Innowacja Pedagogiczna

Friedrich Froebel (1772-1852) – niemiecki pedagog, teoretyk i czo?owy kreator wychowania przedszkolnego o orientacji humanistycznej, zainicjowa? w pa?stwie pruskim, zreformowany typ placówki edukacyjnej dla najm?odszych, okre?lanej mianem ogrodu dzieci?cego (Kindergarten).  Chcia?, by dzieci czu?y si? w nim, jak ro?liny z trosk? piel?gnowane przez ogrodnika-wychowawc? i od najm?odszych lat uczy?y si? tam samodzielno?ci my?lenia oraz umiej?tno?ci wspó??ycia z lud?mi. Za podstawow? form? aktywno?ci uwa?a? zabaw?, która winna prowadzi? do wszechstronnego rozwoju i przygotowania do nauki. Szczególn? rol? w rozwoju dziecka Froebel przypisywa? tzw. „darom”. Dzieci poprzez aktywny kontakt z podstawowymi formami, w zabawie mia?y odkrywa? w?a?ciwo?ci i struktur? owych podarków.

Wyró?nia? trzy dary odpowiednie dla trzech okresów przedszkolnych (okres kuli, walca i sze?cianu) w rozwoju dziecka:

·         I okres, w którym dzieci otrzymuj? pi?k?, jako kul? (do zabawy w ogródku)

·         II okres, dzieci otrzymuj? walec

·         III okres, dzieci otrzymuj? klocki, jako sze?cian

Dary te s?u?? dzieciom do zabaw percepcyjno-manipulacyjnych, dzia?aniom tym towarzyszy ?piew, mówienie wierszyków czy opowiada?. W opracowanej przez niemieckiego pedagoga koncepcji aktywno?ci, du?e znaczenie ma kontakt z materia?ami, których dostarcza przyroda, zwanymi "darami natury", bogactwami przyrody czy "darami ziemi". Pedagog upowszechnia? ?wiczenia umys?u poprzez mówienie, ?piewanie, budzenie u dzieci wra?liwo?ci zmys?owej poprzez badanie i porównywanie, poznawanie cech przedmiotów i zjawisk. W dzia?aniach dzieci Froebel podkre?la? rozwijanie uporczywo?ci i umiej?tno?ci doprowadzania pracy do ko?ca.

W Polsce, Program Wychowania Przedszkolnego Dar Zabawy,  uwzgl?dniaj?cy za?o?enia teoretyczne koncepcji F. Froebla napisa?a B.Bilewicz-Ku?nia. Program zawiera opis sposobu realizacji celów kszta?cenia i zada? ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, okre?lonej w rozporz?dzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dn. 27 sierpnia 2012r.  Autorka przedstawia prawid?owy sposób organizacji pracy wed?ug programu Dar Zabawy, a tak?e sposoby osi?gania celów oraz metody diagnozy osi?gni?? rozwojowych. Szczególny nacisk po?o?ony jest na aktywno?? zabawow? w procesie poznawania przez dziecko ?wiata. Zabawa, b?d?ca wrodzon? potrzeb?,  wed?ug niemieckiego pedagoga, jest g?ówn? form? aktywno?ci dziecka i nie powinna by? kierowana przez nauczyciela ani ograniczana, a bardzo dyskretnie i rozs?dnie nadzorowana. Dzieci powinny czu? si? bezpieczne fizycznie i psychicznie. 

Koncepcja aktywno?ci oparta jest na dzia?aniach dzieci w sali przedszkolnej, a tak?e poza ni?. Niezwykle wa?n? rol? stanowi kontakt z materia?ami, których dostarcza przyroda, zwanymi darami natury, bogactwami przyrody, darami ziemi oraz wykorzystanie materia?ów dydaktycznych  i pomocy edukacyjnych stworzonych przez doros?ego dla dziecka.  Najwa?niejsz? cz??ci? programu Dar Zabawy s? zabawy edukacyjne, których zadaniem jest podkre?lenie wspólnoty doros?ych i dzieci oraz wykorzystanie do tych zabaw tzw. darów (inaczej zwanych podarkami), czyli przedmiotów, które w pe?ni s?u?? rozwojowi dziecka.  Dary to materia?y, które maj? posta? we?nianych pi?eczek oraz zestawów drewnianych klocków, w kszta?cie sze?cianów, walców, graniastos?upów, to mozaiki, patyczki, pier?cienie, i punkty. S?u?? one dzieciom do zabaw percepcyjno-manipulacyjnych, badawczych, umo?liwiaj? rozwój zdolno?ci artystycznych. Dzieci podejmuj? z ich wykorzystaniem zabawy badawcze, tematyczne i konstrukcyjne, poznaj? ?wiat matematyki, tworz? ornamenty. Wymienionym aktywno?ciom towarzyszy ?piew, ruch oraz s?uchanie literatury.

W naszym przedszkolu przygotowania do realizacji Programu Dar zabawy rozpocz??y?my od szkolenia kadry pedagogicznej przez edukatork?  z Lublina - p. Katarzyn? Ma?ek. Chcia?y?my zg??bi? wiedz?, pozna? metody i formy pracy, zobaczy? jak  umiej?tnie korzysta? z Darów, w jaki sposób aran?owa? przestrze?, a tak?e zapozna? si? z  propozycj? opracowanych przez edukatorów, przyk?adowych zabaw z dzie?mi - piosenek, wierszyków i scenariuszy zaj??. Przed nami nast?pne szkolenia i wdro?enie innowacji pedagogicznej w naszej placówce.

Maria Jolanta Bizub

 

Kadra Pedagogiczna w czasie warsztatów Z?bki 2015

http://www.froebel.pl/

http://www.darzabawy.pl/

Konferencja "Innowacja edukacyjna w oparciu o koncepcj? pedagogiczn? F. Froebela" Bydgoszcz 2015

Ogólnopolska Konferencja Froeblowska "Kreowanie nowej rzeczywisto?ci edukacyjnej" Lublin 2015

Warsztaty z autork? Programu "Dar zabawy" - dr Barbar? Bilewicz-Ku?nia na UMCS w Lublinie

DARY  w  "Zielonym Dinku"

Szkolenie kadry - edukacja matematyczna w programie "Dar zabawy". Z?bki 2015

Nasze froeblowskie zaj?cia cz. 1

Froeblowskie zaj?cia cz. 2

Pisanki, pisanki 2016

Froeblowska wiosna dziewczynek 2016

Froeblowska wiosna ch?opców 2016

Zafroeblowani.pl - fotorelacje z Zielonego Dinka

Froeblowskie zaj?cie otwarte dla Rodziców 2016

Ogólnopolskie Froeblowskie Konkursy - nasze przedszkolaki: I miejsce praca pt. "Lodowisko"; III miejsce praca pt. "Roszpunka". 2016

K?ciki zabawowo-zadaniowe

Froeblowskie przedszkolaki 2016

II Ogólnopolska Konferencja Froeblowska "Kreowanie nowej rzeczywisto?ci edukacyjnej" Lublin 2016

Rok szk. 2016/17

Motylki: Flaga Polski, zabawy dowolne Darami, Zaj?cia kulinarne; Rysujemy kolckami; Marcowa pogoda; Nasze kotki; papugi;  pisanki:

Pszczó?ki: Jesienny Froebel;  Rytmy; Froeblowskie malowanie; Perforowanie; Uroki jesieni, Smacznie po froeblowskuFroeblowski teatrzyk; Dary na ka?d? pogod?; Choinka, Miko?aj i prezenty; Froeblowska kol?daFroeblowskie zabawy, dla Babci i Dziadka, Froeblowski karnawa?, Walentynki; Marcowa pogoda w froeblowskich ornamentach zamkni?ta; Po froeblowsku; Nasze uczucia; Witaj wiosenko; abstrakcja malowana darami; froeblowskie konstrukcje; pisanki: jednokolorowy ?wiat dzieci;  marzenia Pszczó?ek; jedziemy na wakacje

?abki: Froeblowski pa?dziernik; Z wizyt? w kwiaciarni;:

 

FREBLOWSKIE PRZEDSZKOLAKI   2018/19

FREBLOWSKIE ZAJ?CIA OTWARTE 2018/19

"Je?yki" - 3-l;  "Zaj?czki" - 3-l;  "Biedronki - 4-l;  "Motylki" - 5/6-l;

 

Froeblowski poranek 01.03.2017;  15.03.2017

 

Kadra Pedagogiczna nieustannie podnosi swoje kwalifikacje - Warsztaty "Teatrzyki z Darami Froebla w edukacji j?zykowej, matematycznej i przyrodniczej"

Przygotowanie do programowania. Gry logiczne i ?wiczenia z darami Froebla.

 

IV Konferencja Freblowska w Lublinie "Kreatywno? w g?owie si? nie mie?ci"