PPP - rok szk. 2015/16

PRZEBIEG i ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

w  P.PRZEDSZKOLU Nr 1 w Z?BKACH

W ROKU SZK. 2015/16

 

Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielaj?:

prowadz?cy zaj?cia z uczniem, nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjali?ci, w szczególno?ci, psycholodzy, pedagodzy, logopedzi i doradcy zawodowi, 

we wspó?pracy z:

1) rodzicami uczniów;

2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi;

3) placówkami doskonalenia nauczycieli; 

4) innymi przedszkolami, szko?ami i placówkami;

5) organizacjami pozarz?dowymi oraz innymi instytucjami dzia?aj?cymi na rzecz rodziny, dzieci i m?odzie?y.

 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy:

1) ucznia;

2) rodziców ucznia;

3) nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadz?cego zaj?cia z uczniem; specjalisty, prowadz?cego zaj?cia z uczniem; 

4) poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;

5) asystenta edukacji romskiej;

6) pomocy nauczyciela.

 

Organizacja pracy ze specjalistami

W roku szkolnym 2015/16 na indywidualne zaj?cia logopedyczne ucz?szcza 53 dzieci:

3l – „Motylki” – badaniem przesiewowym zosta?o obj?tych 25 przedszkolaków,

w indywidualnych zaj?ciach z logoped? uczestniczy 14dzieci;

4l – „Pszczó?ki” – na zaj?cia ucz?szcza 9 dzieci;

4-5l – „?abki” – z terapii logopedycznej korzysta14 przedszkolaków;

5l – „Biedronki” – 16 dzieci

 

W indywidualnych zaj?ciach wyrównawczych z psychologiem bierze udzia? 28 dzieci

3l – „Motylki” –

4l – „Pszczó?ki” – na zaj?cia ucz?szcza 13 dzieci;

4-5l – „?abki” – z zaj?? korzysta 10 przedszkolaków;

5l – „Biedronki” – 5 przedszkolaków

 

Na zaj?cia indywidualne z terapeut? SI ucz?szcza:

3l – „Motykli” –

4l – „Pszczó?ki” – na zaj?cia ucz?szcza 1 dziecko;

4-5l – „?abki” – z zaj?? korzysta 3 przedszkolaków;

5l – „Biedronki” – 4 dzieci

          Ogó?em: 8 dzieci

 

W zaj?ciach grupowych dla dzieci zdolnych udzia? bierze  12 przedszkolaków:

Z grupy 3l „Motylki” – 

Z grupy 4l – „Pszczó?ki” – na zaj?cia ucz?szcza 4 dzieci;

Z grupy 4-5l – „?abki” – z zaj?? korzysta 4 przedszkolaków;

Z grupy 5l – „Biedronki” – 4 dzieci

                                   

Dane na dzie? 20.11.2015r.

 

ROK SZKOLNY 2015/16

 

 

Logopeda

Psycholog

Terapeuta SI

Dzieci zdolne

Opinie

Diagnozy SI

(oceny SI)

Orzeczenia

Za?wiadczenia

W trakcie bada?

1.

3-latki

14

-

-

-

 

 

 

 

 

2.

4-latki

9

13

1

4

1

1

 

 

 

3.

4-5-latki

14

10

3

4

1

 

 

2

 

4.

5-latki

16

5

4

4

 

1

1

 

2

 

 

Ogó?em

 

53

   

28

 

8

 

12

 

2

 

2

 

1

 

 

2

 

 

2

 

Pomoc? Psychologiczno-Pedagogiczn? w roku szk. 2015/16 obj?tych zosta?o 74 dzieci.

Motylki 3 latki – 14 dzieci

Pszczó?ki 4 latki – 20 dzieci

?abki 4-5 latki – 20 dzieci

Biedroneczki 5 latki - 20 dzieci

W Publicznym Przedszkolu nr 1 w Z?bkach  pomoc udzielana jest na podstawie : wniosku nauczyciela, wniosku specjalisty lub rodziców, a tak?e na podst. opinii ; diagnozy SI (oceny SI) , orzecze? wydawanych przez Poradnie.

Maria Jolanta Bizub