Podstawa programowa

Za??czniki do rozporz?dzenia Ministra Edukacji Narodowej

z dnia 17 czerwca 2016 r. (poz. 895) Za??cznik nr 1

 

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

 

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego opisuje proces wspomagania rozwoju i edukacji dzieci obj?tych wychowaniem przedszkolnym. Przedszkola oraz inne formy wychowania przedszkolnego w równej mierze pe?ni? funkcje opieku?cze, wychowawcze i kszta?c?ce. Zapewniaj? dzieciom mo?liwo?? wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

Celem wychowania przedszkolnego jest:

1) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnie? oraz kszta?towanie czynno?ci intelektualnych potrzebnych dzieciom w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;

2) budowanie systemu warto?ci, w tym wychowywanie dzieci tak, ?eby lepiej orientowa?y si? w tym, co jest dobre, a co z?e;

3) kszta?towanie u dzieci odporno?ci emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym tak?e do ?agodnego znoszenia stresów i pora?ek;

4) rozwijanie umiej?tno?ci spo?ecznych dzieci, które s? niezb?dne w poprawnych relacjach z dzie?mi i doros?ymi;

5) stwarzanie warunków sprzyjaj?cych wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zró?nicowanych mo?liwo?ciach fizycznych i intelektualnych;

6) troska o zdrowie dzieci i ich sprawno?? fizyczn?; zach?canie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;

7) budowanie dzieci?cej wiedzy o ?wiecie spo?ecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiej?tno?ci prezentowania swoich przemy?le? w sposób zrozumia?y dla innych;

8) wprowadzenie dzieci w ?wiat warto?ci estetycznych i rozwijanie umiej?tno?ci wypowiadania si? poprzez muzyk?, taniec, ?piew, ma?e formy teatralne oraz sztuki plastyczne;

9) kszta?towanie u dzieci poczucia przynale?no?ci spo?ecznej (do rodziny, grupy rówie?niczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;

10) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawo?ci, aktywno?ci i samodzielno?ci, a tak?e kszta?towanie wiadomo?ci i umiej?tno?ci, które s? wa?ne w edukacji szkolnej;

11) kszta?towanie u dzieci umiej?tno?ci czytania i przygotowanie dzieci do nabywania umiej?tno?ci pisania;

12) przygotowanie dzieci do pos?ugiwania si? j?zykiem obcym nowo?ytnym poprzez rozbudzanie ich ?wiadomo?ci j?zykowej i wra?liwo?ci kulturowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki j?zyków obcych na dalszych etapach edukacyjnych;

13) w przedszkolach umo?liwiaj?cych dzieciom nale??cym do mniejszo?ci narodowych i etnicznych oraz spo?eczno?ci pos?uguj?cej si? j?zykiem regionalnym, o których mowa w ustawie z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszo?ciach narodowych i etnicznych oraz o j?zyku regionalnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 573 oraz z 2016 r. poz. 749), podtrzymywanie i rozwijanie poczucia to?samo?ci narodowej, etnicznej i j?zykowej – przygotowanie dzieci do pos?ugiwania si? j?zykiem mniejszo?ci narodowej lub etnicznej lub j?zykiem regionalnym poprzez rozbudzanie ich ?wiadomo?ci narodowej, etnicznej i j?zykowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki j?zyka mniejszo?ci narodowej lub etnicznej lub j?zyka regionalnego na dalszych etapach edukacyjnych.

Przygotowanie dzieci do pos?ugiwania si? j?zykiem obcym nowo?ytnym nie dotyczy:

1) dzieci posiadaj?cych orzeczenie o potrzebie kszta?cenia specjalnego wydane ze wzgl?du na upo?ledzenie umys?owe w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dzieci posiadaj?cych orzeczenie o potrzebie kszta?cenia specjalnego wydane ze wzgl?du na niepe?nosprawno?ci sprz??one, je?eli jedn? z niepe?nosprawno?ci jest upo?ledzenie umys?owe w stopniu umiarkowanym lub znacznym;

2) dzieci posiadaj?cych orzeczenie o potrzebie kszta?cenia specjalnego wydane ze wzgl?du na inne ni? wymienione w pkt 2 rodzaje niepe?nosprawno?ci, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 71b ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 7 wrze?nia 1991 r. o systemie o?wiaty, oraz je?eli z indywidualnego programu edukacyjno- -terapeutycznego wynika brak mo?liwo?ci realizacji przygotowania do pos?ugiwania si? j?zykiem obcym nowo?ytnym ze wzgl?du na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz mo?liwo?ci psychofizyczne dziecka. Dziennik Ustaw – 4 – Poz. 895

Przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego oraz poszczególni nauczyciele podejmuj? dzia?ania maj?ce na celu zindywidualizowane wspomaganie rozwoju ka?dego dziecka, stosownie do jego potrzeb i mo?liwo?ci, a w przypadku dzieci niepe?nosprawnych – stosownie tak?e do ich mo?liwo?ci psychofizycznych i komunikacyjnych oraz tempa rozwoju psychofizycznego.

Cele te s? realizowane we wszystkich obszarach dzia?alno?ci edukacyjnej przedszkola oraz innej formy wychowania przedszkolnego. W ka?dym z obszarów s? podane umiej?tno?ci i wiadomo?ci, którymi dzieci ko?cz?ce wychowanie przedszkolne powinny si? wykazywa?. W przypadku dzieci niepe?nosprawnych wymagania w zakresie poszczególnych umiej?tno?ci i wiadomo?ci powinny uwzgl?dnia? ograniczenia wynikaj?ce z ich niepe?nosprawno?ci.

 

Aby osi?gn?? cele wychowania przedszkolnego, nale?y wspomaga? rozwój, wychowywa? i kszta?ci? dzieci w nast?puj?cych obszarach:

1. Kszta?towanie umiej?tno?ci spo?ecznych dzieci: porozumiewanie si? z dzie?mi i doros?ymi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.

Dziecko ko?cz?ce wychowanie przedszkolne:

1) obdarza uwag? dzieci i doros?ych, aby rozumie? to, co mówi? i czego oczekuj?; grzecznie zwraca si? do innych w domu, w przedszkolu, na ulicy;

2) przestrzega regu? obowi?zuj?cych w spo?eczno?ci dzieci?cej (stara si? wspó?dzia?a? w zabawach i w sytuacjach zadaniowych) oraz w ?wiecie doros?ych;

3) w miar? samodzielnie radzi sobie w sytuacjach ?yciowych i próbuje przewidywa? skutki swoich zachowa?;

4) wie, ?e nie nale?y chwali? si? bogactwem i nie nale?y dokucza? dzieciom, które wychowuj? si? w trudniejszych warunkach, a tak?e ?e nie nale?y wyszydza? i szykanowa? innych;

5) umie si? przedstawi?: podaje swoje imi?, nazwisko i adres zamieszkania; wie, komu mo?na podawa? takie informacje;

6) rozumie potrzeb? poszanowania odmienno?ci i autonomii drugiego cz?owieka.

2. Kszta?towanie czynno?ci samoobs?ugowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdra?anie dzieci do utrzymywania ?adu i porz?dku.

Dziecko ko?cz?ce wychowanie przedszkolne:

1) jest samodzielne w zakresie higieny osobistej;

2) w?a?ciwie zachowuje si? przy stole podczas posi?ków, nakrywa do sto?u i sprz?ta po sobie;

3) samodzielnie ubiera si? i rozbiera;

4) utrzymuje porz?dek w swoim otoczeniu.

3. Wspomaganie rozwoju mowy oraz innych umiej?tno?ci komunikacyjnych dzieci.

Dziecko ko?cz?ce wychowanie przedszkolne:

1) zwraca si? bezpo?rednio do rozmówcy, mówi poprawnie pod wzgl?dem artykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym i sk?adniowym lub komunikuje si? w inny zrozumia?y sposób, w tym z wykorzystaniem j?zyka migowego lub innych alternatywnych metod komunikacji;

2) mówi p?ynnie, niezbyt g?o?no, dostosowuj?c ton g?osu do sytuacji;

3) uwa?nie s?ucha, pyta o niezrozumia?e fakty i formu?uje d?u?sze wypowiedzi o wa?nych sprawach; 4) w zrozumia?y sposób mówi lub w inny sposób komunikuje o swoich potrzebach i decyzjach.

4. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynno?ci intelektualnych, które stosuj? w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.

Dziecko ko?cz?ce wychowanie przedszkolne:

1) przewiduje, na miar? swoich mo?liwo?ci, jakie b?d? skutki czynno?ci manipulacyjnych na przedmiotach (wnioskowanie o wprowadzanych i obserwowanych zmianach);

2) grupuje obiekty w sensowny sposób (klasyfikuje) i formu?uje uogólnienia typu: to do tego pasuje, te obiekty s? podobne, a te s? inne;

3) stara si? ??czy? przyczyn? ze skutkiem i próbuje przewidywa?, co si? mo?e zdarzy?.

5. Wychowanie zdrowotne i kszta?towanie sprawno?ci fizycznej dzieci.

Dziecko ko?cz?ce wychowanie przedszkolne:

1) dba o swoje zdrowie; zaczyna orientowa? si? w zasadach zdrowego ?ywienia i zdrowego trybu ?ycia;

2) dostrzega zwi?zek pomi?dzy chorob? a leczeniem, poddaje si? leczeniu, np. wie, ?e przyjmowanie lekarstw i zastrzyki s? konieczne;

3) jest sprawne fizycznie lub jest sprawne na miar? swoich mo?liwo?ci;

4) uczestniczy w zaj?ciach ruchowych, w zabawach i grach w ogrodzie przedszkolnym, w parku, na boisku, w sali gimnastycznej.

6. Wdra?anie dzieci do dba?o?ci o bezpiecze?stwo w?asne oraz innych.

Dziecko ko?cz?ce wychowanie przedszkolne:

1) wie, jak trzeba zachowa? si? w sytuacji zagro?enia i gdzie mo?na otrzyma? pomoc, umie o ni? poprosi?;

2) orientuje si? w bezpiecznym poruszaniu si? po drogach i w korzystaniu ze ?rodków transportu;

3) zna zagro?enia p?yn?ce ze ?wiata ludzi, ro?lin oraz zwierz?t i unika ich;

4) wie, ?e nie mo?e samodzielnie za?ywa? lekarstw i stosowa? ?rodków chemicznych (np. ?rodków czysto?ci);

5) próbuje samodzielnie i bezpiecznie organizowa? sobie czas wolny w przedszkolu i w domu; ma rozeznanie, gdzie mo?na si? bezpiecznie bawi?, a gdzie nie.

7. Wychowanie przez sztuk? – dziecko widzem i aktorem.

 Dziecko ko?cz?ce wychowanie przedszkolne:

1) wie, jak nale?y si? zachowa? na uroczysto?ciach, np. na koncercie, festynie, przedstawieniu, w teatrze, w kinie;

2) odgrywa role w zabawach parateatralnych, pos?uguj?c si? mow?, mimik?, gestem i ruchem; umie pos?ugiwa? si? rekwizytami (np. mask?).

8. Wychowanie przez sztuk? – muzyka: ró?ne formy aktywno?ci muzyczno-ruchowej (?piew, gra, taniec). Dziecko ko?cz?ce wychowanie przedszkolne:

1) ?piewa piosenki z dzieci?cego repertuaru oraz ?atwe piosenki ludowe; ch?tnie uczestniczy w zbiorowym ?piewie, w ta?cach i muzykowaniu;

2) dostrzega zmiany charakteru muzyki (np. dynamiki, tempa i wysoko?ci d?wi?ku) i wyra?a je ruchem;

3) wyra?a stany emocjonalne, poj?cia i zjawiska pozamuzyczne ró?nymi ?rodkami aktywno?ci muzycznej – instrumentalnej (z u?yciem instrumentów perkusyjnych oraz innych przedmiotów), wokalnej i ruchowej;

 4) w skupieniu s?ucha muzyki, w tym tak?e muzyki powa?nej.

9. Wychowanie przez sztuk? – ró?ne formy plastyczne.

Dziecko ko?cz?ce wychowanie przedszkolne:

1) umie wypowiada? si? w ró?nych technikach plastycznych i przy u?yciu elementarnych ?rodków wyrazu (takich jak kszta?t i barwa) w postaci prostych kompozycji i form konstrukcyjnych;

2) przejawia, na miar? swoich mo?liwo?ci, zainteresowanie wybranymi zabytkami i dzie?ami sztuki oraz tradycjami i obrz?dami ludowymi ze swojego regionu;

3) wykazuje zainteresowanie malarstwem, rze?b? i architektur? (tak?e architektur? zieleni i architektur? wn?trz).

10. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowa? technicznych.

Dziecko ko?cz?ce wychowanie przedszkolne:

1) wznosi konstrukcje z klocków i tworzy kompozycje z ró?norodnych materia?ów (np. przyrodniczych), ma poczucie sprawstwa („potrafi? to zrobi?”) i odczuwa rado?? z wykonanej pracy; 2) w?a?ciwie u?ywa prostych narz?dzi podczas majsterkowania;

3) interesuje si? urz?dzeniami technicznymi (np. u?ywanymi w gospodarstwie domowym), próbuje rozumie?, jak one dzia?aj? i zachowuje ostro?no?? przy korzystaniu z nich.

11. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagro?e?.

Dziecko ko?cz?ce wychowanie przedszkolne:

1) rozpoznaje i nazywa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla poszczególnych pór roku; podejmuje rozs?dne decyzje i nie nara?a si? na niebezpiecze?stwo wynikaj?ce z pogody (np. nie stoi pod drzewem w czasie burzy, nie zdejmuje czapki w mro?n? pogod?);

2) wie, o czym mówi osoba zapowiadaj?ca pogod? w radiu i w telewizji, np. ?e b?dzie pada? deszcz, ?nieg, wia? wiatr; stosuje si? do podawanych informacji na miar? swoich mo?liwo?ci.

12. Wychowanie dla poszanowania ro?lin i zwierz?t.

Dziecko ko?cz?ce wychowanie przedszkolne:

1) nazywa oraz wyró?nia ro?liny i zwierz?ta ?yj?ce w ró?nych ?rodowiskach przyrodniczych, np. na polu, na ??ce, w lesie;

2) wie, jakie warunki s? potrzebne do rozwoju zwierz?t (przestrze? ?yciowa, bezpiecze?stwo, pokarm) i wzrostu ro?lin (?wiat?o, temperatura, wilgotno??);

3) potrafi wymieni? zmiany zachodz?ce w ?yciu ro?lin i zwierz?t w kolejnych porach roku; wie, w jaki sposób cz?owiek mo?e je chroni? i pomóc im, np. przetrwa? zim?.

13. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacj? matematyczn?.

Dziecko ko?cz?ce wychowanie przedszkolne:

1) liczy obiekty i odró?nia b??dne liczenie od poprawnego;

2) dodaje i odejmuje w zakresie 10, pomagaj?c sobie liczeniem na palcach lub na innych zbiorach zast?pczych;

3) porównuje szacunkowo liczebno?ci zbiorów; rozró?nia zbiory równoliczne i nierównoliczne;

4) zna cyfry od 0 do 9 i tworzy z nich liczby od 0 do 10 i wi?cej;

5) rozró?nia stron? lew? i praw?, okre?la kierunki i ustala po?o?enie obiektów w stosunku do w?asnej osoby, a tak?e w odniesieniu do innych obiektów;

6) wie, na czym polega pomiar d?ugo?ci i zna proste sposoby mierzenia: krokami, stopa za stop?;

7) zna sta?e nast?pstwo dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesi?cy w roku;

8) rozró?nia przedmioty, obiekty, kolory, podstawowe figury geometryczne i porównuje ich wielko?ci. 14. Tworzenie warunków do do?wiadcze? j?zykowych i komunikacyjnych w zakresie reprezentatywnej i komunikatywnej funkcji j?zyka (ze szczególnym uwzgl?dnieniem nabywania umiej?tno?ci czytania).

Dziecko ko?cz?ce wychowanie przedszkolne:

1) potrafi okre?li? kierunki oraz miejsca na kartce papieru, rozumie polecenia typu: narysuj kó?ko w lewym górnym rogu kartki, narysuj szlaczek, zaczynaj?c od lewej strony kartki;

2) potrafi uwa?nie postrzega? (organizuje pole spostrze?eniowe), aby rozpozna? i zapami?ta? to, co jest przedstawione na obrazkach;

3) dysponuje sprawno?ci? r?k oraz koordynacj? wzrokowo-ruchow? potrzebn? do rysowania, wycinania i nauki pisania lub innymi zdolno?ciami i sprawno?ciami niezb?dnymi do skutecznego komunikowania si? z innymi;

4) s?ucha lub odbiera w innej dost?pnej dla siebie formie komunikacji tre?? np. opowiada?, ba?ni i rozmawia o nich lub komunikuje si? w inny, zrozumia?y sposób, m.in. z wykorzystaniem j?zyka migowego lub innych alternatywnych metod komunikacji; interesuje si? ksi??kami;

5) rozumie sens informacji podanych w formie uproszczonych rysunków oraz cz?sto stosowanych oznacze? i symboli, np. w przedszkolu, na ulicy, na dworcu;

6) uk?ada krótkie zdania, dzieli zdania na wyrazy, dzieli wyrazy na sylaby; wyodr?bnia g?oski w s?owach o prostej budowie fonetycznej;

7) zna drukowane ma?e i wielkie litery (z wy??czeniem dwuznaków, zmi?kcze? i liter oznaczaj?cych w j?zyku polskim samog?oski nosowe);

8) interesuje si? czytaniem; uk?ada proste wyrazy z liter i potrafi je przeczyta?;

9) interesuje si? pisaniem; kre?li znaki literopodobne i podejmuje próby pisania;

10) rozumie znaczenie umiej?tno?ci czytania i pisania.

15. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

Dziecko ko?cz?ce wychowanie przedszkolne:

1) wymienia imiona i nazwiska osób bliskich, wie, gdzie one pracuj?, czym si? zajmuj?;

2) zna swoje prawa i obowi?zki;

3) zna nazw? miejscowo?ci, w której mieszka, zna wa?niejsze instytucje i orientuje si? w rolach spo?ecznych pe?- nionych przez wa?ne osoby, np. policjanta, stra?aka;

4) wie, jakiej jest narodowo?ci, ?e mieszka w Polsce, a stolic? Polski jest Warszawa;

5) nazywa god?o i flag? pa?stwow?, zna polski hymn i wie, ?e Polska nale?y do Unii Europejskiej;

6) wie, ?e wszyscy ludzie maj? równe prawa.

16. Przygotowanie dzieci do pos?ugiwania si? j?zykiem obcym nowo?ytnym.

Dziecko ko?cz?ce wychowanie przedszkolne:

1) uczestniczy w zabawach, np. muzycznych, ruchowych, plastycznych, konstrukcyjnych, teatralnych; 2) rozumie bardzo proste polecenia i reaguje na nie;

3) powtarza rymowanki, proste wierszyki i ?piewa piosenki w grupie;

4) rozumie ogólny sens krótkich historyjek opowiadanych lub czytanych, gdy s? wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimik?, gestami.

17. Przygotowanie do pos?ugiwania si? j?zykiem mniejszo?ci narodowej lub etnicznej lub j?zykiem regionalnym dzieci nale??cych do mniejszo?ci narodowych i etnicznych oraz spo?eczno?ci pos?uguj?cej si? j?zykiem regionalnym, o których mowa w ustawie z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszo?ciach narodowych i etnicznych oraz o j?zyku regionalnym, w tym z uwzgl?dnieniem potrzeb dzieci nies?ysz?cych pos?uguj?cych si? j?zykiem migowym.

Dziecko ko?cz?ce wychowanie przedszkolne:

1) uczestniczy w zabawach prowadzonych w j?zyku mniejszo?ci narodowej, etnicznej lub j?zyku regionalnym, w tym prowadzonych dla dzieci nies?ysz?cych z wykorzystaniem np. j?zyka migowego; 2) rozumie bardzo proste polecenia wydawane w j?zyku mniejszo?ci narodowej, etnicznej lub j?zyku regionalnym i reaguje na nie;

3) powtarza rymowanki, proste wierszyki i ?piewa piosenki w grupie w j?zyku mniejszo?ci narodowej, etnicznej lub j?zyku regionalnym;

4) rozumie ogólny sens krótkich historyjek opowiadanych lub czytanych w j?zyku mniejszo?ci narodowej, etnicznej lub j?zyku regionalnym;

5) wie, do jakiej wspólnoty narodowej, etnicznej lub j?zykowej nale?y;

6) zna god?o swojej wspólnoty narodowej, etnicznej lub j?zykowej.

 

Zalecane warunki i sposób realizacji

W trosce o prawid?owy rozwój psychoruchowy oraz przebieg wychowania i kszta?cenia dzieci w wieku przedszkolnym zaleca si? nast?puj?ce proporcje zagospodarowania czasu przebywania w przedszkolu oraz innej formie wychowania przedszkolnego, w rozliczeniu tygodniowym:

1) co najmniej jedn? pi?t? czasu nale?y przeznaczy? na zabaw? (w tym czasie dzieci bawi? si? swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela);

2) co najmniej jedn? pi?t? czasu (w przypadku m?odszych dzieci – jedn? czwart? czasu) dzieci sp?dzaj? w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. (organizowane s? tam gry i zabawy ruchowe, zaj?cia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porz?dkowe i ogrodnicze itd.);

3) co najmniej jedn? pi?t? czasu (w przypadku m?odszych dzieci – nie wi?cej ni? jedn? pi?t? czasu) zajmuj? ró?nego typu zaj?cia dydaktyczne, realizowane wed?ug programu wychowania przedszkolnego;

 4) pozosta?y czas przeznacza si?, odpowiednio do potrzeb, na realizacj?:

a) dowolnie wybranych przez nauczyciela czynno?ci (z tym, ?e w tej puli czasu mieszcz? si? czynno?ci opieku?cze, samoobs?ugowe, organizacyjne),

b) pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

c) zaj?? rewalidacyjnych dla dzieci niepe?nosprawnych.

Zadaniem nauczycieli jest prowadzenie obserwacji pedagogicznych maj?cych na celu poznanie mo?liwo?ci i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji. Z pocz?tkiem roku szkolnego poprzedzaj?cego rozpocz?cie przez dziecko nauki w klasie I szko?y podstawowej nale?y przeprowadzi? analiz? gotowo?ci dziecka do podj?cia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna).

Celem takiej analizy jest zgromadzenie informacji, które mog? pomóc:

1) rodzicom w poznaniu stanu gotowo?ci dziecka do podj?cia nauki w szkole podstawowej, aby mogli je w osi?ganiu tej gotowo?ci, odpowiednio do potrzeb, wspomaga?;

2) nauczycielowi przedszkola oraz innej formy wychowania przedszkolnego przy opracowaniu indywidualnego programu wspomagania i korygowania rozwoju dziecka, który b?dzie realizowany w roku poprzedzaj?cym rozpocz?cie nauki w szkole podstawowej, a w przypadku dziecka posiadaj?cego orzeczenie o potrzebie kszta?cenia specjalnego – zespo?owi nauczycieli i specjalistów przy opracowywaniu lub modyfikowaniu indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego;

3) pracownikom poradni psychologiczno-pedagogicznej przeprowadzaj?cym, w razie potrzeby zwi?zanej ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, pog??bion? diagnoz? dziecka.

W wielu obszarach wychowania przedszkolnego wyst?puj? tre?ci edukacji zdrowotnej. Ze wzgl?du na dobro dzieci nale?y zadba? o kszta?towanie ich ?wiadomo?ci zdrowotnej oraz nawyków dbania o w?asne zdrowie w codziennych sytuacjach w przedszkolu i w domu, w tym w?a?ciwych nawyków ?ywieniowych, wspó?pracuj?c w tym zakresie z rodzicami.

Przygotowanie dzieci do pos?ugiwania si? j?zykiem obcym nowo?ytnym powinno by? w??czone w ró?ne dzia?ania realizowane w ramach programu wychowania przedszkolnego i powinno odbywa? si? przede wszystkim w formie zabawy.

Nale?y stworzy? warunki umo?liwiaj?ce dzieciom os?uchanie si? z j?zykiem obcym w ró?nych sytuacjach ?ycia codziennego. Mo?e to zosta? zrealizowane m.in. poprzez kierowanie do dzieci bardzo prostych polece? w j?zyku obcym w toku ró?nych zaj?? i zabaw, wspóln? lektur? ksi??eczek dla dzieci w j?zyku obcym, w??czenie do zaj?? rymowanek, prostych wierszyków, piosenek, materia?ów audiowizualnych w j?zyku obcym. Dokonuj?c wyboru j?zyka obcego nowo?ytnego, do pos?ugiwania si? którym b?d? przygotowywane dzieci ucz?szczaj?ce do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego, nale?y bra? pod uwag?, jaki j?zyk obcy nowo?ytny jest nauczany w szko?ach podstawowych na terenie danej gminy.

Realizacj? programu wychowania przedszkolnego, uwzgl?dniaj?cego podstaw? programow? wychowania przedszkolnego, w oddziale w przedszkolu lub w innej formie wychowania przedszkolnego, zale?nie od czasu pracy oddzia?u lub innej formy wychowania przedszkolnego, powierza si? jednemu lub dwóm nauczycielom. Prowadzenie zaj?? lub cz??ci zaj?? z zakresu kszta?towania sprawno?ci fizycznej dzieci, wychowania przez sztuk? oraz przygotowania dzieci do pos?ugiwania si? j?zykiem obcym nowo?ytnym mo?na powierzy? innym nauczycielom posiadaj?cym odpowiednie kwalifikacje okre?lone w przepisach w sprawie szczegó?owych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz okre?lenia szkó? i wypadków, w których mo?na zatrudni? nauczycieli niemaj?cych wy?szego wykszta?cenia lub uko?czonego zak?adu kszta?cenia nauczycieli.

 

W trosce o jednolite oddzia?ywanie wychowawcze nauczyciele:

1) systematycznie informuj? rodziców o zadaniach wychowawczych i kszta?c?cych realizowanych w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego, zapoznaj? rodziców z podstaw? programow? wychowania przedszkolnego i w??czaj? ich do procesu nabywania przez dzieci wiadomo?ci i umiej?tno?ci w niej okre?lonych;

2) informuj? rodziców o sukcesach i k?opotach ich dzieci, a tak?e w??czaj? ich do wspierania osi?gni?? rozwojowych dzieci i ?agodzenia trudno?ci, na jakie one natrafiaj?;

3) zach?caj? rodziców do wspó?decydowania w sprawach przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego, np. wspólnie organizuj? wydarzenia, w których bior? udzia? dzieci. Rol? nauczyciela jest przygotowanie dziecka do podj?cia nauki w szkole podstawowej, z uwzgl?dnieniem potrzeb dziecka, w tym potrzeby ruchu.

 

W celu przygotowania dzieci do podj?cia nauki w szkole podstawowej nauczyciele powinni zna?  podstaw? programow? kszta?cenia ogólnego dla szkó? podstawowych w zakresie I etapu edukacyjnego.