Ca?a Polska czyta dzieciom

Ca?a Polska czyta dzieciom - to kampania spo?eczna, rozpocz?ta w czerwcu 2001 roku przez Fundacj? "ABC XXI - Ca?a Polska czyta dzieciom", maj?ca na celu propagowanie codziennego czytania dzieciom, jako skuteczn?, tani? i przyjazn? metod? wspomagania ich wszechstronnego rozwoju - psychicznego, umys?owego, spo?ecznego i moralnego - oraz budowania zasobów wewn?trznych dziecka: kompetencji emocjonalnych i intelektualnych. Poprzez nadawanie spotów reklamowych w mediach i inne dzia?ania promocyjne, edukacyjne i organizacyjne, Fundacja przekonuje, ?e czytanie dziecku dla przyjemno?ci - 20 minut dziennie. Codziennie! - jest m?drym sposobem sp?dzania czasu z dzieckiem i najlepsz? inwestycj? w jego przysz?o??.

Zach?camy tak?e rodziców do czynnego uczestnictwa w naszych dzia?aniach poprzez zapraszanie do czytania przedszkolakom.Od wielu lat nauczycielki naszego przedszkola uczestnicz? w tej kampanii czytaj?c dzieciom (codziennie po obiedzie we wszystkich grupach wiekowych), znane i mniej znane utwory z literatury dzieci?cej.

GALERIA  "PSZCZÓ?EK"

GALERIA "?ABEK"

GALERIA "MOTYLKÓW"

GALERIA "BIEDRONEK"