Współpraca z Radą Rodziców

Rada Rodziców przy Przedszkolu Publicznym Nr 1 ZIELONY DINEK w Z?bkach.

Zakres dzia?alno?ci: 

 • wyst?powanie do Rady Pedagogicznej, Dyrektora oraz organu prowadz?cego przedszkole lub organu sprawuj?cego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami dotycz?cymi wszystkich spraw placówki
 • uchwalanie w porozumieniu z Rad? Pedagogiczn? programu wychowawczego przedszkola
 • uchwalanie w porozumieniu z Rad? Pedagogiczn? programu profilaktyki dostosowanego  do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb ?rodowiska lokalnego
 • opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywno?ci kszta?cenia lub wychowania
 • opiniowanie projektu planu finansowego sk?adanego przez Dyrektora przedszkola
 • opiniowanie statusu i innych dokumentów prawa wewn?trz-przedszkolnego
 • opiniowanie oceny dorobku zawodowego nauczyciela sta?ysty, kontaktowego i mianowanego za okres sta?u
 • stanowienie o zasadach wydatkowania funduszu Rady Rodziców

Zadania:

 • wspó?dzia?anie z przedszkolem w celu jednolitego oddzia?ywania na dzieci przez rodzin? i przedszkole w procesie opieku?czym, wychowawczym i dydaktycznym
 • uczestniczenie w ?yciu przedszkola przyczyniaj?c si? do ci?g?ego podnoszenia jako?ci pracy przedszkola i zaspokajania potrzeb dzieci
 • prezentowanie wobec Dyrektora i Rady Pedagogicznej opinii rodziców we wszystkich istotnych sprawach dotycz?cych dzia?alno?ci przedszkola
 • przekazywanie rodzicom dzieci ucz?szczaj?cych do przedszkola informacji o planowanych dzia?aniach na rzecz przedszkola, udzielanej pomocy oraz dzia?alno?ci finansowej Rady Rodziców
 • wspó?organizowanie imprez i uroczysto?ci przedszkolnych
 • gromadzenie funduszy niezb?dnych dla wspierania dzia?alno?ci przedszkola

Wspó?praca:

 • zainteresowanie si? dzieckiem, wynikaj?ce z uczestnictwa rodziców w ?yciu przedszkola
 • wi?ksza wiedza na temat podopiecznych i o ?rodowisku, z którego oni pochodz?
 • zaspokajanie potrzeb dzieci poprzez spotkania z nauczycielami sensoryki, logoped? i psychologiem
 • mo?liwo?? uczestnictwa w imprezach i uroczysto?ciach przedszkolnych
 • pomoc na rzecz przedszkola
 • nauka wspó??ycia w grupie i poszanowania drugiego cz?owieka

 

„Nale?y czuwa?, aby dobro dziecka by?o zawsze stawiane na pierwszym miejscu”

Jan Pawe? II