Koncepcja pracy przedszkola na lata 2015 - 2020

I.                  WIZJA PRZEDSZKOLA NR1 W Z?BKACH

Nasze przedszkole:

 • otwarte na potrzeby dzieci i rodziców
 • wspomaga indywidualny rozwój ka?dego dziecka
 • umo?liwia wysoki poziom przygotowania do podj?cia nauki w szkole
 • odkrywa uzdolnienia i predyspozycje dziecka
 • promuje zdrowy styl ?ycia w przedszkolu i w rodzinie
 • dostarcza dzieciom mo?liwo?ci wszechstronnego rozwoju  
 • stwarza warunki do twórczo?ci, rozwijania umiej?tno?ci i kszta?towania samodzielno?ci
 • anga?uje rodziców w aktywne ?ycie przedszkola
 • przeciwdzia?a izolacji spo?ecznej i nietolerancji
 • uczy empatii i wra?liwo?ci na potrzeby ludzi i zwierz?t

 

II.               MISJA PRZEDSZKOLA NR1 W Z?BKACH

W naszym przedszkolu dziecko:

 • znajduje mo?liwo?? indywidualnego rozwoju
 • rozwija aktywno?? twórcz?
 • poznaje swoje prawa
 • czuje si? bezpieczne w ?yczliwej i dobrej atmosferze
 • zdobywa wiedz? i umiej?tno?ci
 • uczy si? jak dba? o w?asne zdrowie i ?rodowisko
 • ma zapewniony wszechstronny, bezpieczny i radosny rozwój
 • jest traktowane indywidualnie i podmiotowo; czuje si? kochane, akceptowane i szcz??liwe
 • prze?ywa sukcesy, ale tak?e uczy si? radzi? sobie z pora?kami
 • osi?ga przygotowanie do podj?cia nauki w szkole poprzez nowatorskie rozwi?zania pedagogiczne
 • ma mo?liwo?? prezentacji swoich umiej?tno?ci i zdolno?ci
 • mo?e korzysta? z ró?norodnych zaj?? dodatkowych rozwijaj?cych  jego zdolno?ci i zainteresowania
 • uczestniczy w ró?nych akcjach charytatywnych, dzia?aj?c na rzecz fundacji i ?rodowiska lokalnego
 • ma mo?liwo?? uczestnictwa w dzia?aniach promuj?cych zdrowy styl ?ycia
 • rozwija aktywno?? ruchow?
 • ma zapewnion? bogat? ofert? wycieczek

W naszym przedszkolu nauczyciel:

 • tworzy warunki do jak najlepszego przygotowania dziecka do podj?cia nauki w szkole
 • stymuluje wszechstronny rozwój dziecka
 • stara si? pozna? potrzeby i mo?liwo?ci ka?dego dziecka diagnozuj?c jego mo?liwo?ci i zainteresowania
 • propaguje zdrowy styl ?ycia w przedszkolu i w rodzinie poprzez realizacj? wielu dzia?a? promuj?cych edukacj? prozdrowotn?
 • zrobi wszystko, aby czu?o si? w przedszkolu akceptowane i bezpieczne, pomo?e mu pozna? siebie i by? otwartym na ?wiat
 • chce wychowa? dziecko twórcze, zdolne do spontanicznej ekspresji w?asnych uczu? i my?li, otwarte na pomys?y i inspiracje p?yn?ce od innych osób oraz gotowe szuka? nowych, lepszych i oryginalnych rozwi?za?
 • rozwija ?cie?k? awansu zawodowego

 

III.           G?ÓWNE KIERUNKI DZIA?A? PRZEDSZKOLA

Ka?de dziecko jest indywidualno?ci?, jest kim? jedynym i wyj?tkowym. Dlatego jedn? z najwa?niejszych zasad pracy z dzie?mi jest stosowanie indywidualizacji dzia?a? w zakresie opieki, wychowania i nauczania. Poznawanie mo?liwo?ci dzieci, odkrywanie  ich zainteresowa? i zdolno?ci rodzi konieczno?? stwarzania warunków do rozwijania potencja?u twórczego tkwi?cego w dziecku. Nasze dzia?ania w zakresie realizacji tego zadania to:

1.      Stymulowanie rozwoju dzieci zgodnie z ich wrodzonymi mo?liwo?ciami

 • poszerzenie wiedzy i umiej?tno?ci o twórczym aspekcie w rozwoju dziecka przez uczestnictwo nauczycieli w szkoleniach, warsztatach, kursach
 • aktywizowanie rodziców do wspólnych dzia?a? na rzecz wspomagania procesu edukacyjnego ich dzieci
 • analizowanie spostrze?e? i wniosków w tym zakresie zg?aszanych przez nauczycieli, dzieci, rodziców; podejmowanie dzia?a? w zakresie doboru      odpowiednich form metod pracy
 • dostarczanie dzieciom mo?liwo?ci wszechstronnego rozwoju poprzez stosowanie nowatorskich rozwi?za? pedagogicznych i organizacyjnych
 • tworzenie w miar? mo?liwo?ci nowych k?cików tematycznych, wychodz?c naprzeciw potrzebom i zainteresowaniom dziecka
 • wzbogacanie bazy przedszkola w nowy sprz?t, pomoce dydaktyczne i ksi??ki

 

2.      Odkrywanie zdolno?ci twórczych dzieci i umo?liwianie ich rozwoju

 • obserwacja dzieci w celu poznawania indywidualnych predyspozycji ka?dego dziecka, planowanie dzia?a? edukacyjnych i monitorowanie ich efektów
 • dostosowanie poziomu zaj?? do indywidualnych mo?liwo?ci i potrzeb dziecka
 • wspomaganie twórczego rozwoju dzieci poprzez wspó?prac? z lokalnymi placówkami kulturalno-o?wiatowymi
 • wzbogacanie bazy przedszkola, dostarczanie dzieciom mo?liwo?ci podejmowania ró?nej aktywno?ci twórczej
 • uczestnictwo w prezentacjach artystycznych w ?rodowisku lokalnym
 • udzia? w konkursach organizowanych przez ró?ne instytucje, og?aszaj?ce si? w prasie, Internecie
 • prezentowanie sukcesów naszych wychowanków w galerii przedszkolnej, w prasie, na stronie internetowej naszego miasta i przedszkola
 • prezentacja talentów i zdolno?ci dzieci poprzez uczestnictwo w uroczysto?ciach przedszkolnych dla rodziców i zapraszanych go?ci oraz w mi?dzy przedszkolnych festiwalach talentów: Festiwal Piosenki Przedszkolnej, Festiwal Teatralny, Konkursach plastycznych i recytatorskich
 • rozwijanie swobodnego i twórczego wyra?ania w?asnych prze?y? i my?li,
 • umo?liwianie poznawania ?wiata poprzez organizacj? wycieczek edukacyjnych i krajoznawczych
 • wzbogacenie oferty zaj?? dodatkowych.

 

3.      Poszerzanie dzia?a? prozdrowotnych i proekologicznych w przedszkolu, rodzinie i ?rodowisku lokalnym

Przedszkole Nr 1 od wielu lat prowadzi wiele dzia?a? prozdrowotnych skierowanych do ca?ego ?rodowiska przedszkolnego.

Nasze dzia?ania zmierzaj? do stworzenia dzieciom jak najlepszych warunków do aktywnego zdobywania wiedzy, umiej?tno?ci, promowania zdrowego stylu ?ycia oraz postaw proekologicznych. Jest to kierunek obecnych i przysz?ych dzia?a? dydaktyczno –wychowawczych, w które zaanga?owani s? wszyscy pracownicy przedszkola, rodzice, oraz pozyskiwani partnerzy lokalni i instytucje.

Poszerzenie dzia?a? proekologicznych

 • poszerzanie wiedzy dzieci o nowe tre?ci przyrodniczo-ekologiczne
 • udzia? dzieci w kampaniach i programach proekologicznych
 • wzbogacanie bazy przedszkola w nowe pomoce, ksi??ki, albumy
 • organizowanie konkursów  o tematyce ekologiczne
 • podejmowanie dzia?a? zmierzaj?cych do ograniczenia zu?ycia energii, wody, ilo?ci wytwarzanych odpadów
 • prowadzenie zbiórki zu?ytych baterii, plastikowych nakr?tek, makulatury i innych surowców wtórnych
 • organizowanie wycieczek ekologicznych, warsztatów, zaj?? prowadzonych przez specjalistów
 • przestrzeganie ZASAD MA?EGO EKOLOGA - wspólnie z dzie?mi utworzonego zbioru zachowa? proekologicznych
 • opiekowanie si? kwiatami, drzewami i krzewami wokó? przedszkola
 • poznawanie ro?lin i zwierz?t chronionych oraz sposobów ich ochrony
 • nawi?zanie wspó?pracy ze schroniskiem dla zwierz?t

Poszerzenie dzia?a?  prozdrowotnych

 • rozwijanie ró?norodnych form ruchu na ?wie?ym powietrzu( plac zabaw, park, ??ka)
 • systematyczne organizowanie dodatkowych zabaw sportowych dla ch?tnych dzieci
 • zach?canie do udzia?u w zaj?ciach: tanecznych, rytmicznych, relaksacyjnych, gimnastycznych
 • propagowanie zdrowego stylu ?ycia i zapobieganie chorobom przez codzienne przebywanie  i ruch na powietrzu, jazda na kucyku z elementami hipoterapii, nauka p?ywania na basenie, zabawy terapeutyczne w grocie solnej
 • zorganizowanie olimpiady sportowej na boisku szkolnym
 • wspó?dzia?anie z rodzicami w organizacji otwartego pikniku dla dzieci i doros?ych oraz dla spo?eczno?ci lokalnej
 • prezentacja osi?gni?? sportowych przez absolwentów przedszkola
 • promowanie zdrowego stylu ?ycia: rozmowa z lekarzem i piel?gniark?
 • kszta?towanie prawid?owych nawyków ?ywieniowych
 • dzia?ania profilaktyczne dotycz?ce utrzymania higieny jamy ustnej
 • systematyczne kszta?towanie prawid?owych nawyków higieniczno-sanitarnych.
 • realizacja programu antytytoniowego dla dzieci i rodziców „Czyste powietrze wokó? nas” – kojarzenie bohatera programu z nazw? przedszkola ZIELONY DINEK.
 • prezentacja za?o?e? programu na konferencjach organizowanych w przedszkolu, powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej i innych placówkach
 • uroczyste obchody jubileuszowe naszej placówki z udzia?em spo?eczno?ci lokalnej
 • szkolenie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla rodziców i pracowników przedszkola
 • pokaz i zaj?cia udzielania pierwszej pomocy dla dzieci
 • prowadzenie dzia?a? maj?cych na celu zapobieganie agresji i przemocy w?ród dzieci, poprzez zabawy i zaj?cia, jako alternatywa sposobów sp?dzania wolnego czasu
 • podejmowanie dzia?a? maj?cych na celu zapobieganie oty?o?ci w?ród dzieci, poprzez ustalanie zdrowego jad?ospisu i propagowanie zdrowego stylu ?ycia i aktywno?ci ruchowej

 

4.      Kszta?towanie umiej?tno?ci wyra?ania, okazywania, rozumienia emocji

Monitorowanie rozwoju spo?eczno- emocjonalnego dzieci w ró?norodnych sferach dzia?alno?ci, poprzez:

 • poznanie w?asnych praw i obowi?zków
 • aran?owanie sytuacji wychowawczych, wprowadzaj?cych dziecko w ?wiat warto?ci i norm spo?ecznych
 • ?wiczenie umiej?tno?ci rozpoznawania w?asnych emocji, ich nazywania i kontrolowania
 • kszta?towanie umiej?tno?ci wyra?ania w?asnych emocji w zabawie, pracach plastycznych i innych formach aktywno?ci
 • uwra?liwianie na potrzeby innych
 • wykazywanie si? empati? do ludzi i zwierz?t
 • wzbudzanie tolerancji i wra?liwo?ci na „inno??”
 • wzmacnianie wi?zi rodzinnych i relacji mi?dzypokoleniowych
 • wdra?anie do zachowa? akceptowalnych spo?ecznie
 • nauk? reagowania w sytuacjach trudnych, stresogennych, nauka zdrowej rywalizacji, wytrwa?o?ci i cierpliwo?ci w d??eniu do celu

 

5.      Starania o poszerzenie bazy przedszkola o:

 • sal? gimnastyczn?
 • sal? sensoryczn?
 • gabinet logopedy
 • gabinet psychologa
 • pracowni? komputerow?
 • pracowni? plastyczn?

 

IV.            G?ÓWNE FORMY WSPÓ?PRACY Z RODZICAMI

 • zebrania ogólne z rodzicami
 • zebrania Rad? Rodziców
 • zebrania grupowe
 • zaj?cia adaptacyjne dla nowo przyj?tych dzieci z udzia?em rodziców
 • konsultacje indywidualne rodziców z nauczycielami i specjalistami: psychologiem, logoped? i terapeut?
 • prowadzenie k?cika informacyjnego dla rodziców
 • organizowanie zaj?? otwartych dla rodziców
 • organizowanie wspólnych szkole? dla rodziców i nauczycieli
 • organizowanie uroczysto?ci, koncertów, inscenizacji, konkursów
 • w??czanie rodziców do organizacji imprez przedszkolnych, konkursów, wycieczek
 • anga?owanie rodziców w prac? na rzecz przedszkola i grupy
 • organizacja warsztatów i szkole? dla rodziców, dotycz?cych umiej?tno?ci wychowawczych
 • wspó?praca z rodzicami w tworzeniu nowej oferty wycieczek

 

V.               WSPÓ?PRACA Z PARTNERAMI LOKALNYMI

W dalszym ci?gu nale?y kontynuowa?rozwijanie wpsó?pracy ze ?rodowiskiem lokalnym i promowa? dzia?alno?? przedszkola w ró?nych formych. Nale?y powo?a? zespó? do promocji przedszkola. W ramach wspó?pracy ze ?rodowiskiem lokalnym, w??czanie si? w ró?ne akcje charytatywne na terenie naszego miasta. Przedszkole Nr 1 systematycznie wspó?pracuje z wieloma instytucjami lokalnymi:

 • Urz?dem Miasta Z?bki
 • Przedszkolami Publicznymi i Niepublicznymi dzia?aj?cymi w naszym mie?cie
 • Szko?ami Podstawowymi i Gimnazjami
 • Miejskim O?rodkiem Kultury
 • Bibliotek? Miejsk?
 • O?rodkiem Pomocy Spo?ecznej
 • Redakcj? gazety „ Co S?ycha??”
 • Nadle?nictwem „ Drewnica”
 • Ko?em Dzieci i M?odzie?y Niepe?nosprawnej
 • ?wietlic? ?rodowiskow? nr. 2 „Schowek”w Z?bkach
 • Parafi? Ko?cio?a pw. Mi?osierdzia Bo?ego w Z?bkach
 • Powiatow? Stacj? Sanitarno –Epidemiologiczn? – dzia? Promocji Zdrowia
 • Poradni? Psychologiczno-Pedagogiczn?
 • Stra?? Miejsk?
 • Drukarni? Benedysiuk
 • Firm? recyklingow?
 • Jaskini? Soln? „Eden” w Markach
 • Sal? Zabaw „Maciarenka” w Z?bkach
 • Miejskim Centrum Sportu w Z?bkach
 • Towarzystewem Przyjació? Z?bek
 • Fundacj? „Window of Life”, prowadz?c? Dom Dziecka w Ugandzie
 • Wspó?praca z Klubem Seniora „Retro”
 • Wspó?praca z najbli?szym Domem Pomocy Spo?ecznej
 • Wspó?praca z Towarzystwem Ochrony Praw Dziecka
 • Wspó?praca z Uniwersytetem Warszawskim
 • Wspó?praca z Instytutem Badania Opakowa?