Roczny Plan Pracy 2021/2022

PLAN PRACY Publicznego Przedszkola nr 1 ZIELONY DINEK

w Ząbkach w roku szkolnym 2021/2022

 

ZADANIE

Termin realizacji

Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.

 

 

 

Zawarcie kontraktu grupowych obejmujących normy zachowania i postępowania

 

IX.2021

Gromadzenie literatury pokazującej dobro i zło oraz wzory poprawnego zachowania, a także materiały do kształtowania inteligencji emocjonalnej

rok szkolny

2021/22

Nauka rozwiązywania konfliktów poprzez negocjowanie

rok szkolny

2021/22

Prowadzenie zajęć kształtujących postawy szlachetne, społeczne; wartości powszechnie uznawanych za pozytywne

rok szkolny

2021/22

Analiza bieżących problemów wychowawczych pojawiających się w poszczególnych grupach; przekazanie informacji na Radzie Pedagogicznej w celu ustalenia działań i profilaktyki

rok szkolny

2021/22

Uroczyste uczczenie 103 rocznicy Odzyskania Niepodległości poprzez zorganizowane wyjście grup starszych na cmentarz parafialny w Ząbkach - Pomnik z mogiłą poległych 1939r., Pomnik 1920

XI.2021

Udział w akcjach charytatywnych 

rok szkolny

2021/22

Kontynuacja realizowanych programów prozdrowotnych i społecznych:

 „Mamo, tato wolę wodę”

 

Ogólnopolski Projekt edukacyjny "Terapia ręki dla każdego"

rok szkolny

2021/22

Współpraca ze środowiskiem lokalnym:

- Policja

- Straż Pożarna

- Miejski Dom Kultury

- Biblioteka

- Schronisko

- Dom Pomocy Społecznej w Zielonce

rok szkolny

2021/22

Nauka i utrwalanie prawidłowych nawyków higienicznych

IX - X.2020

Udział w międzyprzedszkolnej olimpiadzie sportowej na Stadionie Miejskim

VI.2021

Prowadzenie zajęć, zabaw, ćwiczeń profilaktyczno- wychowawczych, zapobiegających agresji i przemocy

rok szkolny

2020/21

Działania profilaktyczne zmierzające do przeciwdziałania uzależnieniu od komputera, gier, telewizji oraz telefonu komórkowego

rok szkolny

2021/22

Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania Polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych. Szersze i przemyślane wykorzystanie w tym względzie między innymi wycieczek edukacyjnych.

 

 

Zapoznanie  z historią poznania Państwa Polskiego (legenda o Lechu, Czechu i Rusie)

 

X.XI.2021

Poznanie symboli narodowych

(flaga, godło, hymn, warszawskie legendy

 -Wars i Sawa, Syrenka)

V. 2022

Realizacja programu "Moje Miasto Ząbki" (zapoznanie z herbem oraz ważnymi miejscami miasta- Park Schuberta , Szkoły, Urząd, Kościół, Cmentarz, Biblioteka- wycieczki)

rok szkolny

2021/22

Poznajemy tradycyjne potrawy, stroje oraz tańce regionalne (Wigilia, śniadanie wielkanocne)

XII - IV

2021/22

Projekt edukacyjny „Idź ty lepiej koziołeczku szukać swego Pacanowa ”

rok szkolny

2021/22

My i nasi sąsiedzi w Europie (zapoznanie z sąsiadami Polski, podróże palcem po mapie

rok szkolny

2021/22

Zapoznanie z  najbardziej znanymi/popularnymi zabytkami  Państw Europy

rok szkolny

2021/22

Zapoznanie z stolicami oraz flagami Państw Europy oraz sąsiadów Polski

rok szkolny

2021/22

Poznajemy międzynarodowe potrawy (między innymi.: Z wizytą na herbatce u królowej Elżbiety, Francuskie śniadanie)

rok szkolny

2021/22

 

Termin realizacji

Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa; roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.

 

1). Poszerzenie działań uwzględniających zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich dzieci

 

Rozpoznawanie potrzeb edukacyjno-  rozwojowych każdego dziecka

Rok szkolny

Przeprowadzenie badań przesiewowych

Wrzesień/październik

2021/22

Wytypowanie dzieci do indywidualnych zajęć ze specjalistami

wrzesień/październik

2021/22

Przeprowadzenie diagnozy gotowości szkolnej

Do października 2021 oraz do kwietnia 2022

Przeprowadzenie obserwacji przedszkolnej

Do października 2021 oraz do kwietnia 2022

Powołanie zespołu ds. Pomocy psychologiczno- pedagogicznej

wrzesień

2021/22

Zapoznanie się z dokumentacją dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych (orzeczenia i WWR)

wrzesień

2021/22

Przeprowadzenie Wielospecjalistycznej Oceny Funkcjonowania Dziecka

wrzesień

2021/22

Tworzenie i uzupełnienie Indywidualnych Programów Edukacyjno- Terapeutycznych oraz programów Wczesnego Wspomagania Rozwoju

rok szkolny

2021/22

Współpraca z rodzicami dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych-  spotkania indywidualne oraz z zespołem ds. pomocy psychologiczno- pedagogicznej

rok szkolny

2021/22

Udział w Międzynarodowym projekcie edukacyjnym „EMOCJA”

 

rok szkolny

2021/22

2) zapewnienie dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat przedszkola oraz poczucie bezpieczeństwa, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19

 

Kontynuacja wsparcia psychologiczno- pedagogicznego, również w sytuacjach kryzysowych wywołanych pandemią

rok szkolny

2021/22

W momencie podjęcia pracy zdalnej prowadzenie zajęć oraz terapii z wykorzystaniem technologii informacyjnych

rok szkolny

2021/22

Utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami

rok szkolny

2021/22

Zapewnienie wsparcia rodzicom i dzieciom

rok szkolny

2021/22

Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.

 

Kontynuacja realizowanych programów edukacyjnych:

  • ,,Czyste powietrze wokół nas’’
  • ,,Chroń się przed kleszczami różnymi sposobami’’
  • ,,Kubusiowi przyjaciele natury’’

Marzec-Maj 2022

 

 

Cały rok 2021/2022

Realizacja autorskiego programu ,,Mały ekolog’’

Cały rok 2021/2022

Wykorzystanie materiałów z kącików:

-przyrodniczego

-twórczego

-darów do zilustrowania postaci Zielonego Dinka – bohatera programu ,,Czyste powietrze wokół nas’’ i patrona naszego przedszkola.

 

Kwiecień 2022

Wycieczka do nadleśnictwa Drewnica i spotkanie z leśniczym lub do Pomiechówka

Wiosna 2022

Obchody Dnia Ziemi w przedszkolu

Kwiecień 2022

Spacery i wycieczki, poznawanie środowiska naturalnego w okolicy przedszkola w celu podnoszenia świadomości ekologicznej

 

Cały rok 2021/2022

Konkurs plastyczny na zabawkę ekologiczną wykonaną z materiałów wtórnych z zaangażowaniem rodziców

 

Maj 2022

Spotkanie z przedstawicielem MZO

Wiosna 2022

Kontynuacja pracy według pedagogiki Froebla oraz programu "Dar Zabawy"

 

 

  • Przedstawienie założeń pedagogiki Froebla nowym nauczycielom- dzielenie się doświadczeniami, przekazywanie materiałów. Zapoznanie z innowacją pedagogiczną.

IX-XI.2021

  • Zapoznanie rodziców nowych dzieci z założeniami programu "Dar zabawy"

I półrocze roku szk. 2021/22

  • Zakup materiałów metodycznych i literatury dla  nowych grup oraz pomoce konieczne do pracy wg. Pedagogiki Froebla.

rok szkolny

2021/22

  • Wprowadzenie Darów w nowych grupach - maluchy

I półrocze roku szk. 2021/22

Utworzenie kącików tematycznych szczególnie „Kącika małego matematyka”.

I półrocze roku szk.

2021/22

Układanie symboli narodowych z Darów

XI. 2021

V. 2022

Wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych podczas realizacji Programu „Dar zabawy.”

rok szkolny

2021/22

Udział nauczycieli  w konferencjach i szkoleniach.

rok szkolny

2021/22

Udział w konkursach freblowskich.

rok szkolny

2021/22

Kontynuacja i  poszerzenie działań związanych z prowadzeniem ogródka freblowskiego.

Marzec  2022

Utrzymanie certyfikatu „ Freblowskiego Przedszkola” w małym Dinku i certyfikacja grup w Dużym Dinku.

do końca roku szkolnego 2021/22

Udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym "Z pamiętnika zafreblowanego Plastusia"

wg harmonogramu

projektu