Współpraca z Radą Rodziców

Rada Rodziców przy Przedszkolu Publicznym Nr 1 ZIELONY DINEK w Ząbkach.

Zakres działalności: 

 • występowanie do Rady Pedagogicznej, Dyrektora oraz organu prowadzącego przedszkole lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw placówki
 • uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego przedszkola
 • uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu profilaktyki dostosowanego  do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska lokalnego
 • opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania
 • opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora przedszkola
 • opiniowanie statusu i innych dokumentów prawa wewnątrz-przedszkolnego
 • opiniowanie oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty, kontaktowego i mianowanego za okres stażu
 • stanowienie o zasadach wydatkowania funduszu Rady Rodziców

Zadania:

 • współdziałanie z przedszkolem w celu jednolitego oddziaływania na dzieci przez rodzinę i przedszkole w procesie opiekuńczym, wychowawczym i dydaktycznym
 • uczestniczenie w życiu przedszkola przyczyniając się do ciągłego podnoszenia jakości pracy przedszkola i zaspokajania potrzeb dzieci
 • prezentowanie wobec Dyrektora i Rady Pedagogicznej opinii rodziców we wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności przedszkola
 • przekazywanie rodzicom dzieci uczęszczających do przedszkola informacji o planowanych działaniach na rzecz przedszkola, udzielanej pomocy oraz działalności finansowej Rady Rodziców
 • współorganizowanie imprez i uroczystości przedszkolnych
 • gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności przedszkola

Współpraca:

 • zainteresowanie się dzieckiem, wynikające z uczestnictwa rodziców w życiu przedszkola
 • większa wiedza na temat podopiecznych i o środowisku, z którego oni pochodzą
 • zaspokajanie potrzeb dzieci poprzez spotkania z nauczycielami sensoryki, logopedą i psychologiem
 • możliwość uczestnictwa w imprezach i uroczystościach przedszkolnych
 • pomoc na rzecz przedszkola
 • nauka współżycia w grupie i poszanowania drugiego człowieka

 

„Należy czuwać, aby dobro dziecka było zawsze stawiane na pierwszym miejscu”

Jan Paweł II