PPP rok szk. 2020/21

PRZEBIEG i ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

w  P.PRZEDSZKOLU Nr 1 w Z?BKACH w ROKU SZK. 2020/21

Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielaj?:

prowadz?cy zaj?cia z uczniem, nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjali?ci, w szczególno?ci, psycholodzy, pedagodzy, logopedzi i doradcy zawodowi, 

we wspó?pracy z:

1) rodzicami uczniów;

2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi;

3) placówkami doskonalenia nauczycieli; 

4) innymi przedszkolami, szko?ami i placówkami;

5) organizacjami pozarz?dowymi oraz innymi instytucjami dzia?aj?cymi na rzecz rodziny, dzieci i m?odzie?y.

 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy:

1) ucznia;

2) rodziców ucznia;

3) nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadz?cego zaj?cia z uczniem; specjalisty, prowadz?cego zaj?cia z uczniem; 

4) poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;

5) asystenta edukacji romskiej;

6) pomocy nauczyciela.

 

Organizacja pracy ze specjalistami

 

W roku szkolnym 2020/21 na indywidualne zaj?cia logopedyczne ucz?szcza 66 dzieci:

4/5l – „?abki” – w indywidualnych zaj?ciach z logoped? uczestniczy 14 dzieci;

5l – „Je?yki” – w indywidualnych zaj?ciach z logoped? uczestniczy 18 dzieci;

6l – „Biedronki” – z terapii logopedycznej korzysta 9 przedszkolaków;

3l - "Misie" - zabawy logopedyczne – zaj?cia grupowe

3l - "Kotki" - zabawy logopedyczne – zaj?cia grupowe

3l - "Liski" - zabawy logopedyczne – zaj?cia grupowe

4/5l - "Tygryski" - z terapii logopedycznej korzysta 13 przedszkolaków;

5/6l - "Sowy" - w indywidualnych zaj?ciach z logoped? uczestniczy 12 dzieci;

 

Na zaj?cia indywidualne z terapeut? SI  ucz?szcza:

4/5l – „?abki” –1 dziecko;

5l – „Je?yki” –5 dzieci;

6l – „Biedronki” –4;

3l - "Misie" - 2

3l - "Kotki" - 2;

3l - "Liski" - 0

4/5l - "Tygryski" - 2

5/6l - "Sowy" - 4

Ogó?em: 20 dzieci

 

W indywidualnych zaj?ciach  z psychologiem bierze udzia? 40  dzieci:

4/5l – „?abki” –8 dzieci;

5l – „Je?yki” –7 dzieci;

6l – „Biedronki” –4;

3l - "Misie" - 1;

3l - "Kotki" - 0;

3l - "Liski" - 0

4/5l - "Tygryski" - 11

5/6l - "Sowy" - 9

 

W zaj?ciach kreatywnych  udzia? bierze  8 przedszkolaków:

grupa 8 przedszkolaków w budynku przy ul. Wyspia?skiego

grupa 8 przedszkolaków w budynku przy ul. Dzikiej

 

Dane na dzie? 30.10.2020r.

 

 

Logopeda

Psycholog

TerapeutaSI

Zaj?cia

kreatywne

Opinie

WWR

Orzeczenia

1.

4/5-latki

?abki

14

8

1

2

0

0

2.

4-latki Je?yki

18

7

5

3

1

 

0

3.

5/6-latki Biedronki

9

4

4

3

1 REALIZOWANE POZA PRZEDSZKOLEM

0

4.

3 - latki

Misie

grupowe zabawy

logopedyczne

1

2

0

1

1

5.

3 - latki

Kotki

grupowe zabawy

logopedyczne

0

2

0

0

0

6.

3 - latki

Liski

grupowe zabawy

logopedyczne

0

0

0

0

0

7.

4/5 - latki

Tygryski

13

11

2

4

0

0

8.

5/6 - latki

Sowy

12

9

4

4

1

2

 

OGÓ?EM

66

40

20

16

3

3

 

Szczegó?owy opis spotka? indywidualnych, grupowych oraz konsultacje z rodzicami znajduje si? w dziennikach pracy specjalistów.

 

W Publicznym Przedszkolu nr 1  ZIELONY DINEK  w  Z?bkach  pomoc udzielana jest na podstawie : wniosku nauczyciela, wniosku specjalisty lub rodziców, a tak?e na podst. opinii ; diagnozy SI (oceny SI) , orzecze? wydawanych przez Poradnie.

opracowa?a M. J. Bizub