Historia

Publiczne Przedszkole nr. 1 rozpocz??o swoj? dzia?alno?? 18 maja 1968 r. w budynku przy ul. Wyspia?skiego 22 w Z?bkach.

Powsta?o z przedszkola mieszcz?cego si? dotychczas przy ul. Kochanowskiego, róg ul. Szpitalnej, nad którym patronat sprawowa? Szpital dla nerwowo i Psychicznie Chorych „Drewnica”. Stanowisko kierownicze w tym przedszkolu sprawowa?a Barbara Suchodolska. Przez 50 lat pracowa?a jako wychowawczyni i dyrektor. W nowej placówce stanowisko dyrektora powierzono Janinie Osewskiej. 1 wrze?nia 1968 r. zosta? otwarty drugi oddzia? przedszkolny. Po trzech latach nast?pi?a rozbudowa budynku. Dobudowano po jednej sali na parterze i pi?trze oraz szatni?. Dzi?ki temu powsta? trzeci oddzia? przedszkolny. W 1980 r. dyrektorem przedszkola zosta?a Jadwiga W?sowska, nast?pnie w 1986 r. Gra?yna Jó?wiak, a od roku 1987 funkcj? t? obj??a dyrektor Gra?yna Swie?ak.

W 1990 r. po przeniesieniu szatni do podpiwniczenia, zaadoptowano pomieszczenie na jeszcze jedn? sal? zaj??, do której ucz?szcza?y dzieci dwóch klas zerowych przeniesionych ze Szko?y Podstawowej Nr 2, po czym utworzono czwarty oddzia? przedszkolny. Przez wszystkie lata funkcjonowania przedszkola w?adze miasta stara?y si? modernizowa? budynek. Doprowadzono gaz, budynek pod??czono do kanalizacji miejskiej. Z cz??ci pomieszcze? strychowych utworzono ?wietlic?, ?azienk? dla dzieci oraz sal? wypoczynkow? dla dzieci najm?odszych.

Obecnie istniej? cztery oddzia?y przedszkolne, w których wychowuje si? ok. 100 dzieci. Pracuje siedem nauczycielek i dziewi?? osób personelu technicznego. Wszystkie nauczycielki s? absolwentkami wy?szych uczelni i maj? tytu? magistra. Dwie z nich to nauczycielki dyplomowane, sze?? nauczycielek mianowanych. Nauczycielki staraj? si? stworzy? mo?liwo?? wszechstronnego rozwoju dzieci. Prowadzone s? zaj?cia dodatkowe odp?atne, tj. j. angielski, rytmika, gimnastyka korekcyjna, nauka ta?ca, jazda na kucyku, jak równie? zaj?cia bezp?atne prowadzone przez nauczycielki. S? to-zaj?cia plastyczne, teatralne, relaksacyjne, zaj?cia sportowe. Ponad to dzieci maj? mo?liwo?? korzystania z nauki p?ywania na basenie, groty solnej.

Praca dydaktyczna przebiega zgodnie z aktualn? podstaw? programow? i w oparciu o wybrane programy nauczania. Jednym z nich jest program edukacji antynikotynowej „Czyste Powietrze Wokó? Nas”, który zosta? opracowany w Instytucie Matki i Dziecka przy aktywnym wspó?udziale dyrektor Gra?yny ?wie?ak oraz nauczycielek. Bohaterem programu jest m?ody dinozaur- Dinek. „Zielony Dinek” to imi?, które zosta?o wybrane wspólnie z dzie?mi na nazw? przedszkola. Rozwijamy w przedszkolu osobowo?? dzieci, uzdolnienia, dajemy mo?liwo?? swobodnej aktywno?ci twórczej.

W swojej pracy uwzgl?dniamy indywidualne mo?liwo?ci, potrzeby, do?wiadczenia, oczekiwania, zainteresowania i prawa ka?dego dziecka. Nasza placówka tworzy niesamowity klimat wzajemnego zaufania, bezpiecze?stwa oraz ciep?ej i radosnej atmosfery. Staramy si? nasz? wspó?prac? z rodzicami jak i ?rodowiskiem lokalnym opiera? na zasadzie wspólnej motywacji i partnerstwa. Histori? przedszkola opracowa?y nauczycielki B. Kurek oraz H. Pióro. Zosta?a ona opublikowana w ksi??ce R. ?bikowskiego „Z?bki dzieje, ludzie, miasto”