Informacja w sprawie możliwości otwarcia samorządowych przedszkoli w Ząbkach

Informacja ze strony Urzędu Miasta Ząbki

Minister Edukacji Narodowej w dniu 29 kwietnia br., zdjął ograniczenia w zakresie

funkcjonowania przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych od dnia 6 maja br. Zgodnie z oświadczeniem Premiera RP, decyzję dotyczącą otwarcia placówek mają podjąć organy prowadzące.

W dniu 30 kwietnia br. odbyło się spotkanie z Dyrektorami przedszkoli i szkół (dotyczy tylko oddziałów „0”) prowadzonych przez Miasto Ząbki tj.:

Przedszkola Publicznego Nr 1 "Zielony Dinek"

Przedszkola Publicznego Nr 2 "Leśny Zakątek"

Przedszkola Publicznego Nr 3 "Skrzat"

Szkoły Podstawowej Nr 1 im. F. Kleeberga

Szkoły Podstawowej Nr 2 im. J. Kochanowskiego

Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Małego Powstańca.

Na spotkaniu zostały omówione wytyczne i komunikat dostarczone przez MEN:

https://dokumenty.men.gov.pl/Komunikat_MEN_otwieramy_przedszkola_od_6_maja_br_2020_04_29.docx

https://dokumenty.men.gov.pl/Wytyczne_GIS_i_MZ.pdf

Ustalony został harmonogram działań, które muszą zostać podjęte, aby do naszych placówek mogły zacząć uczęszczać Państwa Dzieci, szczególnie dotyczących:

-przygotowania projektów wewnętrznych procedur bezpieczeństwa na terenie placówki

z zachowaniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia,

-przeprowadzenia diagnozy wśród rodziców odnośnie zapotrzebowania na miejsca w

przedszkolu/oddziale przedszkolnym,

-sprawdzenie dostępności kadry pedagogicznej w celu zorganizowania opieki dla

dzieci (część nauczycieli również korzysta z prawa do zasiłku a inni nadal prowadzą

nauczanie zdalne).

Dyrektorzy w poniedziałek 4 maja br. mają przekazać zapotrzebowanie na środki do

dezynfekcji oraz środki ochrony osobistej: jednorazowe rękawiczki, maseczki, ewentualne przyłbice, nieprzemakalne fartuchy z długim rękawem, które musimy zamówić i dostarczyć placówkom.

Zostały ustalone kanały komunikacji dyrektora z organem prowadzącym w celu pilnego przekazywania informacji dotyczących m.in.: raportowania liczby dzieci w placówce każdego dnia lub w sytuacji kryzysowej, jeśli pomimo zastosowania wszystkich środków zapobiegawczych, pojawi się podejrzenia zakażenia.

Szanowni Państwo,

sytuacja, w której się znajdujemy nie jest prosta. Nadal występują ogromne zagrożenia

związane z panującą epidemią. Aby przejąć opiekę nad Dziećmi, musimy być przygotowani na 100%. Dlatego decyzje z tym związane muszą być podjęte racjonalnie.

W przyszłym tygodniu, po konsultacjach z Dyrektorami, zostanie ustalony termin, od którego zostaną otwarte gminne placówki przedszkolne.

Organy prowadzące (osoby prawne i fizyczne) przedszkola publiczne i niepubliczne na

terenie Miasta Ząbki podejmują samodzielnie decyzję o uruchomieniu swoich placówek, biorąc pod uwagę przede wszystkim zasady bezpieczeństwa i stosując wytyczne Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

https://www.zabki.pl/aktualnosci/aktualnosci/2020-04/informacja-w-sprawie-mozliwosci-otwarcia-samorzadowych-przedszkoli-w-zabkach