Góra grosza

Organizatorem charytatywnej akcji „GÓRA GROSZA”,jest Towarzystwo NASZ DOM

Towarzystwo NASZ DOM  odwo?uje si? do tradycji Towarzystwa NASZ DOM, które istnia?o w latach 1921-1945 z siedzib? w „Naszym Domu „ na warszawskich Bielanach , przy obecnej Alei Zjednoczenia nr 34, a w szczególno?ci do my?li pedagogicznej Janusza Korczaka i Maryny Falskiej, a tak?e do tych my?licieli w dziedzinie pedagogiki i nauk spo?ecznych, których celem by?o upodmiotowienie dziecka i jego rodziny oraz przywracanie dzieciom utraconego ?rodowiska rodzinnego.

Towarzystwo NASZ DOM opiera si? w swojej dzia?alno?ci na Konwencji Praw Dziecka przyj?tej przez zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 20 listopada 1989 roku, jak równie? przyjmuje za sw? naczeln? zasad? niezbywalne prawo dzieci do mi?o?ci, szacunku i pozytywnej, wzmacniaj?cej opieki odpowiedzialnych za nich doros?ych.

Nasze Cele:

  1. Zwi?kszenie szans na godne ?ycie oraz zmniejszenie ryzyka na wykluczenie spo?eczne  dla dzieci i m?odzie?y (w tym niepe?nosprawnej fizycznie i intelektualnie) przebywaj?cych w placówkach opieku?czo-wychowawczych  oraz zaniedbanych przez w?asne rodziny.
  2. Praca na rzecz zwi?kszenia reintegracji dzieci i m?odzie?y z ich rodzin? znajduj?c? si? w kryzysie.
  3. Zwi?kszenie mo?liwo?ci startu ?yciowego  dla by?ych wychowanków  placówek opieku?czo-wychowawczych i rodzin zast?pczych.
  4. Zmniejszenie ilo?ci dzieci i m?odzie?y w placówkach opieku?czych i wychowawczych.

Tworzenie spójnego systemu pomocy dziecku i rodzinie na poziomie lokalnym, krajowym oraz wspó?praca w tej dziedzinie poza granicami kraju.

GRUDZIE? 2015

GRUDZIE? 2016