PPP rok szk. - 2017/18

PRZEBIEG i ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ w  P.PRZEDSZKOLU Nr 1 w Z?BKACH W ROKU SZK. 2016/17

 

Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielaj?:

prowadz?cy zaj?cia z uczniem, nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjali?ci, w szczególno?ci, psycholodzy, pedagodzy, logopedzi i doradcy zawodowi, 

we wspó?pracy z:

1) rodzicami uczniów;

2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi;

3) placówkami doskonalenia nauczycieli; 

4) innymi przedszkolami, szko?ami i placówkami;

5) organizacjami pozarz?dowymi oraz innymi instytucjami dzia?aj?cymi na rzecz rodziny, dzieci i m?odzie?y.

 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy:

1) ucznia;

2) rodziców ucznia;

3) nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadz?cego zaj?cia z uczniem; specjalisty, prowadz?cego zaj?cia z uczniem; 

4) poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;

5) asystenta edukacji romskiej;

6) pomocy nauczyciela.

 

Organizacja pracy ze specjalistami

 

W roku szkolnym 2016/17 na indywidualne zaj?cia logopedyczne ucz?szcza 51 dzieci:

 

4l – „Motylki” – w indywidualnych zaj?ciach z logoped? uczestniczy 13dzieci;

5l – „Pszczó?ki” – na zaj?cia ucz?szcza 12 dzieci;

5l – „?abki” – z terapii logopedycznej korzysta10 przedszkolaków;

6l – „Biedronki” – 16 dzieci

 

Na zaj?cia indywidualne z terapeut? SIucz?szcza:

 

5l – „Pszczó?ki” – na zaj?cia ucz?szcza 2 dzieci;

5l – „?abki” – z zaj?? korzysta 4 przedszkolaków

(Mateusz J. – zako?czy? terapi?; Krzysztof P. – rozpocz??; Kacper N. w trakcie diagnozy)

6l – „Biedronki” – 2 dzieci

          Ogó?em: 8 dzieci

 

W indywidualnych zaj?ciach  z psychologiem bierze udzia? 10  dzieci:

     4l – „Motylki” – 2 przedszkolaków;

5l – „Pszczó?ki” – na zaj?cia ucz?szcza 3 dzieci;

5l – „?abki” – z zaj?? korzysta 2 przedszkolaków;

6l – „Biedronki” – 3 przedszkolaków

 

W zaj?ciach grupowych dla dzieci zdolnych udzia? bierze  11 przedszkolaków: 

Z grupy 5l – „Pszczó?ki” – na zaj?cia ucz?szcza 4 dzieci;

            Z grupy 5l – „?abki” – z zaj?? korzysta 4 przedszkolaków;

Z grupy 6l – „Biedronki” – 3 dzieci

 

Dane na dzie? 01.03.2017r.

 

ROK SZKOLNY 2016/17

 

 

Logopeda

Psycholog

TerapeutaSI

Surdologopeda

Dzieci zdolne

Opinie

WWR

Diagnozy SI

(oceny SI)

Orzeczenia

Za?wiadczenia

W trakcie bada?

1.

4-latki

13

2

-

-

-

1

-

-

-

-

2.

5-latkiP

12

3

3

-

4

1

1

-

-

-

3.

5-latki?

10

2

3

-

4

-

-

1

-

-

4.

6-latki

16

3

2

1

3

-

1

1

 

-

 

 

Ogó?em

 

51

 

10

 

8

 

1

 

-

 

2

 

2

 

2

 

-

 

 

-

 

Specjali?ci w roku szkolnym 2016/2017 pracuj? z 60 przedszkolaków, przy czym jedno dziecko mo?e korzysta? z kilku rodzajów zaj??.

 

Motylki 4-latki – 13 dzieci

Pszczó?ki 5-latki – 15 dzieci

?abki 5-latki – 13 dzieci

Biedroneczki 6-latki -19 dzieci

 

Szczegó?owy opis spotka? indywidualnych, grupowych oraz konsultacje z rodzicami znajduje si? w dziennikach pracy specjalistów.

W Publicznym Przedszkolu nr 1  ZIELONY DINEK  w  Z?bkach  pomoc udzielana jest na podstawie : wniosku nauczyciela, wniosku specjalisty lub rodziców, a tak?e na podst. opinii ; diagnozy SI (oceny SI) , orzecze? wydawanych przez Poradnie.