz?dzania indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego (IPET) dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kszta?cenia specjalnego oraz obligatoryjn? wspó?prac? nauczycieli i specjalistów pracuj?cych z wy?ej wymienionym dzieckiem.
 • Pozostawiono równie? konieczno?? pisemnego informowania rodziców o obj?ciu ich dziecka pomoc? psychologiczno-pedagogiczn?, formach, okresie jej udzielania oraz wymiarze godzin, w których te formy b?d? udzielane.
 • Na podstawie diagnozy pedagogicznej nauczyciele danej grupy tworz? grupowy program pomocy psychologiczno-pedagogicznej, okre?laj?c formy tej pomocy, czas oraz okres jej realizacji.
 • W lutym i w czerwcu nauczyciele oraz specjali?ci dokonuj? podsumowania pracy z poszczególnymi dzie?mi oraz skuteczno?ci zaplanowanych oddzia?ywa? i przedstawiaj? efekty radzie pedagogicznej. Ko?cow? analiz? i ocen? gotowo?ci dziecka do podj?cia nauki w szkole przeprowadzamy w kwietniu i do ko?ca miesi?ca przedstawiamy j? rodzicom.

 

Organizacja Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w P. Przedszkolu nr 1 w Z?bkach 

w roku szk. 2013/14

Zaj?cia z logoped?:

 • 6 latki – 14 dzieci
 • 5 latki – 19 dzieci
 • 4 latki – 15 dzieci
 • 3 latki – 9 dzieci

Razem: 57 dzieci

Zaj?cia z psychologiem:

 • 6 latki – 7 dzieci
 • 5 latki – 10 dzieci
 • 4 latki – 12 dzieci
 • 3 latki – 1 dziecko

            Razem; 30 dzieci

Zaj?cia z terapeut? SI:

 • 6 latki – 2 dzieci
 • 5 latki – 5 dzieci
 • 4 latki – 1 dziecko

Razem: 8 dzieci

Zaj?cia kreatywne:

 • 6 latki – 3 dzieci
 • 5 latki – 2 dzieci
 • 4 latki – 5 dzieci

Razem: 10 dzieci

Opinie:

 • 6 latki – 1 dziecko
 • 5 latki – 1 dziecko

Razem: 2 opinie

Diagnozy (oceny) SI:

 • 6 latki – 2 dzieci
 • 5 latki – 5 dzieci

Razem 7 diagnoz

Orzeczenia:

3 latki – 1 dziecko

Ogólnie Pomoc? Psychologiczno-Pedagogiczn? w roku szk. 2012/13 obj?tych zosta?o 69 dzieci. Ka?dy przedszkolak mo?e ucz?szcza? na zaj?cia jednocze?nie do  1-2 lub 3 specjalistów.

Dane na dzie? 22.10.2013r.

Maria  Jolanta Bizub