PPP rok szk. 2019/20

PRZEBIEG i ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ w  P.PRZEDSZKOLU Nr 1 w Z?BKACH W ROKU SZK. 2019/20

Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielaj?:

prowadz?cy zaj?cia z uczniem, nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjali?ci, w szczególno?ci, psycholodzy, pedagodzy, logopedzi i doradcy zawodowi, 

we wspó?pracy z:

1) rodzicami uczniów;

2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi;

3) placówkami doskonalenia nauczycieli; 

4) innymi przedszkolami, szko?ami i placówkami;

5) organizacjami pozarz?dowymi oraz innymi instytucjami dzia?aj?cymi na rzecz rodziny, dzieci i m?odzie?y.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy:

1) ucznia;

2) rodziców ucznia;

3) nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadz?cego zaj?cia z uczniem; specjalisty, prowadz?cego zaj?cia z uczniem; 

4) poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;

5) asystenta edukacji romskiej;

6) pomocy nauczyciela.

Organizacja pracy ze specjalistami

W roku szkolnym 2019/20 na indywidualne zaj?cia logopedyczne ucz?szcza 49 dzieci:

3l – „?abki” – zabawy logopedyczne – zaj?cia grupowe

4l/5l – „Zaj?czki” - z terapii logopedycznej korzysta 13 przedszkolaków;

4l – „Je?yki” – w indywidualnych zaj?ciach z logoped? uczestniczy 17 dzieci;

5l/6l – „Biedronki” – z terapii logopedycznej korzysta 19 przedszkolaków;

 

Na zaj?cia indywidualne z terapeut? SI b?dzie ucz?szcza?o:

 3l – „?abki” – 3 dzieci

4l – „Je?yki” –  1 dziecko;

4l/5l - „Zaj?czki” -  0 przedszkolaków

5l/6l – „Biedronki” – 6 dzieci;

Ogó?em: 10 dzieci

 

W indywidualnych zaj?ciach  z psychologiem bierze udzia? 24  dzieci:

4l – „Je?yki” –  na zaj?cia ucz?szcza 9 dzieci;

4l/5l - „Zaj?czki” - z zaj?? korzysta 6 przedszkolaków

5/6l – „Biedronki” – na zaj?cia ucz?szcza 9 dzieci;

W zaj?ciach kreatywnych  udzia? bierze  8 przedszkolaków:

4l – „Je?yki’ – 3 dzieci

4l/5l – „Zaj?czki” – na zaj?cia ucz?szcza 2 dzieci;

5/6l – „Biedronki” – z zaj?? korzysta  3 dzieci;

Szczegó?owy opis spotka? indywidualnych, grupowych oraz konsultacje z rodzicami znajduje si? w dziennikach pracy specjalistów.

W Publicznym Przedszkolu nr 1  ZIELONY DINEK  w  Z?bkach  pomoc udzielana jest na podstawie : wniosku nauczyciela, wniosku specjalisty lub rodziców, a tak?e na podst. opinii ; diagnozy SI (oceny SI) , orzecze? wydawanych przez Poradnie.

Dane na dzie? 01.10.2019r.