Przedszkolaki z Rodzicami

ZAJ?CIA OTWARTE

Jedn? z wielu form wspó?pracy przedszkola z Rodzicami s? organizowane w naszym przedszkolu od wielu lat – zaj?cia otwarte. Zaj?cia tego typu zawsze wzbudzaj? wiele pozytywnych emocji w?ród Rodziców, poniewa? uczestnicz?c w nich mog? pozna? charakter pracy wychowawczo-dydaktycznej z dzie?mi, dowiedzie? si? ile wymagaj? wysi?ku, umiej?tno?ci, wiedzy i przygotowa?. Umo?liwiaj? Rodzicom poznanie sposobów pracy nauczycieli z przedszkolakami, relacji pomi?dzy nauczycielami a dzie?mi oraz obserwowanie dziecka w czasie zabaw i zaj?? w grupie rówie?niczej. Takie zaj?cia pozwalaj? równie? na ?ledzenie post?pów w?asnego dziecka w zakresie osi?ganych kompetencji umys?owych, fizycznych, spo?ecznych itp. Rodzice czynnie uczestnicz?c w zaj?ciach otwartych, bawi?c si? i pracuj?c ze swoim dzieckiem staj? si? aktywnymi uczestnikami procesu edukacyjnego. Takie zaj?cia daj? Rodzicom wiele rado?ci, za?  nauczycielom ogrom satysfakcji .

Maria Jolanta Bizub

 

"Je?yki"  rok szk.  2018/19 (3-l )

"Zaj?czki"  rok szk.  2018/19 (3/4-l )

"Biedronki"  rok szk.  2018/19 ( 4-l )

"Motylki"  rok szk.  2018/19 ( 5/6-l )

 

GALERIA „Biedronki” rok szkolny 2017/18 https://zielonydinek.zabki.pl/galeria/przedszkolaki-z-rodzicami/biedronk...

GALERIA „Motylki” rok szkolny 2017/18 https://zielonydinek.zabki.pl/galeria/przedszkolaki-z-rodzicami/motylki-...

https://zielonydinek.zabki.pl/galeria/przedszkolaki-z-rodzicami/motylki-...

GALERIA „?abki” rok szkolny 2017/18 https://zielonydinek.zabki.pl/galeria/przedszkolaki-z-rodzicami/zabki-20...

https://zielonydinek.zabki.pl/galeria/przedszkolaki-z-rodzicami/zabki-20...

GALERIA „Pszczó?ki” rok szkolny 2017/18 https://zielonydinek.zabki.pl/galeria/przedszkolaki-z-rodzicami/pszczolk...

https://zielonydinek.zabki.pl/galeria/przedszkolaki-z-rodzicami/pszczolk...

GALERIA "Motylki" rok szk. 2016/17; dla Mamy i Taty

GALERIA "Pszczó?ki" rok szk. 2016/17;  Z Mam? i Tat?

GALERIA "?abki" rok szk. 2016/17

GALERIA "Biedroneczki" rok. szk. 2016/17

 

GALERIA "Motylki" rok szk. 2015/16 (3-l);

GALERIA "Pszczó?ki" rok szk. 2015/16 (4-l);

GALERIA "?abki" rok szk. 2015/16 (4-5l);

GALERIA "Biedronki" rok szk.2015/16 (5-l);

 

GALERIA "Pszczó?ki"rok szk.2014/15;

GALERIA "Biedronki"   "Biedronki"   "Biedronki"rok szk. 2014/15

GALERIA "Misie"  "Misie"rok szk.2014/15;

GALERIA "Motylki"rok szk.2014/15;

GALERIA "Zaj?cia kreatywne"rok szk.2014/15;   rok szk.2015/16;