Mazowiecka Policja Apeluje!

Mazowiecka Policja Apeluje!

Szanowni Rodzice i Opiekunowie!

W zwi?zku z sytuacj? wyst?powania koronawirusa w Polsce rz?d wprowadzi? nowe, ostrzejsze zasady bezpiecze?stwa publicznego, w tym kolejne ograniczenia w przemieszczaniu si?!

Od 1 kwietnia do odwo?ania, osoby do 18. roku ?ycia nie mog? wyj?? z domu bez opieki doros?ego opiekuna.

Tylko obecno?? rodzica, opiekuna prawnego lub kogo? doros?ego, usprawiedliwia obecno?? dzieci i m?odzie?y na ulicach i innych miejscach publicznych.

Wprowadzony zosta? obowi?zek utrzymania co najmniej 2-metrowej odleg?o?ci mi?dzy pieszymi, który dotyczy tak?e rodzin i bliskich.

Wy??czeni z tego obowi?zku b?d?:

- rodzice z dzie?mi wymagaj?cymi opieki (do 13. roku ?ycia),

- a tak?e osoby niepe?nosprawne lub niemog?ce si? samodzielnie porusza? i ich opiekunowie.

 

Ponadto zosta? wprowadzony zakaz korzystania z parków, pla?, bulwarów, promenad i rowerów miejskich, a tak?e terenów zielonych, pe?ni?cych funkcje publiczne. Zakaz dotyczy wi?c parków, ziele?ców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych i zoologicznych czy ogródków jordanowskich.  

 

Ostatnie do?wiadczenia pokazuj?, ?e s? to miejsca, w których dochodzi do przebywania, przemieszczania i gromadzenia si? ludzi, w tym m?odzie?y i rodziców z dzie?mi, a tym samym – do zwi?kszenia szans na zaka?enie. 

Prosimy o respektowanie nowych zasad bezpiecze?stwa! Uczulmy tak?e dzieci i m?odzie? na przestrzeganie tych zasad!

Brak respektowania obowi?zków wynikaj?cych z w?adzy rodzicielskiej mo?e skutkowa? poci?gni?ciem Pa?stwa do odpowiedzialno?ci prawnej.

Pozwoli to nam wszystkim unikn?? b?d? zminimalizowa? ryzyko zara?enia.

  •  

Drodzy uczniowie!
Mazowiecka Policja apeluje:

 

W zwi?zku z sytuacj? wyst?powania koronawirusa w Polsce rz?d wprowadzi? nowe, ostrzejsze zasady bezpiecze?stwa publicznego, w tym kolejne ograniczenia w przemieszczaniu si?!

Od 1 kwietnia do odwo?ania, osoby które nie uko?czy?y 18. roku ?ycia nie mog? wyj?? z domu bez opieki osób doros?ych.

Dlatego na ulicach i innych miejscach publicznych mo?ecie przebywa? tylko pod opiek? rodzica, opiekuna prawnego lub jakiego? innego doros?ego. 

Zaniechajcie wychodzenia z domu je?eli nie jest to bezwzgl?dnie konieczne!

Unikajcie miejsc publicznych!

Respektujcie wszelkie zasady bezpiecze?stwa pami?taj?c, ?e za nieprzestrzeganie przepisów mo?ecie by? poci?gni?ci do odpowiedzialno?ci prawnej!