O przedszkolu

Dnia 18.05.1968r. swoj? dzia?alno?? rozpocz??o Publiczne Przedszkole Nr 1 w Z?bkach przy ul. Wyspia?skiego 22.

Obecnie nasze przedszkole nosi imi? "Zielony Dinek". W czterech oddzia?ach przedszkolnych wychowuje si? i uczy oko?o 100 dzieci, pod bystrym i czujnym okiem wyspecjalizowanej kary pedagogicznej, której pasj? jest praca z dzie?mi. Prac? nauczycieli wspomagaj? zawsze u?miechni?ci pracownicy obs?ugi.

Wychowankowie naszej placówki osi?gaj? wysokie rezultaty w szkole. Praca wychowawczo dydaktyczna oparta jest na sprawdzonych jak równie? nowatorskich metodach pracy z dzieckiem.Rozwijamy w przedszkolu osobowo?? dzieci, uzdolnienia, dajemy mo?liwo?? swobodnej aktywno?ci twórczej.

W swojej pracy uwzgl?dniamy indywidualne mo?liwo?ci, potrzeby, do?wiadczenia, oczekiwania, zainteresowania i prawa ka?dego dziecka. Nasza placówka tworzy niesamowity klimat wzajemnego zaufania, bezpiecze?stwa oraz ciep?ej i radosnej atmosfery. Staramy si? nasz? wspó?prac? z rodzicami jak i ?rodowiskiem lokalnym opiera? na zasadzie wspólnej motywacji i partnerstwa.