Góra grosza

Organizatorem charytatywnej akcji „GÓRA GROSZA”,jest Towarzystwo NASZ DOM

Towarzystwo NASZ DOM  odwołuje się do tradycji Towarzystwa NASZ DOM, które istniało w latach 1921-1945 z siedzibą w „Naszym Domu „ na warszawskich Bielanach , przy obecnej Alei Zjednoczenia nr 34, a w szczególności do myśli pedagogicznej Janusza Korczaka i Maryny Falskiej, a także do tych myślicieli w dziedzinie pedagogiki i nauk społecznych, których celem było upodmiotowienie dziecka i jego rodziny oraz przywracanie dzieciom utraconego środowiska rodzinnego.

Towarzystwo NASZ DOM opiera się w swojej działalności na Konwencji Praw Dziecka przyjętej przez zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 20 listopada 1989 roku, jak również przyjmuje za swą naczelną zasadę niezbywalne prawo dzieci do miłości, szacunku i pozytywnej, wzmacniającej opieki odpowiedzialnych za nich dorosłych.

Nasze Cele:

  1. Zwiększenie szans na godne życie oraz zmniejszenie ryzyka na wykluczenie społeczne  dla dzieci i młodzieży (w tym niepełnosprawnej fizycznie i intelektualnie) przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych  oraz zaniedbanych przez własne rodziny.
  2. Praca na rzecz zwiększenia reintegracji dzieci i młodzieży z ich rodziną znajdującą się w kryzysie.
  3. Zwiększenie możliwości startu życiowego  dla byłych wychowanków  placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych.
  4. Zmniejszenie ilości dzieci i młodzieży w placówkach opiekuńczych i wychowawczych.

Tworzenie spójnego systemu pomocy dziecku i rodzinie na poziomie lokalnym, krajowym oraz współpraca w tej dziedzinie poza granicami kraju.

GRUDZIEŃ 2015

GRUDZIEŃ 2016