IV Konferencja Freblowska w Lublinie 2018

IV OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA FREBLOWSKA W LUBLINIE

W dniach 5-6 pa?dziernika 2018 r. odby?a si? IV Ogólnopolska Konferencja Freblowska w Lublinie. Uczestniczy?o w niej oko?o 450 pedagogów - nauczycieli, wychowawców, pasjonatów pedagogiki freblowskiej. Dwa dni wype?nione morzem inspiracji, pozytywnej energii, pomys?ów, kreatywno?ci i refleksji.

W?ród nich, nauczyciele z Publicznego Przedszkola nr 1 ZIELONY DINEK w Z?bkach, którzy od 2015 roku realizuj? innowacj? pedagogiczn? w oparciu o program „Dar zabawy”. Program, który powsta? z troski o naturalny rozwój dziecka, o przywrócenie warto?ci zabawie, zabawkom i ca?ej istocie dzieci?stwa. Opracowany na podstawie koncepcji pedagogicznej Friedricha Froebla, na pierwszym miejscu stawia aktywno?? zabawow? w procesie poznawania przez dziecko ?wiata. Zabawa, b?d?ca wrodzon? potrzeb?,  wed?ug niemieckiego pedagoga, jest g?ówn? form? aktywno?ci dziecka. Najwa?niejsz? cz??ci? programu Dar Zabawy s? zabawy edukacyjne, których zadaniem jest podkre?lenie wspólnoty doros?ych i dzieci oraz wykorzystanie do tych zabaw tzw. darów, czyli przedmiotów, które w pe?ni s?u?? rozwojowi dziecka. Dar Zabawy to przede wszystkim innowacyjne spojrzenie na proces edukacji i wychowania najm?odszych poprzez prawdziw? zabaw? – twórcz?, radosn? i bezpieczn?.

Mieli?my mo?liwo?? zaprezentowania naszego Publicznego Przedszkola nr 1 ZIELONY DINEK w Z?bkach. W przygotowanej prezentacji multimedialnej, pokazali?my wszystkim uczestnikom konferencji zafreblowane przedszkolaki w zabawie, w trakcie twórczych prac r?cznych, w dzia?aniach  kreatywnych, w czasie eksplorowania ?wiata. Pokazali?my prac? w czterech k?cikach zadaniowo-zabawowych: twórczym, darów, gospodarczym i badawczym. Mówili?my o Porankach freblowskich zorganizowanych dla nauczycieli z Z?bek i z Warszawy, o wspania?ej zabawie i ogromnym zaanga?owaniu rodziców bior?cych udzia? w zaj?ciach otwartych. O udziale w Ogólnopolskich konkursach freblowskich, szkoleniach, warsztatach i konferencjach. Pokazali?my tak?e wr?czenie Certyfikatu Freblowskiego Przedszkola w czasie Uroczystych obchodów 50-lecia naszej placówki. Mo?liwo?? zaprezentowania efektów naszej pracy, przed tak licznym audytorium by?a dla nas rado?ci? i ogromnym wyró?nieniem.

 Na zako?czenie prezentacji Dyrektor Przedszkola p. Gra?yna ?wie?ak wr?czy?a Prezesowi Froebel.pl – p. Rafa?owi Iskra i p. Annie Turskiej pami?tkowe foldery z Uroczysto?ci 50-lecia Publicznego Przedszkola nr 1 ZIELONY DINEK wZ?bkach.

Maria Jolanta Bizub

GALERIA