Kadra

 1. Grażyna Świeżak – Dyrektor Przedszkola
 2. Maria Jolanta Bizub – nauczyciel dyplomowany
 3. Beata Joanna Kurda – nauczyciel mianowany
 4. Barbara Kurek – nauczycielka wychowania przedszkolnego oraz nauczania początkowego
 5. Hanna Pióro – nauczyciel mianowany z wieloletnim doświadczeniem zawodowym
 6. Dorota Turemka – nauczyciel dyplomowany
 7. Grażyna Wasilewska – nauczyciel mianowany z wieloletnim stażem pracy
 8. Beata Wójcik – wieloletni nauczyciel wychowania przedszkolnego
 9. Martyna Jóźwikowska – nauczyciel kontraktowy
 10. Monika Karakula – nauczyciel dyplomowany, logopeda
 11. Katarzyna Komorek – pedagog specjalny, logopeda
 12. Agnieszka Żochowska – nauczyciel dyplomowany
 13. Anna Rajska - nauczyciel stażysta
 14. Dorota Kleczkowska – rytmiczka

 

 

Grażyna Świeżak – Dyrektor Przedszkola

Moje motto: „Zmienia się życie nie jest coraz łatwiejsze, ale może dlatego warto poświecić znaczną jego cześć na dokonania o nieprzemijającej wartości. Do takich zaliczam troskę o każde dziecko nam powierzone” A. Sawicka 2000-2001: Uniwersytet Warszawski: Wydział Pedagogiczny - studia podyplomowe w zakresie Polityki i Zarządzania Oświatą, 1996-1998: Wyższa Szkoła Humanistyczna w Pułtusku: Wydział Pedagogiczny – studia wyższe magisterskie na kierunku pedagogika, 1994-1996: Wyższa Szkoła Humanistyczna w Pułtusku: Wydział Pedagogiczny - studia wyższe zawodowe na kierunku pedagogicznym w zakresie Pedagogika Rewalidacyjna, 1978-1980: Studium Wychowania Przedszkolnego w Pułtusku, W Przedszkolu Nr 1 w Ząbkach pracuję od 1.IX. 1980 r., na stanowisku nauczyciela, a następnie od 1.VII.1987 r. pełnię funkcję dyrektora. W Przedszkolu Nr 1 w Ząbkach pracuję od 1.IX. 1980 r., na stanowisku nauczyciela, a następnie od 1.VII.1987 r. pełnię funkcję dyrektora. Pracę w przedszkolu podjęłam po ukończeniu Studium Wychowania Przedszkolnego. W 1996 roku ukończyłam Studia Wyższe Zawodowe w zakresie Pedagogika Rewalidacyjna w WSH w Pułtusku uzyskując tytuł licencjata. Moja praca dyplomowa badawcza na temat „Adaptacja dzieci 3,4 letnich do przedszkola” była przyczynkiem do opracowania wspólnie z Radą Pedagogiczną programu adaptacji dla dzieci nowych, który z powodzeniem jest stosowany w przedszkolu. Moja praca magisterska w 1998r. to współtworzenie z Instytutem Matki i Dziecka programu antynikotynowego dla dzieci 6 letnich „Czyste powietrze wokół nas” i ewaluacja programu w Przedszkolu Nr 1. Program antynikotynowy spotkać się z dużym zainteresowaniem dzieci i rodziców. Obecnie jest realizowany w innych przedszkolach w Polsce. Założenia programu były prezentowane na wielu konferencjach Instytutu Matki i Dziecka oraz na Międzynarodowej Konferencji w Chinach.. W ramach współpracy z Instytutem Matki i Dziecka został zrealizowany przez TV Polsat program „Klinika zdrowego człowieka” z udziałem 6 latków prezentujących zajęcia z programu antynikotynowego. Imię bohatera programu antynikotynowego Zielony Dinek zostało wybrane jako imię naszego przedszkola. Uroczystość nadania imienia zbiegła się obchodami 35-lecia Przedszkola Nr 1 które jest najstarszą placówką w Ząbkach i odbyła się 31 maja 2003 roku. Na uroczystość przybył między innymi jeden z autorów programu, prof. J. Szymborski Dyrektor Instytutu Matki i Dziecka. Otrzymaliśmy też serdeczny list gratulacyjny od drugiego z autorów, prof. W. Zatońskiego. Wśród wielu zaproszonych gości była także Poseł RP Pani Mirosława Kętna. Nadal współpracuję z Instytutem Matki i Dziecka w propagowaniu programu antynikotynowego wśród nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych. Taki cel przyświecał konferencji zorganizowanej w 2003 roku w naszym przedszkolu, w której licznie uczestniczyli nauczyciele z powiatu wołomińskiego. Dzieliliśmy się swoją wiedzą i doświadczeniami w realizacji programu. Uczestnicy konferencji mogli nabyć nowo wydane programy i materiały pomocnicze. Realizacja programu antynikotynowego to jedno z wielu działań podejmowanych w propagowaniu zdrowego stylu życia w przedszkolu i rodzinie. „To realizacja prawa dziecka do ochrony jego zdrowia i życia w czystym środowisku” – twierdzi Pani Poseł M. Kętna Przewodnicząca Komitetu Ochrony Praw Dziecka. Respektowanie praw dziecka przez nauczycieli i rodziców, poznawanie praw przez same dzieci stanowi podstawę w podmiotowym traktowaniu każdego wychowanka naszego przedszkola. Współdziałając z Radą Pedagogiczną staram się stworzyć takie warunki by każde dziecko czuło się akceptowane, kochane i mogło rozwijać się z godnie ze swoimi możliwościami rozwojowymi. Zagadnienia realizacji Konwencji Praw Dziecka w Polsce są mi znane – tej problematyki dotyczyła moja praca dyplomowa na Podyplomowych Studiach Polityki i Zarządzania Oświata, które ukończyłam w 2001 roku w Uniwersytecie Warszawskim. W Przedszkolu Nr 1 staram się wspólnie z pracownikami realizować koncepcję „przedszkola otwartego”, w którym rodzice współdziałając z nauczycielami dobrze znają przedszkole swojego dziecka, interesują się nim i mogę współdecydować o tym, jakie ono jest. Cały personel przedszkola aktywnie współdziała ze sobą włączając się w proces dydaktyczno wychowawczy, uczestniczy w podejmowanych inicjatywach, bierze udział w przygotowaniu imprez i uroczystości. Udało nam się stworzyć atmosferę współdziałania, wzajemnej życzliwości i współpracy.

do góry

? Maria Jolanta Bizub – nauczyciel dyplomowany

Pracuj? w naszym przedszkolu od 1987 roku. Jestem nauczycielem dyplomowanym, uko?czy?am Studium Nauczycielskie w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej (prawdziw? „ku?ni?” nauczycielsk?), Wy?sz? Szko?? Humanistyczn? w Pu?tusku o kierunku: pedagogika i edukacja pocz?tkowa oraz kurs kwalifikacyjny „Zarz?dzanie O?wiat?”. W czasie 35 lat pracy w przedszkolu uczestniczy?am w wielu formach doskonalenia zawodowego: uko?czy?am I i II stopie? Kinezjologii Edukacyjnej „Brain Gym” – metody dr P. Dennisona, uzyska?am certyfikat uko?czenia szkolenia komputerowego ECDL, kurs Ratownictwa przedmedycznego i pierwszej pomocy, wiele kursów i szkole? z zakresu wychowania przez sztuk?, nauczania poprzez zabaw?, wspomagania ucznia zdolnego i sprawiaj?cego trudno?ci. Jestem autork? programów realizowanych w naszej placówce: „Moje miasto Z?bki”, „Relaks i odpr??enie”, wspó?autork? programu „Dobry Przedszkolak” i „Ma?y Artysta" oraz Koordynatorem zespo?u ds. Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej. Redaguj? i aktualizuj? stron? internetow? przedszkola. Przewodnicz? Komisji Rekrutacyjnej. Jestem wspó?autork? Innowacji Pedagogicznej „Dar zabawy” - opracowanej w oparciu o koncepcj? pedagogiczn? F.Froebla” i wdra?anej w naszym przedszkolu od wrze?nia 2015 roku. W codziennej pracy ??cz? elementy ró?nych metod, g?ównie: K. Orffa, Klanzy, W. Sherborne, pedagogiki zabawy, dzieci?cej matematyki E. Gruszczyk-Kolczy?skiej.  W czasie wolnym czytam i podró?uj?.

do góry

?? Beata Joanna Kurda – nauczyciel mianowany

Jestem nauczycielem mianowanym zwi?zanym z naszym przedszkolem od 2005 roku. Jestem absolwentk? Wydzia?u Pedagogicznego Wy?szej Szko?y Spo?eczno – Ekonomicznej w Warszawie o specjalno?ci: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna – nauczanie zintegrowane, uko?czy?am równie? studia magisterskie: Wczesnoszkolna edukacja zintegrowana na Wydziale Nauk Spo?ecznych w Wy?szej Szkole Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie. Studentka logopedycznych studiów podyplomowych na Uniwersytecie Kardyna?a Stefana Wyszy?skiego w Warszawie. Uko?czy?am równie? wiele kursów i szkole? zwi?zanych z rozwojem dzieci, metodyk? pracy, jak równie? pomoc? przed medyczn?. Moj? drug? wielk? pasj? poza pedagogik? i prac? z najm?odszymi jest sztuka. Jestem absolwentk? Szko?y Aktorskiej Haliny i Jana Machulskich przy Polskim O?rodku ASSITEJ w Warszawie. Spe?niam si? równie? artystycznie wyst?puj?c z zespo?em SOUL CITY jak równie? z chórem Opole Gospel Choir. Moja artystyczne pasja pomaga mi w pracy w przedszkolu. Staram si? zara?a? swoich ma?ych uczniów pi?knem ?wiata wyobra?ni, kreatywno?ci? i rado?ci? z obcowania ze sztuk?. Pracuj? równie? jako instruktor wokalny w Miejskim O?rodku Kultury w Z?bkach. Mia?am równie? przyjemno?? pracowa? w Kole Dzieci i M?odzie?y Niepe?nosprawnej w Z?bkach jako instruktor teatralny. Jestem organizatork? Wakacji Artystycznych – kolonii letnich o charakterze warsztatów artystycznych: wokalnych, aktorskich i tanecznych dla dzieci i m?odzie?y. W czasie wolnym – jakim czasie wolnym?

do góry

? Barbara Kurek – nauczycielka wychowania przedszkolnego oraz nauczania pocz?tkowego

Uko?czy?am Studium Nauczycielskie – nauczanie pocz?tkowe. Studia licencjackie- kierunek Pedagogika Rewalidacyjna, uzupe?niaj?ce studia magisterskie- kierunek Pedagogika Ogólna WSH w Pu?tusku, studia podyplomowe- kierunek Edukacja Elementarna (przedszkolna i wczesnoszkolna) z terapi? pedagogiczn?, uczestniczy?am w wielu kursach i szkoleniach organizowanych przez Polskie Towarzystwo Dyslektyczne.

do góry

?? Hanna Pióro – nauczyciel dyplomowany z wieloletnim do?wiadczeniem zawodowym

Absolwentka Studium Nauczycielskiego - kierunek wychowanie przedszkolne, Wy?szej Szko?y Humanistycznej - nauczanie pocz?tkowe i pedagogika ogólna. Uko?czy?am szereg kursów i szkole? dotycz?cych prawid?owego wspomagania rozwoju i funkcjonowania dziecka w spo?ecze?stwie oraz kursy i szkolenia organizowane przez Polskie Towarzystwo Dysleksji i Dysortografii. Swoj? wiedz? i do?wiadczenie wykorzystuj? do tego by dziecko w przedszkolu czu?o si? bezpieczne i szcz??liwe.

do góry

? Dorota Turemka – nauczyciel dyplomowany

Jestem nauczycielem dyplomowanym. Uko?czy?am Studium Nauczycielskie w Warszawie  oraz Wy?sz? Szko?? Humanistyczn? w Pu?tusku o kierunku: pedagogika i edukacja pocz?tkowa. Poza tym uko?czy?am wiele kursów doskonal?cych warsztat nauczycielski mi?dzy innymi: kurs Ratownictwa przedmedycznego i pierwszej pomocy, kurs Kinezjologii Edukacyjnej „Brain Gym”- metody dr. Paula Dennisona w zakresie I  stopnia, wiele kursów z zakresu plastyki, muzyki i matematyki. Jestem osob? otwart?, u?miechni?t? i zawsze pe?n? ch?ci do pracy i pomocy innym. Bardzo ch?tnie w??czam si? we wszystkie  realizowane przez przedszkole pomys?y i zamierzenia. Z ?atwo?ci? nawi?zuj? kontakt ze swoimi wychowankami. W pracy wykorzystuj? wiele ciekawych pomys?ów nakierowanych na rozwój kreatywno?ci i indywidualnych zdolno?ci ka?dego dziecka. Jestem pe?na ciep?a oraz zrozumienia dla potrzeb ka?dego dziecka oraz konsekwentna we wprowadzaniu koniecznych w wychowaniu wymaga?. Posiadam zmys? artystyczny. Wykonuj? bardzo wiele dekoracji oraz pomocy dydaktycznych. Uwielbiam prace twórcze, w które anga?uj? swoich wychowanków przenosz?c ich w ?wiat fantazji i wyobra?ni – w ?wiat dost?pny tylko dzieciom.

do góry

? Gra?yna Wasilewska – nauczyciel dyplomowany z wieloletnim sta?em pracy

Od urodzenia zwi?zana jestem z naszym miastem, jestem równie? absolwentk? naszego przedszkola. Uko?czy?am 6- letnie Studium Wychowania Przedszkolnego w Warszawie,  Studia licencjackie w Wy?szej Szkole Pedagogicznej ZNP w Warszawie w zakresie pedagogiki przedszkolnej oraz Studia magisterskie w Wy?szej Szkole Pedagogicznej TWP w Warszawie w zakresie wczesnoszkolnej edukacji zintegrowanej. Od pocz?tku swojej drogi zawodowej zwi?zana jestem z przedszkolem. W pracy cieszy mnie wspólne odkrywanie z dzie?mi tego, co nowe i nieznane, osi?ganie nowych umiej?tno?ci i sukcesów przez wychowanków. W swojej karierze zawodowej uko?czy?am wiele kursów doskonal?cych warsztat pracy nauczycielskiej. Dodatkowo posiadam uprawnienia do pracy z dzie?mi na koloniach i obozach. Prowadz? zaj?cia dodatkowe z dzie?mi w zakresie plastyki.

do góry

? Beata Wójcik – wieloletni nauczyciel wychowania przedszkolnego

Uko?czy?am Licem Medyczne a nast?pnie WSH Wydzia? Pedagogiki o kierunku Rewalidacja i Pedagogika Ogólna. Jestem równie? absolwentk? Studiów Podyplomowych na kierunku Wychowanie Przedszkolne i Terapia Zaburze? Rozwojowych na UKSW w Warszawie. Swoje do?wiadczenie zawodowe zawdzi?czam trójce w?asnych, doros?ych ju? dzieci , pracy w przedszkolu a tak?e uczestnictwu w wielu kursach i szkoleniach zawodowych. Jestem te? cz?onkiem zespo?u terapeutycznego, który istnieje na terenie naszej placówki. Bardzo lubi? swoj? prac?. Poza prac? lubi? podró?e dalsze i bli?sze, uprawiam sport.

do góry

? Monika Karakula - nauczyciel dyplomowany logopeda

Jestem absolwentk? pi?cioletnich studiów dziennych Akademii Pedagogiki Specjalnej Im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Jestem nauczycielem z wieloletnim sta?em i do?wiadczeniem. Swoj? prac? traktuj? jak pasj?, lubi? to co robi?, kocham dzieci a ich u?miech jest najwi?ksz? nagrod? za w?o?ony wysi?ek. Kursy i szkolenia które dodatkowo uko?czy?am: Szkolenie z zakresu "STYMULACJI AUDIO-PSYCHO LINGWISTYCZNEJ METOD? A. A. TOMATISA", Szkolenie z zakresu "TERAPII USTNO – TWARZOWEJ I STYMULACJI SENSOMOTORYCZNEJ OSÓB Z NIEPRAWID?OWYM NAPI?CIEM MI??NIOWYM", Kurs z zakresu "ZASTOSOWANIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ W ZABURZENIACH ROZWOJU MOWY U DZIECI OD 3 ROKU ?YCIA", Szkolenie z zakresu "INDYWIDUALIZACJI PROCESU KSZTA?CENIA DLA DZIECI O RÓ?NYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH", Warsztaty metodyczne pt.: "WYKORZYSTANIE METOD PEDAGOGIKI ZABAWY W PRACY Z GRUP?", Szkolenie pt.: "ZAJ?CIA Z ELEMENTAMI RUCHU ROZWIJAJ?CEGO W. SHERBORNE", Szkolenie pt.: "ZAKRES I ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ", Konferencja z zakresu "WSPOMAGANIE ROZWOJU UMYS?OWEGO ORAZ EDUKACJA MATEMATYCZNA STARSZYCH PRZEDSZKOLAKÓW I MA?YCH UCZNIÓW",Szkolenie z zakresu "PROJEKTOWANIA EWALUACJI WEWN?TRZNEJ", Szkolenie z zakresu "PSYCHOLOGICZNE I INTERPERSONALNE UMIEJ?TNO?CI NAUCZYCIELA W ASPEKCIE DZIA?A? WYCHOWAWCZYCH", Kurs z zakresu "RATOWNICTWO PRZEDMEDYCZNE I PIERWSZA POMOC", Kurs z zakresu "WYKORZYSTANIA I STOSOWANIA W SWOJEJ PRACY TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ"

do góry

? Katarzyna Komorek – pedagog specjalny, logopeda

Uko?czy?am studia magisterskie na kierunku pedagogika specjalna (specjalno?? logopedia) na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Obecnie jestem na pi?tym roku studiów magisterskich na kierunku psychologia o specjalno?ci stosowana psychologia spo?eczna na tej samej uczelni. W przedszkolu „Zielony Dinek” pracuj? na stanowisku pedagoga-terapeuty . Prowadz? indywidualne zaj?cia terapii pedagogicznej oraz zaj?cia grupowe rozwijaj?ce kreatywno?? i uzdolnienia dzieci (trening twórczo?ci).

do góry

? Agnieszka ?ochowska - nauczyciel dyplomowany terapeuta SI

Uko?czy?am studia magisterskie na wydziale Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalizacj? edukacji pocz?tkowej z reedukacj?, podyplomowe studia w zakresie Fizjoprofilaktyki i Korektywy na wydziale Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego, na tej samej uczelni uko?czy?am równie? studia podyplomowe Kszta?cenia Integracyjnego i Rewalidacji. Dodatkowo uko?czy?am szkolenie I i II stopnia w zakresie teorii i terapii Integracji Sensorycznej. W zawodzie nauczyciela pracuj? od 1997roku, posiadam stopie? awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego. Jestem dobrym organizatorem, ch?tnie dziel? si? swoj? wiedz? i do?wiadczeniem, a moim priorytetem jest wszechstronny rozwój dziecka w atmosferze ?yczliwo?ci i wzajemnej wspó?pracy. W wolnych chwilach lubi? podró?owa? , spotyka? si? z przyjació?mi i poczyta? dobr? ksi??k?.

do góry

Martyna Jó?wikowska - nauczyciel kontraktowy 

Uko?czy?am studia magisterskie w Wy?szej Szkole Mened?erskiej  w Warszawie na kierunku Pedagogika, specjalno??: Wczesnoszkolna i przedszkolna z elementami oligofrenopedagogiki. Poza tym nieustannie si? rozwijam i szkol?. Jestem równie? absolwentk? Publicznego Przedszkola nr 1 w Z?bkach od 1993 r, a pracuj? w nim ??cznie ju? oko?o 8 lat zdobywaj?c coraz wi?ksze do?wiadczenie zawodowe, poniewa? ucz? si? od najlepszych i do?wiadczonych pedagogów. Praca z dzie?mi to ci?g?e odkrywanie ?wiata. Nie ma nic pi?kniejszego ni? widok bezkresnego emanowania szcz??ciem przez dzieci. W przysz?o?ci chc? poszerzy? swoj? wiedz? pedagogiczn?, ulepsza? swój warsztat pracy, ?eby sprosta? wymogom ci?gle rozwijaj?cego si? systemu o?wiaty i wydeptywa? w?asne ?cie?ki, które umo?liwi? mi dotarcie na szczyt kariery zawodowej.

do góry

Anna Rajska - nauczyciel sta?ysta