Ramowy rozk?ad dnia

Ramowy rozk?ad dnia w Publicznym Przedszkolu Nr1  w Z?bkach „Zielony Dinek”

 

7:00 – 8:15

Schodzenie si? dzieci, zabawy dowolne wed?ug potrzeb, inwencji i pomys?ów dzieci, zabawy w k?cikach zainteresowa?, zabawy manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, rozmowy planowane i sytuacyjne, ?wiczenia ogólnorozwojowe (rozwijaj?ce percepcj? s?uchow?, wzrokow?, sprawno?? artykulacyjn? – zabawy logopedyczne). Zestaw ?wicze? porannych.

8:15 – 8:30

Czynno?ci higieniczno – porz?dkowe. Przygotowanie do ?niadania

8:30 – 9:00

?niadanie. Doskonalenie umiej?tno?ci samodzielnego i estetycznego spo?ywania posi?ku. Próby dy?urowania przy stole.

9:00 – 9:30

Zabawy integracyjne.Zabawy dowolne s?u??ce realizacji pomys?ów dzieci. Zabawy i ?wiczenia umuzykalniaj?ce, zabawy ruchowe ze ?piewem.

9:30 – 10:30

Zintegrowana dzia?alno?? edukacyjna w oparciu o podstaw? programow?. Zaj?cia z ca?? grup? sprzyjaj?ce rozwijaniu aktywno?ci i kompetencji spo?ecznych, poznawczych, j?zykowych, artystycznych i zdrowotnych.

10:30 -10:45

Przygotowanie do wyj?cia na ?wie?e powietrze. Czynno?ci samoobs?ugowe, doskonalenie samodzielnego ubierania si?

10:45 -11:45

Pobyt na ?wie?ym powietrzu. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym - parku, spacery. Obserwacje przyrodnicze, wycieczki.

11:45 -12:00

Czynno?ci higieniczno – porz?dkowe. Przygotowanie do obiadu

12:00 -12:45

Obiad. ?wiczenia umiej?tno?ci prawid?owego pos?ugiwania si? sztu?cami. Wdra?anie do poprawnego zachowania si? przy stole. Próby dy?urowania podczas posi?ku.

12:45 -13:15

Odpoczynek poobiedni. Bajkoterapia, s?uchanie literatury dzieci?cej, zabawy relaksacyjne.

13:15 -14:15

Zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym, zabawy ruchowo - rytmiczne w sali (?piewy, ta?ce, pl?sy)

14:15 -14:30

Czynno?ci higieniczno – porz?dkowe. Przygotowanie do podwieczorku.

14:30 -15:00

Podwieczorek. Dba?o?? o estetyk? jedzenia

15:00 -16:30

Zabawy integracyjne, gry dydaktyczne, zabawy plastyczno – techniczne, konstrukcyjne, grafomotoryka, zabawy w zespo?ach, gry i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci. praca wyrównawcza indywidualna, praca z uczniem zdolnym.

16:30 -17:30

Zabawy stolikowe – gry planszowe, uk?adanki. Podsumowanie dnia, prace porz?dkowe, rozchodzenie si? dzieci.