2016/2017

17 pa?dziernika w Auli Schumana Uniwersytetu Kardyna?a Stefana Wyszy?skiego w Warszawie wr?czono odznaczenia oraz nagrody dyrektorom szkó? i placówek, nauczycielom i pracownikom administracji z terenu Warszawy i powiatów podwarszawskich.

Z?otym Medalem za D?ugoletni? S?u?b? odznaczona zosta?a Pani Gra?yna ?wie?ak, dyrektor Publicznego Przedszkola nr 1 w Z?bkach. Wszyscy pracownicy przedszkola serdecznie gratuluj? Pani Dyrektor.

„Dzi?ki Wam polskie szko?y s? nowoczesne, przyjazne i bezpieczne” –podkre?li?a Aurelia Micha?owska, Mazowiecki Kurator O?wiaty, gratuluj?c wszystkim wyró?nionym.

URZ?D MIASTA Z?BKI -  Uroczyste wr?czenie odznacze? z okazji Dnia Edukacji Narodowej w 2016 r.