PPP - rok szk. 2014/15

MONITOROWANIE PRZEBIEGU I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
w  P.PRZEDSZKOLU Nr 1 w Z?BKACH
W ROKU SZK. 2014/15
 
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu, szkole i placówce polega na:
• rozpoznawaniu mo?liwo?ci psychofizycznych
• rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów, wynikaj?cych w szczególno?ci ze: 
 
1) szczególnych uzdolnie?;
2) niepe?nosprawno?ci;
3) choroby przewlek?ej;
4) niedostosowania spo?ecznego;
5) zagro?enia niedostosowaniem spo?ecznym;
6) specyficznych trudno?ci w uczeniu si?;
7) zaburze? komunikacji j?zykowej;
8) sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
9) niepowodze? edukacyjnych;
10) zaniedba? ?rodowiskowych zwi?zanych z sytuacj? bytow? ucznia i jego rodziny, sposobem sp?dzania czasu wolnego, kontaktami ?rodowiskowymi; 
11) trudno?ci adaptacyjnych zwi?zanych z ró?nicami kulturowymi lub ze zmian? ?rodowiska edukacyjnego, w tym zwi?zanych z wcze?niejszym kszta?ceniem za granic?;
12) innych potrzeb dziecka.
 
Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielaj?:
prowadz?cy zaj?cia z uczniem, nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjali?ci, w szczególno?ci, psycholodzy, pedagodzy, logopedzi i doradcy zawodowi, 
we wspó?pracy z:
1) rodzicami uczniów;
2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi;
3) placówkami doskonalenia nauczycieli; 
4) innymi przedszkolami, szko?ami i placówkami;
5) organizacjami pozarz?dowymi oraz innymi instytucjami dzia?aj?cymi na rzecz rodziny, dzieci i m?odzie?y.
 
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy:
1) ucznia;
2) rodziców ucznia;
3) nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadz?cego zaj?cia z uczniem; specjalisty, prowadz?cego zaj?cia z uczniem; 
4) poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;
5) asystenta edukacji romskiej;
6) pomocy nauczyciela. 
 
Pomoc psychologiczno – pedagogiczn? organizuje 
dyrektor przedszkola, szko?y lub placówki. 
 
W przedszkolu i placówce pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana 
i udzielana w formie:
⇒ uczniom 
• zaj?? specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych,
socjoterapeutycznych oraz innych zaj?? o charakterze terapeutycznym; o charakterze terapeutycznym;
• zaj?? rozwijaj?cych uzdolnienia;
• porad i konsultacji.
⇒ rodzicom uczniów i nauczycielom
• porad i konsultacji; 
• warsztatów i szkole?.
 
Organizacja pracy ze specjalistami
 
W roku szkolnym 2014/15 na indywidualne zaj?cia logopedyczne ucz?szcza 49 dzieci:
3l – „Pszczó?ki” – badaniem przesiewowym zosta?o obj?tych 25 przedszkolaków, w indywidualnych zaj?ciach z logoped? uczestniczy 9 dzieci;
4l – „Biedronki” – na zaj?cia ucz?szcza 11 dzieci;
5l – „Misie” – z terapii logopedycznej korzysta 14 przedszkolaków;
6l – „Motylki” – 15 dzieci 
 
W indywidualnych zaj?ciach wyrównawczych z psychologiem bierze udzia? 26 dzieci: 
3l – „Pszczó?ki” – 1 dziecko
4l – „Biedronki” – na zaj?cia ucz?szcza 9 dzieci;
5l – „Misie” – z zaj?? korzysta 6 przedszkolaków;
6l – „Motylki” – 10 Starszaków
 
Na zaj?cia indywidualne z terapeut? SI ucz?szcza:
3l – „Pszczó?ki” – 1 dziecko
4l – „Biedronki” – na zaj?cia ucz?szcza 1 dzieci;
5l – „Misie” – z zaj?? korzysta 3 przedszkolaków;
6l – „Motylki” – 3 Starszaków
          Ogó?em: 8 dzieci
 
W zaj?ciach grupowych dla dzieci zdolnych udzia? bierze  13 przedszkolaków:
Z grupy 3l „Pszczó?ki” –  
Z grupy 4l – „Biedronki” – na zaj?cia ucz?szcza 3 dzieci;
Z grupy 5l – „Misie” – z zaj?? korzysta 5 przedszkolaków;
Z grupy 6l – „Motylki” – 5 Starszaków
 
Pomoc? Psychologiczno-Pedagogiczn? w roku szk. 2014/15 obj?tych zosta?o 60 dzieci.
W Publicznym Przedszkolu nr 1 w Z?bkach  pomoc udzielana jest na podstawie : wniosku nauczyciela, wniosku specjalisty lub rodziców, a tak?e na podst. opinii ( 2); diagnozy SI (oceny SI) ( 5), orzeczenia (1) wydawanego przez Poradnie.
 
Dane na dzie? 20.11.2014r.
 
Maria Jolanta Bizub