Nasze inicjatywy

Nasze przedszkole bardzo pr??nie dzia?a nie tylko w ?rodowisku lokalnym, ale równie? na arenie ogólnopolskiej.

Bierzemy udzia? w ró?nego rodzaju inicjatywach, projektach, programach, które w naszych oczach mog? da? naszym podopiecznym wiele rado?ci, dostarczy? potrzebnej wiedzy i uwra?liwi? na potrzeby innych.

Do bardziej lokalnych inicjatyw nale??:

  • Wspó?praca z Miejskim Osrodkiem Kultury w Z?bkach
  • Organizacja Kiermaszy Ksi??ki
  • Zbiórka zu?ytych korków

Do ogólnopolskich akcji nale??:

  • Akcja: Ca?a Polska Czyta Dzieciom
  • Program pro zdrowotny: Mamo, Tato wol? wod?
  • Program: Misja Velvetki
  • Program: Kubusiowi Przyjaciele Natury
  • Akcja: Góra grosza
  • Zbiórka zu?ytych baterii
  • Udzia? w programie antynikotynowym

 Nawi?zali?my równie? wspó?prac? z Polsko – Ugandyjsk? Fundacj? „Window Of Life”, która wspiera Dom Ma?ego dziecka w Masindi w Ugandzie