Informacja w sprawie mo?liwo?ci otwarcia samorz?dowych przedszkoli w Z?bkach

Informacja ze strony Urz?du Miasta Z?bki

Minister Edukacji Narodowej w dniu 29 kwietnia br., zdj?? ograniczenia w zakresie

funkcjonowania przedszkoli i oddzia?ów przedszkolnych w szko?ach podstawowych od dnia 6 maja br. Zgodnie z o?wiadczeniem Premiera RP, decyzj? dotycz?c? otwarcia placówek maj? podj?? organy prowadz?ce.

W dniu 30 kwietnia br. odby?o si? spotkanie z Dyrektorami przedszkoli i szkó? (dotyczy tylko oddzia?ów „0”) prowadzonych przez Miasto Z?bki tj.:

Przedszkola Publicznego Nr 1 "Zielony Dinek"

Przedszkola Publicznego Nr 2 "Le?ny Zak?tek"

Przedszkola Publicznego Nr 3 "Skrzat"

Szko?y Podstawowej Nr 1 im. F. Kleeberga

Szko?y Podstawowej Nr 2 im. J. Kochanowskiego

Szko?y Podstawowej Nr 3 im. Ma?ego Powsta?ca.

Na spotkaniu zosta?y omówione wytyczne i komunikat dostarczone przez MEN:

https://dokumenty.men.gov.pl/Komunikat_MEN_otwieramy_przedszkola_od_6_maja_br_2020_04_29.docx

https://dokumenty.men.gov.pl/Wytyczne_GIS_i_MZ.pdf

Ustalony zosta? harmonogram dzia?a?, które musz? zosta? podj?te, aby do naszych placówek mog?y zacz?? ucz?szcza? Pa?stwa Dzieci, szczególnie dotycz?cych:

-przygotowania projektów wewn?trznych procedur bezpiecze?stwa na terenie placówki

z zachowaniem wytycznych G?ównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia,

-przeprowadzenia diagnozy w?ród rodziców odno?nie zapotrzebowania na miejsca w

przedszkolu/oddziale przedszkolnym,

-sprawdzenie dost?pno?ci kadry pedagogicznej w celu zorganizowania opieki dla

dzieci (cz??? nauczycieli równie? korzysta z prawa do zasi?ku a inni nadal prowadz?

nauczanie zdalne).

Dyrektorzy w poniedzia?ek 4 maja br. maj? przekaza? zapotrzebowanie na ?rodki do

dezynfekcji oraz ?rodki ochrony osobistej: jednorazowe r?kawiczki, maseczki, ewentualne przy?bice, nieprzemakalne fartuchy z d?ugim r?kawem, które musimy zamówi? i dostarczy? placówkom.

Zosta?y ustalone kana?y komunikacji dyrektora z organem prowadz?cym w celu pilnego przekazywania informacji dotycz?cych m.in.: raportowania liczby dzieci w placówce ka?dego dnia lub w sytuacji kryzysowej, je?li pomimo zastosowania wszystkich ?rodków zapobiegawczych, pojawi si? podejrzenia zaka?enia.

Szanowni Pa?stwo,

sytuacja, w której si? znajdujemy nie jest prosta. Nadal wyst?puj? ogromne zagro?enia

zwi?zane z panuj?c? epidemi?. Aby przej?? opiek? nad Dzie?mi, musimy by? przygotowani na 100%. Dlatego decyzje z tym zwi?zane musz? by? podj?te racjonalnie.

W przysz?ym tygodniu, po konsultacjach z Dyrektorami, zostanie ustalony termin, od którego zostan? otwarte gminne placówki przedszkolne.

Organy prowadz?ce (osoby prawne i fizyczne) przedszkola publiczne i niepubliczne na

terenie Miasta Z?bki podejmuj? samodzielnie decyzj? o uruchomieniu swoich placówek, bior?c pod uwag? przede wszystkim zasady bezpiecze?stwa i stosuj?c wytyczne Ministra Zdrowia i G?ównego Inspektora Sanitarnego.

https://www.zabki.pl/aktualnosci/aktualnosci/2020-04/informacja-w-sprawie-mozliwosci-otwarcia-samorzadowych-przedszkoli-w-zabkach