Podstawa prawna

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 23 czerwca 2016 r.

Poz. 895

ROZPORZ?DZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1

z dnia 17 czerwca 2016 r.

zmieniaj?ce rozporz?dzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kszta?cenia ogólnego w poszczególnych typach szkó?

 

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 wrze?nia 1991 r. o systemie o?wiaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195 i 668) zarz?dza si?, co nast?puje:

§ 1. W rozporz?dzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kszta?cenia ogólnego w poszczególnych typach szkó? (Dz. U. poz. 977 oraz z 2014 r. poz. 803) wprowadza si? nast?puj?ce zmiany:

1) za??cznik nr 1 do rozporz?dzenia otrzymuje brzmienie okre?lone w za??czniku nr 1 do niniejszego rozporz?dzenia;

2) za??cznik nr 2 do rozporz?dzenia otrzymuje brzmienie okre?lone w za??czniku nr 2 do niniejszego rozporz?dzenia.

§ 2. 1. W roku szkolnym 2016/2017 podstaw? programow? wychowania przedszkolnego dla przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego, okre?lon? w za??czniku nr 1 do rozporz?dzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporz?dzeniem, w zakresie dotycz?cym przygotowania dzieci do pos?ugiwania si? j?zykiem obcym nowo?ytnym, stosuje si? do dzieci realizuj?cych obowi?zkowe roczne przygotowanie przedszkolne oraz dzieci pi?cioletnich obj?tych wychowaniem przedszkolnym.

2. W roku szkolnym 2016/2017, w zale?no?ci od mo?liwo?ci organizacyjnych przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego, w przypadku:

1) przedszkola oraz prowadzonej przez jednostk? samorz?du terytorialnego innej formy wychowania przedszkolnego – dyrektor przedszkola lub szko?y podstawowej, po uzyskaniu opinii rady pedagogicznej oraz za zgod? organu prowadz?cego,

2) innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonej przez osob? prawn? nieb?d?c? jednostk? samorz?du terytorialnego lub osob? fizyczn? – osoba kieruj?ca inn? form? wychowania przedszkolnego, za zgod? organu prowadz?cego

– mo?e postanowi? o stosowaniu podstawy programowej wychowania przedszkolnego, okre?lonej w za??czniku nr 1 do rozporz?dzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporz?dzeniem, w zakresie dotycz?cym przygotowania dzieci do pos?ugiwania si? j?zykiem obcym nowo?ytnym, do wszystkich albo niektórych oddzia?ów w przedszkolu lub do wszystkich dzieci korzystaj?cych z wychowania przedszkolnego w innej formie wychowania przedszkolnego.

3. Przepis ust. 2 stosuje si? odpowiednio do o?rodków umo?liwiaj?cych dzieciom z upo?ledzeniem umys?owym z niepe?nosprawno?ciami sprz??onymi realizacj? obowi?zku rocznego przygotowania przedszkolnego. 1) Minister Edukacji Narodowej kieruje dzia?em administracji rz?dowej – o?wiata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporz?dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegó?owego zakresu dzia?ania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. poz. 1903).

§ 3. W latach szkolnych 2016/2017–2018/2019 podstaw? programow? wychowania przedszkolnego dla przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego, okre?lon? w za??czniku nr 1 do rozporz?dzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporz?dzeniem, stosuje si? tak?e do oddzia?ów przedszkolnych w szko?ach podstawowych. Przepisy § 2 stosuje si? odpowiednio.

§ 4. Rozporz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem 1 wrze?nia 2016 r., z wyj?tkiem § 1 pkt 2, który wchodzi w ?ycie z dniem 1 wrze?nia 2017 r.

Minister Edukacji Narodowej: A. Zalewska

 

1) Minister Edukacji Narodowej kieruje dzia?em administracji rz?dowej – o?wiata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporz?dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegó?owego zakresu dzia?ania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. poz. 1903).