PPP - rok szk. 2018/19

PRZEBIEG i ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ w  P.PRZEDSZKOLU Nr 1 w Z?BKACH W ROKU SZK. 2018/19

 

Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielaj?:

prowadz?cy zaj?cia z uczniem, nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjali?ci, w szczególno?ci, psycholodzy, pedagodzy, logopedzi i doradcy zawodowi, 

we wspó?pracy z:

1) rodzicami uczniów;

2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi;

3) placówkami doskonalenia nauczycieli; 

4) innymi przedszkolami, szko?ami i placówkami;

5) organizacjami pozarz?dowymi oraz innymi instytucjami dzia?aj?cymi na rzecz rodziny, dzieci i m?odzie?y.

 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy:

1) ucznia;

2) rodziców ucznia;

3) nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadz?cego zaj?cia z uczniem; specjalisty, prowadz?cego zaj?cia z uczniem; 

4) poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;

5) asystenta edukacji romskiej;

6) pomocy nauczyciela.

 

Organizacja pracy ze specjalistami

 

W roku szkolnym 2018/19 na indywidualne zaj?cia logopedyczne ucz?szcza 30 dzieci:

3l – „Je?yki” – zabawy logopedyczne – zaj?cia grupowe

3l – „Zaj?czki” - z terapii logopedycznej korzysta 3 przedszkolaków;

4l – „Biedronki” – w indywidualnych zaj?ciach z logoped? uczestniczy 12 dzieci;

5l/6l – „Motylki” – z terapii logopedycznej korzysta 15 przedszkolaków;

 

Na zaj?cia indywidualne z terapeut? SI ucz?szcza:

3l – „Je?yki” –  na zaj?cia ucz?szcza 0 dzieci;

3l - „Zaj?czki” - z zaj?? korzysta 0 przedszkolaków

4l – „Biedronki” – na zaj?cia ucz?szcza 3 dzieci;

5/6l – „Motylki” – z zaj?? korzysta  5 dzieci;

Ogó?em: 8 dzieci

 

W indywidualnych zaj?ciach  z psychologiem bierze udzia? 14  dzieci:

3l – „Je?yki” –  na zaj?cia ucz?szcza 0 dzieci;

3l - „Zaj?czki” - z zaj?? korzysta 0 przedszkolaków

4l – „Biedronki” – na zaj?cia ucz?szcza 5 dzieci;

5/6l – „Motylki” – z zaj?? korzysta  9 dzieci;

 

W zaj?ciach kreatywnych  udzia? bierze  10 przedszkolaków:

4l – „Biedronki” – na zaj?cia ucz?szcza 5 dzieci;

5/6l – „Motylki” – z zaj?? korzysta  5dzieci;

 

Na zaj?cia grupowe TUS ucz?szcza 13 dzieci:

3l – „Je?yki” –  na zaj?cia ucz?szcza 0 dzieci;

3l - „Zaj?czki” - z zaj?? korzysta 0 przedszkolaków

4l – „Biedronki” – na zaj?cia ucz?szcza 3 dzieci;

5/6l – „Motylki” – z zaj?? korzysta  10 dzieci.

 

Z PPP organizowanej przez Dyrektora P.P. nr 1 w Z?bkach  na dzie? 01.10.2018r.korzysta 37 dzieci.

 

 

Logopeda

Psycholog

TerapeutaSI

Zaj?cia

kreatywne

Opinie

WWR

Diagnozy SI

(oceny SI)

Orzeczenia

Grupowe zaj?cia TUS

1.

3-latki Je?yki

-

-

-

-

1

POZA PRZEDSZKOLEM

1

-

-

2.

3/4-latki Zaj?czki

3

-

-

-

-

-

-

-

3.

4-latki Biedronki

12

5

3

5

1

POZA PRZEDSZKOLEM

-

-

3

4.

5/6-latki Motylki

15

9

5

5

2 POZA PRZEDSZKOLEM

2 REALIZOWANE W PRZEDSZKOLU

7

-

10

 

 

Ogó?em

 

30

 

14

 

8

 

10

 

5

 

8

 

0

 

13

 

 

Specjali?ci w roku szkolnym 2018/2019 pracuj? z 37  przedszkolakami, przy czym jedno dziecko mo?e korzysta? z kilku rodzajów zaj??.

 

Zaj?czki 4-latki – 3 dzieci

Biedroneczki 4-latki –  15 dzieci

Motylki 5/6-latki – 19  dzieci

 

Szczegó?owy opis spotka? indywidualnych, grupowych oraz konsultacje z rodzicami znajduje si? w dziennikach pracy specjalistów.

 

W Publicznym Przedszkolu nr 1  ZIELONY DINEK  w  Z?bkach  pomoc udzielana jest na podstawie : wniosku nauczyciela, wniosku specjalisty lub rodziców, a tak?e na podst. opinii ; diagnozy SI (oceny SI) , orzecze? wydawanych przez Poradnie.