Akcje charytatywne

"Podziel si? z potrzebuj?cymi"

W dniach  9-16 stycznia 2015r  ca?a spo?eczno?? przedszkolna wzi??a udzia? w kampanii „Podziel si? z potrzebuj?cymi”. Zbierali?my ?rodki czysto?ci (szampony, pasty, ?ele, p?yny do k?pieli itp.)  dla dzieci ze ?wietlicy ?rodowiskowej Nr 1 „ Schowek” w Z?bkach! Wszystkie zebrane dary przekazali?my do ?wietlicy.

Darczy?com bardzo dzi?kujemy!

„S?odkie ?wi?ta”

W dniach 12-16 grudnia 2013r zorganizowali?my w naszym przedszkolu zbiórk? s?odyczy. Zach?ca?y?my przedszkolaków, rodziców i personel do podzielenia si? tym co mamy, z innymi. Akcj? charytatywn? pod has?em „Wszystkie dzieci chc? mie? s?odkie ?wi?ta” przeprowadzi?y?my dla dzieci ze ?wietlicy ?rodowiskowej „Schowek” w Z?bkach.

Kiermasz ?wi?teczny

W dniach 5-9 grudnia 2013r wraz z siostrami z ko?cio?a pw. Mi?osierdzia Bo?ego w Z?bkach, dzieci i personel naszego przedszkola zorganizowa?y ?wi?teczny Kiermasz. Mo?na by?o kupi?: pi?kne anio?ki, ozdoby na choink?, ?wiec? na drewnianej podstawce i wiele innych ozdób. Kupuj?c pomagali?my potrzebuj?cym dzieciom w parafii. Zebrane pieni?dze zosta?y przeznaczone na paczki pod choink?. Dzi?ki tej akcji mogli?my razem pochyli? si? nad troskami innych i razem uczestniczy? w ich rado?ciach.  

GALERIA

GALERIA

 Akcja charytatywna  "Szlachetna paczka"

W dniach 25-29 listopada 2013r zorganizowali?my zbiórk? pieni??n? dla jednej z rodzin, uczestnicz?cej w projekcie SZLACHETNA PACZKA. Zebrali?my 404,16 PLN. Pieni?dze zebrane na rzecz tej rodziny zosta?y przeznaczone na zakup podstawowych ?rodków czysto?ci, ?rodków higienicznych, ?ywno?? trwa?? oraz odzie? zimow?. Wi?cej informacji nt. tej akcji mo?na znale?? na stronie www.szlachetnapaczka.pl

ROK 2013

ROK 2014

ROK 2015

Akcja charytatywna - zbiórka pieni?dzy dla dzieci z Syrii

W dniach 17-20 wrze?nia br. w naszym przedszkolu zosta?a przeprowadzona akcja pod has?em – „ Pomó?my dzieciom uwik?anym w konflikt wojenny w Syrii”. Wspólnie z Rad? Rodziców podj?li?my decyzj? o zbiórce pieni?dzy na rzecz poszkodowanych dzieci. Konflikt wojenny w Syrii trwa ju? ponad 2 lata, a sytuacja najm?odszych mieszka?ców tego kraju jest dramatyczna, Ponad milion syryjskich dzieci zmuszonych zosta?o do opuszczenia ojczyzny, a te które zosta?y w kraju codziennie nara?one s? na niebezpiecze?stwo i przemoc. Tysi?ce z nich gin? na ulicach syryjskich miast. Konflikt zbrojny w Syrii pozbawia ?ycia dzieci, a tak?e pozbawia ich ?rodków przetrwania. Miliony dzieci zagro?one s? powa?nym niedo?ywieniem. W najgorszym po?o?eniu znajduj? si? rodziny w miastach, w których tocz? si? intensywne walki. Chc?c pomóc poszkodowanym rodzice, dzieci i pracownicy przedszkola ch?tnie w??czyli si? do naszej wspólnej akcji, za co serdecznie wszystkim dzi?kujemy. Zebrane pieni?dze (450 PLN) zostan? przekazane na konto Polskiej Akcji Humanitarnej (www.pach.org.pl).

GALERIA

WIELKA ZBIÓRKA KSI??EK 2016

MISIE RATOWNISIE - to wielka akcja zbierania pluszaków dla dzieci poszkodowanych w po?arach. "Misie ratownisie" - spe?niaj? nieocenion? rol?. Poprawiaj? poczucie bezpiecze?stwa, pomagaj? zapomnie? z?e wspomnienia, staj? si? przyjacielem dla dziecka. Zebrane w naszym przedszkolu misie i inne pluszaczki zostan? przekazane do jednostek Stra?y Po?arnych, zespo?ów Ratownictwa Medycznego i innych s?ó?b, aby by?y one wsparciem dla najm?odszych w ci??kich chwilach.    GALERIA